پايان، تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….184، توصيف

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………………………………………………..163
4-4-2) چاپ مشخصات پشت جلد (انگليسي) ………………………………………………………………………………………………………………………………163
4-4-3) صفحه عنوان فارسي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………164
4-4-4) صفحه عنوان انگليسي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………165
4-4-5) صفحه چکيده فارسي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….166
4-4-6) صفحه چکيده انگليسي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….167
4-4-7) صفحه تقديم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….168
4-4-8) صفحه تشکر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..169
4-4-9) صفحه گواهي دفاع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..170
4-4-10) صفحه ارزشيابي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..171
4-4-11) صفحه تعهد اصالت پايان نامه………………………………………………………………………………………………………………………………………….172
4-4-12) صفحه منشور اخلاقي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….173
4-4-13) صفحه ضميمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….174
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..176
5-2) خلاصه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………177
5-3) يافته هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….178
5-3-1) بخش اول: توصيف متغيرهاي کلي…………………………………………………………………………………………………………………………………….178
5-3-1-1) تعداد کل پايان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..178
5-3-1-2) قلمرو موضوعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….178
5-3-1-3) قلمرو مکاني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………179
5-3-1-4) جنسيت پژوهشگران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………179
5-3-1-5) وضعيت هدايت پايان نامه ها توسط استاد راهنما……………………………………………………………………………………………………….. 179
5-3-1-6) وضعيت هدايت پايان نامه ها توسط استاد مشاور……………………………………………………………………………………………………….. 180
5-3-1-7) وضعيت تاريخ دفاع پايان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………180
5-3-1-8) وضعيت تعداد نويسندگان در پايان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………180
5-3-1-9) رنگ جلد پايان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..181
5-3-1-10) تعداد صفحات کل پايان نامه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 181
5-3-1-11) تعداد صفحات بخش مقدمه و بيان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………182
5-3-1-12) تعداد صفحات فصل دو………………………………………………………………………………………………………………………………………………..182
5-3-1-13) تعداد صفحات فصل پنج……………………………………………………………………………………………………………………………………………..182
5-3-1-14) تعداد صفحات بخش ضميمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….183
5-3-1-15) تعداد کليد واژه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….183
5-3-1-16) تعداد کليد واژه مورد استفاده در عنوان پايان نامه……………………………………………………………………………………………………..183
5-3-1-17) تعداد اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….184
5-3-1-18) تعداد فرضيه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….184
5-3-1-19) تعداد سوال تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………184
5-3-1-20) وضعيت تعداد نمودارهاي موجود در پايان نامه ها……………………………………………………………………………………………………..185
5-3-1-21) وضعيت نوع نمودار در پايان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………………185
5-3-1-22) وضعيت تعداد جداول در پايان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………………..185
5-3-1-23) وضعيت نوع ضميمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….186
5-3-1-24) نوع محدوديت هاي موجود در پايان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………….186
5-3-1-25) نوع پيشنهادهاي موجود در پايان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………186
5-3-1-26) وضعيت تعداد منابع فارسي در پايان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………187
5-3-1-27) وضعيت تعداد منابع انگليسي در پايان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………187
5-3-2) توصيف متغيرهاي روش شناسي………………………………………………………………………………………………………………………………………..187
5-3-2-1) وضعيت نوع هدف در پايان نامه ها………………………………………………………………………………………………………………………………..187
5-3-2-2) جامعه آماري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….188
5-3-2-3) تعداد حجم نمونه در پايان نامه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………188
5-3-2-4) شيوه جمع آوري داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….188
5-3-2-5) وضعيت نوع داده در پايان نامه ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 189
5-3-2-6) روش تحقيق پايان نامه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع فرهنگ و تمدن Next Entries پایان نامه با موضوع عملي، كاركردهاي، وسيله