پایان نامه ارشد با موضوع اسناد بین المللی، اسناد بین الملل، خاورمیانه، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

تضعیف شوند. لذا اکنون شاهد تفسیری غلط از جهاد در بین برخی افراد که خود را مسلمان می نامند؛ می باشیم که به نسل کشی در قالب تکفیر و مهدورالدم خواندن مسلمانان دیگر، سبب خونریزی، تخریب اماکن و زیارت گاه ها، زیرساخت های حیاتی کشورهای اسلامی و تقرقه در میان مسلمانان شده اند.
وسعت اقدامات مغایر با حقوق بشری تکفیریان به نحوی است که حامیان تکفیری را در برخی از موضع گیری های خود در قبال اقدامات گروهای تکفیری در بهت و حیرت قرار داده است. نظر به این که حکم جهاد و تکفیر از مفاهیم اسلامی است و همچنین کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی کشورهای مسلمان بالاخص شیعه در منطقه در برابر زیاده خواهی های برخی از کشورهای غربی و عربی و توجهاً آمریکا و اسرائیل قرار دارد و جهت ترسیم و اجرای نقشه تجزیه کشورهای مسلمان و تضعیف آنان در قالب خاورمیانه بزرگ، نیاز به رویارویی با ایران اسلامی است لذا بر خود واجب دیدم با بررسی ریشه های تاریخی و اسلامی تکفیر، به علل شکل گیری و گسترش جریان های تکفیری و با شناخت اقدامات آنان در منظر اسناد بین المللی، یافته های علمی حاصل از تحقیق را تقدیم کلیه مسئولین؛ محققان ، دانشجویان و … نمایم.
1ـ1ـ2. مبحث دوم: اهمیت موضوع
تفکر اسلام گرایان افراطی منشعب شده از برخی مذاهب اسلامی که با شعار جهاد نظامی علیه ادیان دیگر و حتی سایر فرق اسلامی همچون شیعه، اقدام به ایجاد گروه هایی در منطقه شده اند که نه تنها سبب ادامه روند پروژه اسلام هراسی است بلکه با سیطره در برخی از کشورهای اسلامی همچون عراق، سوریه، مصر، بخش هایی از لبنان و… سبب تغییر منطقه امن جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه شده که این امر با منافع ملی در تضاد است و در آینده نزدیک می بایست شاهد تغییر معادلات قدرت در منطقه باشیم. از این رو، ضروری است بدواً به علل تاریخی شکل گیری این گروه ها پرداخت تا پس از شناخت صحیح از ماهیت این گروه ها به تطبیق اقدامات آنان با اسناد بین المللی بپردازیم تا با احصاء موارد آشکار تضاد اقدامات جریانات تکفیری با اسناد حقوق بین الملل و شناخت ظرفیت های سازمان های بین المللی از روند رو به رشد آنان جلوگیری و با تدوین برنامه های کوتاه و دراز مدت بتوان منطقه خاورمیانه را به منطقه امن و استراتژیک برای عمق اهداف راهبردی جمهوری اسلامی ایران تبدیل نمود و از طرف دیگر ناظریم که در عرصه بررسی های علمی دانشگاهی به صورت جامع و مانع، کار علمی و تحقیقاتی در خصوص این گروه ها بالاخص تطبیق اقدامات آنان با موازین بین المللی انجام نشده است و صرفاً به صورت پراکنده مقاله هایی در خصوص منشا تشکیل داعش به رشته تحریر درآمده است.
1ـ1ـ3. مبحث سوم: سؤالات
انجام این رساله بر اساس طرح سوالاتی است که قصد دارد در پایان نسبت به تأئید یا رد فرضیات اقدام نماید که اين سؤالات عبارتند از:
1- ریشه اصلی جریان فکری ناشی تکفیر کجاست؟
2- اقدامات تکفیریان تا چه حد؛ منطبق با اسناد و مقررات بین المللی است؟
3- مسئولیت بین المللی و حقوقی سازمان ها و دولت های حامی تکفیریان چیست؟

1ـ1ـ4. مبحث چهارم: فرضیات
1- جریان تکفیری ناشی از تفکرات اسلامی نیست.
2- اقدامات تکفیریان از منظر حقوق و اسناد بین المللی محکوم است.
3- دولت ها و سازمان های بین المللی حامی تکفیریان ، مسئولیت بین المللی دارند.
1ـ1ـ5. مبحث پنجم: روش تحقیق
روش تحقیق در این رساله با توجه به قرار گرفتن در حوزه علوم انسانی، روش آن به صورت نظری و با دیدی کاربردی خواهد بود در واقع این رساله از دو روش اصلی کمک گرفته است:
الف- روش کتابخانه ای
ب- روش کاربردی
در روش کتابخانه ای، کتب و منابعی که با موضوع مرتبط است مورد استفاده قرار خواهد گرفت و ضمن بهره بردن از کارهای مفید و خوبی که در زمینه موضوع تحقیق (حتی به صورت غیر مستقیم) به رشته نگارش درآمده، تلاش شده است تا از نظرات اساتید حقوق بین الملل و مدیران دستگاه دیپلماسی کشور و همچنین نشریات، مقالات، سخنرانی ها، همایش های مرتبط و تار نماهای مختلف در زمینه موضوع تحقیق نیز استفاده شود.
بدیهی است موضوع تحقیق با تاکید بر اسناد بین المللی و نقش سازمان های و دولت های حامی این جریان در عرصه بین الملل با دیدی تحلیلی و موشکافانه بوده و بدون هیچ گونه سابقه یا موضع گیری قبلی است و صرفاً با هدف کاربردی جهت شناخت دقیق و علمی جامعه علمی و سیاسی کشور از این جریان و استفاده از ظرفیت های بین المللی در جلوگیری از رشد این جریان می باشد.
1ـ1ـ6. مبحث ششم: اهداف تحقیق
سابقاً کارهای بسیارخوب و ارزنده ای توسط برخی از حقوقدانان در زمینه تکفیر به صورت پراکنده انجام پذیرفته است. پژوهش حاضر ضمن در برداشتن محاسن دستاوردهای تحقیات انجام شده با دیدی نو به بررسی و انطباق اقدامات تکفیریان در منظر اسناد بین المللی پرداخته است. نگارنده بر این اعتقاد است که اگرچه جهاد به عنوان یکی از شعائر اسلامی می بایست مورد تاکید علمای اسلامی باشد ولیکن در صورت عدم بررسی و تحقیق دقیق در انتقال واژه هایی همچون تکفیر، جهاد، کافر و ایمان و … می تواند سبب استفاده سوء دشمنان اسلام گردد.
مهمترین اهداف به شرح ذیل ارائه می گردد:
1- بهره بردن جامعه علمی کشور بلاخص، محققین، دانشجویان و اساتید حقوق
2- استفاده از نتایج حاصل از تحقیق در قوه مقننه در تصویب قوانین در راستای رفع خلاء های قانونی یا لغو برخی مقررات
3- بهره بردن قوه قضاییه به منظور تهیه لوایح قضایی در چهارچوب پیشگیری از شکل گیری این جریان در کشور
4- استفاده از دستاوردهای تحقیق در قوه مجریه بلاخص وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی در جهت گیری های سیاسی

1ـ2. بخش دوم: مفاهیم و پیشینه شکل گیری گروه های تکفیری
نظر به این که لازمه و مقدمه طرح مطالب علمی در حوزه علوم انسانی، شناخت مفاهیم و واژه های مورد تحقیق است و بدون شناخت مفاهیم و همچنین پیشینه و خواستگاه تحقیق، اعتقاد به دست یافتن به یافته علمی محل تامل و تردید است لذا در این بخش، دو مبحث اساسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در مبحث اول به بررسی مفاهیم لغوی، اصطلاحی و پیشینه تاریخی تکفیر می پردازیم و پس از شناخت مفاهیم و پیشینه تاریخی تکفیر، در مبحث دوم به جایگاه تکفیر در اسلام در منظر آیات قرآنی، فقه عامه و شیعه پرداخته خواهد شد.
1ـ2ـ1. مبحث اول: تعریف و پیشینه تاریخی تکفیر
1ـ2ـ1ـ1. گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تکفیر
الف- تکفیر در لغت:
كفر در لغت به‏معنى پنهان كردن و پوشاندن است. به شب تاريك، كافر گفته مى‏شود؛ زيرا با تاريكى خود همه چيز را مى‏پوشاند. كشاورز نيز كافر است؛ زيرا بذر و دانه را در دل خاك پنهان مى‏كند:1 كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعجَبَ الكفّار نَباتُهُ؛2
همچنین کفر در لغت به معنای پوشیدن و پوشاندن است، ولی در عربی و فارسی به معانی گوناگونی به کار رفته است.34 5 از جمله پاک کردن گناهان و از بین رفتن عذاب پرداختن کفّاره سوگند و مانند آن است. تکفیر در اصطلاح ، نقطه مقابل ایمان است و ناگزیر جهت شناخت معنای اصطلاحی تکفیر می بایست بدواً با معنای لغوی و اصطلاحی ایمان آشنا شویم.

ب- تکفیر در اصطلاح:
«ايمان»، مصدر باب افعال است: «آمن، يؤمن، ايماناً».6 «آمَن» در اصل «أأمن» بوده كه همزه‏ى‏دوم، به‏دليل تخفيف حذف‏شده‏است.7 همچنین بیان شده است ريشه‏ى ايمان از «أمن»، و ضدخوف است.8 به‏گفته‏ى راغب اصفهانى، ريشه‏ى أمن از اطمينان‏ نفس و از ميان‏رفتن خوف است.9 همچنین معناى ديگر امن را «تصديق‏كردن» دانسته‏اند.10 ابن‏منظور اين لغت را درچند معنى به‏كار برده است: امانت (متضادخيانت)؛ ايمان (متضادكفر)؛ تصديق (متضادتكذيب).11 هم‏چنين يكى از نام‏هاى الهى «مؤمن» است كه به‏گفته‏ى ابن‏اثير، مؤمن اگر از ريشه‏ى «ايمان» به‏معنى تصديق باشد، يعنى كسى كه بندگانش وعده‏هاى او را تصديق مى‏كنند؛12
در معنى اصطلاحى ايمان، سه جزء متصور است:
1. تصديق به زبان (اقرار)
2. تصديق به قلب‏
3. تصديق به اعمال‏
به‏عبارت‏ديگر، معنى اصطلاحى ايمان، ممكن است يكى از اين سه اصل و يا تركيبى از آن‏ها باشد. همين وجوه، زمينه را براى توليد ديدگاه‏هاى مختلف پيرامون معنى اصطلاحى ايمان فراهم آورده است. اگر به‏منظور ترسيم انديشه‏ى اسلامى در مورد معنى اصطلاحى ايمان، نموداری رسم كنيم، در دو طرف منتهى‏اليه اين بردار دو عقيده‏ى انحرافى خوارج و مرجئه قرار دارند و ديگر مذاهب اسلامى در ميانه‏ى آن قرار مى‏گيرند.13
«كفر» در اصطلاح علم فقه و علم كلام، تفاوت‏هايى دارد. كفر در علم فقه معمولاً در برابر «اسلام» قرار مى‏گيرد. در علم فقه، حد نصاب مسلمان بودن و خروج از مرز كفر، جارى شدن شهادتين بر زبان است و كسى كه شهادتين را نگويد، كافر مى‏شود.14 و 15 كفر مى‏تواند در سطوح مختلف ظاهر شود:16
1. كفر اعتقادى:
كفر اعتقادى، هر عقيده‏اى است كه به انكار يكى از متعلقات ايمان بيانجامد يا با عقايد مسلم اسلامى در تضاد باشد؛ مانند انكار خالق، انكار رسالت پيامبر گرامى اسلام (ص)، و يا انكار يكى از احكام مسلم دين.

2. كفر در گفتار:
كفر گفتارى، هرگونه گفتارى است كه نشانگر تضاد با عقايد اسلامى است؛ مانند دشنام به خدا و پيامبر گرامى اسلام (ص) و انكار زبانى مسلمات دين. البته هنگامى چنين سخنانى به كفر گفتارى مى‏انجامند كه سخن، از روى خوف يا تقيه نباشد؛ اما اگر چنين بود، نمى‏توان فرد را كافر شمرد:
مَنْ كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنّ بِالْإِيمَانِ؛17
هركس پس از ايمان آوردن خود به خدا كفر ورزد [عذابى سخت خواهد داشت‏]؛ مگر آن كس كه مجبور شده باشد، و [لى‏] قلبش به ايمان اطمينان دارد».
3. كفر در رفتار:
كفر رفتارى، هر عملى است كه نشانه‏ى فساد عقيده باشد؛ مانند سجده بر بت به‏نيت پرستش، و انداختن قرآن در جاى نجس. ناگفته پيداست كه چنين رفتارى هنگامى كفر شمرده مى‏شود كه از روى اختيار باشد، نه از روى اجبار يا نقص در عقل. البته ممكن است كفر در سطوح مختلف، در يك فرد جمع شود؛ به اين معنى كه فرد در اعتقاد، گفتار و كردار، گرفتار كفر شود.18
كافران نيز با توجه به رويكردى كه به كفر دارند، به گروه‏هاى زير تقسيم مى‏شوند:
1. كافر گمراه (ضال):
كافر گمراه كافرى است كه متعلقات ايمان را انكار مى‏كند؛ اما ريشه‏ى اين انكار، عدم شناخت خداوند و معارف دينى است و همين امر سبب شده است كه گرفتار كفر شود. قرآن اين گروه را «گمراهان» معرفى مى‏كند: اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ؛19
ما را به راه راست هدايت فرما! راه آنان كه گرامى‏شان داشته‏اى؛ نه [راه‏] مغضوبان و نه [راه‏] گمراهان.
2. كافر لجوج (جاحد):
كافر لجوج كسى است كه هرچند خداوند متعال را در قلب خود شناخته است، اما از روى جحد- لجاجت- او را انكار مى‏كند: وَجَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتها أَنفُسُهُم20؛ افرادى مانند امية بن ابى‏صلت و برخى از يهود كه به رسالت پيامبر گرامى اسلام (ص) اطمينان داشتند، اما آن را انكار مى‏كردند، در اين دسته قرار مى‏گيرند. «وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّه عَلَى الْكَافِرِينَ»؛21 و هنگامى كه از جانب خداوند كتابى براى آن‏ها آمد كه موافق نشانه‏هايى بود كه با خود داشتند و پيش از اين، به خود نويد فتح مى‏دادند كه با كمك او بر دشمنان پيروز گردند، با اين همه‏]، هنگامى كه اين كتاب و پيامبرى را كه از قبل شناخته بودند نزد آن‏ها آمد، به او كافر شدند. لعنت خدا بر كافران باد.

3. كافر ستيزه‏جو (معاند):
كافر معاند يا ستيزه‏جو، كافرى است كه خداوند را مى‏شناسد و به وجود او اعتراف مى‏كند؛ اما با اين حال، به‏سبب حسد، تكبر، طمع و … با خداوند و پيامبرانش ستيز مى‏كند و از عبادت خدا سر باز مى‏زند.‏22
1ـ2ـ1ـ2. گفتا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع گروه های تکفیری، اسناد بین الملل، اسناد بین المللی، حقوق بشر Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع گروه های تکفیری، جهان اسلام، امام صادق، امام زمان