منبع پایان نامه درمورد کیفیت گزارشگری مالی، گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری، بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه ارشد

در بورس اوراق تهران پرداختهاند. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه اول ، حاکی از آن است که با افزایش کیفیت گزارشگري مالی، سرمایه گذاري کمترو بیشتر از حد کاهش و در نتیجه کارایی سرمایه گذاري افزایش می یابد . در فرضیۀ دوم ، اثرات تأمین مالی از بانک، بر رابطه کیفیت گزارشگري مالی و کارایی سرمایه گذاري، آزمون شد. با توجه به مفاهیم نظري پژوهش، بانک ها براي اعطاي تسهیلات به شرکت ها از صورت هاي مالی آن ها استفاده می کنند؛ در نتیجه افزایش کیفیت گزارشگري مالی شرکت ها می تواند به افزایش کارایی سرمایه گذاريها کمک کند . نتایج حاصل، بیانگر تأیید این فرضیه است بنابراین، بین کیفیت گزارشگري مالی شرکت هایی که عمدتا از بانکها تأمین مالی میکنند با سرمایه گذاري کمتر و بیشتر از حد رابطه منفی وجود دارد. در فرضیۀ سو م، اثر انگیزه هاي مالیاتی بر رابطۀ کیفیت گزارشگري مالی و کارایی سرمایه گذاري بیان شد . نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم، نشان داد که در شرایط فشار مالیاتی بین کیفیت گزارشگري مالی وسرمایه گذاري کمتر و بیشتر از حد رابطه منفی وجود
ندارد در نتیجه در شرایط فشار مالیاتی افزایش کیفیت گزارشگري مالی باعث کاهش سرمایه گذاري کمتر و بیشتر از حد نمی گردد؛ در نتیجه کارایی سرمایه گذاري نیز افزایش نمی یابد.
سجادی،حاجیزاده و نیککار (1391)، تاثیر هزینههای نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایهگذاری در شرکتهای بورسی را بررسی نمودند. بدين منظور دو فرضيه براي بررسي اين موضوع تدوين و با استفاده از اطلاعات دردسترس به تجزيه وتحليل آنها پرداخته شد. نتايج پژوهش نشان داد، هزينه هاي نمايندگي تأثير مثبت و معناداري بر ريسك سرمايه گذاري در شركت ها دارند و كيفيت اقلام تعهدي كه ب هعنوان معيار كيفيت گزارشگري مالي درنظر گرفته شد، تأثير منفي و معناداري بر ريسك سرمايه گذاري شركت ها دارد. در راستاي نتايج به دست آمده مي توان ادعا كرد، مسائل و مشكلات نمايندگي موجود در شركت ها از عوامل بسيار مهم در تصميم گيري هاي موجود در شركت ها محسوب مي شود و مي تواند عوامل بسياري را تحت تأثير قرار دهد. از جمله اين عوامل مي توان به ريسك سرمايه گذاري اشاره كرد و با توجه به اين كه هزينه ي نمايندگي اثر معكوس بر ارزش شركت دارد؛ يعني اگر بازار انتظار وقوع چنين هزينه هايي را داشته باشد، ارزش شركت كاهش مي يابد، در نتيجه كاهش ارزش شركت (ثروت سهامداران) و قيمت سهام سبب افزايش ريسك سهامداران مي شود و لزوم توجه و كاهش آن در شركت ها امري مهم و كاملاً ضروري محسوب مي شود. درباره ي تأثير منفي كيفيت گزارشگري مالي بر ريسك سرمايه گذاري لازم به توضيح است، هنگامي كه كيفيت گزارشگري مالي افزايش مي يابد، اين موضوع نشانه اي مثبت در راستاي ايفاي وظيفه پاسخگويي و شفافيت در گزارشگري مالي از سوي شركت ها محسوب شده، در اين راستا سرمايه گذاران اعتماد بيشتري به شركت كرده، اين موضوع مي تواند منجر به كاهش عد متقارن اطلاعاتي ميان افراد درو ن سازماني و برون سازماني شده، در نهايت ريسك سرمايه گذاري در اين گونه شركت ها به مراتب از ساير شركت ها كمتر است.
رهنمای رودپشتی و همکاران (1391)، به ارزیابی تاثیر افشای رویههای حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت پرداختند. در این مطالعه با استفاده از رویکرد سودمندي افشاي انتقادي اقلام حسابداري بر تصمیمات سرمایه گذاري، محتواي اطلاعاتی اضافی افشاي اقلام مبتنی بر حسابداري انتقادي را مورد بررسی و کاوش قرار داده است. خلاصه نتایج فرضیه هاي پژوهش به شرح ذیل است:
یافته ها و شواهد تجربی حاکی از سودمندي افشاي رویه هاي اقلام مبتنی برحسابداري در ارزیابی شرکت هاي ایرانی است و اینکه افشاي رویه هاي اقلام مبتنی بر حسابداري انتقادي می تواند به منظور تصمیم گیریهاي سرمایه گذاري مورد استفاده افراد ذینفع شرکت ها قرارگیرد. لیکن ارتباط آن با کیفیت اقلام سرمایه در گردش تعهدي به دلیل محیط اقتصادي؛ اجتماعی و فرهنگی حاکم بر ایران از جمله افشاء بر اساس الزامات قانونی به عنوان معیاري سودمند تلقی نمی گردد. از طرفی نتایج پژوهش حاکی از آن است که عدم افشاي رویه هاي اقلام مبتنی بر حسابداري انتقادي میتواند منجر به مدیریت سود درشرکت ها شود. که این موضوع بسته به انگیزه و هدف مدیریت در رسیدن به مقاصد از پیش تعیین شده، متفاوت است.
مقدم،احمدی نژاد و جوانمردی(1390)، رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و پراگندگی بازده غیرعادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل از آزمون ، فرضیههای پژوهش نشان میدهد که سرمایهگذاران کاهش کیفیت گزارشگری مالی را درک میکنند و از طریق تعدیل قیمت سهام نسبت به آن واکنش نشان میدهند که این امر از طریق افزایش نوسان بازده غیرعادی سهام نمایانگر میشود، نتایج این پژوهش انتظارات اولیه مندرج در بخش چارچوب نظری را تایید کرد.
ثقفی و عرب مازار یزدی(1389)، کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایهگذاری را مورد بررسی قرار دادند در اين پژوهش اثرات كيفيت گزارشگري مالي بر كارايي يا نا كارايي سرمايه گذاري در 152 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش ها ي مالي شركتهای فوق در فاصله سال هاي 1379 الي 1388 بررسي شده است. نتايج حاصل، بيانگر آن است كه بر خلاف پژوهش بيدل و همكاران(2007،2009و2006) وردي(2006) كه در بازار سرمايه اي توسعه يافته و تقريبا كارا صورت گرفته اند، در ايران، علي رغم وجود رابطه منفي بسيار ناچيزي كه ميان كيفيت گزارشگري مالي و سرمايه گذاري كمتر و بيشتر از حد به عنوان ناكارايي سرمايه گذاري مشاهده شده است، عملا هيچ گونه همبستگي معناداري ميان متغيرهاي فوق وجود ندارد.
خدائی وله زاقرد و یحیایی(1389)، بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگري مالی و کارایی سرمایهگذاري در بورس اوراق بهادار تهران علی رغم وجود ادعاهاي اخیر مبنی بر اینکه کیفیت گزارشگري مالی میتواند دلالتی اقتصادي براي کارایی سرمایهگذاري داشته باشد، شواهد تجربی اندکی براي این رابطه وجود دارد. تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگري مالی و کارایی سرمایه گذاري پرداخته است. کیفیت اقلام تعهدي، نماینده کیفیت گزارشگري مالی است که با عدم کارایی سرمایهگذاري، رابطه منفی و معناداري دارد. همچنین سرمایهگذاري بیشتر از حد و سرمایهگذاري کمتر از حد به عنوان مصادیق عدم کارایی سرمایهگذاري میباشد. نتایج نشان میدهد، بین کیفیت گزارشگري مالی و سرمایهگذاري کمتر از حد، رابطه منفی و معناداري وجود دارد و بین کیفیت گزارشگري مالی و سرمایهگذاري بیشتر از حد، رابطه منفی است اما معنادار نمی باشد.
سجادی و همکاران(1388)، ويژگي هاي غير مالي موثر بر كيفيت گزارشگري مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کنند. نتايج نشان مي دهد كه اندازه شركت (تعداد سهام) رابطه مثبت معناداري در سطح اطمينان 99 درصد با كيفيت گزارشگري مالي دارد و همچنین در این پژوهش نشان میدهد. ساختار مالكيت با كيفيت گزارشگري مالي رابطه دارد. به خصوص ساختار مالكيت نوع اول رابطه منفي معناداري با كيفيت گزارشگري مالي در سطح اطمينان 99 درصد دارد .
مدرس و حصارزاده،(1387) به بررسی رابطه كيفيت گزارشگري مالي و كارايي سرمایهگذاري پرداختند. اين پژوهش با استفاده از اطلاعات مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سالهاي 1379 الي 1385 نشان داد كه نه تنها آن دسته از شركتهايي كه داراي سطح بالاتري از كيفيت گزارشگري مالي مي باشند، از سرمايهگذاري هاي كاراتري بهره میجويند بلكه كيفيت گزارشگري بالاتر ، خود موجب كاراتر شدن سرمايهگذاري میگردد. همچنين اين پژوهش نشان داد كه بين بيش سرمايه گذاري و كيفيت گزارشگري مالي و نيز بين كم سرمايه گذاري و كيفيت گزارشگري مالي رابطه منفي و معناداري وجود دارد. به بيان جامعتر اين پژوهش نشان داد كه كيفيت گزارشگري مالي با كم نمودن ميزان بيش سرمايهگذاري و همچنين كم سرمايهگذاري، موجب ارتقاي كارايي سرمايهگذاري مي گردد .
عرب مازار یزدی (1387)، کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه را بررسی کرد. در این پژوهش نقش کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماگری برای ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی و ریسک اطلاعاتی در تبیین هزینه سرمایه (هزینه بدهی و حقوق صاحبان سهام ) شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. اقلام تعهدی به خاطر قابلیت دستکاری ، ممکن است که کیفیت سود و درنهایت کیفیت گزارشگری مالی و ریسک اطلاعاتی برای استفاده کنندگان را تحت تاثیر قرار دهند. همانطور که انتظار میرفت اقلام تعهدی با کیفیت بالا باعث کاهش هزینه سرمایه شرکتها شده و عکس العملهای بازار را در پی داشته است. از سوی دیگر چنین استنباط میشود که سرمایهگذاران در ارتباط با سنجش میزان اقلام تعهدی اختیاری، محافظهکارانهتر عمل میکنند. با توجه به این که اقلام تعهدی غیر اختیاری، ثابت هستند، بنابراین نمیتوان از آنها جهت هموارسازی سود استفاده نمود. علت این برخورد محافظه کارانه را میتوان به آگاهی سرمایهگذاران در مورد توانایی مدیران در دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و نشان دادن تصویری غیر واقعی از سود واحد تجاری جهت کاهش هزینه استقراض و هزینه حقوق صاحبان سهام دانست.
نگاره‌ ( 2-2) خلاصه‌ي پژوهش‌هاي انجام شده در داخل كشور
ردیف
نام پژوهشگر
سال
عنوان
یافتهها
1
امیری وفرشی
1392
اثر اهداف مالیاتی شرکتها بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج نشان میدهند که در شرایط فشار مالیاتی بین کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری رابطه معناددار ومستقیم وجود ندارد، در نتیجه در شرایط فشار مالیاتی افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث کارایی سرمایهگذاری نمیشود.
2
سلیمانی امیری وفرشی
1391
تاثیر تامین مالی از بانکها و اهداف مالیاتی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق تهران
افزایش کیفیت گزارشگري مالی شرکت ها میتواند به افزایش کارایی سرمایه گذاريها کمک کند در نتیجه در شرایط فشار مالیاتی افزایش کیفیت گزارشگري مالی باعث کاهش سرمایه گذاري کمتر و بیشتر از حد نمی گردد؛ در نتیجه کارایی سرمایه گذاري نیز افزایش نمی یابد.
3
سجادی، حاجیزاده و نیککار
1391
هزینههای نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایهگذاری در شرکتهای بورسی
اين موضوع مي تواند منجر به كاهش عدد متقارن اطلاعاتي ميان افراد درون سازماني و برون سازماني شده، در نهايت ريسك سرمايه گذاري در اين گونه شركت ها به مراتب از ساير شركت ها كمتر است.
4
رهنمای رودپشتی و همکاران
1391
تاثیر افشای رویههای حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت
در این مطالعه با استفاده از رویکرد سودمندي افشاي انتقادي اقلام حسابداري بر تصمیمات سرمایه گذاري، محتواي اطلاعاتی اضافی افشاي اقلام مبتنی بر حسابداري انتقادي را مورد بررسی و کاوش قرار داده است.
5
مقدم،احمدی نژاد و جوانمردی
1390
رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و پراگندگی بازده غیرعادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج حاصل از آزمون، فرضیههای پژوهش نشان میدهد که سرمایهگذاران کاهش کیفیت گزارشگری مالی را درک میکنند و از طریق تعدیل قیمت سهام نسبت به آن واکنش نشان میدهند که این امر از طریق افزایش نوسان بازده غیرعادی سهام نمایانگر میشود، نتایج این پژوهش انتظارات اولیه مندرج در بخش چارچوب نظری را تایید کرد.
6
ثقفی و عرب مازار یزدی ثقفی و عرب مازار یزدی
1389
کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایهگذاری
نتايج حاصل، بيانگر آن است كه در ايران، علي رغم وجود رابطه منفي بسيار ناچيزي كه ميان كيفيت گزارشگري مالي و سرمايه گذاري كمتر و بيشتر از حد به عنوان ناكارايي سرمايه گذاري مشاهده شده است، عملا هيچ گونه همبستگي معناداري

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد کیفیت گزارشگری، گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی، تقسیم سود Next Entries منبع پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار، روش پژوهش، بورس اوراق بهادار تهران، انحراف معیار