نور فلورسنت

دانلود پایان نامه ارشد

وزن تر اندام هوايي به ژنوتيپ اصفهان و سپس به ژنوتيپ همدان تلقيح شده با قارچ G. etunicatum به ترتيب با ميزان 7/14 و 8/12 گرم در بوته و کمترين آن به ژنوتيپ قزوين تلقيح شده با G. clarum با ميزان 58/9 گرم در بوته تعلق داشت (جدول 4-14).
اثرات متقابل بين کيفيت نور و قارچ ميکوريزا نشان داد که بيشترين وزن تر در تيمارهاي نور آبي+قرمز و ژنوتيپ G. etunicatum و شاهد به ترتيب با ميزان 9/18 و 3/17 گرم در بوته ديده شد (جدول 4-15). تيمار نور فلورسنت و ژنوتيپهاي G. mosseae و G. clarumبه ترتيب با وزن تر 18/5 و 41/6 گرم در بوته ضعيفترين تيمارها از لحاظ صفت مذکور بودند. اين نتايج روند يکساني را با شدت نور 150 ميکرومول فوتون بر متر مربع در ثانيه داشت.
با توجه به جدول اثرات متقابل بين کيفيت نور و ژنوتيپهاي نعناع، ژنوتيپ قزوين در نور آبي+ قرمز با وزن تر 27/16 گرم در بوته بيشترين ميزان اين صفت را داشت (جدول 4-16). همچنين ژنوتيپ مذکور در نور فلورسنت با 10/4 گرم در بوته کمترين ميزان وزن تر اندام هوايي را داشت. اورچوا و همکاران [31] نيز در مطالعه خود بر روي کاهو، بهترين نور را براي رشد، نور آبي+قرمز اعلام نمودند. آنها گزارش نمودند که تحت اين کيفيت نوري وزن تر گياه نسبت به شاهد (فلورسنت) و ديگر تيمار نوري LED (آبي+قرمز+سبز) افزايش يافت.
به طور کلي، ژنوتيپهاي اصفهان و قزوين بدون داشتن اختلاف آماري معنيدار، بيشترين وزن تر اندام هوايي را داشتند (جدول 4-17). موثرترين نور براي وزن تر اندام هوايي در شدت نور 300 ميکرومول فوتون بر متر مربع در ثانيه، نور آبي+قرمز بود در حالي که نور فلورسنت کمترين ميزان اين صفت را دارا بود. در ميان گونههاي قارچ ميکوريزا نيز همزيستي با قارچ G. etunicatum بيشترين تأثير را در افزايش وزن تر اندام هوايي در ژنوتيپهاي نعناع داشت.
با مقايسه ميانگين وزن تر اندام هوايي در دو شدت نوري مختلف، مشخص شد که وزن تر اندام هوايي در شدت نور 150 ميکرومول فوتون بر متر مربع در ثانيه 9/10 درصد بيشتر از شدت نور بالا بود (جدول 4-17). در برخي مطالعات، افزايش شدت نور باعث افزايش در ميزان کلونيزاسيون و وزن تر گياهان شده است [92 و 123] اما نميتوان اين نتايج را به تمام گونههاي گياهي و شرايط رشدي تعميم داد [123]، به ويژه اينکه در مطالعه حاضر نور LED استفاده شده است که اثرات آن بر روي گياه کاملاً ناشناخته ميباشد. از نتايج به دست آمده در اين آزمايش ممکن است چنين استنباط نمود که شدت نور بالاي LED مورد استفاده در اين تحقيق به منزله نوعي تنش نوري براي گياه محسوب شده و گياه را به سمت سرمايهگذاري در توليد ترکيبات ثانويه بيشتر، به جاي توليدات فتوسنتزي سوق داده است. اين امر باعث کاهش ميزان کربوهيدرات محلول در گياه و در نهايت کاهش وزن تر و در عوض افزايش اسانس توليدي ميگردد.
وزن خشک اندام هوايي
الف- شدت نور 150 ميکرومول فوتون بر متر مربع در ثانيه
اثرات متقابل بين ژنوتيپهاي نعناع و گونههاي قارچ ميکوريزا نشان داد که بيشترين وزن خشک اندام هوايي با ميزان 61/4 گرم در بوته به ژنوتيپ اصفهان تلقيح شده با قارچ G. etunicatum و کمترين آن با ميزان 10/1 گرم در بوته به ژنوتيپ همدان تحت همزيستي با قارچ G. clarum تعلق داشت (جدول 4-14). افزايش وزن خشک گونه M. spicata در اثر تلقيح با قارچهاي G. mosseae و G. intraradices در مقايسه با تيمار بدون تلقيح گزارش شده است [26]. در مطالعه کاراگيانيديس و همکاران [148] تلقيح دو گونه M. spicata و M. piperita با G. etunicatum، وزن خشک هر دو گونه را نسبت به شاهد افزايش داد. آنها با توجه به آزمايش خود و گزارشهاي قبلي نتيجهگيري نمودند که همزيستي نعناع با قارچهاي ميکوريزا باعث افزايش رشد و عملکرد اين گياه ميگردد. در مطالعه ديگري در اثر تلقيح M. arvensis با G. fasciculatum، وزن تر و خشک گياه نسبت به شاهد افزايش يافت [117]. در مطالعه هيمن [123] و ياداو وهمکاران [275] نيز وزن خشک گياه پس از تلقيح با قارچ ميکوريزا نسبت به شاهد افزايش يافت.
اثرات متقابل بين کيفيت نور و قارچ ميکوريزا نشان داد که بيشترين وزن خشک در تيمارهاي نور سفيد و گونههاي G. etunicatum و G. mosseae و نيز نور آبي+قرمز و گونه G. etunicatum به ترتيب با ميزان 77/3، 87/3 و 84/3 گرم در بوته ديده شد (جدول 4-15). گونه G. mosseae و تيمار شاهد در نور قرمز به ترتيب با وزن خشک 99/0 و 82/0 گرم در بوته ضعيفترين تيمارها از لحاظ صفت مذکور بودند.
با توجه به جدول اثرات متقابل بين کيفيت نور و ژنوتيپهاي نعناع، ژنوتيپ اصفهان در نور سفيد و سپس آبي و آبي+ قرمز به ترتيب با وزن خشک 93/4، 89/3 و 42/3 گرم در بوته بيشترين ميزان اين صفت را داشتند (جدول 4-16). ژنوتيپ همدان در نور قرمز با ميزان 89/0 گرم در بوته کمترين ميزان صفت مذکور را داشت.
به طور کلي، ژنوتيپ اصفهان بيشترين وزن خشک اندام هوايي را داشت (جدول 4-17). موثرترين نور براي افزايش وزن خشک اندام هوايي، نور سفيد بود در حالي که نور قرمز باعث کاهش ميزان اين صفت شد. در ميان گونههاي قارچ ميکوريزا نيز همزيستي با قارچ G. etunicatum و G. clarum به ترتيب بيشترين و کمترين تأثير را در تغيير وزن خشک اندام هوايي در ژنوتيپهاي نعناع داشتند.

ب- شدت نور 300 ميکرومول فوتون بر متر مربع در ثانيه
اثرات متقابل بين ژنوتيپهاي نعناع و گونههاي قارچ ميکوريزا نشان داد که بيشترين وزن خشک اندام هوايي با ميزان 51/2 گرم در بوته مربوط به ژنوتيپ اصفهان تلقيح شده با قارچ G. etunicatum و کمترين آن با ميزان 00/1 گرم در بوته مربوط به ژنوتيپ قزوين و تيمار شاهد بود (جدول 4-14). در مطالعه مورنوفورچوناتو و آواتو [195] تلقيح گياه Origanum vulgare L. با قارچ ميکوريزاي G. viscosum باعث افزايش پارامترهاي رشد از جمله وزن خشک گياه نسبت به گياهان تلقيح نشده گرديد. همچنين ياداو وهمکاران [275] نيز افزايش وزن خشک اندام هوايي در اثر تلقيح با قارچ ميکوريزاي G. mosseae و Acaulospora laevis را در گياه دارويي Glycyrrhiza glabra L. گزارش کردند. در مطالعه آنها، رشد و نمو و وزن خشک در تمام گياهان تحت همزيستي با ميکوريزا افزايش يافت اما ميزان اين افزايش در گياهان همزيست با ترکيب دو گونه قارچ مذکور بيشتر از هر گونه به تنهايي بود که اين امر نشان داد که تلقيح تلفيقي با چند قارچ ممکن است اثرات بهتري را بر رشد گياهان دارويي داشته باشد. آنها گزارش نمودند که گونههاي مختلف داراي قدرت نفوذي متفاوت در منافذ خاک بوده و از آنجايي که ريشه گياه قابليت دسترسي به اين منافذ را ندارند در نتيجه جذب فسفر و حتي عناصري مانند ازت، کلسيم، گوگرد، منيزيم، منگنز و کلر بهتر صورت ميگيرد. همچنين اين قارچها ترکيبات تحريک کننده رشد مانند ايندول استيک اسيد، سيتوکينين و جيبرلين را در گياه ميزبان افزايش ميدهند. تمامي موارد ذکر شده باعث تأثيرات متفاوت قارچ در گياه ميزبان ميگردد.
با توجه به اثرات متقابل بين کيفيت نور و قارچ ميکوريزا، بيشترين وزن خشک در تيمار نور قرمز و گونه G. mosseae با ميزان 50/3 گرم در بوته ديده شد (جدول 4-15). تيمار شاهد در نور قرمز و سفيد با وزن خشک 98/0گرم در بوته ضعيف ترين تيمارها از لحاظ صفت مذکور بودند.
با توجه به جدول اثرات متقابل بين کيفيت نور و ژنوتيپهاي نعناع، ژنوتيپ اصفهان در نور آبي+ قرمز با وزن خشک 92/2 گرم در بوته بيشترين ميزان اين صفت را داشت (جدول 4-16). ژنوتيپ قزوين در نور فلورسنت با ميزان 00/1 گرم در بوته کمترين ميزان صفت مذکور را داشت.
به طور کلي، ژنوتيپهاي اصفهان و همدان بيشترين وزن خشک اندام هوايي را داشتند (جدول 4-17). موثرترين نور براي افزايش وزن خشک اندام هوايي در شدت نور مذکور، نور آبي و آبي+قرمز بود و اين در حالي بود که در شدت نور پايين تر، نور سفيد موثرترين نور در افزايش وزن خشک اندام هوايي بود. اين نتايج نشان دهنده اثرات متقابل بين شدت و کيفيت نور بر ژنوتيپهاي مورد بررسي بود و نشان داد که با تغييرات شدت نور، اثرات آن بر روي گياه متفاوت است. در ميان گونههاي قارچ ميکوريزا نيز همزيستي با قارچ G. etunicatum بيشترين تأثير را در افزايش وزن خشک اندام هوايي داشت و تيمار شاهد کمترين تغييرات را نشان داد.
مقايسه دو شدت نور نشان داد که وزن خشک اندام هوايي در شدت نور 150 ميکرومول فوتون بر مترمربع در ثانيه اختلاف آماري معنيداري با شدت نور بالا نداشت (جدول 4-17). نتايج به دست آمده در اين مطالعه بر خلاف برخي مطالعات انجام شده ميباشد [92 و 123]. اما در برخي مطالعات، مانند مطالعه هيمن [123] نيز نتايج مشابهي گزارش شده است. آنچه که مسلم است تحقيقات بيشتري در مورد تأثير نورهاي تک فام LED بر روي رشد و نمو گياه و اثرات متقابل بين ميکوريزا، گياه و نور لازم است.
درصد کلونيزاسيون
الف- شدت نور 150 ميکرومول فوتون بر متر مربع در ثانيه
اثرات متقابل بين ژنوتيپهاي نعناع و گونههاي قارچ ميکوريزا نشان داد که بيشترين درصد کلونيزاسيون مربوط به ژنوتيپ قزوين و اصفهان تلقيح شده با قارچ G. etunicatum به ترتيب با 6/57 و 5/55 درصد بود (جدول 4-14). قارچ G. mosseae در ژنوتيپ قزوين با تشکيل91/8 درصد کلونيزاسيون، ضعيفترين ميزان اين صفت را دارا بود. کاراگيانيديس و همکاران [146] ميزان کلونيزاسيون را در بين گونههاي مختلف نعناع بين 100-8 درصد اعلام کردند. کوپتا و همکاران [72] گزارش نمودند که گياهان عکسالعملهاي متفاوتي به کلونيزاسيون قارچي نشان ميدهند و تأثير اين قارچها بر گياه بسته به ميزان کلونيزاسيون متغير است. در اين ميان نه تنها گونه، بلکه ژنوتيپ گياه نيز در ميزان کلونيزاسيون قارچ بسيار حائز اهميت ميباشد [117]. نتايج چندين مطالعه صورت گرفته اظهارات کوپتا و همکاران را تصديق ميکند [65، 146 و 147].
اثرات متقابل بين کيفيت نور و قارچ ميکوريزا نشان داد که بيشترين ميزان کلونيزاسيون در نور سفيد و سپس آبي+قرمز، با ژنوتيپ G. etunicatum به ترتيب با 6/75 و 8/54 درصد مشاهده شد (جدول 4-15). کمترين ميزان اين صفت در نور سفيد و ژنوتيپ G. mosseae با درصد کلونيزاسيون 34/4 به دست آمد. در مطالعهاي توسط گراهام و همکاران [113] سودان گراس (Sorghum vulgar) با گونه قارچ ميکوريزاي G. fasciculatus تلقيح شد و تحت 3 شدت نور فلورسنت 50، 75 و 100 ميکرومول فوتون بر متر مربع در ثانيه قرار گرفت. نتايج نشان داد که ميزان کلونيزاسيون تحت تأثير شدت نور قرار نگرفت و در همه تيمارها يکسان بود.
با توجه به جدول اثرات متقابل بين کيفيت نور و ژنوتيپهاي نعناع، ژنوتيپ اصفهان در نور آبي و سپس آبي+ قرمز به ترتيب با درصد کلونيزاسيون 8/41 و 4/36 و همچنين ژنوتيپ قزوين در نور قرمز با درصد کلونيزاسيون 0/34 بيشترين ميزان اين صفت را داشتند (جدول 4-16). کمترين درصد کلونيزاسيون با ميزان 36/9 به ژنوتيپ همدان در نور قرمز تعلق داشت.
به طور کلي، ژنوتيپ اصفهان بيشترين و ژنوتيپ همدان کمترين درصد کلونيزاسيون را داشت (جدول 4-17). موثرترين نور براي افزايش درصد کلونيزاسيون نورهاي آبي، آبي+قرمز و سفيد بدون اختلاف آماري معنيدار بود و نورهاي قرمز و فلورسنت نيز بدون داشتن اختلاف آماري معنيدار در رده دوم قرار گرفتند. در ميان گونههاي قارچ ميکوريزا نيز همزيستي با قارچ G. etunicatum و G. clarum به ترتيب بيشترين و کمترين تأثير را در تغيير درصد کلونيزاسيون باعث شد.
ب- شدت نور 300 ميکرومول فوتون بر متر مربع در ثانيه
اثرات متقابل بين ژنوتيپهاي نعناع و گونههاي قارچ ميکوريزا نشان داد که بيشترين درصد کلونيزاسيون مربوط به ژنوتيپ قزوين و اصفهان تلقيح شده با قارچ G. etunicatum به ترتيب با 3/53 و 9/40 درصد بود (جدول 4-14). قارچ G. clarum در ژنوتيپ همدان با درصد کلونيزاسيون 10/8، کمترين ميزان اين صفت را داشت. روند افزايش درصد کلونيزاسيون در ژنوتيپهاي قزوين و اصفهان، مطابق با روند مشاهده شده در شدت نور 150 ميکرومول فوتون بر متر مربع در ثانيه بود و نشان داد که ژنوتيپهاي مذکور عکسالعملهاي تقريباً

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع خودآگاهی، ناخودآگاه، روشنفکران Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع فرهنگ و زبان، ناخودآگاه، خودآگاهی