منبع پایان نامه درمورد گزينه، خيلي، كم، آموزشي

دانلود پایان نامه ارشد

آنان شده است؟» 3/7 درصد گزينه خيلي كم ، 2/9 درصد گزينه كم، 3/30 درصد گزينه تاحدودي ، 9/34 درصد گزينه زياد و 3/18درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده‌اند .
در مجموع يافته‌ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 2/53 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي موجب افزايش به کارگيري روش‌هاي جديد و نو آورانه توسط آنان شده است.

جدول 4-46 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال6
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 6
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش توان قضاوت و تصميم‌گيري صحيح آنها درانجام کارهاي محوله شده است ؟
3
2.8
11
10.3
28
26.2
39
36.4
26
24.3

نمودار 4- 46 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال6
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش توان قضاوت و تصميم‌گيري صحيح آنها درانجام کارهاي محوله شده است؟» 8/2 درصد گزينه خيلي كم ، 3/10 درصد گزينه كم ، 2/26 درصد گزينه تاحدودي ، 4/36درصد گزينه زياد و3/24 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته‌ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 7/60 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي موجب افزايش توان قضاوت و تصميم‌گيري صحيح آنها درانجام کارهاي محوله شده است.

جدول 4-47 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال7
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 7
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش شناخت و آگاهي کارکنان نسبت به قوانين، اصول و فنون شغلشان شده است؟
1
.9
3
2.7
29
26.4
46
41.8
31
28.2

نمودار 4- 47 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال7
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري در سوال «شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش شناخت و آگاهي کارکنان نسبت به قوانين، اصول و فنون شغلشان شده است؟».9/0درصد گزينه خيلي كم ، 7/2 درصد گزينه كم ، 4/26درصد گزينه تاحدودي ، 8/41درصد گزينه زياد و 2/28درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته‌ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 70 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي موجب افزايش شناخت و آگاهي کارکنان نسبت به قوانين، اصول و فنون شغلشان شده است.

جدول 4-48 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال8
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 8
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب شده کارکنان قادر به ارائه راهنمايي و اطلاعات شغلي خود به ديگران شوند؟
3
2.7
4
3.6
32
29.1
52
47.3
19
17.3

نمودار 4- 48 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال8
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري در سوال «شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب شده کارکنان قادر به ارائه راهنمايي و اطلاعات شغلي خود به ديگران شوند؟» 7/2 درصد گزينه خيلي‌كم ، 6/3 درصد گزينه كم 1/29 درصد گزينه تاحدودي ، 3/47 درصد گزينه زياد و 3/17درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته‌ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 5/64 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي موجب شده کارکنان قادر به ارائه راهنمايي و اطلاعات شغلي خود به ديگران شوند.

جدول 4-49 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال9
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 9
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
کارکنان پس از شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه توانايي و آمادگي لازم براي قبول مشاغل بالاتر و پرمسئوليت‌تر را پيدا کرده‌اند؟
3
2.7
3
2.7
39
35.5
47
42.7
18
16.4

نمودار 4- 49 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال9
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري در سوال «کارکنان پس از شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه توانايي و آمادگي لازم براي قبول مشاغل بالاتر و پرمسئوليت‌تر را پيدا کرده‌اند؟» 7/2درصد گزينه خيلي كم ، 7/2 درصد گزينه كم ، 5/35 درصد گزينه تاحدودي ، 7/42 درصد گزينه زياد و 4/16 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده‌اند .
در مجموع يافته‌ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 1/59 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي موجب شده آنها توانايي و آمادگي لازم براي قبول مشاغل بالاتر و پرمسئوليت‌تر را پيدا نمايند.
جدول 4-50 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال10
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 10
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه در بهبود کيفيت رفتار آنان با مراجعين مؤثر بوده است؟
1
.9
14
12.8
47
43.1
33
30.3
14
12.8

نمودار 4- 50 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال10
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه در بهبود کيفيت رفتار آنان با مراجعين مؤثر بوده است؟» 9/0 درصد گزينه خيلي كم ، 8/12درصد گزينه كم، 1/43 درصد گزينه تاحدودي، 3/30 درصد گزينه زياد و 8/12 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته‌ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 1/43 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي در بهبود کيفيت رفتار آنان با مراجعين مؤثر بوده است.

جدول 4-51 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال11
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 11
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه توانسته به پيشرفت برنامه‌هاي کاري شما کمک کند؟
3
2.7
8
7.3
34
30.9
46
41.8
19
17.3

نمودار 4- 51 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال11
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه توانسته به پيشرفت برنامه‌هاي کاري شما کمک کند؟» 7/2درصد گزينه خيلي كم ، 3/7 درصد گزينه كم، 9/30 درصد گزينه تاحدودي، 8/41 درصد گزينه زياد و3/17 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 1/59 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي توانسته به پيشرفت برنامه‌هاي کاري شان کمک کند.

جدول 4-52 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال12
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 12
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه در بهبود کيفيت خدمات، مؤثر بوده است؟
3
2.7
7
6.4
39
35.5
39
35.5
22
20.0

نمودار 4- 52 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال12
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري درسوال «شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه در بهبود کيفيت خدمات، مؤثربوده است؟» 7/2 درصد گزينه خيلي كم ،4/6 درصد گزينه كم ، 5/35درصد گزينه تاحدودي، 5/35 درصد گزينه زياد و20درصد خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 5/55 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي در بهبود کيفيت خدمات، مؤثر بوده است.

جدول 4-53 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال13
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 13
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه توان انجام کار گروهي توسط آنان را افزايش داده است؟
3
2.8
16
14.8
42
38.9
33
30.6
14
13.0

نمودار 4- 53 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال13
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه توان انجام کار گروهي توسط آنان را افزايش داده است؟» 8/2 درصد گزينه خيلي كم، 8/14 درصد گزينه كم ، 9/38 درصد گزينه تاحدودي ، 6/30 درصد گزينه زياد و 13 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 5/43 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي توان انجام کار گروهي توسط آنان را افزايش داده است.

جدول 4-54 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال14
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال14
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب کاهش ميزان نظارت سرپرستان بر انجام وظايف آنان شده است ؟
8
7.3
20
18.2
37
33.6
30
27.3
15
13.6

نمودار 4- 54 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال14
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب کاهش ميزان نظارت سرپرستان بر انجام وظايف آنان شده است؟» 3/7 درصد گزينه خيلي كم ،2/18 درصد گزينه كم ، 6/33 درصد گزينه تاحدودي ، 3/27 درصد گزينه زياد و 6/13 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 9/40 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي کاهش ميزان نظارت سرپرستان بر انجام وظايف آنان شده است.
جدول 4-55 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال15
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 15
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه در ايجاد انگيزه و شور و اشتياق آنها براي انجام فعاليتهاي سازماني مؤثر بوده است؟
8
7.3
10
9.2
27
24.8
47
43.1
17
15.6

نمودار 4- 55 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال15
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه در ايجاد انگيزه و شور و اشتياق آنها براي انجام فعاليتهاي سازماني مؤثر بوده است؟» 3/7 درصد گزينه خيلي كم ، 2/9 درصد گزينه كم ، 8/24 درصد گزينه تاحدودي ، 1/43 درصد گزينه زياد و 6/15 درصد گزينه خيلي‌زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 7/58 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي در ايجاد انگيزه و شور و اشتياق آنها براي انجام فعاليتهاي سازماني مؤثر بوده است.
جدول 4-56 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال16
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 16
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه در کاهش هزينه‌هاي کاري واتلاف بودجه در سازمان موفق بوده است؟
9
8.3
17
15.7
35
32.4
36
33.3
11
10.2

نمودار 4- 56 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال16
افراد نمونه آماري در سوال

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد سطح مهارت Next Entries دانلود پایان نامه درباره نمایشنامه، بازار رقابتی، زبان فرانسه، بیمارستان