پایان نامه ارشد با موضوع استان لرستان، توسعه یافتگی، نرخ بیکاری، وضعیت اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

شهرستان خرم آباد محدود ميشود.مركز شهرستان كوهدشت از نظر جغرافيايي در ۴۷ درجه و ۳۶ دقيقه طول شرقی و ۳۳ درجه و ۳۲ دقيقه عرض شمالي و دارای آب و هوای معتدل کوهستانی میباشد.

نقشه شماره(3-1) موقعیت استان لرستان در کشور ایران

مآخذ:سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان

3-3 بارش
میانگین سالانه بارش در استان لرستان سالیانه بین 450 تا 500 میلی متر است، ولی در همه جای استان یکسان نیست.
میزان بارش سالیانه کوهدشت به طور متوسط 450 میلی متر است.
نقشه شماره(3-2 ) همبارش استان لرستان

مأخذ: اداره کل هواشناسی استان لرستان

3-3-1 اقلیم
تقسیم بندی اقلیمی یعنی تفکیک و گروهبندی مناطق با ویژگیهای اقلیمی مشابه از دیر باز مورد توجه انسان بوده است، تفاوت میزان بارش و دما که دو عنصر اصلی آب وهوا هستند، اقلیمهای گوناگونی را در استان لرستان ایجاد کرده است.(جعفر پور،260:1371) .
یکی از اساسیترین عوامل مؤثر در زندگی ما آب وهوا است. استان لرستان به لحاظ اقلیم و هواشناسی یک استان چهار فصل است و دارای آب و هوایی متنوع است. این تنوع از شمال به جنوب و از شرق به غرب کاملاً محسوس است. زمستان هنگامی که در شمال لرستان برف و کولاک ادامه دارد قسمتهای جنوبی آن دارای هوایی مطبوع و بارانی است .اختلاف ثبت شده در شهرهای استان لرستان بین حداکثر و حداقل مطلق دما بیش از 80 درجه سانتی گراد است. حداکثر دمای ثبت شده 47.4 و حداقل دمای مطلق ثبت شده 35- است. استان لرستان از لحاظ دمای سالیانه هم به طور کلی منطقه ای نیمه خشک مایل به نیمه مرطوب با تابستان های گرم و خشک بوده و در سال دارای حدود 5 ماه خشکی است.
3- 4 ویژگی های انسانی استان لرستان
3-4-1 جمعيت و تقسيمات كشوري
استان لرستان بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر جمعیت دارد این استان سیزدهمین استان ایران از نظرجمعیت میباشد.خرم آباد مرکز استان است.موضوع مورد مطالعه ما در این پژوهش شهرستان کوهدشت میباشد که درحال حاضر شهرستان كوهدشت باجمعيتي بالغ بردویست هزار نفر با مركزيت شهر كوهدشت داراي ۵ بخش ۵ نقطه شهري و ۲۷۶ روستای دارای سکنه به شرح زیر میباشد:
الف)بخش مرکزی:
1- دهستان کوهدشت جنوبی 2- دهستان کوهدشت شمالی 3- دهستان گل گل .
ب) بخش کوهنانی:
1- دهستان زیر تنگ سیاب 2- دهستان کوهنانی .
ج) بخش درب گنبد:
1- دهستان بلوران 2- دهستان درب گنبد .
د) بخش طرهان که شامل طرهان غربی و طرهان شرقی میباشد.
شهرستان کوهدشت طبق آخرین سرشماری که در سال 1390 صورت گرفت با جمعیتی معادل 218921 نفر سومین شهرستان استان از لحاظ جمعیتی میباشد.

جدول 3-1 جمعیت شهرستان های استان لرستان به تفکیک تعداد بخش،شهرو روستا
تعداد روستا
تعداد شهر
تعداد بخش
جمعیت
نام شهرستان
585
4
4
477459
خرم آباد
189
2
2
332035
بروجرد
276
5
5
218921
کوهدشت
139
2
2
168062
دورود
361
1
3
149238
الیگودرز
434
1
2
142842
دلفان
268
2
2
79477
پلدختر
263
2
2
78844
سلسله
90
2
2
75211
ازنا
221
2
3
42000
سراب دوره
2826
23
27
1768367
جمع

مآخذ:مرکزآمار ایران
نمودار3-1 تمرکز جمعیت در شهرستانهایاستان لرستان به درصد
مآخذ: سالنامه آماری لرستان 1392

جمعیت شهرستان
1375
1385
1390
1394
کوهدشت
188964
211886
218921
223921
جدول3-2 تغییرات جمعیت شهرستان کوهدشت ازسال 1370تا سال 1394

مآخذ: فرمانداری شهرستان

3-4-2 وضعیت اقتصادی و کالبدی شهرستان کوهدشت
بررسی و تحلیل کیفیت زندگی یکی از زمینههای مطالعاتی محققان، برنامهریزان و دولتها در چند دههی اخیر در بسیاری از رشتهها از جمله جغرافیای شهری، شهرسازی ، علوم محیطی و … بوده است افزایش جمعیت و رشد بیرویه شهرها در دهههای اخیر کیفیت زندگی شهروندان را در کوچکترین شهرها نیزتحت تأثیر قرار داده است به همین دلیل توجه بسیاری از صاحب نظران به وضعیت اقتصادی شهرها معطوف شد تا از این طریق تلاش هایی در راستای ارتقای شرایط زندگی و بهبود کیفی زندگی بشر صورت گیرد.( ربانی و کیان پور 68: 1386).
شهرستان کوهدشت به لحاظ وضعیت اقتصادی دچار عقب ماندگی و عدم استقلال میباشد. فقدان این عناصر باعث شده پس ازگذشت چنددهه از پیروزی انقلاب شاهد پیشرفت و توسعه چشمگیری در این شهرستان نباشیم، از جمله چالشهای اقتصادی شهرستان میتوان به مشکل مالی، کمبود درآمد و بیکاری را برشمرد. البته در مقاطعی به صورت اقدامات ضرب العجلی و عدم مشورت با مدیران و نخبگان صاحب نظر کارهایی صورت گرفته است اما این اقدامات نتوانسته است شهرستان را از این رکود، عقب ماندگی و در جا زدن رهایی بخشد، به نظر میرسد میتوان با تشکیل و دعوت از افراد خلاق ، بومی، تحصیل کرده و واقع بین و همچنین با در نظر گرفتن الگوهای موفق کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شهرستان را در راه توسعهی پایدار، نظم شهری و مؤلفههای اشتغالزایی و کارآفرینی بهپیش برد.
همانطوری که روند توسعه یافتگی در کشورهای مختلف جهان دارای مراتب گوناگون است، در داخل یک کشور نیز روند توسعه یافتگی در بین استان ها و مناطق مختلف یکسان نمیباشد. توسعه یافتگی استانها با توجه به توزیع فضای ناهمگن منابع و همچنین عوامل مختلف اجتماعی ، اقتصادی و اقلیمی مناطق ممکن است دارای روندی متناسب نباشد.در داخل یک استان نیز سطح توسعه یافتگی شهرستانهای استان نیز متفاوت میباشد.به عبارت دیگر به علت امکانات بالقوه منطقهای، توسعه یافتگی شهرستان های یک استان ممکن است در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعتی و خدمات با یکدیگر متجانس نباشد و این امر ضرورت مطالعه در این بخش ها را اجتناب ناپذیر میسازد. بررسی و شناخت وضعیت شهرستانها،قابلیتها و تنگناهای آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.،امروزه آگاهی از نقاط ضعف و قوت نواحی، نوعی ضرورت جهت ارائه طرحها و برنامهها محسوب میشود. به طوری که استفاده از شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و… میتواند معیار مناسبی برای تعیین جایگاه آن نواحی و همچنین عاملی در جهت رفع مشکلات و نارساییهای مبتلا به خود برای نیل به رفاه اقتصادی و سلامت اجتماعی جهت رسیدن به توسعه باشد اما بایستی اذعان کرد که استفاده از این شاخصها منوط به در دسترس بودن اطلاعاتی جامع و کامل از نواحی است .در دسترس بودن اطلاعات خام و بدون پردازش هرگز برنامهریزان را در رسیدن به اهداف خودیاری نخواهد کرد بنابراین دسترسی به اطلاعات آماری در زمینهی شاخصهای مختلف در نواحی گوناگون و پردازش آنها با استفاده از مدل های آماری مهمترینگام جهت نیل به اهداف مورد نظر میباشد.
مسلماً شناسایی مناطق برخوردار و محروم یکی از اهداف عمده مطالعه مناطق و برنامه ریزی جهت کاهش دوگانگی منطقهای است. گرچه ممکن است در یک نگاه بتوان گفت که منطقهای نسبت به منطقهی دیگر برخوردارتر یا توسعه یافته تر است، اما اندازه گیری دقیق میزان برخورداری از شاخصها و فعالیتها در یک منطقه کار ساده ای نیست و نیاز به تکنیکهای علمی شناخته شده و قابل قبول دارد به طور کلی و با در نظر گرفتن تمامی شاخصها شهرستان خرم آباد دارای بالاترین سطح توسعه یافتگی و شهرستان کوهدشت دارای پایین ترین سطح توسعه یافتگی در بین این مناطق میباشد.
اشتغال و بیکاری از جمله موضوعهای اساسی اقتصاد هرکشوری است،به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی جوامع تلقی میشود. نرخ بیکاری یکی از شاخصهایی است که برای ارزیابی شرایط کشور مورد استفاده قرار میگیرد در حال حاضر نرخ بیکاری در لرستان دوبرابر نرخ بیکاری کشور است که این امر به دلیل عدم سرمایهگذاری کافی در استان است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 10.3 درصد که نرخ بیکاری در استان 20.3 بوده است این آمار درشهرستان کوهدشت در سال (1385) 39.6% اعلام شده است و در سال(1393) معادل 42% اعلام شده است. از جمله مشکلات پیش روی سرمایه گذاری در شهرستان میتوان به عدم وجود سیستم حمل و نقل مناسب، نبود زیرساخت ها، عدم ارائهی بستههای تشویقی و ترغیب کننده به سرمایهگذاران که موجب ایجاد شکاف در روند توسعه یافتگی و سرمایه گذاری شده است. (طرح آمارگیری نیروی کار،1394).

جدول3-3 وضعیت نسبی شهرستان های استان لرستان از حیث میزان توسعه کل(اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)
درجه توسعه نیافتگی
شهرستان
وضعیت توسعه

41/0
41/0

بروجرد
خرم آباد

میان توسعه یافته بالا

57/0
58/0
58/0
62/0
67/0
69/0
الیگودرز
ازنا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت شهری، عدالت اجتماعی، توسعه اقتصادی، استان لرستان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تعدد جرم، قانون مجازات، جرم شناختی، مجازات اسلامی