ميزان، تعاريف، ميانگين

دانلود پایان نامه ارشد

درصد بيشتر از دانشجويان پسر به ميزان 9/95 درصد ميباشد. به منظور فهم دقيقتر ميزان پاداش پس از ترکيب گويههاي اين متغير، نمره کلي آن به دست آمد که با توجه به دامنهي نظري (حداقل/حداکثر نمره ممکنه) که بين 0 تا 35 ميباشد؛ در چهار سطح اصلا، کم، متوسط و زياد رتبهبندي شده و در جدول 5-34 انعکاس يافته است.
جدول 5-34- توزيع نمرات بعد پاداش بر حسب جنسيت
جنسيت
بعد پاداش
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اصلا
20
8/11
60
0/25
80
5/19
کم
141
9/82
174
5/72
315
8/76
متوسط
9
3/5
6
5/2
15
7/3
بالا
0
0
0
0
0
0
جمع کل
170
100
240
100
410
100
حداقل/حداکثر نمره ممکن
35-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده
20-0
ميانگين
58/4
جدول نشان 5-34 مي‌دهد که احتمال دريافت پاداش در ازاي انجام رفتارهاي مربوط به تقلب علمي براي بيشتر پاسخگويان در سطح کمي قرار دارد. 8/76 (315) درصد از پاسخگويان اظهار کرده‌اند که انجام رفتارهاي متقلبانه علمي پيآمد مثبت کمي براي آن‌ها دارد که سهم پاسخگويان پسر با 9/82 درصد بيشتر از پاسخگويان دختر با 5/72 است. پس از آن 5/19 (80 نفر) درصد از پاسخگويان اظهار مي‌کنند که انجام رفتارهاي متقلبانه علمي هيچ پيامدي مثبت براي آن‌ها به همراه ندارد که سهم دانشجويان دختر 0/25 درصد و سهم دانشجويان پسر 8/11 درصد ميباشد. تنها 7/3 درصد (15 نفر) اشاره‌کرده‌اند که انجام رفتارهاي متقلبانه علمي پيآمد مثبت متوسطي براي آن‌ها به همراه دارد. درحالي ‌که احتمال دريافت پاداش در ازاي انجام رفتارهاي مربوط به تقلب علمي براي هيچ‌يک از پاسخگويان در سطح زياد قرار نداشت. حداقل نمره مشاهده‌شده براي متغير پاداش در حجم نمونه 410 نفر برابر با صفر و حداکثر نمرهي مشاهده‌شده آن برابر با 20 است. ميانگين نمره بازدارندگي در بين نمونه مورد بررسي برابر با 58/4 است.
5-2-3-6- توزيع ابعاد متغير تعاريف
5-2-3-6-1- توزيع گويههاي ابعاد متغير تعاريف
جدول 5-35- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويههاي ابعاد متغير تعاريف
ابعاد
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويه ها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
انکار مسئوليت
به خاطر سخت بودن امتحانات و يا تکاليف دشوار و غيرقابل حل استاد مجبورم تقلب کنم.
مخالف و کاملا مخالف
54
8/31
85
9/33
139
9/33
1/2
0/2
3/1

بي نظر
36
2/21
39
3/18
75
3/18

موافق و کاملا موافق
80
1/47
196
8/47
196
8/47

بعضي درسها هيچ فايده اي ندارند و براي گذراندن آنها بايد تقلب کرد.
مخالف و کاملا مخالف
57
5/33
83
6/34
140
1/34
1/2
2/0
3/1

بي نظر
31
2/18
51
2/21
82
0/20

موافق و کاملا موافق
82
2/48
106
2/44
188
9/45

انکار آسيب
تقلب سرجلسه امتحان واقعا حق کسي را ضايع نمي کند.
مخالف و کاملا مخالف
99
2/58
127
9/52
226
1/55
4/1
0/2
2/1

بي نظر
38
4/22
53
1/22
91
2/22

موافق و کاملا موافق
33
4/19
60
0/25
93
7/22

برداشتن مطالب علمي ديگران به آنها هيچ ضرري نميزند.
مخالف و کاملا مخالف
93
7/54
152
3/63
245
8/59
4/1
0/1
2/1

بي نظر
40
5/23
27
2/11
67
3/16

موافق و کاملا موافق
37
8/21
61
4/25
98
9/23

محکوميت محکوم کنندگان
اگر استادان کيفيت تدريس را بالا
ببرند و خوب درس بدهند، تقلب کمتر ميشود.
مخالف و کاملا مخالف
26
3/15
50
8/20
76
5/18
6/2
0/3
2/1

بي نظر
34
0/20
37
4/15
71
3/17

موافق و کاملا موافق
110
7/64
153
7/63
263
1/64

اساتيد نبايد از تقلب ما نگران باشند؛ چون امتحان گرفتن روش عادلانه اي نيست.
مخالف و کاملا مخالف
80
1/47
109
4/45
189
1/46
7/1
0/2
2/1

بي نظر
46
1/27
61
4/25
107
1/26

موافق و کاملا موافق
44
9/25
70
2/29
114
8/27

توسل به وفاداري هاي بالاتر
اگر به دوستانم در سر جلسه امتحان تقلب نرسانم و يا تکاليف درسي آنها را انجام ندهم ممکن است از من ناراحت شده و با من قطع رابطه کنند.
مخالف و کاملا مخالف
65
2/38
108
0/45
173
2/42
8/1
0/2
2/1

بي نظر
43
3/25
61
4/25
104
4/25

موافق و کاملا موافق
62
5/36
71
6/29
133
4/32

براي پاسخ به انتطارات پدر و مادرم براي نمرات بالا، مجبورم تقلب کنم.
مخالف و کاملا مخالف
99
2/58
151
9/62
250
0/61
3/1

0/1
2/1

بي نظر
36
2/21
43
9/17
79
3/19

موافق و کاملا موافق
35
6/20
46
2/19
81
8/19

تعاريف مثبت يا منفي
اگر شما مرتب سر کلاس رفته و خوب درس بخوانيد تقلب اشکال ندارد.
مخالف و کاملا مخالف
63
1/37
104
3/43
167
7/40
9/1
0/2
3/1

بي نظر
45
5/26
38
8/15
83
2/20

موافق و کاملا موافق
62
5/36
98
8/40
160
0/39

تقلب گاهي اوقات براي بالا بردن معدل جهت ورود به يک مقطع يا دوره خاص لازم است.
مخالف و کاملا مخالف
98
6/57
115
9/47
213
0/52
6/1
0/1
3/1

بي نظر
34
0/20
53
1/22
87
2/21

موافق و کاملا موافق
38
4/22
72
0/30
110
8/26

جدول 5-35 نشان ميدهد بيشترين ميزان موافقت با گويههاي تعاريف مربوط به گويهي “اگر استادان کيفيت تدريس را بالا ببرند و خوب درس بدهند، تقلب کمتر ميشود” در تکنيک محکوميت محکومکنندگان ميباشد؛ بهطوري که 1/64 درصد (263 نفر) از پاسخگويان با اين گويه موافق و يا کاملا موافقاند. در اين ميان موافقت پسران با اين گويه به ميزان 7/64 درصد بيشتر از دختران به ميزان 7/63 درصد ميباشد. ميانگين اين گويه نيز 6/2 ميباشد که بيشترين ميانگين را در ميان گويههاي تعاريف دارد و حاکي از اين است که بيشترين موافقت را کسب کرده است. بيشترين ميزان مخالفت با گويههاي تعاريف مربوط به گويهي “براي پاسخ به انتطارات پدر و مادرم براي نمرات بالا، مجبورم تقلب کنم” در تکنيک توسل به وفاداريهاي بالاتر است. 0/61 درصد (250 نفر) پاسخگويان با اين گويه مخالف و يا کاملا مخالفاند که در اين مورد ميزان مخالفت دختران با 9/62 درصد بيشتر از مخالفت پسران به ميزان 2/58 درصد ميباشد. ميانگين اين گويه نيز 3/1ميباشد که کمترين ميانگين را در ميان گويههاي تعاريف دارد و حاکي از اين است که بيشترين مخالفت را کسب کرده است. 1/26 درصد (107 نفر) اظهار کردهاند درباره اينکه “اساتيد نبايد از تقلب ما نگران باشند؛ چون امتحان گرفتن روش عادلانهاي نيست” بينظر هستند. به منظور فهم دقيقتر ميزان تعاريف نمره کلي آن به دست آمد که با توجه به دامنهي نظري (حداقل/حداکثر نمره ممکنه) که بين 0 تا 40 است ميباشد؛ در سه سطح مخالف، بي نظر، موافق رتبهبندي شده و در جدول 5-36 انعکاس يافته است.

جدول 5-36- توزيع نمرات بعد تعاريف بر حسب جنسيت
جنسيت

تعاريف
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
مخالف
45
5/29
81
8/33
126
7/30
بي نظر
96
5/56
113
1/47
209
0/51
موافق
29
1/17
46
2/19
75
3/18
جمع کل
170
100
240
100
410
100
حداقل/حداکثر نمره ممکن
40-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده
40-0
ميانگين
4/18
جدول 5-36 نشان ميدهد که بيشتر پاسخگويان يعني 0/51 درصد (209 نفر) نسبت به تکنيکهاي خنثيسازي و تعاريف مثبت/منفي در توجيه رفتارهاي متقلبانه علمي نظري نداشتهاند و سهم پسران 5/56 و سهم دختران 1/47 درصد ميباشد. 7/30 درصد (126 نفر) با سهم 5/29 درصد از پسران و 8/33 درصد از دختران اظهار کردهاند با تعاريف خنثيسازي و مثبت/منفي نسبت به رفتارهاي متقلبانه علمي مخالفاند. هم چنين 3/18 درصد (75 نفر) با سهم 5/56 درصدي از پسران و 1/47 درصدي از دختران اظهار کردهاند که با تعاريف خنثيسازي و مثبت/منفي نسبت به رفتارهاي متقلبانه علمي موافق هستند. حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده براي متغير تعاريف 40-0 و ميانگين نمرات اين متغير 4/18 است.

5-2-3-7- توزيع متغير تقليد
5-2-3-7-1- توزيع گويههاي متغير تقليد- مؤلفه تقليد از ديگران مهم
جدول 5-37- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويههاي تقليد- مولفه تقليد از ديگران مهم
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويه ها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
تقلب در حينبرگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)
اصلا
51
0/30
63
2/62
114
8/27
2/2
0/2
2/1

کم
55
4/32
76
7/31
131
0/32

خيلي زياد
64
6/37
101
1/42
165
2/40

محول کردن تکاليف درسي خود به ديگران و يا رونويسي از تکاليف درسي دانشجويان ديگر
اصلا
56
9/32
73
4/30
129
5/31
0/2
0/2
1/1

کم
63
1/37
89
1/37
152
1/37

خيلي زياد
51
0/30
78
5/32
129
5/31

ارائه يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي.
اصلا
71
8/41
107
6/44
178
4/34
6/1
0/2
1/1

کم
55
4/32
87
2/36
142
6/34

خيلي زياد
44
9/25
46
2/19
90
0/22

استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده
اصلا
97
1/57
135
2/56
232
6/56
3/1
0/1
2/1

کم
42
7/24
59
6/24
101
6/24

خيلي زياد
31
2/18
46
2/19
77
8/18

تهيه گزارش براي يک تحقيق و يا يک پروژه، بدون انجام دادن آن تحقيق يا آن پروژه.
اصلا
84
4/94
134
8/55
218
2/53
5/1
0/1
1/1

کم
48
2/28
58
2/24
106
9/25

خيلي زياد
38
4/22
48
0/20
86
0/21

دستکاري دادهها يا نتايج يک تحقيق يا يک پروژه، براي گرفتن نتيجهي مورد نظر.
اصلا وکم
86
6/50
131
6/54
217
9/52
4/1
0/1
2/1

کم
45
5/26
64
7/26
109
6/26

خيلي زياد
39
9/22
45
8/18
84
5/20

رساندن تقلب به دانشجويان ديگر در جلسه امتحان (مثل گفتن جوابها با ايما و اشاره و…).
اصلا
53
2/31
78
5/32
131
0/32
0/2
0/2
2/1

زياد
54
8/31
76
7/31
130
7/31

خيلي زياد
63
1/37
86
8/35
149
3/36

دادههاي جدول نشان ميدهد 5-37 که بيشترين ميزان تقليد از رفتار ديگران و دوستان مهم مربوط به “تقلب در حينبرگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)” مي باشد به طوري که 2/40 درصد از دانشجويان (165نفر) اظهار داشتهاند که ارتکاب به اين عمل را به ميزان زياد و خيلي زيادي از ديگران و دوستان مهم ديده و يا شنيدهاند که در اين ميان سهم دانشجويان دختر به ميزان 1/42 درصد بيشتر از دانشجويان دختر به ميزان 6/37 درصد ميباشد. ميانگين اين گويه نيز 2/2 ميباشد که بيشترين ميانگين را در ميان گويههاي تقليد دارد و مويد اين است که بيشترين ميزان تقليد از رفتار ديگران و دوستان مهم مربوط به اين گويه است. کمترين ميزان تقليد از رفتار ديگران و دوستان مهم در تقلب علمي نيز مربوط به “استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده” ميباشد که 6/56 درصد از پاسخگويان (232نفر) اظهار کردهاند که ارتکاب به اين عمل را به ميزان کم از ديگران و دوستان مهم ديده و شنيده و يا اصلا از ديگران و دوستان مهم نديده و نشنيدهاند بگونهاي که سهم زنان با 2/19درصد بيشتر از مردان با 2/18 درصد ميباشد. ميانگين اين گويه نيز 3/1 ميباشد که کمترين ميانگين را در ميان گويههاي

پایان نامه
Previous Entries ميزان، بازدارندگي، ميانگين Next Entries محل سکونت