پایان نامه ارشد با موضوع استان خوزستان، انگیزه کارکنان، کنترل هزینه ها، از دست دادن فرصت

دانلود پایان نامه ارشد

نيازهاي جامعه نقش اساسي دارد ، به كارگيري سياستهاي خصوصي سازي و واگذاری امور در راستاي عملكرد بهينه و تأمين خواسته‌هاي جامعه مي تواند شتاب تحولات محيطي و عدم اطمينان را براي سازمان تا حدودی بهبود بخشد لذا با توجه به ضرورت هماهنگي سازمان با تحولات بیرونی و دستيابي به مزيتهاي رقابتي در دنياي كسب و كار كنوني، محقق اميدوار است اين پژوهش بتواند پايه اي براي تحقيقات بعدي در آينده باشد و توسط پژوهشگران ديگر تكميل گردد ، تا گامي كوچك در تحقق هدف ديرينه يعني بهبود عملكرد در سازمان ‌هاي خدماتي و به خصوص شهرداری كه در ارائه بخش عظيمي از خدمات به جامعه سهيم هستند، برداشته شود

1-1 بیان مساله تحقیق
توجه جدي به مفهوم بهره وري و استفاده بهينه از امكانات و منابع سازمان ها امري روشن و بديهي است و براي افزايش نرخ بهر ه وري، بازبيني در روش ها ي اداره سازمان و در صورت لزوم تجديدنظر در آنها اجتناب ناپذير مي باشد. از نظر علمي، روش ها ي متعددي وجود دارد كه مديران مي توانند در انتخاب راه حل هاي استفاده مناسب و عقلايي از منابع از آنها كمك بگيرند. سازمان ها در سراسر جهان به دنبال تكنيك ها و روش هايي براي حفظ و توسعه مزاياي رقابتي خود هستند. استفاده از روش هاي نوين مديريت خدمات، از جمله واگذاری كه در آن تمام يا بخشي از فعاليت هاي سازمان به افراد يا سازمان هاي بيروني واگذار مي شود، يكي از روش هاي بهره وري است كه در دو دهه اخير مورد توجه قرار گرفته است. واگذاری در سال هاي اخير خود را به عنوان يكي از اين رويكردها ي پراهميت معرفي كرده است . بعضي از شركت ها به منظور بهبود كيفيت خدمات و محصولات، كاهش هزينه و زمان توليد، تمركز بر روي مزيت ها ي اصلي رقابتي و به طور كلي افزايش اثربخشي سازمان ، اقدام به واگذاری برخي فعاليت ها نمود ه اند و چنين به نظر مي رسد كه شركت ها با واگذاری فعاليت هاي خود به سازمان هاي تخصصي ديگر، بهتر مي توانند بر روي فعاليت هايي كه ارزش افزوده بيشتري ايجاد مي كنند، تمركز كرده و بدين طريق اثر بخشي فعاليت هاي خود را به حداكثر برسانند .
از نظر کلی2 و راشید3 (2000) واگذاری عبارت است از عقد قرارداد با عرضه كننده بيروني براي انجام فعاليت هايي كه قبلاً در شركت انجام مي شد، يا انجام فعاليت هايي كه كاملاً جديد هستند. بنابراين، تصميم گيري براي واگذاری از جمله مسائلي است كه بايد كليه ملاحظات سازماني، موارد پيش نيازي و شرايطي آمادگي سازمان و مراحل بكارگيري و مديريت و كنترل فرآيند در مورد آن در كانون توجه قرار گيرد .
امروزه، بسياري از شركت ها با تمركز بر يك تخصص و يا مهارت ويژه فقط براي ارائه خدمات به مجموعه اي بيرون از خود فعاليت مي كنند. تحقيقات نشان مي دهد منافع حاصل از واگذاری براي بسياري از شركت ها، زياد بوده و مهمترين آنها صرفه جويي در وقت و هزينه و ارتقاي كيفيت و آزادسازي منابع داخلي به منظور استفاده بهينه از آنها بوده است.
در كشور ما به دلايل مختلف، واگذاری به مفهوم وسيع و گسترده خود مورد استفاده و توجه مديران و مسئولان قرار نگرفته است . از اين رو لازم است محققان و مديران صنعتي در جهت بكارگيري آن و نيز بايدها و نبايدها در انجام آن به مطالعه و تحقيق بپردازند تا طبق شرايط مشخص علمي و روشن بدانيم چه چيز را، چه وقتي و به چه طريقي و به چه كسي بسپاريم.

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق
در گذشته، واگذاری زماني مورد استفاده قرار مي گرفت كه سازمان ها نمي توانستند خوب عمل كنند. در رقابت ضعيف بودند، كاهش ظرفيت داشتند، با مشكل مالي روبرو بودند و يا از نظر فناوري عقب و شكست خورده بودند.
امروزه سازمان هايي كه كاملاً موفق هستند نيز از اين ابزار براي تجديد ساختار سازمان هايشان استفاده مي كنند و مديران اين سازمان ها به عنوان يك موضوع حياتي اين موضوع را درك كرده اند كه ايجاد قابليت هاي كليدي براي برآورده نمودن نيازهاي مشتري ضروري است و بايد دراين راه تلاش نمايند.
تحقيقات نشان مي دهد كه افزايش واگذاری مي تواند منجر به كاهش هزينه ها شده و نياز به سرمايه گذاري در زمينه تسهيلات، تجهيزات و نيروي انساني را پايين بياورد. از سوي ديگر شواهدي نيز حاكي از اين است كه افزايش واگذاری مي تواند نوآوري و كنترل برروي كارها را كاهش دهد . واگذاری را شكلي از فعاليت پيمانكاري مي دانند كه قبلاً در شركت انجام مي شده است و اكنون انجام آن امور به ديگران واگذار شده است.
براي سپردن كار به بيرون متاسفانه بنگاه ها و سازمان هاي ما به وظايف ديگري كه برعهده آنها گذاشته مي شود، توجهي ندارند در صورتي كه بايد در هنگام واگذاری به برقراري مكانيزم هاي واگذاری بپردازند و با مديريت صحيح، توانايي مانيتور كردن شركتي را كه كار به او واگذار شده، داشته باشند و به گزارش مداوم بپردازند.
همچنين شركتي كه تمايل به دريافت خدمات واگذاری دارد، بايد متخصص انجام آن كار باشد و فعاليت هايش منحصر به خدمت گرفته شده باشد . همچنين شركت خدمت گيرنده بايد بتواند فعاليت خود را طوري تنظيم كند تا قابليت كنترل شدن را داشته باشد و امكاناتي را به منظور مانيتور كردن امور فراهم كند.
فعاليت هايي كه در محور فعاليت هاي اصلي سازمان قرار ندارند، بايد واگذاری شوند و فقط كارهايي كه به موضوع اصلي فعاليت سازمان مربوط بوده يا قيمت و شرايط انجام آن بهتر باشد، مي توانند در داخل مجموعه انجام شوند . متأسفانه نگاه مديران ما در مورد واگذاری با ناآگاهي همراه شده و ديدگاه مناسب در اين زمينه كمتر وجود دارد، چنانچه بخشي فكر مي كنند در صورتي كه كار را به بيرون واگذار كنند، آن كار به طور صحيح انجام نشده و با كيفيت پايين تر و هزينه بيشتر انجام مي پذيرد . در حالي كه اگر كارفرما، كار را صحيح مطرح و بر آن كنترل داشته باشد، كيفيت خدمات افزايش مي يابد.
رويكرد سيستماتيك در واگذاری امري حياتي است و به عنوان يكي از عوامل بحراني موفقيت در مديريت تداركات و مشاركت هاي پروژه هاي تحيقاتي، به اين مساله پرداخته شده است . مساله واگذاری در سازمان ها موضوعيت دارد . اما در پروژه هاي تحقيقاتي بواسطه وجود ريسك از دست رفتن دانش انحصاري سازمان اهميت دو چنداني مي يابد. نتيجه اين امر افزايش آگاهي نسبت به اهميت تصميمات واگذاری شده است .
تصميمات واگذاری مقداري از منابع و سرمايه را جهت صرف در موارد ديگر آزاد مي سازد. واگذاری به اين صورت سبب كاهش هزينه ها حتي تا 39% شده است، جدا از اينكه منافعي مثل وارد شدن به بازارهاي كليدي نيز به اين ترتيب و با اين مشاركت ها تسهيل شده است . اولين موج واگذاری فعاليت ها به فعاليت هايي كه مستلزم مهارت ها ي سطح پايين بودند محدود مي شد، مثل مشاغل صنعت نساجي يا صنعت اسباب بازي .
دومين موج شامل صنايعي مثل تهيه نرم افزارها، پردازش كارت هاي اعتباري و مواردي از اين دست بود . سومين موج يا موجي كه الان در جريان است شامل فعاليت هايي مي شود كه داراي دستمزد بالايي هستند و نياز به مهارت هاي سطح بالا دارند كه از جمله آنها مي توان به طراحي تراشه، مهندسي، تحليل هاي مالي، داروسازي و تحقيق و توسعه اشاره نمود.
با بررسي ساختار هزينه شركت هاي توليدي در كشورهاي مختلف نتايج مشابهي گزارش شده است . همه آنها بيان مي كنند كه مو اد و قطعات /فرآيندهاي خريداري شده از تأمين كنندگان به طور متوسط50% كل هزينه ها ي توليدي را تشكيل مي دهد . بنابراين هزينه هاي مديريت زنجيره تأمين، يك عنصر اصلي در مديريت هزينه كل و افزايش سودآوري شركت مي باشد. شواهد حاكي از آن است كه در گذشته رابطه تأمين به صورت سيستماتيك انجام نمي شده است . اما در سال ها ي اخير مدل ها يي در اين رابطه ارائه شده است.
تصميمات تأمين تنها به مواد و قطعات / فرآيندهاي محصول ، محدود نمي شود و در رابطه با فعاليت هاي غير توليدي از قبيل خدمات پشتيباني نيز قابل كاربرد است. در اكثر سازمان ها، تصميمات تأمين بالقوه زيادي وجود دارد . به طور مثال، شركت هاي توليدي صدها قطعه دارند كه مي تواند از داخل يا خارج سازمان تأمين گردد.
نتيجه تصميمات كاملاً متأثر از كيفيت اطلاعات در دسترس و فرضيات استفاده شده در تحليل مي باشد. در كنار ملاحظات هزينه و سود، در تصميمات تأمين، مسائل استراتژيك، ارزيابي مالي، ابعاد كارايي و ريسك در رابطه با كيفيت تأمين كننده ، قابليت اطمينان، زمان هاي پيشبرد و تحويل مد نظرقرار مي گيرند. زمانيكه تمام اين فاكتورها با هم در نظر گرفته مي شوند، تصميم تأمين مي تواند يك تصميم بسيار پيچيده و حساس باشد كه بر سودآوري، سرمايه گذاري و موقعيت رقابتي تأثير مي گذارد. يك تصميم اشتباه مي تواند منجر به هزينه هاي محصول بالاتر، حيف و ميل و از دست دادن فرصت ها، مشتريان و سهم بازار شود.

1-3 اهداف تحقیق
1-3-1 هدف کلی :
تجزيه و تحليل آثار ناشي از واگذاري كارها به پيمانكاران بر عملكرد شهرداری شهرهای با تاکید بر شهر شوشتر و ارائه پيشنهادات لازم به منظور بهبود آنها.
1-3-2 اهداف جزئی :
1)تأثیر واگذاری شهرداری شوشتر بر کیفیت ارائه خدمات به شهروندان
2)تأثیر واگذاری شهرداری شوشتر بر زمان انجام تعهدات به شهروندان
3)تأثیر واگذاری شهرداری شوشتر بر بالا بردن درآمدها
4)تأثیر واگذاری شهرداری شوشتر بر کنترل هزینه ها
5)تأثیر واگذاری شهرداری شوشتر بر ایمنی کارکنان

1-4 سوالات تحقیق
در اين تحقيق به سؤالات ذيل پاسخ داده مي شود:
1-آيا واگذاري كارها به پيمانكاران موجب بهبود عملكرد سازماني شده است؟
به منظور يافتن پاسخ براي سوال فوق، تأثير واگذاري كارها به پيمانكاران در موارد
ذيل مورد بررسي و تحقيق قرار گرفته است:
• كيفيت ارائه خدمات به مشتريان،
• زمان انجام تعهدات به مشتريان،
• ايمني،
• روحيه و انگيزه كاركنان،
• هزينه ها
• درآمدها
2- براي بهبود عملكرد شهرداریها در ارتباط با واگذاري كارها به پيمانكاران چه بايد كرد؟

1-5 فرضیات تحقیق
به نظر می رسد بین واگذاری و تحقق اهداف مالی در شهرداری شوشتر رابطه معنادار وجود دارد.
به نظر می رسد بین واگذاری و تحقق رضایتمندی مشتری ها در شهرداری شوشتر رابطه معنادار وجود دارد.
به نظر می رسد بین واگذاری و کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در شهرداری شوشتر رابطه آماری وجود دارد.
به نظر می رسد بین واگذاری و روحیه و انگیزه کارکنان در شهرداری شوشتر رابطه معنادار وجود دارد.
به نظر می رسد بین واگذاری و زمان انجام تعهد به مشتریان در شهرداری شوشتر رابطه معنادار وجود دارد.

1-6 محدوده مکانی تحقیق
1-6-1 ویژگی های استان خوزستان
1-6-1-1 جغرافياي طبيعي
استان خوزستان با وسعت 63633 كيلومتر مربع بين 29درجه و 57دقيقه تا 33درجه عرض شمالي از خط استوا و 47درجه و 40دقيقه تا 50درجه و 33 دقيقه طول شرقي از نصف النهار گرينويچ در جنوب غربي كشور واقع است . استان خوزستان از شمال با استان لرستان ، از شمال غربي با استان ايلام ، از مشرق با استانهاي چهار محال و بختياري و كهگيلويه و بوير احمد ، از جنوب شرقي با استان بوشهر ، از مغرب با كشور عراق و از جنوب با خليج فارس ، هم مرز مي باشد . براساس آخرين تقسيمات كشوري در سال 1388،‌اين استان از 23 شهرستان، 51 بخش، 54 شهر ، 129 دهستان و 6315 آبادي تشكيل شده است كه از اين تعداد،‌4421 آبادي داراي سكنه و 1892 آبادي خالي از سكنه مي باشند.
توپوگرافي
براساس آماري كه معاونت آبخيزداري وزارت جهاد كشاورزي ارائه نموده، حدود 85 درصد از وسعت استان داراي اقليم فراخشك، خشك و نيمه خشك مي باشد. از ويژگيهاي مناطق خشك، بالا بودن درجه حرارت، بالا بودن ميزان تبخير سطحي ، پايين بودن ميزان نزولات جوي و شوري خاك است. به دليل كمي بارندگي، پوشش گياهي در اين مناطق، فقير

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع خصوصی سازی، استان خوزستان، ارزش افزوده، معیارهای طبقه بندی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع استان خوزستان، نقاط شهری، داریوش بزرگ، توزیع فضایی