هيدروژنهای، ناحيه، دوتايي

دانلود پایان نامه ارشد

هيدروژنهای g’,g ناشي از کوپل شدن با هيدروژن h’,h و f’,f به صورت سه‎تايي در ناحيه ppm 75/7 با ثابت کوپلاژ Hz 56/7 شکافته مي‎شوند. هيدروژنهایh’,h ناشي از کوپل شدن با هيدروژنهاي i’,i و g’,g به صورت دوتايي سه‎تايي در ناحيه ppm 61/7 و با ثابتهاي کوپلاژ Hz 84/7 و Hz 66/7 Hz, 04/1 شکافته ميشوند. هيدروژنهای e’,e توسط هيدروژن d’,d به صورت دوتايي در ناحيه ppm 38/7 و با ثابت کوپلاژ Hz 84/15 ظاهر ميشوند. نوار دوتايي دوتايي در ناحيه ppm 04/7 با دو ثابت کوپلاژ Hz 66/15 و Hz 68/8 مربوط به هيدروژنهای d و d’ است. در ناحيه ppm 36/3 يک نوار يکتايي مشاهده ميشود که مربوط به هيدروژنهای b و b’ است. نوار يکتايي در ناحيه ppm 93/0 مربوط به هيدروژنهای a و a’ است.
طيف 13C-NMR اين ترکيب سيگنال‎هايي را در 96/162 مربوط به C4 و C4’، 97/147 مربوط به C8 و C8’، 44/135 مربوط به C6 و ‘C6، 56/133 مربوط به C9 و C9’، 37/132 مربوط به C7 و ‘C7، 10/130 مربوط به C5 و C5’، 88/129 مربوط به C12 و C12’، 42/128 مربوط به C11 و C11’، 50/124 مربوط به C10 و ‘C10، 68/69 مربوط به C3 و ‘C3، 52/36 مربوط به C1، 25/24 مربوط به C2 و C2’ نشان مي‎دهد. دوازده سيگنال مشاهده شده در طيف رزونانس مغناطيسي هسته کربن ترکيب به شرح تفسير شده، توافق خوبي با ساختار پيشنهادي کمپلکس مورد نظر در شکل (3-2) دارد.

3-3-12- طيف‏‏‏‏‏هاي رزونانس مغناطيسي هسته، 1H-NMR و 13C-NMR كمپلكس HgLCl2
طيف‏هاي 1H-NMR و 13C-NMR اين ترکيب در شکل‎هاي (3-64 و 3-65) مشاهده مي‎شود که در حلال DMSO- d6 با دستگاه رزونانس مغناطيسي هسته با قدرت ميدان MHz 400 ثبت شده است. با توجه به شکل (3-2) براي ساختار پيشنهادي کمپلکس، تفسير طيف‏هاي NMR اين ترکيب به شرح زير است:
در طيف 1H-NMR اين ترکيب، هيدروژنهای ايميني c و c’ به صورت دوتايي با ثابت کوپلاژ Hz 72/8 در ناحيه ppm 33/8 ظاهر ميشوند. جابجايي اين پيکها به سمت ميدان ضعيف در کمپلکس نسبت به ليگاند آزاد شاخص اصلي کورديناسيون ليگاند به فلز است. هيدروژنهای i’,i توسط هيدروژنهای h’,h به صورت دوتايي شکافته ميشوند که داراي ثابت کوپلاژ Hz 12/8 است و در ناحيه ppm 05/8 مشاهده ميشوند. هيدروژنهای f’,f توسط هيدروژنهای g’,g به صورت دوتايي شکافته ميشوند که داراي ثابت کوپلاژHz 76/7 است و در ناحيه ppm 95/7 مشاهده مي‌شوند. هيدروژنهای g’,g ناشي از کوپل شدن با هيدروژن h’,h و f’,f به صورت سه‎تايي در ناحيه ppm 80/7 با ثابت کوپلاژ Hz 68/7 و Hz 52/7 شکافته مي‎شوند. هيدروژنهای h’,h ناشي از کوپل شدن با هيدروژنهاي i’,i و g’,g به صورت سه‎تايي در ناحيه ppm 65/7 و با ثابت کوپلاژ Hz 92/7 و Hz 52/7 شکافته ميشوند. هيدروژنهای e’,e توسط هيدروژنهای d’,d به صورت دوتايي در ناحيه ppm 54/7 و با ثابت کوپلاژ Hz 76/15 ظاهر ميشوند. هيدروژنهای d’,d ابتدا توسط هيدروژنهای e’,e به دوتايي شکافته و اين دوتايي توسط هيدروژنهای c’,c به دوتايي ديگر شکافته ميشوند که ثابت کوپلاژ آن‎ها Hz 64/15 و Hz 80/8 و Hz 72/8 است و در ناحيه ppm 27/7 قرار ميگيرند. در ناحيه ppm 35/3 يک نوار يکتايي مشاهده ميشود که مربوط به هيدروژنهای b و b’ است. نوار يکتايي در ناحيه ppm 93/0 مربوط به هيدروژنهای a و a’ است.
طيف 13C-NMR اين ترکيب سيگنال‎هايي را در 50/156 مربوط به C4 و C4’، 06/148 مربوط به C8 و ‘C8، 09/138 مربوط به C6 و C6’، 72/133 مربوط به C9 و C9’، 88/130 مربوط به C7 و C7’، 42/130 مربوط به C5 و C5’، 84/129 مربوط به C12 و C12’، 35/128 مربوط به C11 و C11’، 67/124 مربوط به C10 و ‘C10، 18/70 مربوط به C3 و ‘C3، 77/36 مربوط به C1، 15/24 مربوط به C2 و C2’ نشان مي‎دهد. دوازده سيگنال مشاهده شده در طيف رزونانس مغناطيسي هسته کربن ترکيب به شرح تفسير شده، توافق خوبي با ساختار پيشنهادي کمپلکس مورد نظر در شکل (3-2) دارد.

پایان نامه
Previous Entries هيدروژنهای، ناحيه، دوتايي Next Entries مقاله درمورد دانلود حقوق زنان، طرح پژوهش، ظلم و ستم