ميانگين، علمي، تحصيلي

دانلود پایان نامه ارشد

30/2
تقلب علمي
ميانگين
35/13
59/10

T
( 002/0sig=) 12/3
با توجه به نتايج انعکاس يافته در جدول 6-1 از آنجا که مقدار sig در هرشش بعد از تقلب علمي کمتر از 05/0 مي باشد؛ تفاوت آماري معناداري در ميانگين نمره هاي ابعاد ششگانه تقلب علمي در بين دانشجويان دختر و پسر وجود دارد. ميزان تقلب علمي در هرشش بعد تقلب امتحاني، تقلب در تکاليف، سرقت علمي، جعل، تحريف و تسهيل تقلب براي ديگران در ميان دانشجويان دختر بيشتر از دانشجويان پسر مي باشد. هم چنين تفاوت آماري معناداري در ميانگين کل نمره تقلب علمي در ميان دانشجويان پسر و دختر وجود دارد ( 002/0sig=) به عبارتي ميزان کل تقلب علمي در ميان دانشجويان پسر بيشتر از دختر ميباشد.
6-1-2-2- آزمون تفاوت ميانگين تقلب علمي و ابعاد آن برحسب گروه سني
جدول 6-2- آزمون تفاوت ميانگين تقلب علمي و ابعاد آن برحسب گروه سني

سن

20-18
ساله
23-21
ساله
26-24 ساله
29-27
ساله
29ساله وبالاتر
تقلب امتحاني
ميانگين
67/1
69/1
43/1
28/1
75/2

F
( 428/0sig=)962/0
تقلب در تکاليف درسي
ميانگين
50/2
81/2
97/1
17/1
00/1

F
( 003/0sig=)01/4
سرقت علمي
ميانگين
44/1
77/1
36/1
62/0
20/1

F
( 119/0sig=)84/1
جعل
ميانگين
43/1
74/1
91/0
46/0
00/0

F
( 010/0sig=)35/3
تحريف
ميانگين
58/1
14/2
14/2
00/1
0/00

F
( 017/0sig=)04/3
تسهيل تقلب براي ديگران
ميانگين
51/2
68/2
47/2
25/2
50/3

F
(701/0sig=)548/0
تقلب علمي
ميانگين
16/11
84/12
30/10
89/6
45/8

F
( 086/0sig=)053/2
نتايج جدول6-2 نشان مي دهد که تفاوت ميانگينهاي نمره تقلب علمي در گروههاي سني مختلف معني دار نيست. (086/0sig=). ميانگين نمرات تقلب در تکاليف، جعل و تحريف تفاوت معناداري را در ميان گروههاي سني مختلف نشان ميدهد در حالي که تفاوت ميانگين نمرات در ابعاد تقلب امتحاني، سرقت علمي و تسهيل تقلب براي ديگران در ميان گروههاي سني مختلف معنيدار نيست.

6-1-2-3- آزمون تفاوت ميانگين تقلب علمي و ابعاد آن برحسب دانشکده
جدول 6-3- آزمون تفاوت ميانگين تقلب علمي و ابعاد آن برحسب دانشکده

دانشکده

علوم انساني
علوم پايه

فني و مهندسي
کشاورزي و منابع طبيعي
علوم و فنون دريايي
تقلب امتحاني
ميانگين
40/1
76/1
74/1
15/2
36/1

F
( 057/0sig=)308/2
تقلب در تکاليف درسي
ميانگين
79/1
60/2
37/3
77/2
45/2

F
( 00/0sig=)949/11
سرقت علمي
ميانگين
25/1
56/1
80/1
11/2
57/1

F
( 013/0sig=)188/3
جعل
ميانگين
08/1
27/1
80/1
86/1
60/1

F
( 001/0sig=)783/4
تحريف
ميانگين
45/1
84/1
06/2
33/2
57/1

F
( 001/0sig=)110/5
تسهيل تقلب براي ديگران
ميانگين
16/2
67/2
50/2
11/3
25/2

F
( 004/0sig=)856/3
تقلب علمي
ميانگين
10/9
77/11
94/2
34/14
87/9

F
( 00/0sig=)216/7

نتايج جدول 6-3 نشان ميدهد که تفاوت ميانگينهاي نمره تقلب علمي در دانشکدههاي مختلف معنيدار است (00/0sig=). هم چنين ميانگين نمرات تقلب در همهي ابعاد تقلب علمي تفاوت معناداري را در ميان دانشکدههاي مختلف نشان ميدهد و تنها ميانگين نمرات در ابعاد تقلبامتحاني، در ميان دانشکدههاي مختلف معنيدار نيست.

6-1-2-3-1- تفاوت ميانگين تقلب علمي برحسب دانشکده با استفاده از آزمون Tukey
جدول 6-4- تفاوت ميانگين تقلب علمي برحسب دانشکده با استفاده از آزمون Tukey
دانشکده
اختلاف ميانگين
سطح معني داري
علوم انساني

علوم پايه
فني و مهندسي
کشاورزي و منابع طبيعي
علوم و فنون دريايي
62/2-
28/5-
19/5-
716/0-
15/0
00/0
004/0
998/0
علوم پايه

علوم انساني
فني و مهندسي
کشاورزي و منابع طبيعي
علوم و فنون دريايي
62/2
66/2-
56/2-
90/1
15/0
19/0
47/0
94/0
فني و مهندسي

علوم انساني
علوم پايه
کشاورزي و منابع طبيعي
علوم و فنون دريايي
28/5
66/2
092/0
56/4
00/0
19/0
00/1
34/0
کشاورزي و منابع طبيعي

علوم انساني
علوم پايه
فني و مهندسي
علوم و فنون دريايي
19/5
56/2
09/0-
47/4
004/0
47/0
00/1
44/0
علوم و فنون دريايي
علوم انساني
علوم پايه
فني و مهندسي
کشاورزي و منابع طبيعي

716/0
90/1-
56/4-
47/4-
99/0
94/0
34/0
44/0
آزمون توكي كه معمولا به HSD مرسوم است مقياسي را معرفي نموده كه در مقابل آن همه تفاوتها مقايسه ميشود. به عبارتي اگر طبق آزمون F تفاوت معنيداري بين ميانگينهاي گروهها وجود داشته باشد، طبق آزمون توكي ميتوانيم تفاوتهاي معنيدار بين هريك از زوج ميانگينها را بررسي كنيم .
تفاوت ميانگين تقلب علمي برحسب دانشکده با استفاده از آزمونTukey نشان ميدهد که ميانگين تقلب علمي دانشکده علوم انساني تنها با دو دانشکده فني و مهندسي و کشاورزي و منابع طبيعي تفاوت معناداري دارد.

6-1-2-4- آزمون تفاوت ميانگين تقلب علمي و ابعاد آن برحسب دوره تحصيلي
جدول 6-5- آزمون تفاوت ميانگين تقلب علمي و ابعاد آن برحسب دوره تحصيلي

دوره تحصيلي

روزانه
شبانه
تقلب امتحاني
ميانگين
64/1
69/1

T
( 81/0sig=) 23/0-
تقلب در تکاليف درسي
ميانگين
48/2
81/2

T
(21/0sig=) 24/1-
سرقت علمي
ميانگين
60/1
40/1

T
( 38//0sig=) 86/0
جعل
ميانگين
47/1
48/1

T
( 96/0sig=) 039/0-
تحريف
ميانگين
95/1
77/1

T
( 60/0sig=) 51/0
تسهيل تقلب براي ديگران
ميانگين
59/2
61/2

T
( 92/0sig=) 094/0
تقلب علمي
ميانگين
72/11
79/11

T
( 95/0sig=) 05/0-
با توجه به نتايج انعکاس يافته در جدول 6-5 تفاوت آماري معناداري در ميانگين کل نمره تقلب علمي در ميان دانشجويان دوره تحصيلي روزانه و شبانه وجود ندارد ( 95/0sig=)، همچنين از آنجا که مقدار sig در هرشش بعد از تقلب علمي بيشتر از 05/0 مي باشد؛ تفاوت آماري معناداري در ميانگين نمرههاي ابعاد ششگانه تقلب علمي در بين دانشجويان دوره تحصيلي شبانه و روزانه وجود ندارد.

6-1-2-5-آزمون تفاوت ميانگين تقلب علمي و ابعاد آن برحسب مقطع تحصيلي
جدول 6-6- آزمون تفاوت ميانگين تقلب علمي و ابعاد آن برحسب مقطع تحصيلي

مقطع تحصيلي

کارشناسي
کارشناسيارشد
تقلب امتحاني
ميانگين
68/1
50/1

T
( 42/0sig=) 80/0
تقلب در تکاليف درسي
ميانگين
68/2
63/1

T
(00/0sig=) 03/5
سرقت علمي
ميانگين
63/1
19/1

T
( 01/0sig=) 41/2
جعل
ميانگين
60/1
72/0

T
( 00/0sig=) 22/4
تحريف
ميانگين
92/1
79/1

T
( 66/0sig=) 44/0
تسهيل تقلب براي ديگران
ميانگين
62/2
43/2

T
( 48/0sig=) 70/0
تقلب علمي
ميانگين
15/12
28/9

T
( 006/0sig=) 80/2
با توجه به نتايج انعکاس يافته در جدول 6-6 تفاوت آماري معناداري در ميانگين کل نمره تقلب علمي در ميان دانشجويان مقطع تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد وجود دارد ( 006/0sig=). همچنين از آنجا که مقدار sig در سه بعد تقلب در تکاليف، سرقت علمي و جعل از کمتر از 05/0 ميباشد؛ تفاوت آماري معناداري در ميانگين نمرات اين ابعاد در بين دانشجويان دوره تحصيلي شبانه و روزانه ديده مي شود، درحالي که درساير ابعاد تفاوت آماري معناداري در ميانگين نمرات وجود ندارد.

6-1-2-6- آزمون تفاوت ميانگين تقلب علمي و ابعاد آن برحسب ترم تحصيلي

پایان نامه
Previous Entries محل سکونت Next Entries منابع مقاله با موضوع پرونده هسته ای، سیاست خارجی، انرژی هسته ای