نور فلورسنت

دانلود پایان نامه ارشد

بالا بودند و ماهيت کيفي اسانس را تعيين کردند. لذا نتيجهگيري نمودند که هر کموتايپ بيانگر نمود کلي از کيفيت اسانس ميباشد.
در مطالعه زنيني و همکاران [280] بر روي M. spicata، 41 ترکيب اسانس به دست آمد که تشکيل دهنده 9/91 درصد کل ترکيبات موجود در اسانس اين گونه بود. اجزاء غالب تشکيل دهنده اسانس اين گونه شامل کاروون (0/29 درصد)، ترنس کاروول (0/14 درصد)، 1و8-سينئول و ليمونن (مجموعا 30/7 درصد) و کارويل استات (70/6 درصد) بود. در تحقيق کوويندارجان و همکاران [109] 18 ترکيب با استفاده از GC-MASS از اسانس M. spicata به دست آمد. ماده شيميايي اصلي تشکيل دهنده اسانس، کاروون (6/48 درصد) بود و بقيه ترکيبات اصلي سيس-کاروول (3/21 درصد) و ليمونن (3/11 درصد) گزارش شد. عبدالرزاق و همکاران [13] بيان نمودند که ترکيبات اسانس بر اساس شرايط محيطي تغيير ميکند. در مطالعه آنها بر روي M. spicata ترکيبات اصلي اسانس در اين گونه 1و8-سينئول و پولگون گزارش شد.
درويچ و همکاران [82] 29 ترکيب که 6/58 درصد کل ترکيبات اسانس به دست آمده از برگهاي M. piperita بومي مراکش بود را به دست آوردند. اين ترکيبات اصلي شامل منتون (0/29 درصد)، منتول (58/5 درصد)، منتيل استات (34/3 درصد)، منتافوران (01/3 درصد)، 1و8-سينئول (40/2 درصد)، ايزومنتون (12/2 درصد)، ليمونن (10/2 درصد)، آلفا-پينن (56/1 درصد)، گرماکرن-دي143 (50/1 درصد)، بتا-پينن (25/1 درصد)، سابينن144 (13/1 درصد) و پولگون (12/1 درصد) بود. در چندين مطالعه روي M. piperita نيز ترکيبات اصلي اسانس مشابه با آزمايش درويچ و همکاران گزارش شده است [159 و 179].
گزارشات متعددي در مورد ترکيبات و اجزاء تشکيل دهنده اسانس در گونه M. longifolia وجود دارد [138]. ترکيبات اصلي اسانس در اين گونه شامل پيپريتون، پيپريتون اکسيد، کاروون، منتون، ليمونن، 1و8-سينئول، فلاونوئيدها و تانين ها ميباشد [247]. در مطالعه صورت گرفته توسط استانيساوجويک و همکاران [247] ترکيبات اصلي اسانس شامل پيپريتون (1/71-1/43 درصد)، کاروون (0/20-9/2 درصد)، منتون (5/17-0 درصد)، ليمونن (3/6-6/1 درصد)، ترنس-کاريوفيلن (4/5-1/4 درصد)، مورولن145 (3/4-1/3 درصد)، 1و8-سينئول (3/1-8/0 درصد) و سيس-دهيدروکاروون (5/3-3/0 درصد) گزارش شده است. دامنه متفاوت اعداد به دليل متفاوت بودن شرايط رشدي بيان شده است و اين موضوع نشان ميدهد که اجزاء تشکيل دهنده اسانس و همچنين ميزان آنها بسته به شرايط محيطي متغير است. حتي نحوه خشک کردن برگها نيز ممکن است در اين امر تأثيرگذار باشد، به طوري که ترکيبات اصلي اسانس در برگهايي که به روش طبيعي و در سايه (بدون استفاده از آون آزمايشگاهي) خشک شده بودند آلفا و بتا پينن، سابينن، اوسيمن و آلفا ترپينئول گزارش شدند.

جدول 4-9- تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه در ژنوتيپها تحت کيفيتهاي متفاوت نور

منابع تنوع
درجه آزادي
فتوسنتز
ارتفاع گياه
طول برگ
عرض برگ
تعداد سنبله در گياه
محتواي آب اندام هوايي
وزن تراندام هوايي
وزن خشک اندام هوايي
درصد اسانس
نور
4
9/98**
2/2040**
6/11**
50/2**
1/202**
1/1322**
0/913**
1/85**
4/15**
خطاي 1
10
40/7
91/5
15/0
03/0
04/0
2/82
95/5
80/1
40/0
ژنوتيپ
2
3/432**
4/171**
26/2**
25/2**
6/19**
5/289ns
6/14**
59/1**
12/3**
نور*ژنوتيپ
8
5/13**
7/5**
24/0ns
07/0ns
8/78**
1/253**
3/95**
97/2**
99/4**
خطاي 2
20
40/0
59/0
24/0
05/0
26/0
8/18
52/1
267/0
04/0
** و nsبه ترتيب معنيدار در سطح احتمال 1 درصد و عدم معنيدار

جدول 4-10- مقايسه ميانگين صفات در بين گونهها و ژنوتيپهاي مورد مطالعه تحت کيفيتهاي نوري متفاوت با شدت 300 ميکرومول فوتون بر متر مربع در ثانيه

گونه
ژنوتيپ
کيفيت نور
فتوسنتز
ارتفاع
طول برگ
عرض برگ
تعداد سنبله در گياه
محتواي آب اندام هوايي
وزن تراندام هوايي
وزن خشک اندام هوايي
درصد اسانس
M. spicata
اصفهان
آبي
96/4
7/12
2/4
1/2
0
1/80
24/6
24/1
02/5

قرمز
74/8
1/24
3/5
0/3
0
2/88
7/18
21/2
34/4

آبي+قرمز
2/16
5/14
8/3
6/2
0
9/83
9/25
17/4
60/2

سفيد
8/10
7/26
0/5
0/3
0
5/81
8/17
30/3
58/2

فلورسنت
50/3
2/19
0/3
9/1
0
4/77
73/1
39/0
?

مزرعه
0/14
1/52
0/3
8/1
0/15
6/67
1/23
47/7
66/0
ميانگين

b0/2±6/9
a2/2±5/21
a4/0±3/4
a2/0±4/2
b5/2±5/2
b8/2±8/79
c1/4±0/12
bc6/0±0/2
b8/0±5/2
M. piperita
قزوين
آبي
83/8
2/17
3/4
42/2
1
1/83
7/10
80/1
12/3

قرمز
3/14
2/28
1/5
54/2
0
3/88
2/16
90/1
96/5

آبي+قرمز
7/20
2/22
4/4
64/2
3/11
5/81
5/44
24/8
12/5

سفيد
3/15
2/32
4/5
02/3
0
5/88
0/18
07/2
34/2

فلورسنت
60/5
0/18
8/0
53/0
0
5/80
67/2
52/0
?

مزرعه
9/18
0/47
0/3
78/1
0
5/69
4/17
95/5
40/1
ميانگين

a3/2±9/13
ab6/3±3/20
b8/0±5/3
b4/0±9/1
b9/1±0/2
a8/2±9/81
a3/6±8/15
a2/1±5/2
a0/1±0/3
M. longifolia
همدان
آبي
21/3
2/16
8/3
9/1
0
6/81
2/10
88/1
19/3

قرمز
62/5
1/28
0/5
4/2
0
8/85
4/13
90/1
37/4

آبي+قرمز
48/6
4/19
2/3
7/1
7/4
5/83
0/37
10/6
9/4

سفيد
52/4
0/32
6/4
3/2
0
7/84
7/17
70/2
53/3

فلورسنت
45/2
4/20
8/1
0/1
0
5/76
87/1
44/0
?

مزرعه
61/4
7/59
3/2
3/1
4/19
2/58
6/11
08/8
33/2
ميانگين

c5/0±9/4
a4/2±7/22
b5/0±4/3
b2/0±7/1
a2/3±0/4
b3/4±0/78
b3/5±7/13
b8/0±2/2
a8/1±0/3
اعداد هر گروه در هر رديف که داراي يک حرف مشترک هستند، فاقد تفاوت معنيدار آماري بر اساس آزمون حداقل تفاوت معنيدار در سطح احتمال 5 درصد ميباشند
فتوسنتز (ميکرومول CO2 بر مترمربع در ثانيه)، ارتفاع گياه، طول برگ و عرض برگ (سانتيمتر)، محتواي آب اندام هوايي و محتواي اسانس (درصد)، وزن تر و وزن خشک اندام هوايي (گرم/گياه)

جدول 4-11- درصد ترکيبات 28 جزء متشکله اسانس در 3 ژنوتيپ نعناع

درصد ترکيبات در گونههاي مختلف نعناع (با ذکر ژنوتيپ)
نام ترکيب
M. spicata
(اصفهان)
M. piperita
(قزوين)
M. longifolia
(همدان)
بتا-پينن
0
12/0
0
اکتن
0
08/0
0
اکتانول
0
11/0
0
بنزن
0
15/0
0
1و8-سينئول
92/0
94/0
0
ترپينن
0
08/0
0
منتون
60/0
92/1
90/7
منتول
6/21
8/32
31/4
کاروول
0
45/4
0
سيکلوهگزن
0/10
0/16
34/6
بي سيکلوهپتان
89/8
77/3
51/4
نفتالن
0
23/0
0
کاريوفيلن
19/8
91/2
23/2
فارنزن
55/0
0
0
اکاليپتول
0
0
27/1
پيريدينتيون
0
0
83/1
منتافوران
48/0
0
0
بورنئول
89/2
0
0
پولگون
92/4
0
2/63
بوربونن
74/0
92/0
21/0
دهيدروکارويل استات
0
58/2
0
گرماکرن
13/3
56/2
0
پيپريتون اکسيد
79/5
40/4
0
کاريوفيلن اکسيد
70/3
0
0
کادينول
29/4
32/0
0
فيتول
0
45/0
0
دودکاترين
0
0
22/0
سيکلودکادين
0
0
62/0

4-5- ارزيابي تأثير نورهاي تک فام LED و همزيستي قارچ ميکوريزا بر خصوصيات مورفولوژيک گياه نعناع و کميت اسانس توليدي
4-5-1- تجزيه واريانس ژنوتيپهاي جمعآوري شده
بر اساس جدول تجزيه واريانس دادهها، اختلاف آماري معنيداري در سطح احتمال 1 درصد بين تمامي منابع تنوع شامل نور، ميکوريزا، ژنوتيپ، اثرات متقابل ژنوتيپ×ميکوريزا، نور×ميکوريزا، نور×ژنوتيپ و نور×ژنوتيپ×ميکوريزا و صفات مورد ارزيابي در شدت نور 150 ميکرومول فوتون بر مترمربع در ثانيه وجود داشت با اين استثناء که اثر عامل آزمايشي ژنوتيپ بر محتواي اسانس معنيدار نبود و نشان داد که در اين شدت نور، ژنوتيپها محتواي اسانس تقريبا يکساني توليد ميکنند (جدول 4-12). تحت شدت نور 300 ميکرومول فوتون بر مترمربع در ثانيه نيز اثر ميکوريزا بر صفت تعداد ساقه معنيدار نبود (جدول 4-13).
تعداد ساقه
الف- شدت نور 150 ميکرومول فوتون بر متر مربع در ثانيه
با توجه به نتايج اثرات متقابل بين ژنوتيپهاي نعناع و گونههاي قارچ ميکوريزا، بالاترين تعداد ساقه در تمامي ژنوتيپها مربوط به تيمار تلقيح با G. clarum و کمترين آن مربوط به تيمار شاهد (بدون تلقيح قارچ) بود (جدول 4-14). در ژنوتيپهاي اصفهان، همدان و قزوين بالاترين ميزان اين صفت در تيمار همزيست با قارچ G. clarum به ترتيب با 5/22، 86/6 و 9/12 عدد و کمترين آن در تيمار شاهد به ترتيب با ميزان 86/1، 26/1 و 63/1 عدد مشاهده شد. همچنين در ژنوتيپ همدان تيمار تلقيح با قارچ G. etunicatum بدون داشتن اختلاف آماري معنيدار با تيمار شاهد در جايگاه يکساني با اين تيمار از لحاظ تعداد ساقه در گياه قرار گرفت. در مطالعهاي در اثر تلقيح گياه ريحان شيرين (Ocimum basilicum)، از خانواده نعناعيان، با قارچهاي ميکوريزاي G. mosseae، G. fasciculatum و G. intraradices، تعداد و وزن تر ساقه در هر سه تيمار نسبت به شاهد (بدون قارچ) افزايش يافت. اين موضوع نشان دهنده تأثير مثبت همزيستي قارچ بر رشد گياه ميزبان ميباشد [281].
اثرات متقابل بين کيفيت نور و قارچ ميکوريزا نشان داد که بيشترين تعداد ساقه در تيمار تلقيح نعناع با قارچ G. clarum و در نور سفيد و سپس با همين تيمار و در نور آبي به دست آمد (جدول 4-15). تعداد ساقه در تيمارهاي مذکور به ترتيب 6/24 و 1/20 عدد بود. تعداد ساقه گياه تحت نور فلورسنت، در تمام تيمارهاي قارچي و شاهد ضعيف بود.
با توجه به جدول اثرات متقابل بين کيفيت نور و ژنوتيپهاي نعناع، ژنوتيپ اصفهان در نور آبي، همچنين ژنوتيپ اهواز در نور سفيد و قرمز به ترتيب با ميزان 3/11، 4/10 و 3/10 ساقه در گياه بالاترين جايگاه را داشتند (جدول 4-16). نور فلورسنت باعث کاهش تعداد ساقه در ژنوتيپهاي مورد مطالعه به خصوص در ژنوتيپ قزوين شد.
به طور کلي، ژنوتيپ اصفهان تعداد ساقه بيشتري نسبت به ژنوتيپهاي ديگر داشت و همچنين نور سفيد و سپس آبي بهترين نور براي افزايش اين صفت در نعناع شناخته شد و نور فلورسنت ضعيفترين کيفيت را داشت (جدول 4-17). در ميان گونههاي قارچ ميکوريزا نيز همزيستي با قارچ G. clarum بهترين نتيجه را در افزايش تعداد ساقه در گياه داشت و تيمار شاهد در رتبه بعدي قرار گرفت. در مطالعه گوپتا و همکاران [117] بر روي M. arvensis نيز تعداد ساقه در تلقيح با G. clarum بيش از G. etunicatum بود.
ب- شدت نور 300 ميکرومول فوتون بر متر مربع در ثانيه
اثرات متقابل بين ژنوتيپهاي نعناع و گونههاي قارچ ميکوريزا از لحاظ تعداد ساقه در گياه روند متفاوتي را نسبت به نور 150 ميکرومول فوتون بر متر مربع در ثانيه نشان داد (جدول 4-14). در اين مطالعه، ژنوتيپ اصفهان بالاترين تعداد ساقه را در دو تيمار تلقيح با G. clarum و G. etunicatum به ترتيب با 49/9 و 26/9، بدون وجود اختلاف معنيدار آماري، به دست آورد. تيمارهاي شاهد و تلقيح با G. mosseae بدون داشتن اختلاف معني دار آماري کمترين ميزان اين صفت در ژنوتيپ مذکور را دارا بودند. در ژنوتيپ همدان، تيمار شاهد با ميزان 20/14 ساقه بيشترين و تيمار تلقيح با G. etunicatum با ميزان 63/9 ساقه کمترين ميزان اين صفت را به خود اختصاص دادند. تيمار تلقيح با قارچ G. etunicatum با دارا بودن 66/4 ساقه در گياه بالاترين ميزان اين صفت را در ژنوتيپ قزوين داشت و تيمارهاي ديگر بدون داشتن اختلاف آماري معنيدار در رتبه دوم قرار گرفتند. اين نتايج نشان دهنده عکس العملهاي متفاوت ژنوتيپهاي نعناع به گونههاي قارچ ميکوريزا وشدت هاي نوري متفاوت ميباشد.
با توجه به اثرات متقابل بين کيفيت نور و قارچ ميکوريزا، بيشترين تعداد ساقه در تيمار تلقيح نعناع با قارچ G. mosseae و در نور سفيد و سپس G. etunicatum و در نور آبي+قرمز به ترتيب با 2/14 و 1/13 عدد به دست

پایان نامه
Previous Entries نور فلورسنت، انکوباتورها Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع خودآگاهی، دوران کودکی، علی شریعتی