-وضعيت، فني، زير

دانلود پایان نامه ارشد

تحليل نتايج بدست آمده از پرسشنامه و مصاحبه ها………………………..55
4-2-1-اصول ومباني نظام فني واجرايي…………………………………………………………56
4-2-2-سامانه مديريت……………………………………………………………………………….57
4-2-2-1-متغير حداکثر استفاده از توان فني ومهندسي……………………………………..57
4-2-2-2-متغير آموزش عوامل…………………………………………………………………….58
4-2-2-3-متغير احراز صلاحيت مجريان………………………………………………………..59
4-2-2-4-متغير بيمه وتضامين صنفي……………………………………………………………..60
4-2-2-5-متغير مديريت کيفيت ومهندسي ارزش………………………………………….61
4-2-2-6-متغيرارزيابي عملکرد ومستندسازي……………………………………………….62
4-2-2-7-متغير مشارکت تشکل ها…………………………………………………………….63
4-2-2-8-جمع بندي متغيرهاي سامانه مديريت……………………………………………..64
4-2-3-سامانه پديدآوري پروژه ها از پيدايش تا بهره برداري……………………………65
4-2-3-1-متغير پيدايش وتعريف وتصويب طرح ها………………………………………..65
4-2-3-2-متغير طراحي وتاييد……………………………………………………………………66
4-2-3-3-متغيرتامين اعتبار وبودجه……………………………………………………………67
4-2-3-4-متغير ارجاع کار به عوامل…………………………………………………………..68
4-2-3-5-متغير قراردادها…………………………………………………………………………69
4-2-3-6-متغير اجراي پروژه ها…………………………………………………………………70
4-2-3-7-متغير بهره برداري……………………………………………………………………..71
4-2-3-8-متغير پاسخگوبودن عوامل ذينفع…………………………………………………..72
4-2-3-9-متغير نظارت وارزيابي………………………………………………………………..73
4-2-3-9-جمع بندي متغير هاي سامانهپديدآوري پروژه ها…………………………….74
2-2-4-سامانه تهيه اسناد وضوابط فني پديدآوري طرح هاي سرمايه گذاري……….75
4-2-4-1-متغيرتحقق انتظارات در تهيه اسناد ……………………………………………….75
4-2-4-2-جمع بندي متغير هاي سامانه تهيه اسناد وضوابط فني………………………..76
4-2-5-مقايسه ميزان تحقق الزامات سامانه هاي نظام فني واجرايي …………………..77
4-2-6-جمع بندي متغير هاي اصول والزامات سامانه هاي نظام فني…………………..78
4-3-مقايسه وضعيت موجود زير سامانه هاي نظام وراهکارهاي اصلاحي……………79
4-3-1-اصول نظام فني واجرايي………………………………………………………………..79
4-3-1-1-سازگاري نظام فني واجرايي با قوانين ومقررات………………………………79
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي……………………………….79
-وضعيت زيرسامانه در عمل……………………………………………………………………….79
-راهکار هاي اصلاحي………………………………………………………………………………80
4-3-1-2-تهيه نظام واحد با تجميع نظام فني واجرايي ونظام مهندسي ………………..82
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي……………………………….82
-وضعيت زيرسامانه در عمل……………………………………………………………………..83
-راهکار هاي اصلاحي…………………………………………………………………………….83
4-3-2-سامانه مديريت……………………………………………………………………………84
4-3-2-1-حداکثر استفاده از توان فني ومهندسي داخلي ………………………………84
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي……………………………..84
-وضعيت زيرسامانه در عمل……………………………………………………………………..84
-راهکار هاي اصلاحي……………………………………………………………………………87
4-3-2-2-آموزش عوامل ذينفع………………………………………………………………90
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي…………………………….90
-وضعيت زيرسامانه در عمل…………………………………………………………………….90
-راهکار هاي اصلاحي…………………………………………………………………………….91
4-3-2-3-نحوه احراز صلاحيت مجريان……………………………………………………91
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي……………………………..91
-وضعيت زيرسامانه در عمل…………………………………………………………………….91
-راهکار هاي اصلاحي……………………………………………………………………………92
4-3-2-4-تضمين تعهدات مالي از طريق بانک ها ،بيمه ها وتضامين صنفي………93
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي…………………………….93
-وضعيت زيرسامانه در عمل…………………………………………………………………….93
-راهکار هاي اصلاحي……………………………………………………………………………94
4-3-2-5-مديريت کيفيت ومهندسي ارزش ……………………………………………..96
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي…………………………….96
-وضعيت زيرسامانه در عمل…………………………………………………………………….96
-راهکار هاي اصلاحي…………………………………………………………………………….97
4-3-2-6-مشارکت عوامل ذينفع……………………………………………………………..98
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي……………………………..98
-وضعيت زيرسامانه در عمل…………………………………………………………………….98
-راهکار هاي اصلاحي……………………………………………………………………………99
4-3-3-سامانه پديدآوري پروژه ها از پيدايش تا بهره برداري………………………101
4-3-3-1-پيدايش وتعريف وتصويب طرح ها……………………………………………….101
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي………………………………..101
-وضعيت زيرسامانه در عمل………………………………………………………………………..102
-راهکار هاي اصلاحي……………………………………………………………………………….103
4-3-3-2-مطالعات طرح ها وپروژه ها………………………………………………………….105
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي…………………………………105
-وضعيت زيرسامانه در عمل…………………………………………………………………………105
-راهکار هاي اصلاحي………………………………………………………………………………..107
4-3-3-3-طراحي وتاييد پروژه ها………………………………………………………………..108
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي…………………………………108
-وضعيت زيرسامانه در عمل…………………………………………………………………………108
-راهکار هاي اصلاحي…………………………………………………………………………………110
4-3-3-4-تامين اعتبار………………………………………………………………………………..111
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي………………………………….111
-وضعيت زيرسامانه در عمل…………………………………………………………………………111
-راهکار هاي اصلاحي………………………………………………………………………………..113
4-3-3-5-ارجاع کار به عوامل…………………………………………………………………….115
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي………………………………….115
-وضعيت زيرسامانه در عمل………………………………………………………………………….115
-راهکار هاي اصلاحي…………………………………………………………………………………117
4-3-3-6-قراردادها…………………………………………………………………………………….119
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي…………………………………..119
-وضعيت زيرسامانه در عمل………………………………………………………………………….124
-راهکار هاي اصلاحي………………………………………………………………………………..119
4-3-3-7-اجراي پروژه ها…………………………………………………………………………..122
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي…………………………………122
-وضعيت زيرسامانه در عمل………………………………………………………………………..122
-راهکار هاي اصلاحي………………………………………………………………………………..123
4-3-3-8-بهره برداري………………………………………………………………………………124
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي………………………………..124
-وضعيت زيرسامانه در عمل………………………………………………………………………..124
-راهکار هاي اصلاحي……………………………………………………………………………….125
4-3-3-9-پاسخگوبودن عوامل ذينفع ومستند سازي……………………………………….125
-وضعيت زير سامانه در اصول والزامات نظام فني واجرايي………………………………..125
-وضعيت زيرسامانه در عمل………………………………………………………………………..125
-راهکار ها

پایان نامه
Previous Entries پرسش نامه، برنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم توسعه Next Entries چرخه عمر