مواد مخدر، ارتکاب جرم، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

ه معمولا اين مجازات به عنوان مجازات يا اقدام تأميني تبعي يا تکميلي همراه مجازات هاي اصلي نسبت به مجرم تحميل مي شود.48
پنجمين طبقه ازمجازاتها،مجازاتهاي مالي مي باشد.منتسکيوحقوقدان ونويسنده ي فرانسوي، مبدأ پيدايش مجازات مالي به عنوان نوعي از مجازات در قبايل ژرمن را تصميم عقلاي قبايل ژرمن که براي پايان دادن به انتقام هاي شخصي متسلسل ورفع کينه وخصومت ناشي از جرم بين جاني ومجني عليه واقوام وقبايل آن دو و ايجاد صلح وآشتي بين دوطرف،جرايم راطبقه بندي کرده,براي هر يک ازجرايم جريمه مشخص تعيين کرده است مقرر کرده است: “مقررّاتي که ما امروزه در خصوص جبران خلاف وپرداخت جريمه داريم،از همان قوانين سرچشمه گرفته است.49مجازات هاي مالي عبارت از تکليف واجباري است که شخص به علت ارتکاب جرم وبه حکم دادگاه مقداري پول به خزانه دولت مي پردازد.انواع مجازاتهاي مالي عبارتند از:جزاي نقدي, جريمه,ضبط وتوقيف اشياي ناشي از جرم ومصادره اموال.
درحقوق جزاي اسلامي هم کيفر از نظر بدني ومالي برسه قسم تقسيم شده که عبارتنداز: کيفر بدني,کيفر رواني وکيفر مالي ودر اين تقسيم بندي از مصادره اموال به عنوان کيفر مالي نام برده شده است.50
بنابراين اصولاً از نظر شدّت وضعف مجازات وماهيت عيني آن,مصادره و ضبط اموال جزء مجازاتهاي مالي است ودر کنار جريمه نقدي ،از شدّت کمتري نسبت به مجازات هاي بدني مانند شلاق ويا مجازات هاي سالب آزادي مانند حبس برخوردار است.در اينجا لازم است که ضبط ومصادره اموال در مجازات هاي مالي بررسي شده و محاسن ومعايب اين نوع مجازات مورد بحث قرار گيرد.

مبحث سوم:بررسي انواع مجازات هاي مالي
انواع مجازات هاي مالي در قوانين جزائي عبارتند از:
جزاي نقدي اعم از ثابت ونسبي وحکم به ضبط ومصادره اموال که در مورد مصادره خود بردوقسمت تقسيم مي گردد:مصادره عام ومصادره خاص.لازم به ذکر است که اين مجازات ها گاهي جنبه ي اجباري دارد وزماني اعمال آنها اختياري بوده ودر اختيار قضات دادگاه قرار داده مي شوند تا با توجه به شرايط واوضاع واحوال جرم ارتکابي وهمچنين وضعيت مرتکب نسبت به اعمال آن ،تصميم قضائي اتخاذ نمايند.البته چنين موردي در قوانين جزايي ايران کمتر پيش بيني شده است.

گفتار اول:جزاي نقدي
جزاي نقدي عبارت است از اجبار محکوم به اينکه مبلغ مقرّر در حکم دادگاه را به خزانه دولت واريز نمايد.51اصولاً جزاي نقدي به دو شکل در قانون مجازات اسلامي قابل تصوّر است:جزاي نقدي ثابت وجزاي نقدي نسبي.جزاي نقدي مخصوصاً در جرايمي که بيشتر جنبه ي مالي دارند از طرف قانون گذار پيش بيني شده است که ممکن است به عنوان مجازات اصلي يا تبعي يا تکميلي اجرا گردد.
الف)جزاي نقدي ثابت
جريمه ثابت ،جريمه اي است که قانون گذار بدون توجه به نفعي که از جرم عايد مجرم شده ويا زياني که در اثر جرم به ديگران وارد شده مقرّر مي کند.اين جريمه ممکن است داراي حداقل وحداکثر باشد.52
مثلاً در ماده 16قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرّر شده:
“پس از انقضاي مهلت ماده فوق معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده 8 به مجازات هاي زير محکوم خواهند شد:
– بار اول به پانصد تا يک ميليون ريال جريمه نقدي و چهار تا دوازده ماه حبس.
– بار دوم به يک تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي وحبس به انفصال دايم از خدمات دولتي.
– بار سوم دو تا چهار برابر مجازات بند دو وپنجاه ضربه شلاق يا اينکه در ماده ي اول قانون تعزيرات حکومتي امور بهداشتي ودرماني مجازات ذکر شده جزاي نقدي ثابت مي باشد.
ب)جزاي نقدي نسبي
مراد از جزاي نقدي نسبي ،عبارت است از مجازات مالي که ميزان آن بر اساس مبناي خاصي که در قانون مطرح است ,محاسبه مي شود.53 مانند جزاي نقدي پيش بيني شده در ماده 7قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب 72 که به موجب آن دادگاه,صادر کننده چک را به يک چهارم وجه چک يا کسر موجودي محکوم مي کرد.
يا فرضاًدرماده 2ق.ت.م.م.ا.اوک مصوب 15/9/1367مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مقرّر شده:
“هرکس بنحوي ازانحاءامتيازاتي راکه به اشخاص خاصي به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي گرد,نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولي گفته مي شود در معرض خريد وفروش قرار دهد ويا از آن سوءاستفاده نمايدويا بطور کلي مالي ويا وجهي تحصيل کند که طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است،جرم محسوب وعلاوه بر ردّ مال به مجازات سه ماه تا دو سال ويا جريمه نقدي دو برابر بدست آمده ,محکوم خواهد شد.وهمچنين ماده يک قانون تشديد00کلاهبرداري

گفتار دوم:مصادره
“اصولاًجريمه نقدي مجازات ديني است،يعني محکوم جهت پرداخت جريمه مي تواند به انحاء مختلف عمل کرده وآن را جبران نمايد،مثلاًً محکوم مي تواند مقداري از اموال خود را فروخته ومبلغ آن را بابت جريمه اختصاص دهد،يا اينکه مي تواند از ديگري قرض گرفته ويا اموال خود را رهن بگذارد وبدين نحو جريمه حاصله را تأمين نمايد.
مصادره يا ضبط اموال بالعکس مجازات عيني است،يعني به همه يا قسمتي از اموال موجود در زمان ارتکاب جرم تعلّق مي گيرد.54باتوجه به دايره نفوذ حکم مصادره مي توان آن را به مصادره عمومي وخصوصي تقسيم کرد.

الف)مصادره عام
مصادره عمومي يا عام اموال عبارت است از ضبط اموال موجود محکوم عليه،اعم از منقول وغيرمنقول به موجب قانون از سوي قانونگذار مصادره عمومي مجازاتي است بسيار موثر، زيرا هم شديد است وجنبه ي کامل ارعاب دارد.مصادره عمومي مغاير با اصل شخصي بودن مجازات ها است.اين نوع مجازات هميشه به صورت مجازات تکميلي رخ نمي نمايد وچه بسا مستقلاً به صورت مجازات اصلي درباره محکوم عليه اعمال گردد.
قابل ذکراست،مصادره عمومي اموال به علت نامشروع بودن اموال کاملاً قابل توجيه است زيرا نتيجه عمل مجرمانه وحرام ونامشروع شخصي است ودر اين صورت اجراي مصادره اساساً يک عمل عادلانه وشرعي است ولو به شکل کيفر باشد.55
از ضبط کليه دارائي يا مصادره عام گاهي به(اعدام مدني)ياد مي شود.
سزار بکاريا در کتاب”رساله جرائم ومجازات ها”در اين مورد مي نويسد:
“بايد مواردي را پيش بيني کرد متناسب با جرم که بشود تمام اموال را يا يک قسمت از اموال رامصادره کرد ودر موارد ديگر هيچ مصادره اي دست نزد،حکم مصادره اموال وقتي صادر خواهد شد که تبعيد پيش بيني شده در قانون به گونه اي است که تمام رشته هاي پيوند ميان يزهکاروجامعه را مي گساند چه از اين پس شهروند مي ميرد وتنها انساني به جا مي ماند وبايد در ارتباط دولت،تبعيد همان مرگ طبيعي را پديد آورد.بنابراين منظور به نظر مي رسد اموال که از بزهکار مصادره شده باتوجه به اينکه مرگ وچنين تبعيدي نسبت به دولت آثاري همانند دارديابد به وارثان قانوني او برگردد تا به حکومت .
ولي آنچه که به من جرأت مي دهد تا مصادره اموال را تقبيح کنم،اين استدلال ظريف نيست امّا عدّه اي چند از اين عقيده جانب داري کرده اند که مصادره اموال مانع از انتقال هاي شخصي است.مصادره سر ناتوان را به جايزه مي گذارد وبي گناهان را به تحمل کيفر گناهکاران وا مي دارد وآنان را در ناچاري ونا اميدي به ارتکاب جرايم مي کشاند.
آيا از اين منظره اندوهناک تر که خانواده اي از رسوايي به ستوه آيد وبه علت جرايم سرپرست خود در تنگدستي غوطه ور شود…56
اين قسم از مجازات درقوانين سال هاي 1892-1810فرانسه عليه محکومين سياسي مرتکبين جنايات سوءاستفاده به شخص پادشاه ونيز در قانون سال1918همان کشور در مورد جرايم عليه امنيت خارجي مملکت پيش بيني شده بود.57
در برخي از قوانين جزايي مصوّب بعد از انقلاب اسلامي،کيفر ضبط اموال به طور کلي (مصادره عمومي اموال)پيش بيني شده است که دو مورد ذيل به عنوان نمونه ذکر مي شوند…”
“در ماده 13آئين نامه دادگاه ها ودادسرا ي انقلاب مصوب 47/3/1358مقرر شده است که: “مجازات ها طبق حدود شرع اسلام وشامل اعدام،حبس،تبعيدوضبط اموالي که از راه غير مشروع بدست آورده،پس از تسويه ديون خواهد بود.درمورد ضبط اموال غيرمشروع در صورتي که محکوم عليه دارايي مشروعي نداشته باشد،نقطه قانوني اشخاص واجب النفقه به تشخيص دادگاه با دولت خواهد بود”.
“درماده2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي کشور مصوب 19/9/1369آمده است: “هر يک از اعمال مزکور در بند هاي ماده ي يک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد في الارض باشد،مرتکب به اعدام ودر غيره اين صورت به حبس از پنج تا بيست سال محکوم مي شود ودر هر دوصورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط اموالي که از طريق خلاف قانون بدست آمده،حکم خواهد داد.دادگاه مي تواند علاوه بر جريمه مالي وحبس مرتکب را به 20تا74ضربه شلاق در انظار عموم محکوم نمايد.
با توجه به شدّت اين مجازات وآثار آن که خلاف اصل شخصي بودن مجازات ها مي باشد,اصولاً قانون مجازات جديد فرانسه ضبط عمومي اموال محکوم را پيش بيني نمي کند,مع هذا استثنائاً ضبط عمومي اموال در جنايت عليه بشريت به عنوان يک مجازات تکميلي اجباري ودر قانون موادّ مخدر به عنوان يک مجازات تکميلي اختياري وجود دارد.
ب)مصادره خاص
مصادره اختصاصي عبارت است از ضبط برخي از اشياء واموال که به نوعي با جرم ارتکابي ارتباط داشته اند.ارتباط مزکور ممکن است که اموال ضبط شده محل وقوع جرم يا آلت جرم تلقي شوند.مانند ضبط ملزومات واموال مؤسسه در بزه ايجاد مؤسسه داروسازي غير مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت موضوع مواد 1و2قانون تعزيرات ويا اينکه مالي مورد مصادره از جرم حاصل شده باشد مانند:مواد خوردني،آرايشي وبهداشتي فاسد وتقلبي موضوع ماده 14 قانون مربوطه.
برخي از حقوق دانان مصادره خاص را اين گونه تعريف کرده اند:
“مقصود از مصادره خاص،بخشي از دارائي يا اموال مرتکب جرم به نفع دولت مي باشد. مصادره خاص غالباً نوعي مجازات تکميلي است،که در کنار قانون تعيين مي شود”58
مصادره خاص که نوعي مجازات تکميلي نيز مي باشد مي توان به رأي صادره از شعبه ي ششم دادگاه عمومي ساري در مورد متهمي که مبادرت به قطع درختان باغ 4هکتاري وتفکيک بدون مجوز قانوني موضوع لايحه ي قانوني حفظ وگسترش فضاي سبز در شهر ها نموده که حکم به ضبط زمين هي تفکيک شده به نفع شهرداري صادر نموده است که مشروح راي در بخش ضمائم بند الف آن ذکر شده است.
به هر حال مصادره اختصاصي اموال نيز شامل اموال واشيائي ميشود که يا در ارتکاب جرم به کار رفته ياقرار بود به کار رود ويا شامل اموال واشيائي است که از جرم حاصل شده باشد ويا از طريق غير قانوني وعمل مجرمانه تحصيل شده باشد.در بعضي از موارد، مصادره خاص،ممکن است علاوه بر مجازات بودن,صفت اقدام تأميني نيز داشته باشد وآن در صورتي است که اشياء مزبور خطرناک يا مضر براي نظم عمومي باشد.
به نظر مي رسد کالاهاي تقلبي ،ابزار تقلبي اندازه گيري,اسکناس هاي بانکي مجعول اين حالت راداشته باشند که در اين مورد هرچند ممکن است دادگاه متهم را از مجازات معاف نمايد,ولي در هر حال بايد شيء تقلبي يا فاسد را ضبط نمايد.
ضبط اشياء وآلات جرم در واقع همان نقشي را دارد که تعطيل مؤسسه به عنوان يک اقدام تأميني ايفا مي کند،بنابراين اعمال مقررات مزبور زماني ممکن است که در قانون پيش بيني شده باشدواز طرفي اشياء موضوع حکم هم بايد خطرناک بوده ويا به عنوان وسيله ارتکاب جرم بکار رفته باشند،حتي اگر تعلق آن به مجرم ثابت نباشد.گاهي اموال حاصل شده از جرم مصادره وبه نفع دولت ضبط مي شود؛چنانچه طبق ماده 30 قاانون مبارزه با مواد مخدر وسايط نقليه حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط مي شود يا همچنين ماده 3 قانون منع خريد وفروش کوپن هاي کالاهاي اساسي قديم هم مرتکب راعلاوه بر حبس واسترداد ضبط کليه کوپن ها به وسيله دولت محکوم مي کند.
گاهي ،اموال حاصل شده از جرم ارتکابي ضبط وبنا به تشخيص دادگاه به نفع دولت مصادره ويا به مالک آن عودت داده مي شود.چنانچه طبق مقررات ماده 14 قانون شکار مصوب 1353 هم به ضبط اشاره داشت موادي هم که در حال حاضر به ضبط اموال اشاره دارند در پايان اين مقاله

پایان نامه
Previous Entries منابع مقاله با موضوع حقوق بشر Next Entries قانون مجازات، اعمال مجرمانه، جبران خسارت