منبع پایان نامه درمورد گزينه، خيلي، دوره‌هاي، آموزشي

دانلود پایان نامه ارشد

«شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه در کاهش هزينه‌هاي کاري واتلاف بودجه در سازمان موفق بوده است؟» 3/8 درصد گزينه خيلي كم ، 7/15 درصد گزينه كم، 4/32 درصد گزينه تاحدودي ، 3/33 درصد گزينه زياد و 2/10 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 5/43 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي در کاهش هزينه‌هاي کاري واتلاف بودجه در سازمان موفق بوده است.
جدول 4-57 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال17
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 17
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب کاهش خطا و اشتباه آنان در انجام امور شده است؟
1
.9
7
6.4
40
36.7
41
37.6
20
18.3

نمودار 4- 57 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال17
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب کاهش خطا و اشتباه آنان در انجام امور شده است؟» 9/0 درصد گزينه خيلي كم، 4/6 درصد گزينه كم،7/36 درصد گزينه تاحدودي ، 6/37 درصد گزينه زياد و 3/18 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجوع يافته ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 56 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي موجب کاهش خطا و اشتباه آنان در انجام امور شده است.

جدول 4-58 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال18
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 18
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش سرعت انجام فعاليت‌ها در سازمان شده است؟
2
1.8
8
7.3
35
32.1
45
41.3
19
17.4

نمودار 4- 58 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال18
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش سرعت انجام فعاليت‌ها در سازمان شده است؟» 8/1 درصد گزينه خيلي كم، 3/7 درصد گزينه كم ، 1/32 درصد گزينه تاحدودي ، 3/41 درصد گزينه زياد و 4/17 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند.
در مجموع يافته ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 7/58 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي موجب افزايش سرعت انجام فعاليت‌ها در سازمان شده است.

جدول 4-59 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال19
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 19
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه خود کنترلي افراد را بالا برده و نياز به مکانيسم‌هاي رسمي کنترل را کاهش داده است ؟
2
1.8
12
11.0
41
37.6
37
33.9
17
15.6

نمودار 4- 59 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال19
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه خود کنترلي افراد را بالا برده و نياز به مکانيسم‌هاي رسمي کنترل را کاهش داده است؟» 8/1 درصد گزينه خيلي‌كم ، 11 درصد گزينه كم ، 6/37 درصد گزينه تاحدودي ، 9/33 درصد گزينه زياد و 6/15 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 5/49 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي موجب خود کنترلي افراد را بالا برده و نياز به مکانيسم‌هاي رسمي کنترل را کاهش داده است.

جدول 4-60 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال20
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 20
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش رعايت مقررات حاکم بر محيط کار سازمان توسط آنان شده است؟
2
1.8
9
8.3
39
35.8
38
34.9
21
19.3

نمودار 4- 60 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال20
افراد نمونه آماري در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش رعايت مقررات حاکم بر محيط کار سازمان توسط آنان شده است؟» 8/1 درصد گزينه خيلي كم ، 3/8 درصد گزينه كم ، 8/35 درصد گزينه تاحدودي ، 9/34 درصد گزينه زياد و 3/19 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 1/54 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي موجب افزايش رعايت مقررات حاکم بر محيط کار سازمان توسط آنان شده است.

جدول 4-61 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال21
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 21
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش پذيرش مسئوليت‌هاي مختلف، دلسوزي و تعهد آنان به شغلشان شده است؟
2
1.8
10
9.2
37
33.9
39
35.8
21
19.3

نمودار 4- 61 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال21
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش پذيرش مسئوليت‌هاي مختلف، دلسوزي و تعهد آنان به شغلشان شده است؟» 8 /1 درصد گزينه خيلي كم، 2/9 گزينه كم، 9/33 تاحدودي ، 8/35 درصد گزينه زياد و 3/19 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 55 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي موجب افزايش پذيرش مسئوليت‌هاي مختلف، دلسوزي و تعهد آنان به شغلشان شده است.
جدول 4-62 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال22
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 22
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه در سازمان تحول و تغيير مثبت به وجود آورده است؟
2
1.8
9
8.2
33
30.0
48
43.6
18
16.4

نمودار 6- 62 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال22

افراد نمونه آماري در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه در سازمان تحول و تغيير مثبت به وجود آورده است؟» 8/1 درصد گزينه خيلي كم، 2/8 درصد كم،30 درصد گزينه تاحدودي ،6/43 درصد گزينه زياد و 4/16 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 60درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي در سازمان تحول و تغيير مثبت به وجود آورده است.

جدول 4-63 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال 23
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 23
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه قدرت تشخيص نيازها وتجزيه و تحليل مسائل سازمان توسط آنان را افزايش داده است؟
2
1.8
11
10.0
41
37.3
40
36.4
16
14.5

نمودار 4- 63 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال23
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه قدرت تشخيص نيازها وتجزيه و تحليل مسائل سازمان توسط آنان را افزايش داده است؟» 8/1 درصد گزينه خيلي‌كم ، 10 درصد گزينه كم ، 3/37 درصد گزينه تاحدودي ، 4/36 درصد گزينه زياد و 5/14 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 9/50 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي قدرت تشخيص نيازها وتجزيه و تحليل مسائل سازمان توسط آنان را افزايش داده است.

جدول 4-64 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال 24

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد گزينه، خيلي، كم، آموزشي Next Entries دانلود پایان نامه درباره نمایشنامه، ناخودآگاه، خودآگاهی