ميزان، بازدارندگي، ميانگين

دانلود پایان نامه ارشد

وکم
67
4/39
81
8/33
148
1/36
98/1
2
20/1

تاحدودي
48
2/28
76
7/31
124
2/30

زياد و خيلي زياد
55
4/32
83
6/34
138
7/33

ارائه يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي.
اصلا وکم
75
1/44
84
0/35
159
8/38
91/1
2
22/1

تاحدودي
55
4/32
72
0/30
127
0/31

زياد و خيلي زياد
40
5/23
84
0/35
124
2/30

استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده
اصلا وکم
70
2/41
69
7/28
139
9/33
09/2
2
24/1

تاحدودي
43
3/25
68
3/28
111
1/27

زياد و خيلي زياد
57
5/33
103
9/42
160
0/39

تهيه گزارش براي يک تحقيق و يا يک پروژه، بدون انجام دادن آن تحقيق يا آن پروژه.
اصلا وکم
58
1/34
75
2/31
133
4/32
11/2
2
28/1

تاحدودي
55
4/32
70
2/29
125
5/30

زياد و خيلي زياد
57
5/33
95
6/39
152
1/37

دستکاري دادهها يا نتايج يک تحقيق يا يک پروژه، براي گرفتن نتيجهي مورد نظر.
اصلا وکم
62
5/39
73
4/30
135
9/32
15/2
2
29/1

تاحدودي
52
6/30
56
3/23
108
3/26

زياد و خيلي زياد
56
9/32
111
2/46
167
7/40

رساندن تقلب به دانشجويان ديگر در جلسه امتحان (مثل گفتن جوابها با ايما و اشاره و…).
اصلا وکم
45
5/26
50
8/20
95
2/32
55/2
3
29/1

تاحدودي
32
8/18
49
4/20
81
8/19

زياد و خيلي زياد
93
7/54
141
8/58
234
1/57

مطابق جدول 5-30 بيشترين ميزان بازدارندگي رسمي در مولفه قطعيت مربوط به “تقلب در حينبرگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)” ميباشد. 5/61 درصد (252 نفر) از پاسخگويان اظهار کرده اند که در صورت انجام اين رفتار به ميزان زياد و يا خيلي زيادي توسط اساتيد و يا کميته انضباطي دچار دردسر ميشوند که اين ميزان در دختران با 64/6 درصد بيشتر از پسران با 1/57 درصد مي باشد. ميانگين اين گويه نيز 74/2 ميباشد که بيشترين ميانگين را در ميان گويهها دارد و مويد اين است که بيشترين ميزان بازدارندگي رسمي در مولفه قطعيت نسبت به اين گويه است. کمترين ميزان بازدارندگي رسمي در مولفه قطعيت مربوط به”ارائه يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي” ميباشد. 8/38 درصد (159 نفر) ازپاسخگويان اظهار کردهاند که در صورت انجام اين رفتار اصلا توسط اساتيد و کميته انضباطي دچار دردسر نخواهند شد و يا به ميزان کمي دچار درد سر ميشوند که سهم دانشجويان پسر به ميزان 1/44 درصد بيشتر از دانشجويان دختر به ميزان 0/35 درصد ميباشد. ميانگين اين گويه نيز 91/1 ميباشد که کمترين ميزان ميانگين را در ميان گويهها دارد و مويد اين است که کمترين ميزان بازدارندگي رسمي در مولفه قطعيت نسبت به اين گويه است.

5-2-3-4-2- توزيع گويههاي بعد بازدارندگي- مؤلفه بازدارندگي غير رسمي قطعيت
جدول 5-31- توزيع فراواني، درصدي و شاخصهاي آماري (مرکزي و پراکندگي) گويههاي بعد بازدارندگي- مولفه بازدارندگي غيررسمي قطعيت
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهاي توزيع نمرات گويه ها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
تقلب در حينبرگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)
اصلا وکم
122
8/71
149
1/62
271
1/66
27/1
1
24/1

تاحدودي
25
7/14
42
5/17
67
3/16

زياد و خيلي زياد
23
5/13
49
4/20
72
6/17

محول کردن تکاليف درسي خود به ديگران و يا رونويسي از تکاليف درسي دانشجويان ديگر
اصلا وکم
126
1/74
155
6/64
281
5/68
09/1
1
04/1

تاحدودي
30
6/17
58
2/24
88
5/21

زياد و خيلي زياد
14
2/8
27
2/11
41
0/10

ارائه يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي.
اصلا وکم
124
9/72
156
0/65
280
3/68
10/1
1
11/1

تاحدودي
29
1/17
56
3/23
85
7/20

زياد و خيلي زياد
17
0/10
28
7/11
45
0/11

استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده
اصلا وکم
126
1/74
150
5/62
267
3/67
16/1
1
09/1

تاحدودي
27
9/15
56
3/23
83
2/20

زياد و خيلي زياد
17
0/10
34
2/14
51
4/12

تهيه گزارش براي يک تحقيق و يا يک پروژه، بدون انجام دادن آن تحقيق يا آن پروژه.
اصلا وکم
125
5/73
149
1/62
274
8/66
16/1
1
10/1

تاحدودي
25
7/14
57
8/23
82
0/20

زياد و خيلي زياد
20
8/11
34
2/14
54
2/13

دستکاري دادهها يا نتايج يک تحقيق يا يک پروژه، براي گرفتن نتيجهي مورد نظر.
اصلا وکم
123
4/72
150
5/62
273
6/66
14/1
1
12/1

تاحدودي
31
2/18
58
2/24
89
7/21

زياد و خيلي زياد
16
4/9
32
3/13
48
7/11

رساندن تقلب به دانشجويان ديگر در جلسه امتحان (مثل گفتن جوابها با ايما و اشاره و…).
اصلا وکم
129
9/75
166
2/69
295
0/72
03/1
1
14/1

تاحدودي
22
9/12
44
3/18
66
1/16

زياد و خيلي زياد
19
2/11
30
5/12
49
0/12

طبق جدول 5-31 بيشترين ميزان بازدارندگي غير رسمي در مولفه قطعيت در “تقلب در حينبرگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)” ميباشد. به ميزان 6/17 درصد (72 نفر) از پاسخگويان اظهار کردهاند که در صورت ارتکاب به چنين رفتاري به ميزان زياد و خيلي زيادي توسط دوستانشان دچار دردسر ميشوند که در اين ميان سهم پاسخگويان دختر به ميزان 4/20 درصد بيشتر از پاسخگويان پسر به ميزان 5/13 ميباشد. ميانگين اين گويه نيز 27/1 ميباشد که بيشترين ميانگين را در ميان گويهها دارد و مويد اين است که بيشترين ميزان بازدارندگي غير رسمي در مولفه قطعيت در اين گويه ميباشد. کمترين ميزان بازدارندگي غير رسمي در مولفه قطعيت در “رساندن تقلب به دانشجويان ديگر در جلسه امتحان (مثل گفتن جوابها با ايما و اشاره و…)” ميباشد. 0/72 درصد (295 نفر) از پاسخگويان اظهار داشتهاند که در صورت ارتکاب به اين رفتار به ميزان کمي توسط دوستانشان دچار دردسر ميشوند و يا اصلا دچار درد سر نميشوند که در اين ميان سهم پاسخگويان پسر به ميزان 9/75 درصد بيشتر از پاسخگويان دختر به ميزان 2/69 ميباشد. ميانگين اين گويه نيز 03/1 ميباشد که کمترين ميانگين را در ميان گويهها دارد و مويد اين است که کمترين ميزان بازدارندگي غير رسمي در مولفه قطعيت در اين گويه است. پس از ترکيب گويههاي دو بعد بازدارندگي رسمي و غير رسمي، نمره کلي متغير بازدارندگي به دست آمد که با توجه به دامنهي نظري (حداقل/حداکثر نمره ممکنه) آن که بين 0 تا 56 ميباشد؛ در چهار سطح اصلا، کم، متوسط و زياد رتبهبندي شده و در جدول 5-32 انعکاس يافتهاست.
جدول 5-32- توزيع نمرات بعد بازدارندگي بر حسب جنسيت
جنسيت

بعد بازدارندگي
پسر
دختر
جمع کل

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اصلا
4
4/2
0
0/0
4
0/1
کم
64
6/37
72
0/30
136
2/33
متوسط
76
7/44
111
2/46
187
6/45
بالا
26
3/15
57
8/23
83
2/20
جمع کل
170
100
240
100
410
100
حداقل/حداکثر نمره ممکن
56-0
حداقل/حداکثر نمره مشاهده شده
56-0
ميانگين
48/23
مطابق جدول 5-32 تنها 4/3 درصد (4) نفر از پاسخگويانِ پسر تصور ميکنند که در صورت ارتکاب به رفتارهاي متقلبانه علمي اصلا به وسيله دوستان، اساتيد و کميته انضباطي دچار دردسر نميشوند و پاسخگويان دختر در اين ميان سهمي ندارند. هم چنين تصور 2/33 درصد (136 نفر) از پاسخگويان از قطعيت بازدارندگي رسمي و غير رسمي به ميزان کم و 6/45 درصد (187 نفر) نيز به ميزان متوسطي ميباشد. 2/20 درصد (83 نفر) تصورشان از بازدارندگي به ميزان زيادي ميباشد که در اين ميان تصور دانشجويان دختر از قطعيت بازدارندگي به ميزان 8/23 درصد بيشتر از دانشجويان دختر به ميزان 3/15درصد مي باشد. حداقل نمره مشاهده شده براي متغير بازدارندگي در حجم نمونه 410 نفر برابر با صفر و حداکثر نمرهي مشاهده شده آن برابر با 56 ميباشد. ميانگين نمره بازدارندگي در بين نمونه مورد بررسي برابر با 48/23 ميباشد.
5-2-3-5- توزيع ابعاد متغير پاداش
5-2-3-5-1- توزيع گويههاي متغير پاداش- مولفه تقويت کنندههاي اجتماعي و غير اجتماعي مثبت
جدول5-33- توزيع فراواني،درصدي و شاخصهايآماري (مرکزيو پراکندگي)گويههاي بعدپاداش- مولفه تقويتکنندههاي اجتماعي و غيراجتماعي مثبت
گويه
گزينهها
پسر
دختر
جمع کل
شاخصهايتوزيعنمرات گويهها

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
ميانگين
ميانه
انحراف معيار
تقلب در حينبرگزاري امتحان (مثل نوشتن روي ورقه و يا دستهي صندلي، استفاده از موبايل و ….)
1-0 مورد
142
5/83
219
2/91
361
0/88
85/0
1
77/0

3-2 مورد
26
3/15
19
9/7
45
0/11

5-4 مورد
2
2/1
2
8/0
4
0/1

محول کردن تکاليف درسي خود به ديگران و يا رونويسي از تکاليف درسي دانشجويان ديگر
1-0 مورد
162
3/95
230
8/95
392
6/95
69/0
1
61/0

3-2 مورد
8
7/4
9
8/3
17
1/4

5-4 مورد
0
0/0
1
4/0
1
2/0

ارائه يک کار درسي در بيش از يک کلاس يا بيش از يک دوره تحصيلي.
1-0 مورد
160
1/94
229
4/95
389
9/94
64/0
1
62/0

3-2 مورد
10
9/5
10
2/4
20
9/4

5-4 مورد
0
0/0
1
4/
1
2/0

استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده
1-0 مورد
163
9/95
235
9/97
398
1/97
51/0
00/0
59/0

3-2 مورد
7
1/4
5
1/2
12
9/2

5-4 مورد
0
0/0
0
0/0
0
0/0

تهيه گزارش براي يک تحقيق و يا يک پروژه، بدون انجام دادن آن تحقيق يا آن پروژه.
1-0 مورد
159
5/93
233
1/97
392
6/95
62/0
1
64/0

3-2 مورد
10
9/5
6
5/2
16
9/3

5-4 مورد
1
6/
1
4/
2
5/

دستکاري دادهها يا نتايج يک تحقيق يا يک پروژه، براي گرفتن نتيجهي مورد نظر.
1-0 مورد
161
7/94
229
4/95
390
1/95
62/0
1
67/0

3-2 مورد
9
3/5
11
6/4
20
9/4

5-4 مورد
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0

رساندن تقلب به دانشجويان ديگر در جلسه امتحان (مثل گفتن جوابها با ايما و اشاره و…).
1-0 مورد
150
2/88
230
8/95
380
7/92
07/1
1
26/0

3-2 مورد
20
8/11
10
2/4
30
3/7

5-4 مورد
0
0
0
0
0
0

طبق جدول 5-33 بيشترين ميزان پاداش در “رساندن تقلب به دانشجويان ديگر در جلسه امتحان (مثل گفتن جوابها با ايما و اشاره و…)” ميباشد. ميانگين اين گويه 07/1 ميباشد که بيشترين ميزان ميانگين را در ميان گويه هاي پاداش دارد و مويد اين است که داراي بيشترين پاداش ميباشد. همچنين 3/7 درصد (30 نفر) از پاسخگويان اظهار کردهاند 3-2 مورد پاداش را در صورت انجام اين رفتار دريافت ميکنند. که در اين ميان سهم دانشجويان پسر به ميزان 8/11 درصد بيشتر از دانشجويان دختر به ميزان 2/4 درصد ميباشد.کمترين ميزان دريافت پاداش “استفاده از مطالب نوشته شده توسط ديگران و ارائه آنها به نام خود، بدون ذکر نام نويسنده” ميباشد. ميانگين اين گويه 51/0 است که کمترين ميانگين را در ميان گويههاي پاداش دارد و مويد اين است که پاسخگويان در صورت انجام اين رفتار کمترين پاداش را دريافت ميکنند. هم چنين 1/97 درصد (398 نفر) از پاسخگويان اظهار کردهاند درصورت انجام اين رفتار هيچ پاداشي دريافت نميکنند و يا تنها يک مورد از پاداش را دريافت ميکنند که در اين ميان سهم دانشجويان دختر به ميزان 9/97

پایان نامه
Previous Entries دانشجويان، ميزان، تشويق Next Entries ميزان، تعاريف، ميانگين