پایان نامه ارشد با موضوع اختلالات شخصیت، وسواس فکری، ابعاد شخصیت، روان رنجوری

دانلود پایان نامه ارشد

اقدام به خودکشی داشته باشد، اما بعد شخصیتی خودراهبری به میزان کم می‏تواند نقش مهمی‏ در وجود آمدن افکار خودکشی داشته باشد.
سرتی72 و همکاران(2008) در پژوهشی که در کشور آلمان بر روی 111 نفر افراد بیمار بستری در بیمارستان‏های روانپزشکی که اقدام به خودکشی داشتند و 286 نفر از افراد سالم به عنوان گروه گواه به منظور بررسی نقش گیرنده‏های سروتونین و نقش ژنها و صفات شخصیتی در اقدام به خودکشی با استفاده از پرسشنامه شخصیتی سرشت‏ و ‏منش TCI انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که گیرنده‏های سروتونین و انواع ژنها صفات شخصیتی را برای اقدام به خودکشی پشتیبانی نمی‏کند.
فورکانو73 و همکاران (2008) تحقیقی را به منظور بررسی اقدام به خودکشی و پرخوری عصبی با توجه به ابعاد شخصیت با پرسشنامه شخصیت سرشت‏ و ‏منش بر روی 566 نفر از افراد اقدام‏کننده به خودکشی انجام دادند و نتایج این تحقیق بیان‏گر آن بود که در افراد چاق اقدام‏کننده به خودکشی که با پرخوری عصبی و سوءمصرف الکل والدین مواجه بودند؛ در ابعاد شخصیت اجتناب از آسیب نمره بالاتری داشته و در خود- راهبری ، پاداش-وابستگی ، و همکاری دارای نمره کمتر بودند، این پژوهش عنوان می‏کند که صفات شخصیتی اگر با تکانشگری خاصی همراه شود احتمال افزایش خطر بروز افکار خودکشی و اقدام به خودکشی را به همراه خواهد داشت.
کلاتی74 و همکاران (2007) در کشور آلمان و کشور ایتالیا یک تحقیق به منظور بررسی خلق و خو و شخصیت افراد و نقش آن در اقدام به خودکشی با استفاده از پرسشنامه سرشت‏ و ‏منش TCI بر روی 114 نفر آلمانی و 46 نفر ایتالیایی اقدام کنندگان به خودکشی و مقایسه آن‏ها با گروه به‏هنجار از یک نمونه 1148 نفری هنجاریابی شده در کشور آلمان انجام دادند و نتایج آن نشان داد که افراد اقدام‏کننده به خودکشی در اجتناب از آسیب دارای نمره بالاتر و در خودراهبری و همکاری دارای نمره پایین تری بودند. هم‏چنین مشاهده شد که بین افراد اقدام‏کننده به خودکشی در کشور آلمان و ایتالیا در زمینه خلق و خو ‏تفاوت‏هایی مشاهده می‏شود که شاید به علت اثر اختلال ‏شخصیت در زمینه‏های مختلف با فرهنگ این کشورها باشد، پژوهشگران این تحقیق معتقدند که تحقیق فوق می‏تواند در زمینه اهمیت دادن به شخصیت و ابعاد آن برای پیشگیری از اقدام به خودکشی نقش موثری داشته باشد.
زوک75 و همکاران )2006) پژوهشی که بر روی 164 مورد افراد اقدام‏کننده به خودکشی به منظور بررسی خصوصیات تکانشگری در اقدام به خودکشی با استفاده از پرسشنامه سرشت‏ و ‏منش TCI انجام دادند و نشان دادند افرادی که دارای خصوصیات تکانشگری هستند در تمام خرده مقیاس‏های پرسشنامه سرشت‏ و ‏منش TCI به جز اجتناب از آسیب و پاداش- وابستگی دارای نمرات متفاوتی با همتایان خود در‏گروه به‏هنجار می‏باشند.بررسی ها نشان داد که احتمال سوء استفاده از این افراد در کودکی بسیار بالاست. این پژوهش نتیجه‏گیری کرد که بسیاری از عوامل خطر در زمینه‏های مشکلات روانی ، رفتاری و بالینی که در زندگی فرد به وجود آمده می‏تواند در اقدام به خودکشی نقش مهمی را داشته باشد.
ریچارد76 و همکاران (2005) پژوهشی به منظور بررسی شخصیت به عنوان یک میانجی از عوامل خطر جمعیتی برای خودکشی، با استفاده از پرسشنامه سرشت‏ و ‏منش انجام دادند و این تحقیق نشان داد که عوامل دموگرافیک اغلب واسطه‏های بالقوه‏ای برای اصلاح عوامل درونی و بعد‏های شخصیتی مثل خودراهبری هستند و می‏توانند پیش‏بینی کننده‏های خوبی در این زمینه باشند.
کیوتاکس77 همکاران (2003) پژوهشی را به منظور بررسی ویژگی‏های شخصیتی مجرمان جنسی با استفاده از پرسشنامه سرشت‏ و ‏منش TCI بر روی 59 تجاوزگر جنسی به کودکان به عنوان گروه شاهد و مقایسه آن‏ها با 27 فرد سالم به عنوان گروه گواه انجام دادند در این پژوهش نمرات نوجویی ، پاداش – وابستگی و خود-راهبردی افراد ‏تجاوزگر جنسی نسبت به گروه گواه به طور قابل توجهی کاهش یافته بود، هم‏چنین اعمال آنی و عدم همدلی و پرخاشگری در افراد فوق بیشتر دیده می‏شد و این پژوهش عنوان می‏کند که شناسایی ابعاد شخصیتی خاص به‏خصوص سرشت‏ و ‏منش در افرادی که نشان تکانشگری جنسی و یا انحرافات جنسی دارند می‏تواند در فرایند ارزیابی و درمان افراد فوق مفید باشد.
گویلیم78 و همکاران(2002) یک پژوهش به منظور بررسی سطح کلسترول سرم خون و اقدام به خودکشی با استفاده از پرسشنامه شخصیت سرشت‏ و ‏منش TCI بر روی 155 نفر از بیماران روانپزشکی بستری در بیمارستان که به تازگی اقدام‏کننده به خودکشی کرده بودند انجام دادند، تحقیق فوق نشان داد که سطوح کلسترل در زنان به طور قابل توجهی نسبت به مردان پایین بود با این وجود در بعد شخصیت نوجویی بین زنان و مردان تفاوت محسوسی مشاهده نگردید. این پژوهش نشان داد که بعد نوجویی از ابعاد شخصیت سرشت‏ و ‏منش TCI با سطح کلسترول خون ارتباطی ندارد.
ابوالقاسمی ‏و همکاران (1390) پژوهشی به منظور تعیین نقش سرشت‏ و‏ منش در پیش‏بینی نشانه‏های اختلال وسواس فکری- عملی در نوجوانان بر روی60 نفر از دانش آموزان دختر شهرستان اردبیل انجام دادند و در این پژوهش مشخص شد که بین سرشت و نشانه‏های وسواس در نوجوانان همبستگی منفی معناداری وجود دارد. تحقیق فوق نشان داد که بین نوجویی و نشانه‏های وسواس همبستگی مثبت معنادار وجود دارد. این نتایج نشان می‏دهد که بالا بودن اجتناب‏ از‏ آسیب که با ویژگی‏های هم‏چون فرار و اجتناب از موقعیت‏های خطر‏زا، محتاط و منزوی تعریف می‏شود، سدی در برابر علایم وسواسی عمل می‏کند. پایین بودن ویژگی‏های اجتناب‏ از‏ آسیب هم‏چون اعتماد به نفس در مقابل بلاتکلیفی منجر به تلاش‏های زیاد با حداقل ناراحتی شخص می‏گردد و ضرر این حالت عدم پاسخ‏دهی به خطر و خوش بینی غیر واقعی است و نتایج بالقوه پر خطر آن در موقعیت‏هایی است که احتمال خطر زیاد است و کاملا در راستای افزایش علایم وسواس است. هم‏چنین در این پژوهش بین وابستگی به پاداش و وسواس همبستگی منفی معناداری به‏دست آمد. بین پشتکار و نشانه‏های اختلال وسواس در نوجوانان همبستگی منفی معناداری به‏دست آمد. پشتکار نشان دهنده تمایل ارثی برای پایداری رفتار، علیرغم محرومیت و ناکامی، خستگی و تقویت متناوب است. انتظار می‏رود که این بعد با علایم وسواس رابطه معکوس داشته باشد چرا که با کاهش پشتکار است که ما شاهد افزایش علایم وسواس در بیماران خواهیم بود. یافته‏های این تحقیق نشان داد که بین منش و نشانه‏های وسواس همبستگی منفی معناداری وجود دارد. نتایج رابطه ابعاد منش با نشانه‏های وسواس در زیر مورد بحث قرار می‏گیرد: نتایج نشان داد که بین همکاری و نشانه‏های اختلال وسواس فکری – عملی رابطه منفی معنا‏داری وجود دارد. هم‏چنین بین خود‏راهبری و نشانه‏های اختلال وسواس فکری- عملی رابطه منفی به‏دست آمد، بین خودفرآوری و نشانه‏های اختلال وسواس فکری- عملی رابطه منفی معناداری وجود دارد و می‏توان نتیجه گرفت که منش فرد از عوامل مهمی است که می‏تواند بر وسواس تاثیر بگذارد. طبق نظریه‏ یادگیری، اختلال وسواس به دلیل نابه‏هنجاری در مکانیسم‏های طبیعی یادگیری به وجود می‏آید و نظریه تجربیات اوایل کودکی، علت وسواس را یادگیری تقلیدی علایم می‏داند که توسط مادر به فرزندان منتقل می‏شود، بنابر این می‏توان نتیجه گرفت که عوامل محیطی در بروز وسواس فرد دخالت دارند.
بیرامی‏و همکاران(1390) در پژوهشی که بر روی 200 نفر از دانشجویان اقدام‏کننده به‏ خودکشی در دانشگاه تبریز انجام دادند، دریافتند که ارتباط معنادار مثبتی بین عامل روان رنجوری با افسردگی، افکار خودکشی و ناامیدی وجود دارد. هم‏چنین برون گرایی و با وجدان بودن با نشانه‏های افسردگی، ناامیدی و افکار خودکشی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. عامل روان رنجوری 73 درصد از واریانس افسردگی، 61 درصد از واریانس ناامیدی و 59 درصد از واریانس خودکشی را تبیین می‏کند. این تحقیق مشخص کرد که به طور کلی می‏توان گفت که روان رنجوری یک عامل مرتبط با خلق پایین، ناامیدی و افکارخودکشی است، در حالی که برون گرایی و با وجدان بودن رابطه‏ای منفی با این متغیرها دارند.
اکبری زرخانه و همکاران (1388) در یک تحقیق بر روی 148 نفر مرد و زن به منظور شناسایی عوامل شخصیتی و رویدادهای پیش‏بینی کننده اقدام به‏ خودکشی نشان دادند که از بین اختلالات روانی، اختلالات شخصیتی اضطرابی، خودشیفته و ضد اجتماعی و از بین رخدادهای منفی زندگی، درگیری شدید با خانواده و سرزنش و تحقیر، دارای بیشترین توان پیش‏بینی اقدام به‏ خودکشی هستند.
حسینیان و همکاران (1385) در یک پژوهش که به منظور بررسی اختلالات شخصیت و اقدام به‏ خودکشی بر روی 30 نفر از دانشجویان اقدام‏کننده به‏ خودکشی انجام دادند، به این نتیجه دست یافتند که دانشجویان اقدام‏کننده به‏ خودکشی در علائم اختلالات شخصیت اجتنابی، ضداجتماعی، مرزی، اسکیزوتایپی، پارانوئید، خودشیفته، پرخاشگر- منفعل و آزارطلب تفاوت معنا داری با گروه دانشجویان عادی داشتند و میانگین گروه اقدام‏کننده به‏ خودکشی بالاتر بود. در علائم اختلالات شخصیتی اسکیزوئید، وابسته، نمایشی، وسواسی- جبری و آزارگر تفاوت‏های بین دو گروه معنادار نبود. نتایج نشان داد که دانشجویان اقدام‏کننده به‏ خودکشی در بعضی اختلالات شخصیت نمرات بالایی دارند و می‏توان با بررسی اختلالات شخصیت آن‏ها، افراد در معرض خطر را تشخیص داد و اقدامات لازم را به منظور پیشگیری از اقدام به‏ خودکشی و کمک به درمان دانشجویان اقدام‏کننده انجام داد.
شاکری و همکاران (1385) طی یک تحقیق بر روی 120 نفر زن و مرد از افراد اقدام کننده به‏ خودکشی به منظور بررسی ویژگی‏های شخصیتی، استرس، شیوه‏های مقابله و نگرش های مذهبی با گروه گواه، نشان دادند که افراد اقدام‏کننده به‏ خودکشی بیش از افراد گروه گواه دارای ویژگی‏های شخصیتی درون گرایی، روان‏رنجوری و روان‏پریشی بودند و پیش از اقدام به‏ خودکشی رویدادهای فشارزای بیشتری را تجربه کرده بودند، ازنظر شناختی ارزیابی بالاتری از میزان فشار روانی ناشی از استرس‏های زندگی داشتند، کمتر شیوه مقابله متمرکز بر حل مسأله را به کار برده اند و دارای نگرش‏های مذهبی ضعیف‏تری بودند.
قرائی‏پور و همکاران(1391) در تحقیقی که بر روی 15 نفر با هدف بررسی کارکردهای عصب-روانشناختی در اقدام کنندگان به‏ خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی انجام دادند، دریافتند که، بیماران افسرده اساسی دارای سابقه اقدام به‏ خودکشی در کارکرد اجرایی و توجه انتخابی، نارسایی بیشتری نسبت به بیماران با اختلال افسردگی اساسی بدون سابقه اقدام به‏ خودکشی داشتند. این کاستی‏های عصب – روانشناختی در اختلال افسردگی اساسی ممکن است یک عامل خطر برای اقدام به‏ خودکشی باشد.
نوری و همکاران (1390) در تحقیقی که به منظور بررسی برخی از ویژگی‏های شخصیتی، سلامت عمومی ‏و روانی سربازان اقدام‏کننده به‏ خودکشی در یک واحد نظامی بر روی سربازان اقدام‏کننده به‏ خودکشی انجام دادند، نشان دادند که 9/10 درصد نمونه مورد بررسی متاهل، 1/89 درصد مجرد، بالاترین فراوانی افراد (7/45 درصد) از لحاظ تحصیلات، راهنمایی بودند. 4/28 درصد افراد بومی ‏و 6/71 درصد غیر بومی بوده‏اند. 44 درصد نمونه مورد بررسی سابقه اقدام به‏ خودکشی داشتند و بالاترین روش اقدام به‏ خودکشی (9/49 درصد) استفاده از اسلحه بود. 2/52 درصد آزمودنی‏ها دارای افکار خودکشی، 8/48 درصد آن‏ها دارای اختلال در سلامت عمومی ‏و 5/93 درصد افسردگی داشتند. نتایج نشان داد که مقایسه نمره افکار خودکشی آزمودنی‏ها با ابعاد پرسشنامه شخصیتی آیزنک، پرسشنامه سلامت عمومی ‏و پرسشنامه افسردگی بک دارای تفاوت معناداری می‏باشد. بیشترین میانگین نمره افکار خودکشی در ارتباط با ویژگی‏های شخصیتی درون‏گرایی (59/14 درصد)، روان آزرده گرایی (79/15 درصد) و روان گسسته گرایی (25/16 درصد) بود.
متینی صدر و همکاران (1388) در تحقیقی که بر روی 237 سرباز به منظور بررسی عوامل در انسجام گروهی و ارتباط آن‏ها با پرخاشگری و افکار خودکشی انجام دادند، دریافتند که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع بیماران مبتلا، بیمارستان، هنجاریابی، خودراهبری Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، ضریب همبستگی، خودراهبری