پاياننامه، کميته، اعضاي

دانلود پایان نامه ارشد

پيشگيري از تكرار تحقيقات شود و در عين حال نتايج تحقيق را در معرض رؤيت، نقد و ارزيابي صاحب‌نظران و محققين قرار داده و به تبع آن منجر به رفع اشكالات احتمالي ميگردد(سياري، 1373).

2-2-11) اهميت پاياننامه
از ويژگي‌هاي پايان‌نامه اين است که زير نظر استادان راهنما و مشاور، تکميل و به پايان مي‌رسد. در واقع مي‌توان گفت که اين، يک کار گروهي است. پايان‌نامه يا رساله، غير از گزارشهاي فصلي و موسمي است که توسط دانشجو براي استادان فراهم مي‌شود. در دنيا هم براي پايان‌نامه‌ها اهميت فراواني قائلند. بسياري از تحقيقات پيمايشي، توصيفي و يا تجربي توسط دانشجويان انجام مي‌شود که کار آنها سرآغاز سلسله پژوهشهاي مفصل‌تر و اساسي‌تر مي‌گردد. چکيده‌هايي که به طور روزآمد و مرتب از پايان‌نامه‌ها در کشورهاي پيشرفتهي جهان تهيه مي‌شود حاکي از اهميت آن است(موچ18و پارک،2003).
نکتهي قابل توجه اين است که دانشجوياني که گرفتارهاي معمول زندگي را دارند و يا از نظر مالي و مادي در مضيقه هستند، طبعاً نميتوانند کار خوبي تحويل دهند. به علاوه اين که، بعضي از طرحها واقعاً هزينههاي زيادي دربر دارد و براي همين است که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي برحسب مقدورات و امکانات خود بودجههايي را براي اين منظور در نظر گرفتهاند که طبعاً بايد بر کميت آن افزوده شود، زيرا دانشجو ممکن است داراي نظريهها و فرضيههاي خوبي باشد که چنانچه پشتوانهي مالي نباشد ذهن جوشان او به سردي مي‌گرايد و انگيزهها از بين ميرود. در رابطه با پاياننامههاي کاربردي اين مشکل زودتر حل ميشود زيرا دستگاههاي بهرهبردار در صورت اطلاع ميتوانند حمايت کنند و مشکلات مالي و اجرايي پژوهش را برطرف سازند. بايد روال و رويههاي مشخص از طرف دانشگاهها و آموزش عالي براي حمايت و تقويت و پيشرفت کار پايان‌نامهها و رسالهها طراحي گردد و به طور مستمر و با نظارت، چه به صورت هزينهي کامل و يا کمک هزينه، مجريان طرحها را ياري نمود. کمکهايي از قبيل تايپ، تجليد و يا تخفيف در انجام آنها، حداقل کمک ممکني است که دانشجويان ميتوانند از آنها بهرهمند شوند.
بعضي از سازمانهايي که عهدهدار وظيفهي چکيدهسازي و يا جمع آوري آن هستند، ميتوانند با عقد قرارداد با دانشگاهها و يا دانشجويان و نيز هدايت آنان جهت تهيهي چکيده، مساعدتهاي مطلوبي را ايفا نمايند.تحقيقات مهم دورهي فوقليسانس و دکتري ممکن است زير نظر استاد راهنما و يا استاد ارشدي انجام گيرد که انرژي خود را صرف تحقيق در مسائل مهم ميکند. در اين صورت تلاش داوطلبانهي درجه‌هاي تحصيلي را ميتوان در جهتهاي خاص مسئلهي اصلي هدايت کرد و مطالعات درازمدت را امکانپذيرد(موچ و پارک، 2003).
اصولاً هر دانشجويي بهويژه در مقطع کارشناسي ارشد و دکتري، براي خاتمهي کار خود، لازم است اثري تحقيقي را تهيه و تحويل نمايد. اين اثر در واقع عصاره و چکيدهي فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي او محسوب ميشود. پاياننامه به معناي تأييد پاياني کار تحصيلي يک دانشجو است و نشانگر فعاليتهاي منسجم او به حساب ميآيد که با راهنمايي و ارشاد استاد راهنما و استادان مشاور آن را به پايان مي‌رساند. نبايد چنين تصور شود که پاياننامه همانند همهي درسهاي ديگر جنبهي تمريني دارد.
در نگارش پايان‌نامه و يا رساله با توجه به اين که مدت قابلتوجهي وقت صرف ميشود و برحسب اين که ارزش پايان‌نامهي دورهي کارشناسي ارشد و يا دکتري باشد بيش از يک يا چند واحد درسي است چنين تصوري درست نيست. در بعضي کشورها تا 12 واحد نيز براي پاياننامهي کارشناسي ارشد منظور ميشود (دانشگاه کلمبيا، 1992). همچنين تعداد واحدها در دورهي دکتري بيش از 20 واحد است. با توجه به اين مسئله در تعريف دو واژهي پاياننامه و رساله اگرچه در بسياري از موارد مترادف گرفته ميشوند، اما برخي براي آنها تمايزهايي قائل ميشوندو معتقدند که اولي براي پاياننامههاي دورهي کارشناسي ارشد و دومي براي پاياننامههاي دورهي دکتري است(موچ و پارک، 2003).

2-2-12) اهداف پاياننامه و رساله
در اين که اهداف عمومي پاياننامه و رسالهنويسي چيست، نظرهاي مختلفي ابراز شده است. بعضي‌ها آن را صرفاً يک کار پژوهشي و تحقيقي ميدانند. عدهاي آن را رقابت پژوهشي مينامند. برخي نيز آن را مشارکت در دانش بشري به حساب ميآورند. البته شايد همهي اين مفاهيم مورد نظر باشد ولي با توجه به نوع دانشکده فرق کند. اين تلقي عمدتاً يک تلقي فردي است تا جمعي(موچ و پارک، 2003).
پايان‌نامه و رساله بايد راه را نشان دهد، ذهن دانشجو را در مسير مسائل اجتماعي به حرکت درآورد و او را براي آينده‌اي بهتر آماده سازد. البته اين بدان معنا نيست که پاياننامهها صرفاً بايد مسائل کاربردي را مدنظر داشته باشند و از مسائل نظري غافل شوند، بلکه بدين معناست که به خاطر فراواني مسائل کاربردي، درگيرشدن در اين گونه موضوعات هم براي دانشجو جاذبهي بيشتري دارد و هم خود او مي‌تواند ثمرهي فعاليتهاي خود را به زودي مشاهده کند که اين امر نيز ميتواند موجب تشويق ديگران در زمينه‌هاي پژوهشي گردد. شايد عمدتاً تحقيقات کاربردي براي پايان‌نامه‌هاي دورهي کارشناسي ارشد و تحقيقات نظري در سطح دکتري مناسبتر باشد، اگرچه اين امر کليت ندارد و برحسب مورد و در موضوعات مختلف ميتواند فرق کند.

2-2-13) ويژگي‌هاي يک پايان نامهي خوب
يک پايان‌نامهي خوب، پايان‌نامه‌اي است که در تهيهي آن به همهي ظرايف و نکات ريز و درشت عنايت شده باشد. رعايت همهي نکات در انواع پايان‌نامه‌ها ممکن است با هم فرق کند، اما توجه و هوشياري دانشجو مي‌تواند به او کمک کند تا جلوي بسياري از ايرادهايي که ممکن است توسط استاد راهنما، استادان مشاور و يا اعضاي کميتهي تحصيلات تکميلي، گروه و يا دانشکده گرفته شود را بگيرد. جدول 2-1، مجموعهي مسائلي است که در نگارش پاياننامه و يا رساله بايد از آغاز تا انجام مدنظر باشند و دانشجو همواره کار خويش را با آنها مطابقت و ارزيابي نمايد تا نکتهاي فراموش نشده باشد(موچ و پارک، 2003).

جدول 2-1) مواد اداري و فني لحاظ شده در مقررات تدوين پاياننامه و يا رساله به ترتيب الفبايي
انتخاب موضوع
ارجاعها و کتابشناسيها
اسناد مورد اعتماد و ساير موارد
استثناهاي مربوط به رساله (اگر باشد)
استفاده از زبان خارجي
امضاهاي مورد نياز
اندازه و ترکيب مورد درخواست کميتهي پايان نامه و رساله
استفاده از نسخههاي دانشجويان و يا استادان
بخشهاي فرعي و اصلي
بخشهاي تصويري
بخشهاي مهم پايان نامه و يا رساله
بررسي توضيحات اضافي
برنامهي کامپيوتري مناسب براي پاياننامه
ثبتنام براي دفاع رساله يا پاياننامه (زمان)
چکيده
چشماندازها
حق مؤلف
حاشيهها
خدمات ماشيننويسي
روش بررسي نواقص و احتياجات
زندگينامه (طرح سرگذشتنامهاي)
صحافي
صفحهي عنوان
ضمائم
عکسها
علائم اختصاري، رمزها و اصطلاحات غلط گيري
فرايند عدول از مقررات رسمي
فرم انتخابي گزارش پاياننامه و يا رساله فضاها
فهرست مندرجات (نمونه)
فهرست جداول
قراردادهاي ماشيننويسي
قالبها و پردازشگر کلمات
قالببندي صفحات
کار با کميتهي پاياننامه
برگههاي چاپ شده کامپيوتري
بررسي تفاوت بين نيازمنديهاي مورد درخواست دانشگاه، گروه و کميته
پاورقيها
پرداختهاي ويژه و زمان آن
تقديرها
تعريف اصلاحات
تصاوير
توضيحات و آموزش مربوط به مواد به کار رفته در پاياننامه
ترسيمها
تکثير و يا نسخهبرداري نسخ خطي
تغييرات و اصلاحات
تحويل طرح کلي
مواد طبقهبندي شده
مواد و مطالب نقل شدهي مجاز مثل نقلقولها
مسئوليت رئيس دانشکده
مسئوليت رئيس گروه
مشاوره و کمک در ويرايش
مقررات محلي
ميکروفيلم
مالکيت پاياننامه (حقوقي ادبي)
مکان و جايگذاري مواد غيرچاپي
مواد قبلاً توزيع و چاپ شده و يا قابل چاپ مجلدات جداگانه
مسئوليت دانشجو
محدوديتهاي زماني و برنامهي زمانبندي شده براي تحويل
ماشيننويسها
نظم مطالب
نسخهي نهايي
نسخهي شخصي
نمرهي پاياننامه و يا رساله
نسخههاي مورد نياز
نيازهاي باقي مانده
جدول 2-1 مجموعهي مطالب و مواردي است که در يک پاياننامه و رسالهي جامع و فراگير ميتواند مدنظر باشد، گو اين که در بعضي از موارد ممکن است پارهاي از آنها به دلايل مختلف کاربرد نداشته باشد و يا نسبت به آن سختگيري نشود.

2-2-14) برنامهي زمانبندي مراحل مختلف پاياننامه
بسياري از دانشجويان در ارزيابي کار خود سردرگم و گيج ميشوند، زيرا از آغاز کار، آن طور که بايد و شايد، کار را برآورد نميکنند و در اثر سهلانگاري، خوشباوري و يا ساده‌انگاري چنين تصور ميکنند که کار به موقع تمام ميشود و چون با تأخير مواجه ميشوند همواره تقاضاي تمديد وقت ميکنند. گاهي اوقات هم کار آماده است ولي به دليل عدم آشنايي با مقررات گروه و يا کميتهي تحصيلات تکميلي دانشکده چون خود را در نوبت نگه داشته‌اند باز به خاطر تراکم متقاضيان دفاع پاياننامه و يا برخورد با تعطيلات رسمي و يا سالانه دانشگاه و يا در مرخصي و مأموريت بودن استاد راهنما و يا استادان مشاور و داور، کار دفاع به تاخير ميکشد. دانشجو براي اين که کارش دچار تأخير نشود، از آغاز بايد برنامهي زمانبندي داشته باشد. هر کاري را در تاريخ معين انجام دهد و سر موعد و حتي پيش از موعد به فکر انجام آن باشد.

1. انتخاب استاد راهنما
2. تحويل موضوعات پيشنهادي استاد راهنما
3. تصويب موضوع انتخاب توسط استاد راهنما
4. تصويب استاد راهنما و موضوع توسط گروه
5. انتخاب ساير اعضاي کميتهي پاياننامه و يا رساله
6. تعيين اعضاي کميته توسط گروه
7. تحويل پيشنويس طرح پيشنهادي تحقيق که توسط استاد راهنما بازبيني شده به کميته
8. اصلاح پيشنويس به وسيلهي استاد راهنما
9. جلسه با ساير اعضاي کميته جهت بحث بر روي طرح پيشنهادي تحقيق
10. بحث بر روي ملاحظات اعضاي کميته يا استاد راهنما
11. لحاظ کردن نظر اعضاي کميته و استاد راهنما در طرح پيشنهادي
12. تصويب پيشنويس طرح پيشنهادي تحقيق توسط استاد راهنما
13. تصويب مدارک طرح پيشنهادي تحقيق توسط استاد راهنما
14. تصويب نهايي طرح پيشنهادي تحقيق
15. شروع به کار پاياننامه و يا رساله
16. گزارش پيشرفت کار به استاد راهنما و اعضاي کميته
17. انطباقهاي لازم که توسط استاد راهنما و اعضاي کميته پيشنهاد ميشود
18. تکميل مطالعه
19. تهيهي پيشنويس پاياننامه يا رساله
20. تهيهي نسخهي پاياننامه و يا رساله که ماشين و قالببندي شده است.
21. بازبيني اولين نسخه توسط استاد راهنما براي اصلاحات
22. پذيرش اولين نسخهي اصلاح شده توسط استاد راهنما
23. تسليم اولين نسخهي اصلاح شده به اعضاي کميته و مصاحبه با تک تک اعضا
24. مصاحبه با تک تک اعضاي کميته
25. بحث با استاد راهنما به منظور پذيرش ديدگاههاي ساير اعضاي کميته
26. پذيرش تغييرات توسط استاد راهنما
27. نسخهي نهايي پاياننامه و يا رساله و تحويل آن به کميته
28. جلسهي دفاعيه
29. اصلاحات احتمالي توسط کميته
30. تصويب نهايي
جدول 2-2) برنامه زمانبندي مراحل مختلف پايان نامه

2-2-15) گزارش نهايي پايان نامه
فرآيند پژوهش يک فرآيند منظم و پيوسته است که ترتيب توالي مراحل آن، هم در اعتبار دروني و هم در اعتبار بيروني تحقيق تأثير زيادي دارد. براي مثال تا زماني که جامعهي آماري تعريف نشود، انتخاب روش نمونهگيري و حجم نمونه، همراه با خطا خواهد بود. پس از آنکه مراحل يک پژوهش علمي با ترتيب توالي خاص خود انجام گرفت، آخرين مرحلهي اين فرآيند تعريف مي گردد.
تهيهي گزارش تحقيق، آخرين مرحلهي يک تحقيق است. براي تهيهي اين گزارش، قبل از هر چيز بايد هدف از تهيهي آن را به طور روشن و جامع تعريف و مشخص نمود. براي مثال اگر هدف در يک تحقيق آموزشي اين است که به همهي فرهنگيان يک منطقه اطلاعرساني صورت گيرد، ضروري نيست يک گزارش تفصيلي جامع تهيه گردد، بلکه يک خلاصهي تحقيق به زبان ساده در 2 الي 3 صفحه مناسبتر است. البته بايد توجه داشت که تهيهي يک خلاصهي تحقيق، بايستي با استفاده از گزارش تفصيلي و جامع تحقيق صورت گيرد. بنابراين ضروري است براي هر پژوهشي يک گزارش تفصيلي و جامع تهيه گردد که اين

پایان نامه
Previous Entries پردازش اطلاعات، توسعه دانش، توسعه خود Next Entries مصادره به مطلوب، طرح و نقش