پایان نامه ارشد با موضوع ارزش واقعی، جبران خسارت، وسیله نقلیه مورد بیمه، بیمه اتومبیل

دانلود پایان نامه ارشد

ه کمتر گزارش شود، در این حالت مي‌گویند که اموال به ارزش کمتر از ارزش واقعی بیمه شده و اگر هنگام وقوع خطر و ارزیابی خطر مشخص شود قاعده نسبی اعمال می‌شود.
بیمه به ارزش بیشتر(بیمه مضاعف ):
بیمه کردن اموال به ارزش بیشتر از ارزش واقعی که به آن بیمه مضاعف نیز مي‌گویند. اگر بیمه‌گذار اموال را جهت دریافت خسارت بیشتر نزد بيمه‌گر بیمه کند و یا ارزش آن را بیشتر اعلام کند، بیمه اموال بیشتر از ارزش واقعی نامیده می‌شود که تعهد بيمه‌گر فقط به قیمت واقعی خواهد بود نه بیش از آن.
قاعده نسبی:
اگر هنگام وقوع خسارت و ارزیابی و کارشناسی مشخص شود که خودرو به ارزش کمتر بیمه شده است، پرداخت خسارت با فرمولی پرداخت می‌شود که به آن قاعده نسبی مي‌گویند. در این روش بيمه‌گر ملاک پرداخت خسارت را حق بیمه‌ای مي‌داند که مقداری از اموال را تحت پوشش قرار مي‌دهد نه همه اموال را، بنابراین خسارت بيمه‌گر به مراتب کمتر از خسارت واقعی خواهد بود.
بازدید اولیه:
پس از تکمیل فرم پیشنهاد بیمه بدنه و ارائه آن، کارشناس بیمه از وسیله نقلیه بازدید به عمل مي‌آورد. اطلاعات درج شده در پیشنهاد را با اسناد و مدارک مطابقت داده و وضعیت موجود وسیله نقلیه را گزارش مي‌کند که به آن بازدید اولیه اتومبیل مي‌گویند.
کارشناسی خسارت بدنه اتومبیل:
در صورت وقوع حادثه ، صدمه دیدن وسیله نقلیه مورد بیمه، بیمه‌گذار ضمن مراجعه به شرکت بیمه (واحد خسارت بدنه اتومبیل) ، تکمیل فرم اعلام خسارت و تسلیم مدارک لازم، کارشناس بیمه از وسیله نقلیه صدمه دیده بازدید کرده و گزارشی تهیه مي‌کند که به آن گزارش، گزارش کارشناسی بدنه اتومبیل مي‌گویند.
خسارت جزیی :
صدمه دیدن و خسارت‌های ارزش مورد بیمه کمتر از هفتاد درصد وسیله نقلیه، خسارت جزیی در بیمه بدنه نامیده می‌شود.
خسارت کلی :
از بین رفتن و صدمه دیدن بیش از هفتاد درصد ارزش مورد بیمه وسیله نقلیه را در بیمه بدنه خسارت کلی مي‌گویند.
استهلاک :
با گذشت زمان و استفاده از اموال و لوازم مصرفی، ارزش آنها کاهش مي‌یابد که به آن استهلاک مي‌گویند. در بیمه بدنه اتومبیل شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت به تناسب زمان و استفاده از قطعات و لوازم آسیب دیده مبلغی را تحت عنوان استهلاک از مبلغ خسارت کسر مي‌کنندکه به آن، استهلاک در بیمه بدنه اتومبیل مي‌گویند.
نرخ حق بيمه8 :
به بهاء ارزش بيمه يا ضريبي كه بوسيله آن حق بيمه محاسبه مي شود نرخ حق بيمه گفته مي شود يا بعبارت ديگر در صدي از سرمايه مورد بيمه ، براي مدت بيمه نامه را نرخ حق بيمه گويند. نرخ حق بيمه براي انواع رشته هاي بيمه اي متفاوت مي باشد.نرخ حق بيمه در بازار هاي بيمه اي بدو صورت 1-نظام تعرفه اي 2-آزاد مورد استفاده است .معمولا در كشورهايي كه نظام تعرفه اي حاكم است نهاد ناظر جهت كنترل نرخ تعرفه اي براي كليه رشته اي را آماده کرده و شركتها را ملزم به رعايت آن مي كند،ولي در كشورهايي كه شرايط بازارآزاد حاكم است شركتهاي بيمه در تعيين نرخهاي بيمه مختار هستند و بنابه صرفه و صلاح خود نرخ ارائه ميكنند و در بعضي از كشورها تلفيقي از نظام تعرفه اي و آزاد مورد استفاده قرار مي گيرد.
پرتفوي9 :
به مجموعه حق بيمه بيمه نامه هاي شركت بيمه در تمامي رشته ها يا يك رشته معين از فعاليت بيمه اي كه بيمه گردر يك سال صادر مي كند يا به مجموعه بيمه نامه هاي معتبر يك شركت” پرتفوي “گويند.اصطلاح پرتفوي تنها در مورد مجموع بيمه نامه هاي يك شركت بيمه بكار نمي رودبلكه مجموع بيمه نامه هاي يك نماينده يا كارگزار نيز پرتفوي گفته مي شود.
حق بيمه10:
مهمترين درآمد يك شركت بيمه ،حق بيمه هايي است كه از طريق فروش و صدور بيمه نامه عايد شركت ميشود.مبلغي كه بيمه گذار بابت خريد بيمه نامه به شركت بيمه (بيمه گر ) مي پردازد يا بهايي كه بيمه گزار در مقابل تحصيل تامين بيمه اي یا تعهد جبران خسارت توسط بيمه گر به او مي پردازد،که حق بيمه کفته می شود.حق بیمه به كمك آمار و حساب احتمالات براي هر ريسك يا هر رشته از بيمه محاسبه و هزينه عمومي و اداري شركت بيمه گر به آن اضافه شده كه مجموع اين دو حق بيمه تجارتي را تشكيل ميدهد و اين مبلغي است كه بيمه گذار مي پردازد.
حق بيمه صادره11 :
حق بيمه صادره در پايان سال مالي از درآمد بدست آمده از فروش بيمه نامه ها در رشته هاي مختلف پس از كسر الحاقيهاي برگشتي،عوارض وماليات بر ارزش افزوده و با در نظر گرفتن الحاقيهاي اضافي و يا هرنوع تغييرات از قبيل ابطال و…. به عنوان درآمد همان سال منظور مي گردد.با توجه به اينكه بيمه نامه ها در مدتهاي متفاوت از قبيل سه ماهه ،شش ماهه ،يكساله و بيشتر در تمام طول سال صادر ميشوند,بنا بر اين در پايان هر سال به علت انقضاي مدت قسمت قابل توجهي از بيمه نامه هاي صادره ظرف یک سال بايد از حق بيمه ،بيمه نامه هاي صادره را كه به پوششهاي بعد از تاريخ تراز نامه تعلق ميگيرد بحساب درآمد سال بعد منتقل شود.بدين منظور شركتهاي بيمه در پايان هرسال طبق روشهاي خاصي حق بيمه ي مربوط به مدت سپري نشده بيمه نامه هارا محاسبه و از طريق حق بيمه ي عايد نشده يا ذخيره ي حق بيمه به سال بعد منتقل ميكند.
حق بيمه بيمه هاي اقساطي
با شروع قرارداد بيمه اي تعهدات شركت شروع مي شود و بر اساس اصل تحقق درآمد،حق بيمه قابل شناسايي است ،چون فرآيند كسب سود كامل شده ، تعهدات شركت بيمه شروع گرديده است . درآمد قابل اندازه گيري و شناسايي است .لذا باتوجه به فرض تعهدي درآمد حق بيمه در اول قرارداد متناسب با دوره پوشش به عنوان درآمد حق بيمه شناسايي مي شود اگرچه ممكن است حق بيمه به صورت اقساطي و مدتي بعد از شروع تعهد بيمه گر از بيمه گذار اخذ گردد.
كارمزد12:
“كارمزد” عبارتست از هزينه ي فروش بيمه نامه كه به نمايندگان و كارگزاران پرداخت ميشود و همچنين مبلغي كه از طريق واگذاري اتكايي از شركت بيمه گر اتكايي دريافت مي گردد،” كارمزد “محسوب مي شود.
بيمه اتكايي13:
“بيمه اتكايي” قراردادي است كه بر اساس آن بيمه گر با در نظر گرفتن حق بيمه ي مشخص، خطر بيمه شده را به شركت دومي واگذار مي كند.درحالي كه خود در برابر بيمه گذار اولي مسئول است و قرارداد بيمه اصلي به همان صورتي كه صادر شده بدون هيچگونه تغيير يا تبديلي مي ماند”.
هزينه صدور14:
تمامي هزينه هايي كه مستقيما به تحصيل بيمه نامه يا قراردادهاي بيمه عمومي يا بيمه نامه هاي بلند مدت مربوط ميشود ” هزينه ي صدور” ناميده ميشود.
هزينه كارشناسي15:
هزينه هايي كه براي ارزيابي بيمه نامه ها قبل از صدور و ارزيابي خسارات ايجاد شده به كارشناسان پرداخت مي شود به عنوان هزينه ي كارشناسي در حسابهاي شركتهاي بيمه منظور ميشود.
بازديد اوليه :
بازديد اوليه عبارتست از مشاهده و صورت برداري از وضعيت مورد بيمه قبل ازانعقاد قرارداد در بيمه هاي عمومي و زندگي كه جهت تعيين نرخ حق بيمه و صدور بيمه نامه و كنترلهاي بعدي مورد استفاده قرار مي گيرد.
خسارت واقع شده :
طبق آيين نامه شماره 58 مصوب شورايعالي بيمه اگر به خسارت پرداختي طي سالجاري خسارتهاي معوق پايان دوره را اضافه و خسارت معوق پايان سال قبل را كسر نماييم خسارت واقع شده بدست مي آيد.كه در صورت حساب سود وزيان شركتهاي بيمه به عنوان هزينه خسارت سالجاري منعكس خواهد شد.16
ساختار پرتفوي :
نسبت حق بيمه هاي صادر شده هريك از رشته هاي بيمه اي را به كل حق بيمه هاي صادره را ” ساختار پرتفوي” مي گويند.
ضريب خسارت17 :
نسبت خسارت در هر يك از رشته هاي بيمه اي به حق بيمه ي عايد شده را “ضريب خسارت “ميگويند . خسارت شامل خسارت پرداختي و معوق خواهد بود.
درآمد سرمايه گذاري18 :
درآمدي كه شركتهاي بيمه اي از طريق بكارگيري حق بيمه هاي سالجاري و ذخاير فني و سرمايه شركت از طريق سرمايه گذاري بدست مي آورند” درآمد سرمايه گذاري” ناميده ميشود. كه يك درآمد عملياتي محسوب ميشود.
بيمه هاي عمومي19 :
تمامي انواع بيمه ها را به غير از بيمه هاي زندگي را “بيمه هاي عمومي “مي گويند.
بيمه هاي عمر20 :
بيمه نامه هاي عمر،بيمه نامه هايي هستند كه ارتباط با عمر دارند(سن مشخص و فوت ) ممكن است با پس انداز و مشاركت همراه باشد كه بيمه گذار متعهد در صورت سررسيد قرارداد يا فوت بيمه شده است مبلغ معيني را (سرمايه بيمه يا مستمري )به بيمه گذار (يا بيمه شده )يا شخص تعيين شده از طرف او بپردازد
الحاقيه21 :
انجام هرگونه تغييرات در بيمه نامه از طريق ورقه الحاقيه صورت ميگيرد كه عينا ارزش و اعتبار بيمه نامه را دارد و جزء لاينفك بيمه نامه است كه كه ميتواند مالي يا غير مالي باشد.
سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع:
در بيمه هاي زندگي (بيمه عمر)بيمه گر معمولا متعهد ميگردد مبلغي را به عنوان مشاركت به بيمه گذاران در منافع در پايان هر دوره و يا در پايان قرارداد پرداخت نمايدكه” سهم مشركت بيمه گذاران در منافع” ناميده ميشود.
بازيافت خسارت22 :
“بازيافت خسارت” شامل كليه وجوه،اموال و حقوق مالي است كه در نتيجه اقدامات بيمه گران پس از پرداخت خسارت به بيمه گذاران عايد شركتهاي بيمه ميشود.
فرانشيز23
درصد يا قسمتي از خسارت كه طبق شرايط بيمه نامه به عهده ي بيمه گذار است و بيمه گر نسبت به سهم بيمه گذار از خسارت هيچگونه تعهدي نخواهد داشت . شركتهاي بيمه با وضع فرانشيز در بيمه نامه ها در صدد كنترل رفتار بيمه گذاران هستند تا بتوانند خسارت را به حد اقل برسانند.
فسخ 24
تصميم به خاتمه دادن مدت بيمه نامه يا به هم زدن معامله يا قرارداد قبل از انقضا و پايان مدت آن را فسخ مي گويند. در قراردادهاي بيمه حق فسخ براي طرفين قراردادطبق شرايط عمومي بيمه نامه مشخص و معين شده است . فسخ بيمه نامه طي ورقه الحاقي صورت مي گيرد و از كل حق بيمه در يافتي از بيمه گذار ، حق بيمه دوره منقضي شده كسر و مابقي در وجه بيمه گذار قابل پرداخت خواهد بود.به شرطي كه قبلا حق بيمه دريافت شده باشد.
ابطال 25
قراردادهاي بيمه به علت از فقدان شرايط اساسي چهارگانه صحت قرارداد ( قصد و رضاي طرفين –اهليت طرفين –مشروعيت جهت معامله و موضوع معين كه مورد معامله باشد)و وجود مواردي از قبيل : اظهارت كذب يا كتمان عمدي بيمه گذار،تعدد بيمه به قصد تقلب ، و غيره …ابطال و از درجه اعتبار ساقط خواهند شد. و طبق قانون بيمه ( ماده 11-12-13 قانون بيمه)خسارتي كه به باطل پرداخت شده از بيمه گذار اخذ شده ،و حق بيمه در يافتي قابل استرداد نخواهد بود. در مورد ابطال بيمه نامه حق بيمه دريافتني از بيمه گذار قابل استرداد نيست .

2-1-مبانی نظری قرارداد بیمه اتومبیل
تعريف بيمه هاي بدنه
بيمه نامه بدنه يكي از رشته هاي بيمه اشياء است كه بيمه گر تعهد جبران خسارت وارده به بدنه وسيله نقليه (زميني ،دريايي و هوايي ) طبق قرارداد بيمه را بر عهده مي گيرد.هرگاه به وسيله ي مورد بيمه بر اثر حوادثي از قبيل (آتش سوزي ،انفجار،صاعقه ،واژگون شدن ،تصادف،سقوط وغرق شدن )خسارت وارد شود ،بيمه گر طبق شر ايط بيمه نامه آنرا جبران مي كند. انواع بيمه هاي بدنه شركت هاي بيمه به شرح زير ارائه مي گردد:
انواع بيمه نامه هاي بدنه
1- بيمه بدنه وسايط نقليه زميني:
(بيمه بدنه اتومبيل سواري ، بيمه ي بدنه اتوبوس – بيمه بدنه ميني بوس – بيمه بدنه موتورسيكلت –بيمه بدنه ماشينهاي خاص- وسايط نقليه ريلي )
2-بيمه بدنه وسايط نقليه دريايي :
بيمه بدنه ماشين آلات كشتي 26
3- بيمه ي بدنه ي وسايط نقليه هوايي:
1-بيمه فرانشيز بدنه هواپيما و هلي كوپتر2- بيمه جنگ بدنه هواپيما و هلي كوپتر27 3-بيمه خسارت كلي هواپيما و هلي كوپتر28
موضوع بيمه بدنه
در بيمه اتومبيل موضوع بيمه عبارت است از هر نوع وسيله نقليه موتوري زميني از قبيل: اتومبيل ، وانت، كاميونت، كاميون، تريلي، اتوبوس، موتوسيكلت و يا هر نوع وسيله نقليه ديگري كه با نيروي محركه موتور حركت ميكند.
خطرهاي موضوع بيمه
منظور از خطرهاي موضوع بيمه و يا خطرات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع شرکتهای بیمه، بیمه گذار، جبران خسارت، بیمه اتومبیل Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، شخص ثالث