نماز جمعه

دانلود پایان نامه ارشد

مانند نماز در جلد ميته و پوست سمور و مي‌تواند بود که بعضي از مندوبات و مکروهات تعلق داشته باشد به بعضي از مباحات مانند نام خدايي بردن در ابتداي اکل و شرب و ساير امور و مانند بول کردن ايستاده يا در زمين صلب يا در سوراخ مار و مورچه.

گفتار دوّم: اعمال پسنديده
نماز عمده فرائض اعيان و زبده شرائط صحت ايمان است و ساير فنون اطاعت فرمان بدون پاسداري آن از شايستگي قبول برگران است. سرمايه فوز و فلاح بندگان خجسته نهاد است بعد از تصحيح اصول اعتقاد و پيرايه سداد و صلاح روندگان فرخنده نژاد است به سوي منزل مراد معيار سنجيدن طاعات خردمنشان بندگي گزار، مکيال و ارسيدن حسنات راست روشان و زيبندگي تبار، مُصلح اعمال عرق ريزان ناصيه سعي مشکور منبع امال قدم فرسودگان بادي? جهد مبرور. رکن دين و ستون پرستاري، ميزان شناختن ارجمندي از زيان کاري، سرآمد وسايل سعادت پايدار، پيش آهنگ قوافل عبادت کردگار، پويندگان شوارع پرهيزگاري بدون هدايت رعايتش به دار القرار تقرب و کامکاري نتوانند رسيد و جويندگان شارع حق گزاري جز به عنايت حمايتش نشاني از چشمه سار آسودگي و استواري نتوانند ديد، پس اگر چنان گزارده شود که پرتو خورشيد قبول بر آن تواند تافت به ساير عبادات و قربات نيز زبور حصول مامول تواند يافت و اگر چنان باشد که آن را قبول نکنند و نپذيرند هيچ کرداري را به شمار نيارند و به چيزي نگيرند. در خبر است از سرور انبياء عليه و آله افضل التحيه و اکمل الثنا که نماز ستون دين است و آن اول چيزي باشد که از کردار فرزند آدم به نظر آرند پس اگر درست بوده نظر در ساير اعمال او کنند و اگر درست نبود هيچ کرداري را منظور ندارند.18 و نيز از آن حضرت روايت است که نماز در ميان عبادات به منزله ستون خيمه است نسبت به ساير اجزاء و ادوات هر گاه ستون استوار ماند طناب و ميخ و پرده فائده رساند و هر گاه ستون از استواري افتد هيچ يک از آنها سود ندهد و به کار نيايد.19 و از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام پرسيدند که بهتر کرداري که بندگان به وسيله آن تقرب به پروردگار خود جويند چيست؟ گفت نمي داند کاري را بعد از معرفت که نيکوتر از نماز باشد20 و همانا مراد آن حضرت از معرفت در اين مقام معرفت امام است به وجوب اطاعت و لزوم ايتمام او بر جميع طوائف انام. و مي‌تواند بود که معارف ديگر را نيز شامل باشد از ساير عقايد متعلقه به شناخت آغاز و انجام و نيز از آن حضرت منقول است که هر گاه نماز کننده به نماز ايستد رحمت خداي او را فرا گيرد از نواحي آسمان و گرداگرد او فراهم آيند فرشتگان و يکي از ايشان فرياد کنان گويد که اگر اين نماز کننده داند که به پاداش اين نماز چه‌ها از براي او مهيا است هرگز نماز را به انجام نرساند.21
و از جمله فضائل نماز آن است که خاموش کننده آتش گناهان است، در خبر است که هيچ نمازي هنگام گزاردن آن نشود مگر آنکه فرشته از فرشتگان پيش روي مردمان آواز بردارد که‌اي مردمان برخيزيد به سوي اين آتش‌ها که بر خود افروخته ايد پس اينها را بگزاردن نماز خاموش کنيد22، و در روايتي ديگر وارد شده که هر گاه نمازگزاري که در گزاردن آن روي به خدا داري و رکوع و سجود و ساير ارکان آن را درست بجا آري، آمرزيده شود از براي تو هر گناهي که از نماز پيش از اين تا نماز داري23، و از امام محمد باقر عليه السلام روايت است که رسول خدا صلي الله عليه و آله خطاب به اصحاب کرده گفت که اگر بر در خانه يکي از شما نهري باشد که هر روز از آن نهر پنج نوبت غسل کند آيا بر بدن او چيزي از درن باقي ماند؟ گفتند: ني پس گفت: نماز مانند آن نهر جاري است که هر گاه يکي از نمازهاي پنجگانه گزارده شود گناهي چند که مابين هر دو نماز اتفاق افتاده آمرزيده گردد.24 همچنين از امام جعفر صادق عليه السلام منقول است که هر کس دو رکعت نماز گزارد به حيثيتي که داند که در اثناي آن چه مي‌گويد يعني در سراسر نماز دل را با خود حاضر دارد هر آينه آن نماز را به انجام رساند و هيچ گناهي ميان او و خداي عزوجل باقي نماند.25 و بالجمله فضيلت اقامت نماز بيش از فضيلت هر کردار است و عقوبت اضاعت و اساعت آن افزون از گنجايش حوصله اذاعت و اشاعت گفتار است و از اين جهت در تضاعف اخبار تارک نماز را از ملت اسلام برکنار داشته‌اند و در شمار ساير کفار از شفاعت خانواد? بشارت و انذار بي نصيب گذاشته‌اند نافرماني چند که نماز را سبک شمارند و دست از محافظت و مواظبت آن داشته گاه گذارند و گاه واگذارند و درستي و نادرستي آن را يکسان انگاشته ارکان آن را چنان که بايد بجا نيارند، مانند آنان باشند که از دين اسلام و آئين پيغمبر و امام بهره ندارند. در خبر است که نيست ميان بنده و کافر شدن مگر دانسته نماز فريضه را ترک کردن و در خبر ديگر وارد است که روزي حضرت پيغمبر در مسجد نشسته بود که مردي به نماز ايستاده ارکان آن را چنان که بايد تعديل نمي نمود بلکه در قيام و قعود سبيل تعجيل مي‌پيمود، به حيثيتي که نه در رکوع آرام مي‌داشت و نه در سجود پس آن حضرت چون شتاب و اضطراب او را در هر باب آزمود سرعت آن حرکات را در ذهاب و اياب به دانه در چيدن غراب تشبيه نمود و گفت اگر اين مرد ميرد و نمازش چنين باشد هر آينه بر غير دين و آئين من مرده خواهد بود.26
همچنانکه نماز يوميه بعد از معرفت بهترين عبادات است نماز جمعه با تحقق شرائط و وجوب بهترين صلوات است لهذا واليان کشور ايمان گزارند? آن را زياد از حوصله بيان ستوده‌اند و سرآمد طاعات و حسنات اهمال کنندگان را بدون اقامت آن نابود و مردود باز نموده اند. از حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم روايت شده که: “أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَة”، به درستي که خداي تعالي فرض گردانيده بر شما گزاردن نماز جمعه را “فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي أَوْ بَعْدَ مَوْتِي وَ لهم امام عادل” پس هر کس واگذارد آن را و بجا نيارد در ايام حيات من يا بعد از ممات من و او را پيش نمازي عادل باشد که با او اين نماز گزارد “اسْتِخْفَافاً بِهَا أَوْ جُحُوداً لَهَا” از روي استخفاف و سبک انگاشتن يا از روي جحود و باور نداشتن، “فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَ لَا بَارَكَ لَهُ فِي أَمْرِهِ” پس جمع نگرداند خدا پراکندگي او را در تقلب روزگار و برکت ندهد خدا او را در هيچ کار، “أَلَا وَ لَا صَلَاةَ لَهُ” آگاه باشيد که هيچ نمازي نيست مراورا، “أَلَا وَ لَا زَكَاةَ لَهُ‏” آگاه باشيد که هيچ زکوتي نيست مراورا، “أَلَا وَ لَا حَجَّ لَهُ” آگاه باشيد که هيچ حجي نيست مراورا، “أَلَا وَ لَا صَوْمَ لَهُ” آگاه باشيد هيچ روزه نيست مراورا، “أَلَا وَ لَا بِرَّ لَهُ” آگاه باشيد که هيچ نيکويي و طاعتي نيست مراورا، “حَتَّى يَتُوبَ”27 تا اينکه از استخفاف يا جحودي که داشته توبه نمايد و با قامت اين نماز خود را به زيور کرامت فرمانبرداري آرايد يعني هيچ يک از طاعات و عباداتش شايستگي قبول ندارند مادام که از گناه ترک اين فريضه توبه نکند و رو به بازگشت نيارد و نيز از آن حضرت روايت است “لينتهنّ أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمنّ الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين”28 و محمد بن مسلم که از جمله ثقات روات بوده از امام محمد باقر عليه السلام چنين روايت نموده: “مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِيَةً طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ”29 کسي که سه جمعه پياپي نماز جمعه را واگذارد و بجا نيارد خداي تعالي بر دل او مهر گذارد يعني فهميدن و دريافتن آنچه را به کار آيد از او پوشيده دارد. و در روايتي ديگر چنين است که هر کس بي عذري سه جمعه پياپي آن را ترک کند پس به تحقيق که سه فريضه را ترک کرده باشد و سه فريضه را بي علتي وانگذارد مگر آن کس که به زبان ايمان آورده و به دل اعتقاد ندارد.30
و از امام جعفر صادق عليه السلام مروي است که هيچ قدمي به سوي نماز جمعه نشتافته و ساعي نبوده مگر آنکه خداي عزوجل بدن آن را بر آتش حرام نموده31 و همچنين از آن حضرت روايتي به نظر رسيده که خداي عزوجل روز آدينه را از روزهاي ديگر ممتاز گردانيده و بهشت آرايش يابد براي آنکس که به نماز جمعه شتابد و شما پيشي مي‌جوئيد به سوي بهشت و مسابقت مي‌نمائيد به قدري که براي اداي نماز جمعه پيشي جوئيد و زودتر آيند و در اين روز گشايش مي‌يابد درهاي آسمان از براي بالا رفتن اعمال بندگان32 و از امام محمد باقر عليه السلام روايت است که هر روز آدينه ملائکه مقربين با کاغذهاي سيمين و قلمهاي زرّين نزول نمايند و در ابواب مساجد بر کرسيهاي نور نشسته کساني که به نماز جمعه حاضر شوند مي‌نويسند به همان ترتيبي که مي‌آيند اول و دوم و سيّم و همچنين تا آنکه امام به منبر برآيد و چون امام به منبر برآيد صحائف خود را در هم مي‌پيچند يعني نام کساني را که بعد از آن آيند ثبت نمي نمايند33، و در روايتي ديگر چنين است که اين گروه از ملائکه مقربين در هيچ روزي از روزها فرود نمي آيند مگر روز آدينه، و در حديث نبوي وارد است که هر کس به نماز جمعه آيد از روي ايمان و توقع ثواب آن عمل خود را از سر گيرد يعني گناهي چند که پيش از آن کرده باشد بگزاردن آن آمرزيده شود34، و از جمله روايتي که در فضيلت اين روز ورود يافته اينکه آدينه را حقي است لازم پس بپرهيز از اينکه حق آن را ضايع گذاري يا در بندگي خداي عزوجل تقصير روا داري يا کاري ناشايسته بجا آوري به درستي که ايزد تعالي در شب آدينه و روز آدينه حسنات را مي‌افزايد و سيئات را مي‌زدايد و درجات را بلند مي‌نمايد35 و بسياري از بندگان را از آتش دوزخ آزادي و رهايي مي‌بخشايد و هر يک از مردمان که حق آدينه را رعايت کند و حرمت آن را شناسد از آتش دوزخ رهايي يابد و هر يک از ايشان که حرمت آن را سبک شمارد و حق آن را ضايع گرداند ايزد تعالي آتش دوزخ به او رساند مگر اينکه توبه کند، و در بعضي اخبار چنان مستفاد است که چنان که جزاي نيکوکاري در اين روز مي‌افزايد سزاي بدکرداري نيز زياد مي‌گردد.36
و از جمله فرائض اعيان که در شمار ارکان ايمان معدود است دادن زکوة که با عدم مبالات باخراج… از نقدين و مواشي و غلات، اقامت صلاة بي سود و نابود است بلکه ساير عبادات و قربات بي فائده و مردود است. رعايت کيشان آيات کتاب مبين اين دو گوهر ثمين را در پيروي آئين دين قرين يکديگر ساخته‌اند و ولايت انديشان روايات معصومين هر يک را بدون آن ديگر بعد از تحقق شرائط مقرر خالي از اثر شناخته اند، تصاريف آيات صافي درايات اداي صلوة را با ايتاي زکوة نام برده و تضاعيف روايات وافي هدايت استواري آن را به پاسداري اين سپرده و هر دو را از علامات صحت طاعت گزاري و استقامت فرمان برداري مي‌شمرده. در خبر است که حضرت پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلم کساني را که زکوة نمي دادند از مسجد اخراج فرمود و به علت منع زکوة از نماز گزاردن در مسجد مسلمانان نهي نمود و گفت شما که زکوة نمي دهيد در مسجد ما نماز مکنيد.37 و در بسياري از اخبار وارد است که هر کس قيراطي از زکوة را منع کند و در دادن آن بخل ورزد در شمار مومنان و مسلمانان نباشد پس در هنگام مردن آرزو کنه که باز ديگر به دنيا آيد و به کارهايي شايسته قيام نمايد چنان که بايد.38 و از جمله رواياتي که در بيان عقوبت مانع زکوة وارد شده اينکه هيچ توانگري از خداوندان سيم و زردست از دادن زکوة نبندد مگر آنکه خداي عزوجل او را روز قيامت در پهن دشتي که از هيچ طرف گريزگاهي نداشته باشد محبوس داشته ماري سهمگين را که موي سرش از تندي زهر ريخته باشد بر او مسلط سازد پس آن مار چندين بار قصد او کند و او همي گريزد و بعد از آنکه داند که از گزند آن هيچ گونه رهايي نتواند ناچار دست خود را به دهان آن رساند پس مار مانند شتر نر دهان فرو برده تا تواند گزند رساند و زهر افشاند پس خود را طوق وار بر گردن او بپيچاند و با او ماند و هيچ توانگري از خداوند آن انعام سه گانه منع زکوة نکند مگر آنکه خداي تعالي او را در چنان پهن دشتي محبوس گرداند تا جميع وحوش و چهارپاياني که مانند گاو و گوسفند سمّ داشته باشند بر سر او زنند و جميع وحوش و طيور صاحب چنگال به چنگال خود او را گزند و هيچ توانگري از خداوند آن غلات چهارگانه به منع زکوة نگرايد مگر

پایان نامه
Previous Entries امر به معروف Next Entries مسجد الحرام