منبع پایان نامه درمورد and، of، the، investment

دانلود پایان نامه ارشد

Francis, j. lofond and et al. ,(2005)” the market pricing of accruals quality”, Journal of ccounting and Economics, vol 39,
Glosten, L., Milgrom, P. (1985). “Bid-ask spread transactions prices in a specialist market”, Journal of FinancialEconomic, No. 14(1), 70-100.
Handley, John C., (2008). Dividend Policy: Reconciling DD with MM, Journal of Financial Economics, Vol.87 pp.528– 531.
Ho, T., Stoll, H,R. (1981). “Optimal dealer pricing under transactions and return uncertainty”, Journal of Financial Economics, No. 9(1), 47-73.
Jefferey, I.B., “Research and Development and Intra-industry Spillovers: An Economical Application of Dynamic Duality,” Review of Economic Studies, 1989, pp. 249 – 267.
Kyle, A. (1985). “Continuous auctions and insider trading”, Econometrica, 53(6), 1315-1335.
Kim, O., Verrrcchia, a. (1994). “Market liquidity and volume around earning announcement”, Journal of Accounting and Economics, 17(2), 41-67.
Levitt, A. (1998). The Importance of High-Quality Accounting Standads. accounting Horizons, 79-82.
Lee, C. M. C., Mucklow, B., Ready, M. J. (1993). “Spreads, depths, and the impact of earnings information: An intraday analysis”, The Review of Financial Studies, 6(2), 345-374.
Libby, T., Mathew, R., Robb, S. (2002). “Earning announcement and information asymmetry: An intra-data analysis”, Contemporary accounting research, 449-472.
Lintner, J. )1956(. Distribution of incomes of corporations among dividends, retained earnings,
and taxes. The American Economic Review 46, 97-113.
Nichols, MC., Trueman, B. (1994). “Public disclosure, private information collection, and short term trading”, Journal of Accounting And Economics, 17(2), 69-94.
McNichols, M. (2002). Discussion of “The quality of accruals and earnings: The role of accrual
Morse, D., Ushman .(1983).’The effect of information announcements on the market microstructure”, The Accounting Review, 58, 111-118.
Patell, J. M., Wolfson, M.A. (1991). “The intraday speed of adjustement of stock prices to earnings and dividend announcements’, Journal of Financial Economics, 13(2),223-252. Patell, J. M., Wolfson, M.A. (1991). “The intraday speed of adjustement of stock prices to earnings and dividend announcements’, Journal of Financial Economics, 13(2),223-252.
Ramalingegowda, Santhosh. Wang, Chuan-San and Yong Yu. (2013). “The Role of Financial oporting Quality in Mitigating the Constraining Effect of Dividend Policy on Investment Decisions”, available at: www.ssrn.com..
Rocca, Maurizio. L, Alfio Cariola and Elvira-Tiziana La Rocca,(2004), “Overinvestment and underinvestment problems: determining factors, consequences and solutions”, Working Paper, University of Calabria.
scott, A., Soliman, M., R, S., & I, T. (2001). Accrual reliability ,earning ersistence and stock Prices. Journal of Accounting and Ecinomics, 437-485
Sccot, A., R, S., M, S., & I, T. (2003). Accrual reliability earning persistence and stock prices. Journal of Accounting And Economics39, 437-485.
Tinic, S. (1972). “The economics of liquidity services”, Quarterly journal of economics. No. 86. PP. 79-93.
Venkatesh, P. C., Chiang.(1986). ” Information asymmetry and the dealer’s bid-ask spread: a case study of eanings and dividend announcements”, The Journal of Finance, 41(5),1089-11020.
Verrecchia, Robert, E. (2001). “Essays on Disclusure”, available at:http://ssrn. Com
Verdi، R. (2006). “Financial Reporting Quality and Investment Efficiency”. M.I.T. Working Paper.
Weigand, R., A, H., & Kent, B. (2009). Changing Perspectives on Distribution Policy. Managerial Finance, Vol.35, 479-492.
Yohn, T. L. (1998). “Information asymmetry around earning Announcements”, Review of quantitive finance and accounting, 11(2),165-182.

The Role of Financial Reporting Quality in Mitigating the Constraining Effect
of Dividend Policy on Investment Decisions

Abstract
Miller and Modigliani’s (1961) dividend irrelevance theorem predicts that in perfect capital markets dividend policy should not affect investment decisions. Yet in imperfect markets, external funding constraints that stem from information asymmetry can force firms to forgo valuable investment projects in order to pay dividends. Our aim of this study is the role of financial reporting quality in mitigating the Constraining Effect of dividend policy on investment decisions. The sample consisted of 99 companies over the years 1387 to 1391 to be. Financial reporting quality as the independent variable and the total investment , capital investment and R & D investment dependent variable can be To test the hypothesis ‘s all part of the third hypothesis that multiple regressions consolidated data were combined in a multiple regression analysis method was used. Accruals model adjusted for reporting quality Dychav and Dychv (2006 ) , prepared by MC Nicoles , is applied . Hypothesis test results show that the relationship between financial reporting quality and dividend policy and investment decisions not be meaningful .

Keywords: Financial Reporting Quality; Dividends; total investment , capital investment and R & D investment

1 Miller and Modigliani
2 Fama and Miller
3 Brav and etal
4 Daneil and etal
5 Bushman R and A Smith
6 Healy, p and K.G.Palepu
7 Wang and Yu
8 Dechow and Dichev
9 McNichols
10 Jeffery
11 Brant and etal
12 Sccott
13 levitt
14Akerlof and etal
15Tinic
16 انتخاب نامطلوب (Adverse selection) :گونه ای از اطلاعات است که در سیستم افقصادی ،یک یا چند نفر از طرف های قراراد سا یک معامله بالقوه نسبت به طرف دیگر دارای مزیت اطلاعاتی است.
17 Ho et al
18Copeland,et al
19Golsten, et al
20 Morse,et al
21Venkatesh
22 Patel
23 Lee, and etal
24 Krinsky
25 Milgrom, and etal
26 Bollen,and etal
27 Kim, et al
28 Verrchia
29 Diamond
30 Anjinkya
31 Karaman
32 Kyle
33 Easley
34 Demskiet al
35 Mc Nichols,et al
36 Yohn
37 Acker
38 Libby,et al
39 Weigand & Kent
40 Chay & Suh
41 Denis & Osobov
42 Fama & French
43 Bhattacharyya
44 Brockman & Unlu
45 Easterbrook
46 Handley
47 DeAngelo, & DeAngelo
48 DeAngelo& DeAngelo; 2006
49 Denis & Osobov
50 Dividend Irrelevance
51 Foong, Zakaria, and Tan
52 Preinreich
53 Bake & Smith
54 Barcley, Smith, and Watts
55 Easterbrook
56 Grullon, Michaely, and Swaminathan
57 Miller & Rock
58 Heinkel
59 Bar-Yosef & Venezia
60 Bay’s theorem
61 Denis, Denis & Sarin
62 Brav, Graham, Harvey & Michaely
63 Agency Problem
64 Jensen
65 Jensen & Meckling
66 Over-investment
67 Rozeff
68 Bonding costs
69 Management Entrenchment
70 Nohel and Tarhan
71 Lang & Litzenberger
72 Cost minimization
73 Manos
74 Bhattacharyya, Mawani & Morrill
75 Outcome
76 Substitute
77 La porta, Lopez de silanse, Shleifer & Vishney
78 Chae, Kim & Lee
79 Maturity
80 Grullon, Michaely & Swaminathan
81 Fama & French
82 Denis and Osobov
83 DeAngelo, DeAngelo & Stulz
84 Catering theory
85 Baker & Wurgler
86 Dividend premium
87 Lie and Lie
88 Stickiness
89 Minton & Shrand
90 Bo, Linsink & Sterken
91 Jaganathan, Stephens & Weisbach
92 Bradley, Capozza & Seguin
93 Aharony & Swary
94 Guay & Harford
95 Mikhail et. Al.
96 Self-financing
97 External- financing
98 Basistha, Alexander Kurov
99 Myers
100 established firms
101 Gaver and Gaver
102 Ho, Lam, and Sami
103 Smith and Watts
104 pecking order
105 Jensen, Zolberg, and Zorn
106 High-Tech
107 Lawarence
108 Nakao
109 Hall and Vopel
110 Innovation
111 Market Value
112 Gallet and List
113 cigarette industry
114 cigarette industry
115 Kelly
116 Hengzhong Liu and FotiosSiokis
117 Matraves and Rondi
118 Kim and Yang Lee
119 Jeffrey and Fang
120 Rajgopal and Venkatachalam

122 Chen
123 Francis and etal
124 Rocca et al
125 Independent variable
126 Dependent variable
127 Control variable

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های عرفان و تصوف، حجرالاسود، امام صادق Next Entries پایان نامه با کلید واژه های امام صادق