هوايي، ميانگين، گياه

دانلود پایان نامه ارشد

کرمانشاه
0/41
67/2
26/1
57/4
9/21
1/22
74/2
1/72
3/17
72/9
74/0

کرمانشاه
8/37
55/2
63/1
99/2
6/26
7/18
52/4
7/72
8/15
81/5
70/0

همدان
6/40
8/2
90/1
56/4
6/19
0/22
31/4
5/64
2/22
15/8
78/0

شيراز
6/38
00/3
56/1
27/5
3/23
9/18
79/4
6/71
5/15
79/5
77/0

اصفهان (سميرم)
7/45
80/2
79/1
95/3
5/39
1/19
86/8
2/65
1/20
26/8
93/0

ميبد
4/39
70/2
15/1
67/3
6/13
4/15
00/3
8/66
6/18
74/5
63/0

يزد
9/34
70/2
83/1
29/4
0/18
3/25
21/5
8/66
6/11
63/6
30/0

ده بالا
0/48
39/2
10/1
69/4
1/18
2/31
42/2
6/74
7/14
90/6
53/0

نصرآباد
8/36
67/2
18/1
56/3
4/11
3/19
37/3
2/65
0/9
61/4
38/0

اصفهان1
6/44
65/2
53/1
56/4
3/20
6/86
23/3
0/64
2/26
5/13
05/1

اصفهان2
0/50
41/2
08/1
19/6
1/29
0/91
60/2
4/70
9/16
93/8
03/1

اصفهان3
4/22
11/2
00/1
99/5
0/17
1/19
53/1
4/68
6/12
84/5
36/1

اصفهان4
8/45
33/2
84/0
60/3
5/31
9/137
93/2
5/67
4/39
2/17
88/0

اصفهان5
7/32
98/1
85/0
89/4
6/21
8/80
86/1
3/70
1/20
5/11
65/0

کاشان1
6/39
37/2
74/1
94/6
2/21
1/22
59/3
7/69
1/12
22/5
49/0

کاشان2
1/39
60/2
64/1
63/9
0/22
5/29
08/4
1/70
29/9
36/5
23/1

کاشان3
4/47
49/2
68/1
22/6
0/16
1/24
57/5
9/68
0/17
22/7
71/0

کاشان4
9/38
42/2
52/1
80/7
0/16
2/25
84/3
1/68
8/13
59/6
45/0

کاشان5
4/41
67/2
60/1
68/5
2/21
1/22
01/4
3/67
0/12
70/6
75/0

محلات
2/43
29/2
98/0
65/5
0/17
6/31
91/2
8/70
3/12
25/6
37/0

خوروبيابانک1
4/39
19/2
38/1
83/4
3/11
4/31
47/2
7/67
2/11
89/4
82/0

خوروبيابانک2
2/46
25/2
55/1
39/5
0/23
6/30
68/3
0/66
0/15
39/9
84/0

ميانگين
17/43c
59/2b
47/1b
0/5b
08/21a
02/35a
88/3b
0/70a
71/15b
53/7b
80/0b
M. longifolia
کرج
7/77
73/2
54/1
56/8
0/26
6/22
91/4
2/69
68/9
20/5
63/0

همدان
7/59
26/2
26/1
04/4
6/15
4/19
65/3
2/58
6/11
08/8
33/2

اصفهان
5/59
59/2
07/1
28/6
3/15
6/35
32/3
0/60
2/17
3/11
11/1

کاشان
7/49
51/2
91/0
72/5
4/17
7/52
15/2
5/64
3/12
27/7
82/0

سميرم
6/33
69/1
71/0
01/4
3/13
0/20
33/1
0/70
68/6
37/4
80/0

مهاباد
1/56
72/2
37/1
80/4
5/13
2/23
48/4
1/64
7/10
94/4
81/0

ميانگين
1/56a
42/2b
14/1c
57/5a
9/16b
9/28b
31/3bc
3/64b
4/11c
86/6c
08/1a
M. piperita
اصفهان
0/47
02/3
78/1
0
6/18
0
60/3
5/69
4/17
95/5
40/1

کاشان
2/49
81/2
71/1
03/4
6/17
4/21
13/4
2/70
6/26
1/10
69/0

کبوترآباد
5/42
06/3
51/1
71/3
8/19
4/10
25/5
8/68
4/23
2/11
60/1

قزوين
1/52
04/3
83/1
11/4
1/24
9/15
65/5
9/69
0/23
47/7
66/0

طبس
1/52
12/3
95/1
77/4
3/35
8/19
88/5
6/72
9/32
2/11
65/0

کرمانشاه
9/50
20/3
82/1
0
4/12
0
53/4
7/68
0/40
9/11
99/0

ميانگين
1/48b
04/3a
77/1a
16/4c
3/21a
9/16c
84/4a
0/70a
2/27a
66/9a
0/1a
اعداد هر گروه در هر رديف که داراي يک حرف مشترک هستند، فاقد تفاوت معنيدار آماري بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنيدار در سطح احتمال 5 درصد ميباشند

ارتفاع گياه، طول برگ، عرض برگ و طول سنبله (سانتيمتر)، سطح برگ (سانتيمترمربع)، محتواي آب اندام هوايي و محتواي اسانس (درصد)، وزن تر و وزن خشک اندام هوايي (گرم/گياه)

جدول 4-4 مقايسه ميانگين صفات در بين گونهها و ژنوتيپهاي مورد مطالعه در سال دوم

گونه
ژنوتيپ
ارتفاع گياه
طول برگ
عرض برگ
طول سنبله
تعداد ساقه در گياه
تعداد سنبله در گياه
سطح برگ
محتواي آب اندام هوايي
وزن تر اندام هوايي
وزن خشک اندام هوايي
محتواي اسانس
M. spicata
اهواز
4/42
60/4
45/2
80/6
4/11
9/18
39/7
3/75
2/16
15/5
50/2

آبادان
5/48
13/4
26/2
85/6
6/23
4/23
39/7
5/71
3/23
90/7
15/2

مهاباد
2/53
70/3
29/2
16/4
4/6
0/7
47/6
7/74
4/11
16/3
39/2

بجنورد1
2/79
30/4
56/1
75/7
2/14
5/13
58/4
3/71
2/13
11/4
61/1

بجنورد2
9/55
43/3
43/1
14/5
0/6
4/13
49/3
8/77
8/5
74/1
01/2

نيشابور
6/59
13/4
39/1
42/5
8/13
5/12
27/4
7/75
0/15
67/4
98/1

عطري کرمانشاه
2/43
25/3
50/1
98/4
6/4
0/20
52/9
1/76
2/5
95/1
05/1

کرمانشاه
1/38
95/3
30/2
08/7
5/10
7/14
88/6
1/77
4/13
55/3
60/0

همدان
1/46
46/3
35/2
77/6
1/22
8/27
85/6
0/83
2/28
65/8
65/2

شيراز
8/41
75/3
86/1
45/7
5/5
5/20
77/4
0/74
0/12
82/3
63/1

اصفهان (سميرم)
6/49
99/3
55/2
18/5
4/10
0/12
48/7
4/74
9/15
76/4
52/1

ميبد
2/48
72/4
39/1
34/8
4/17
4/17
36/4
9/80
3/13
89/3
10/1

يزد
4/30
21/3
25/2
12/6
5/22
0/29
27/5
1/70
3/17
32/5
26/1

ده بالا
8/41
43/4
53/1
0/6
4/12
9/7
96/3
1/74
7/11
69/3
48/1

نصرآباد
8/64
04/4
37/1
70/5
4/16
5/15
28/6
2/73
2/19
47/7
31/2

اصفهان1
8/41
11/4
83/1
07/9
6/15
0/25
97/4
9/75
9/12
32/4
10/3

اصفهان2
9/33
92/3
71/1
15/8
5/12
7/18
47/4
8/76
0/13
0/4
95/1

اصفهان3
6/29
81/3
38/1
69/7
4/11
2/30
35/4
4/75
0/13
73/3
31/1

اصفهان4
2/46
98/4
42/1
30/3
4/13
2/20
07/4
5/80
2/11
06/3
69/1

اصفهان5
2/51
09/4
41/1
70/8
0/23
0/12
17/4
3/82
0/16
58/4
96/0

کاشان1
3/52
62/3
35/2
05/5
6/12
5/23
59/6
3/68
2/16
22/4
48/1

کاشان2
3/36
66/3
75/1
20/10
6/3
7/5
65/4
1/71
3/9
71/2
25/1

کاشان3
1/49
71/3
82/1
16/6
0/5
3/28
88/4
4/73
7/11
61/3
82/0

کاشان4
6/51
65/3
81/1
01/5
4/7
4/10
38/4
7/71
3/9
12/3
91/0

کاشان5
3/56
76/3
88/1
25/6
4/11
5/23
85/5
9/71
0/22
04/7
02/1

محلات
9/50
16/5
35/1
30/7
61/7
4/14
99/3
0/77
0/10
20/3
75/0

خوروبيابانک1
9/46
23/4
83/1
85/6
4/6
4/22
96/4
1/71
1/10
99/2
65/0

خوروبيابانک2
7/48
95/2
83/1
07/4
0/13
5/10
25/4
4/79
4/9
95/2
61/1

ميانگين
8/47b
96/3b
82/1b
49/6ab
3/12b
8/17a
38/5ab
1/75a
8/13b
26/4b
57/1c
M. longifolia
کرج
6/67
25/4
25/2
50/7
3/17
6/13
17/6
6/69
0/15
0/5
58/1

همدان
9/88
13/4
89/1
94/5
4/8
5/10
57/5
7/68
6/15
46/5
72/4

اصفهان
9/71
14/4
44/1
61/7
8/18
5/15
97/4
3/69
6/17
45/6
46/1

کاشان
0/50
05/4
0/1
85/6
8/10
5/17
67/2
4/73
2/12
70/3
0/1

سميرم
0/28
01/3
02/1
01/6
0/8
1/8
85/1
8/77
5/4
46/1
73/1

مهاباد
6/35
11/4
70/1
75/4
0/1
5/13
95/4
2/69
7/6
28/2
93/1

ميانگين
0/57a
95/3b
55/1c
45/6ab
7/10c
1/13b
37/4b
3/71b
9/11c
06/4bc
07/2a
M. piperita
اصفهان
4/40
08/5
32/2
65/6
6/22
0/11
79/7
3/75
0/15
52/4
04/2

کاشان
6/40
10/4
11/2
0/7
8/9
5/4
17/6
3/75
5/19
35/7
58/2

کبوترآباد
0/39
83/3
99/1
90/5
6/11
8/5
25/5
3/78
5/19
0/9
04/1

قزوين
6/38
28/3
70/3
15/6
6/14
7/10
27/4
9/76
0/19
20/6
75/1

طبس
5/38
65/3
81/1
45/7
5/14
7/6
59/4
3/74
5/21
50/7
55/1

کرمانشاه
9/38
14/4
97/1
15/7
5/8
7/5
26/5
6/75
5/27
75/8
36/1

ميانگين
3/39c
02/4a
32/2a
72/6a
6/13a
43/7c
56/5a
9/75a
3/20a
22/7a
72/1b
اعداد هر گروه در هر رديف که داراي يک حرف مشترک هستند، فاقد تفاوت معنيدار آماري بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنيدار در سطح احتمال 5 درصد ميباشند

ارتفاع گياه، طول برگ، عرض برگ و طول سنبله (سانتيمتر)، سطح برگ (سانتيمترمربع)، محتواي آب اندام هوايي و محتواي اسانس (درصد)، وزن تر و وزن خشک اندام هوايي (گرم/گياه)

جدول 4-5- مقايسه ميانگين صفات در طي دو سال مورد مطالعه
سال
ارتفاع گياه
طول برگ
عرض برگ
طول سنبله
تعداد ساقه در گياه
تعداد سنبله در گياه
سطح برگ
محتواي آب اندام هوايي
وزن تر اندام هوايي
وزن خشک اندام هوايي
محتواي اسانس
اول
8/45
63/2
46/1
75/4
5/20
5/29
08/4
4/68
8/16
74/7
85/0
دوم
9/47
96/3
85/1
51/6
2/12
5/15
25/5
8/74
5/14
67/4
66/1
اعداد هر گروه در هر رديف که داراي يک حرف مشترک هستند، فاقد تفاوت معنيدار آماري بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنيدار در سطح احتمال 5 درصد ميباشند
ارتفاع گياه، طول برگ، عرض برگ و طول سنبله (سانتيمتر)، سطح برگ (سانتيمترمربع)، محتواي آب اندام هوايي و محتواي اسانس (درصد)، وزن تر و وزن خشک اندام هوايي (گرم/گياه)

4-3- ارزيابي خصوصيات مورفولوژيک قارچهاي ميکوريزا در ژنوتيپهاي ميزبان
درصد کلونيزاسيون قارچ ميکوريزا
پس از جمعآوري نمونههاي نعناع از مناطق مختلف ايران و رنگآميزي ريشهها، مشخص گرديد که درصد کلونيزاسيون در گونه M. spicata بيشتر از ساير گونهها بود (جدول 4-6). گونههاي M. longifolia و M. piperita به ترتيب در ردههاي دوم و سوم قرار داشتند. همچنين هيچ اختلاف معنيداري از نظر درصد کلونيزاسيون قارچي بين دو شرايط آب و هوايي گرم و سرد وجود نداشت. چگونگي ارتباط خصوصيات مورفولوژيک قارچ در هر 3 گونه در نمودار 4-2 نشان داده شده است.
تمامي ژنوتيپها به استثناي دو ژنوتيپ سميرم از گونه M. longifolia و قزوين از گونه M. piperita، آلوده به قارچهاي ميکوريزا بودند (جدول 4-7). در مطالعهاي توسط راديکا و رودريگز [217] به منظور بررسي تنوع آلودگي طبيعي ميکوريزايي با گونههاي گياهان دارويي، 36 گونه متفاوت از گياهان دارويي و متعلق به مناطق مختلف هند جمعآوري شد و ميزان تنوع قارچ در آنها بررسي گرديد. نتايج مطالعه وجود همزيستي ميکوريزايي در 30 گونه و عدم وجود همزيستي را در 6 گونه نشان داد. گونههاي ميکوريزاي موجود در گياهان متعلق به 5 جنس Glomus، Acaulospora، Scutellospora، Gigaspora و Ambispora بودند.
مشاهده بخشهاي مختلف قارچ با استفاده از ميکروسکوپ نوري، مشخص نمود که تمامي قارچهاي همزيست داراي اندامک ذخيرهاي وزيکول نميباشند. در اين رابطه، 13 ژنوتيپ شامل آبادان، ميبد، ده بالا، اصفهان1، اصفهان3، کاشان1، کاشان3، کاشان4، کاشان5، خوروبيابانک1، خوروبيابانک2 از گونه M. spicata و کاشان، کبوترآباد و قزوين از گونه M. piperita فاقد اين اندامک بودند (جدول 4-7). از آنجايي که تمامي ژنوتيپهاي مورد نظر از نواحي با آب و هواي گرم جمعآوري شدند، احتمال دارد که در برخي ژنوتيپهاي ميکوريزا، تشکيل وزيکول با دماي هوا و در نهايت خاک مرتبط باشد و دماي بالا به دليل افزايش تنفس و مصرف انرژي در سلولهاي قارچ، مانع از تشکيل اين اندامکهاي ذخيرهاي چربي گردد. بخشهاي مختلف قارچ شامل طول وزيکول، عرض وزيکول، طول هيف و همچنين درصد کلونيزاسيون در شکل 4-2 نشان داده شده است. در مطالعه فورلان و فورتين [95] نيز با افزايش شدت نور و دما، کاهش تعداد وزيکول درگونه قارچ ميکوريزاي Gigaspora calospora و همزيست با پياز مشاهده شد که اين امر براي آنان مبهم بود زيرا بر اساس گزارشات متعدد، با افزايش شدت نور و توليد مواد فتوسنتزي بيشتر، ميزان انتقال کربوهيدرات به ريشه ميزبان افزايش مييابد. آنها نتيجهگيري کردند که شدت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع سمبولیسم اجتماعی، شعر فارسی، شعر معاصر ایران Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع نمادپردازی، ناخودآگاه، شعر معاصر