پايان، توصيف، متغيرهاي

دانلود پایان نامه ارشد

) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
3-2) روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
3-3) جامعه و نمونهي آماري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69
3-4) ابزار و روش جمعآوري دادهها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………70
3-5) روش سنجش روايي چک ليست……………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
3-6) قابليت پايايي چک ليست…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70
3-7) تحليل آماري دادهها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق
4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
4-2) توصيف متغيرهاي کلي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-2-1) تعداد کل پايان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
4-2-2) قلمرو موضوعي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75
4-2-3) قلمرو مکاني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
4-2-4)جنسيت پژوهشگران……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
4-2-5) وضعيت هدايت پايان نامه ها توسط استاد راهنما………………………………………………………………………………………………………………. 81
4-2-6)وضعيت هدايت پايان نامه ها توسط استاد مشاور………………………………………………………………………………………………………………….82
4-2-7) وضعيت تاريخ دفاع پايان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
4-2-8) وضعيت تعداد نويسندگان در پايان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………………..96
4-2-9) رنگ جلد پايان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98
4-2-10) تعداد صفحات کل پايان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………100
4-2-11) تعداد صفحات بخش مقدمه و بيان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………102
4-2-12) تعداد صفحات فصل دو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….104
4-2-13) تعداد صفحات فصل پنج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..106
4-2-14) تعداد صفحات بخش ضميمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………108
4-2-15) تعداد کليد واژه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………110
4-2-16)تعداد کليد واژه مورد استفاده در عنوان پايان نامه……………………………………………………………………………………………………………112
4-2-17) تعداد اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………114
4-2-18) تعداد فرضيه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………116
4-2-19) تعداد سوال تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..118
4-2-20) وضعيت تعداد نمودارهاي موجود در پايان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………..120
4-2-21) وضعيت نوع نمودار در پايان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………..122
4-2-22) وضعيت تعداد جداول موجود در پايان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………..124
4-2-23) وضعيت نوع ضميمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….126
4-2-24) نوع محدوديت هاي موجود در پايان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………128
4-2-25) نوع پيشنهادات موجود در پايان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………………..130
4-2-26) وضعيت تعداد منابع فارسي در پايان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………..132
4-2-27) وضعيت تعداد منابع انگليسي در پايان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………..134
4-3) توصيف متغيرهاي روش شناسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….136
4-3-1) وضعيت نوع هدف در پايان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….136
4-3-2) جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….138
4-3-3) تعداد حجم نمونه در پايان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..142
4-3-4) شيوه جمع آوري داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….144
4-3-5) وضعيت نوع داده در پايان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..146
4-3-6) روش تحقيق پايان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….148
4-3-7) وضعيت روش نمونه گيري جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………………………………150
4-3-8) روش گردآوري داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….152
4-3-9) ابزار مورد استفاده براي جمع آوري داده ها……………………………………………………………………………………………………………………….154
4-3-10) فرمول به دست آوردن حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………….156
4-3-11) نرم افزار مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده ها……………………………………………………………………………………………………….158
4-3-12) ميزان ضريب آلفاي پايايي………………………………………………………………………………………………………………………………………………..160
4-4) توصيف ساختار فيزيکي پايان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………..162
4-4-1) چاپ مشخصات روي جلد (فارسي)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع اخلاقي، اخلاقي‌، قواي Next Entries پایان نامه با موضوع فرهنگ و تمدن