نوجوانان بزهکار، تکرار جرم، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

%
100%

همان طور که جدول شماره 1-1 نشان می دهد 3/13 درصد نوجوانان بزهکار دارای 15 سال سن، 6/26 درصد دارای 16 سال سن، 6/26 درصد دارای 17 سال سن و 3/33 درصد دارای 18 سال سن می باشند.همچنین در بین نوجوانان سالم 5/8 درصد دارای 15 سال سن، 8/22درصد دارای 16 سال سن، 2/34درصد دارای 17 سال سن و 1/37درصد دارای 18 سال سن می باشند. همان طور که از جدول بالا مستفاد می گردد در جامعه بزهکاران بیشترین فراوانی با 1/37درصد در رده سنی 18 سال مشاهده می شود و این موضوع بالا بودن سن بزهکاری در این رده سنی در بین نوجوانان شهر پیشوا را نشان می دهد.

2-میزان تحصیلات
جدول شماره 1-2: توزیع فراوانی جمعیت مورد مطالعه برحسب وضعیت رفتار و میزان تحصیلات
تحصیلات
وضعیت رفتار
ابتدایی
اول راهنمایی
دوم راهنمایی
سوم راهنمایی
اول دبیرستان
دوم دبیرستان
سوم دبیرستان
جمع کل
بزهکار
تعداد
3
1
2
5
1
1
2
15

درصد
20%
6/6%
3/13%
3/33%
6/6%
6/6%
3/13%
100%
سالم
تعداد
0
0
0
0
10
5
20
35

درصد
0%
0%
0%
0%
66 %
2/14 %
1/57 %
100%
جمع کل
تعداد
3
1
2
5
11
6
4
50

درصد
6 %
2 %
4 %
10 %
22 %
12 %
8 %
100%

همان طور که جدول شماره 1-2 نشان می دهد 20 درصد نوجوانان بزهکار دارای تحصیلات ابتدایی 14 درصد سال اول راهنمایی، 3/13 درصد دوم راهنمایی، 3/33 درصد سوم راهنمایی، 6/6 درصد اول دبیرستان، 6/6 درصد دوم دبیرستان و 3/13 درصد سوم دبیرستان ادامه تحصیل داده اند. میزان تحصیلات نوجوانان بزهکار تا پایان سوم راهنمایی با 3/33 درصد بیشتر از بقیه سال ها بوده است. این در حالی است که درصد کمتری از نوجوانان بزهکار دارای تحصیلات دبیرستانی بوده اند.
که این امر می تواند نشان دهنده نقش مثبت تحصیل در پیشگیری از بزهکاری به دلیل مشغولیت و درگیری نوجوانان به مقوله تحصیل باشد.
در بین نوجوانان سالم نظر به انتخاب افراد ان از بین نوجوانان شاغل به تحصیل در دبیرستان، 66 %در سال اول دبیرستان، 2/14درصد در دوم دبیرستان، 1/57 درصد در سوم دبیرستان مشغول به تحصیل بوده اند.

ب: ویژگی های خاص بزهکاران
نوع جرم ارتکابی
در این پژوهش نوع جرایم شش دسته کلی تقسیم گردیده اند که عبارتند از:
جرایم علیه اشخاص شامل قتل، ایراد ضرب و جرح
جرایم علیه عفت شامل روابط نامشروع، لواط، تجاوز به عنف
سرقت
جرایم مواد مخدر شامل خرید، فروش و مصرف مواد مخدر
جرایم علیه امنیت شامل اخلال در نظم عمومی و بر هم زدن آرایش عمومی
جرایم متفرقه شامل خرید و فروش مشروبات الکلی
همان طور که جدول شماره 1-3 نشان می دهد 20 درصد نوجوانان بزهکار به دلیل ارتکاب جرایم علیه اشخاص، 3/13 درصد جرایم علیه عفت، 20 درصد سرقت، 3/33 درصد جرایم علیه مواد مخدر، 6/6 درصد جرایم علیه امنیت و 6/6 درصد جرایم متفرقه محکوم و در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند.
همان طور که نتیجه تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد جرم سرقت با فروانی 20 درصد بالاترین نوع جرم ارتکابی در بین نوجوانان بزهکار می باشد که نیازمند توجه و بررسی بیشتر در خصوص کشف علل خاص بالا بودن نرخ جرایم مالی در بین نوجوانان بزهکار شهر پیشوا می باشد.
جدول شماره 1-3: توزیع فراوانی نوع جرم ارتکابی نوجوانان بزهکار
نوع جرم
تعداد
درصد
جرایم علیه اشخاص
3
20
جرایم علیه عفت
2
3/13
جرایم سرقت
3
20
جرایم مواد مخدر
5
3/33
جرایم علیه امنیت
1
6/6
جرایم متفرقه
1
6/6
کل
15
100

2-تکرار جرم
جدول شماره 1-4: توزیع فراوانی تکرار جرم در بین نوجوانان بزهکار
دفعات تکرار جرم
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
اولین بار
13
6/86 %
6/8%
دومین بار
2
3/13%
100%
جمع کل
15
100

به دلیل این که در پاسخ های داده شده به این سؤال که چندمین بار است که محکوم شده اید هیچ کدام از نوجوانان، بیش از دوبار محکوم نشده بودند جدول فوق با عبارات محکومیت برای اولین بار و دومین بار طراحی و از ذکر گزینه های بی مورد خودداری شده است.
همان طور که جدول شماره 1-4 نشان می دهد 6/86 درصد نوجوانان بزهکار اظهار نموده اند که برای اولین بار ( بزهکار اولیه ) است که محکوم به تحمل حبس شده اند، این در حالی است که تنها 3/13 درصد آن ها اظهار نموده اند که برای دومین بار ( بزهکاری ثانویه ) محکوم به حبس در کانون اصلاح و تربیت شده اند. هر چند این موضوع به لحاظ این که در مقایسه با نوجوانانی که برای اولین بار محکوم به تحمل حبس شده اند دارای فراوانی کمتری می باشد ولی به صورت یک متغیر مستقل جای بحث و بررسی دارد، چرا که نوجوانی که بین سن 15 تا 18 سالگی دوبار به تحمل حبس محکوم شده اند با توجه مسئولیت اجتماع در هدایت و شکوفا نمودن استعدادهای این بخش از جامعه ، لزوم تأمل و چاره اندیشی را آشکار می نماید.

3-2 تکرار جرم و سن
جدول شماره 1-5 : توزیع فراوانی بزهکاران مورد مطالعه برحسب تکرار جرم و سن
سن
دفعات تکرار جرم
15
16
17
18
جمع کل
اولین بار
تعداد
1
2
3
7
13

درصد
6/6%
3/13%
20%
6/46%
6/86%
دومین بار
تعداد
0
0
0
2
2

درصد
0%
0%
0%
3/13 %
3/13 %
جمع کل
تعداد
1
2
3
9
15

درصد
2%
4%
6%
88%
100%

همان طور که جدول شماره 1-5 نشان می دهد سن 6/6 درصد بزهکاران هنگام ورود به کانون اصلاح و تربیت برای اولین بار 15 سال، سن 3/13 درصد 16 سال، 20 درصد 17 سال و 6/46 درصد 18 سال سن داشته اند. از کل جامعه آماری 3/13 درصد مرتکب تکرار جرم شده اند که 0 درصد آن ها در موقع تکرار جرم 17 سال و 3/13 درصد نیز 18 سال داشته اند.

فصل دوم
عوامل مؤثر بر بزهکاری نوجوانان

مبحث اول: عوامل درونی مؤثر بر بزهکاری نوجوانان
گفتار اول : عوامل زیستی- روانی
با وجود آن که از عمر نظریات اثبات گرایی زیستی در تبیین بزهکاری روزگار طولانی سپری شده و نظریاتی همچون تیپ جنایتکارانه، مجرم بالفطره و بازگشت بدنیاکان لمبروز دارای اشکالات اساسی بوده و امروزه در تبیین پدیده های مجرمانه جدی گرفته نمی شود و همچنینی نظریات تیپ شناسی بدنی شلدون و کرچمر نیز از اعتبار علمی چندانی برخوردار نبوده و نظرات خصایص ژنتیک آیزنک و شرطی شدن تراسلر نیز با مناقشاتی رو به رو بوده و از جایگاه استواری در تبیین های جرم شناسی معاصر برخوردار نیست و هیچ یک زا این نظریات را نمی توان به عنوان نظریه ای جامعه که در زمینه تبیین پدیده مجرمانه مقبولیت عام یافته باشد پذیرفت با این وجود نمی توان نتایج حاصل از بررسی های زیستی راجع پدیده مجرمانه را نادیده گرفت، از این رو عوامل زیست یا فیزیولوژیک را در دو عنوان عوامل بزهکاری ما قبل تولد . عوامل خطر ما بعد تولد مورد بررسی قرار می گیرد.
الف: قبل از تولد
موجودیت انسان از هنگام انعقاد نطفه تا هنگام تولد تحت تأثیر عوامل مختلف و متعددی قرار دارد که سال ها مورد تحقیق پژوهشگران از جمله:
1-عوامل ژنتیک:
توالی بزهکاری در اعضا یک خانواده و شاید نسل های بعدی در برخی خانواده ها دیدگاه موروثی بودن بزهکاری را در بیان برخی از محققان حوزه جرم شناسی اشاعه داده و باعث گردیده تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شود. گروهی از محققان با این فرض که به دنیا آمدن در خانواده بزهکار احتمال بزهکار شدن نوزاد را بسیار افزایش می دهد به مطالعه در فرضیه وراثت پرداخته اند. گروه یی میگر به منظور حذف عوامل محیط و با فرض این که اگر دو قلوها در محیط مشابهی زندگی کنند تفاوتی که در نرخ بزهکاری دوقلوهای همسان و ناهمسان وجود دارد تأثیر عوامل ژنتیک را نشان خواهد داد به مطالعه بر روی دوقلوها پرداخته اند. عده ای دیگر با این فرض که در صورت شدید بودن اثر عوامل ژنتیک به گرایش فرد به ارتکاب جرم، کودکان فرزند خوانده بیش از ان که تحت تأثیر والدین انتخابی باشند از خصوصیات والدین طبیعی خود متأثر خواهند شد به این مورد روی آورده اند. و لیکن علیرغم نتایج حاصل از برخی تحقیقات در زمینه مشابهت جنایی در بین برخی از انساب هیچ پژوهشگری وجود ژن جرمزا را نپذیرفته است. پژوهش های مربوط به ژنتیک رفتاری نشان داده است که محیط نقش مهمتری نسبت به عوامل ژنتیک در بروز اختلالات رفتاری دارد.
2-وضعیت مادر: دوران حیات جنینی دوره شکل گیری دستگاه عصبی انسان است و عدم برخورداری از تغذیه مناسب و یا قرار گرفتن در معرض استفاده از مواد مضر آثار شدیدی بر رشد ادراکی و عصبی کودک بر جا می گذارد. اثرات زیان بار استفاده از الکل و مواد مخدر توسط مادر و حتی پدر قبل و حین عمل لقاح جنین و ساختار عصبی او به هیچ یک از علما و پژوهشگران پوشیده نبوده و اثبات شده است.
ب: پس از تولد
1-آسیب های وارده به نوزاد در هنگام تولد همواره به عنوان یکی از عواملی که می تواند وضعیت سلامت جسمی و روحی وی را تحت تأثیر قرار دهد مورد توجه بوده است. تحقیقات هویه نشان داده است که 7/7 درصد از مشکلات بعدی کودکان ناشی از صدمات و ضایعات زایمانی بوده است . به گفته وی جراحات زایمانی یکی از شایع ترین علل بروز نقیصه های عقلی است. مونیک در تحقیقاتی که در زمینه آسیب های وارده به نوزاد در ناحیه سر از کودکان متولد شده در بیمارستان کپنهاک انجام داد رابطه بین صدمه مغزی و رفتار خشونت بار در میان اطفال و نوجوانان را دریافت.
2-1 اختلال متابولیسم
از اوایل قرن 19 میلادی دانشمندان علم بیوشیمی اثرات فیزیولوژیک و روانشناسان ترشحات غدد درون ریز ( هورمون ) را شناسایی نمود و تأثیر این هورمون ها بر رفتارهای پرخاشگرانه مورد توجه قرار گرفت. غدد هیپوفیز، تیروئید و فوق کلیوی از جمله غدد هورمونی بدن انسان هستند که تأثیر زیادی در رشد ذهن، بهره هوشی و واکنش های عصبی فرد دارند.
به طور مثال تحقیقات اولویوس و همکارانش 1988 نشان داد که میزان بالای تستوسترون در پرخاشگری و تحریک پذیری در سنین نوجوانی مؤثر است. و نیز در تحقیق کوکارو و همکارانش شواهد قابل توجهی به دست داده است که فقدان سروتونین و یا عملکرد ضعیف آن عامل تعیین کننده در سوق دادن فرد به پرخاشگری آن می باشد.
3-نقص هوش
رابطه بهره هوشی و بزهکاری مکرراً مورد تحقیق پژوهشگران علوم رفتاری و نظریه پردازان حوزه جرم شناسی واقع شده است. وست و فارینگتون در سال 1973 در تحقیقی طولی به مطالعه پسران دانش آموزی پرداختن که مرتکب جرم شده بودند یا نتیجه این پژوهش نشان داد که 20% آنان که هوش بری معادل 90% یا پایین تر داشتند جرایم اولیه خود را تکرار کرده اند . در مقایسه با این گروه از میان پسرانی که هوش 98-91 % داشتند تنها 9% و از میان آن هایی که بهره هوشی 109-99 داشتند تنها 5% اقدام به تکرار جرم کرده اند.
گفتار دوم:
عوامل روانی
رکن اصلی در ابعاد پرورش و تربیت انسان بعد روحی و روانی است که در بردارنده خصایص انسانی وی بوده و او را از سایه موجودات متمایز می کند، از سوی دیگر عدم برخورداری از سلامت روانی دریچه ای به سوی تمامی مخاطرات فردی و اجتماعی به سوی انسان می گشاید بیشترین پژوهش های روانشناختی بر فرایند ذهن متمرکز بوده اند. در این زمینه صرفاً به بیان مختصری از مهمترین ویژگی های شخصیتی نوجوانان که نشانه های بروز اختلالات در زمینه های شناختی، عاطفی و تعاملات بین فردی بوده و منجر به انحراف می شود می پردازیم خصوصیات منفی و آسیب زای شخصیتی نوجوانان مؤثر بر بزهکاری عبارتند از:

خودپنداره منفی
ادراک یا احساسی که فرد نسبت به خود دارد و در واقع عقیده فرد است راجع به این که او چگونه است. یعنی فرد از جنبه های مختلف از نظر ویژگی ها، مهارت ها و خصوصیات چگونه خود را ارزیابی می کند. در کودکی چون فرد به دلیل وابستگی همه جانبه به والدین و محیط و نیاز شدید به ان ها، مشتاق دریافت پاسخ های مثبت از سوی آنان است. لذا هر گونه سوء کارکرد خانواده موجب احساس ناامنی، ضعف نفس و خود پنداره منفی درونی می گردد و نهایتاً یکی از مهمترین عوامل انحراف و بزهکاری محسوب می شود.

ضعف اعتماد به

پایان نامه
Previous Entries عوامل اجتماعی، بزهکاری نوجوانان، ویژگی های فردی Next Entries منبع کنترل، دوره نوجوانی، عزت نفس