منبع پایان نامه درمورد کیفیت گزارشگری، گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری مالی، تقسیم سود

دانلود پایان نامه ارشد

2-5 گفتار چهارم؛ پیشینه پژوهش
در این گفتار پیشینه پژوهش در دو بخش پژوهشهای انجام گرفته در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار میگیرد.
2-5-1 پژوهشهای انجام گرفته در خارج از ایران
وانگ و همکاران (2013)، نقش کیفیت گزارشگری مالی در تعدیل اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایهگذاری را بررسی کرده اند. شواهد آنها نشان میدهد که کیفیت بالای گزارشگر به طور چشمگیری اثر منفی تقسیم سود سهام را بر سرمایهگذاری ها به ویژه سرمایهگذاری تحقیق وتوسعه کاهش میدهد. علاوه بر آن، این نقش کیفیت گزارشگری مالی در میان شرکتهای دارای رشد نسبت به سایر شرکت ها بیشتر است.
جفري و فانگ119(2011) رابطهي كيفيت اطلاعات حسابداري و ريسك نقدينگي را بررسي كردند..نتايج پژوهش آنان نشان مي دهد، كيفيت اطلاعات حسابداري منجر به كاهش ريسك نقدينگي و هزينه ي سرمايه مي شود. همچنين، راجگوپال و نكاتاچالام120 رابطه کیفیت گزارشگري مالي و پراكندگي بازده غيرعادي سهام را بررسي كردند. نتايج پژوهش آنان نشان داد، كاهش در كيفيت گزارشگري مالي باعث افزايش پراكندگي بازده غيرعادي سهام (ريسك سرمايه گذاري) شركت ها مي شود.
لی و همکاران121 (2010)، رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری را در چین مورد بررسی قرار دادند . با استفاده از معیار های ترکیبی برای کیفیت گزارشگری مالی ، نتایج نشان داد که بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری بیش ازحد رابطه ی منفی وجو دارد که اثرات کیفیت اقلام تعهدی و هموار سازی سود بر سرمایهگذاری بیش از حد و کمتراز حد با اهمیت است .
بیدل، هیلاری و وردی (2009) در پژوهشی پیرامون ارتباط کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایهگذاری ، به تبیین این موضوع پرداختند که کیفیت گزارشگری مالی کارایی سرمایه گذاری در اقلام سرمایهای را بر اثر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه ، عواملی چون ، گزینش نادرست یا خطر اخلاقی، افزایش داده، به کاهش سرمایهگذاری بیشتر و کمتر از حد منجر میگردد. یافتههای آنها موید این مطلب بود که همبستگی مثبت یا منفی میان کیفیت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری در شرکتهایی که محیط عملیاتی آنها مستعد سرمایهگذاری کمتر از حد یا سرمایهگذار بیشتر از حد است. این نتایج بیانگر آن است که وجود مکانیسمی میان گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری میتواند اصطکاک میان دو موضوع را که عمدتا نشات گرفته از خطر اخلاقی و گزینش نادرست بوده، کارایی سرمایهگذاری را مختل مینماید، کاهش دهد. در نتیجه یافتههای آنها نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی با سرمایهگذاری کمتر وبیشتر در ارتباط است. یعنی رابطهی علی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری وجود دارد و بین کیفیت گزارشگری سرمایهگذاری کمتر و بیشتر رابطهی معنادار برقرار است.
بتی وهمکاران(2007) نقش کیفیت اطلاعات حسابدرای در کاهش عدم کارایی سرمایهگذاری در شرایط وجود اطلاعات اختصاصی را بررسی نمودند. آنها انتظار داشتند،دستیابی به اطلاعات اختصاصی و اعمالی محدودیتهای مستقیم بر سرمایهگذاری بتواند با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری ، کارایی، کارایی سرمایهگذاری را افزایش دهد.
بیدل وهیلاری (2006)، در بررسی رابطه کیفیت حسابداری و سرمایهگذاری در سطح شرکتها دریافتند که کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری، کارایی سرمایه گذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و تامین کنندگان خارجی سرمایه تقویت مینماید. آنان همچنین بیان نمودهاند که در کشورهایی که تامین مالی عمدتا” از طریق معاملات در شرایط عادی (بازار سرمایه) انجام میشود، در مقایسه با آنهایی که تامین مالی بیشتر از طریق اعتبار دهندگان (مانند بانکهای دولتی) انجام میشود، رابطه بین کیفیت حسابدرای و کارایی سرمایه گذاری بیش تر خواهد بود.
وردی (2006)، در بررسی کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری، دریافت که کیفیت گزارشگری مالی بالاتر با بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری رابطه منفی دارد .بهعلاوه او نشان داد که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کم سرمایهگذار ی در شرکتهایی که با محدودیتهای تامین مالی روبهرو هستند و نیز رابطه بین کیفیت گزارشگری و بیش سرمایهگذاری در شرکتهای که دارای ماندهی وجه نقد عمده هستند، قویتر است. وی بیان نمود که رابطه بین کیفیت گزارشگری و کارایی سرمایهگذاری درشرکتهایی که محیط اطلاعاتی ضعیفتری، دارند قویتر می باشد.
چن122(2005)، نشان داد حساسيت سرمايهگذاری در اقلام سرمايه اي در برابر سودهاي شناسايي نشده(سودهاي آتي) در شرايطي كه شركت داراي سودهاي با كيفيت بالا باشد، بيشتر است.
پژوهش پرسشنامهاي بریو و دیگران(2005)، نشان از شواهدي مبنی بر توجه مدیران به نقدشوندگی بازار] سهام هنگام تصمیم براي کاهش سود نقدي دارد.
فرانسيس و همكاران123 (2005)با بررسی نحوه قيمت گذاري كيفيت ارقام تعهدي، نشان دادند كه هرچه كيفيت ارقام تعهدي شركت ها پايين تر باشد، هزينه بدهي و سرمايه در آن شركت ها بالاتر مي رود. علت اين امر آن است كه كيفيت پايين اقلام تعهدي باعث افزايش ابهام در اطلاعات گرديده، متعاقب آن،ريسك سرمايهگذاري بالا مي رود. نتايج اين پژوهش نشان داد شركتهايي كه از كيفيت اقلام تعهدي پايين تري برخوردارند، نسبت هزينه بهره به بدهي بهرهدار در آن ها بالاتر و نسبت بدهي(نسبت بدهي به كل دارايي ها) پايين تر است.
روكا و همكاران) 1242004)،مشکلات منتج به سرمايهگذاري كمتر(بيشتر) از حد را بررسي نموده، نشان دادند كه تقابل بالقوه موجود ميان مديريت، مالكيت و وامدهندگان بر ساختار سرمايه، حاكميت شركتي و سياستهاي سرمايه گذاري شركت اثرگذاشته، به افزايش اتخاذ تصميمات ناكارا توسط مديريت و انجام سرمايه گذاريهاي غير بهينه كه هر دو از عوامل اصلي سرمايه گذاري كمتر و بيشتر از حد هستند منجر مي شود.
پژوهشهای فاما و فرنچ(2002) ،مؤید این مطلب است که شرکتهایی با سودآوري بالا و فرصتهاي سرمایهگذاري کمتر، نسبت پرداخت سود نقدي بالاتري دارند.
بوشمن و اسميت ( 2001 )، سه راه را شناسايي نموده اند كه ممكن است ابهام در سود، بازار سرمايه را متاثر گرداند. اول اينكه؛ اطلاعات حسابداري بهتر به سرمايهگذاران كمك مي كند سرمايهگذاري هاي خوب و بد را تشخيص دهند كه اين موضوع ريسك برآورد و در نتيجه هزينه سرمايه را كاهش مي دهد. دوم اينكه؛ اطلاعات حسابداري بهتر، سرمايهگذاران را در تميز دادن مديران خوب وبد كمك مي كند و اين مسئله هزينه هاي نمايندگي و در نتيجه هزينه سرمايه را كاهش ميدهد. سوم اينكه؛ ابهام در سود، با تضعيف رابطه سود حسابداري گزارش شده و سود اقتصادي، موجب افزايش عدم تقارن اطلاعاتي مي شود. تامين كنندگان منابع نقدي در چنين بازارهايي خودشان را با افزايش قيمت فروششان و كاهش قيمت خريدشان محافظت مي كنند.
حال برای اینکه نمای بهتری از پیشینه پژوهش در خارج از کشور داشته باشیم آن را در یک نگاره به شرح صفحه بعد نشان میدهیم

نگاره‌ ( 2-1) خلاصه‌ي پژوهش‌هاي انجام شده در خارج از كشور
یافتهها
عنوان
سال
نام پژوهشگر
ردیف
شواهد آنها نشان میدهد که کیفیت بالای گزارشگر به طور چشمگیری اثر منفی تقسیم سود سهام را بر سرمایهگذاری ها به ویژه سرمایهگذاری تحقیق و توسعه کاهش میدهد
نقش کیفیت گزارشگری مالی در تعدیل اثر محدودیت سیاست تقسیم سود روی تصمیمات سرمایهگذاری
2013
وانگ و همکاران
1
نتايج پژوهش آنان نشان ميدهد، كيفيت اطلاعات حسابداري منجر به كاهش ريسك نقدينگي و هزينه ي سرمايه ميشود.
رابطهی كيفيت اطلاعات حسابداري و ريسك نقدينگي
2011
جفري و فانگ
2
نتايج پژوهش آنان نشان داد، كاهش در كيفيت گزارشگري مالي باعث افزايش پراكندگي بازده غيرعادي سهام (ريسك سرمايه گذاري) شركت ها مي شود
رابطه کیفیت گزارشگري مالي و پراكندگي بازده غيرعادي سهام
2011
راجگوپال و نكاتاچالام
3
بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایهگذاری بیش ازحد رابطه ی منفی وجو دارد که اثرات کیفیت اقلام تعهدی و هموار سازی سود بر سرمایهگذاری بیش از حد و کمتراز حد با اهمیت است .
رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری را در چین
2010
لی و همکاران
4
رابطهی علی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری وجود دارد و بین کیفیت گزارشگری سرمایهگذاری کمتر و بیشتر رابطهی معنادار برقرار است.

ارتباط کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایهگذاری
2009
بیدل، هیلاری و وردی
5
یافتهها
عنوان
سال
نام پژوهشگر
ردیف
دستیابی به اطلاعات اختصاصی و اعمالی محدودیتهای مستقیم بر سرمایهگذاری بتواند با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری ، کارایی، کارایی سرمایهگذاری را افزایش دهد.
نقش کیفیت اطلاعات حسابدرای در کاهش عدم کارایی سرمایهگذاری در شرایط وجود اطلاعات اختصاصی
2007
بتی وهمکاران
6
در بررسی رابطه کیفیت حسابداری و سرمایهگذاری در سطح شرکتها دریافتند که کیفیت بالاتر اطلاعات حسابداری، کارایی سرمایه گذاری را با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و تامین کنندگان خارجی سرمایه تقویت مینماید.
رابطه کیفت حسابداری و سرمایهگذاری در سطح شرکتها
2006
بیدل وهیلاری
7
در بررسی کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری، دریافت که کیفیت گزارشگری مالی بالاتر با بیش سرمایه گذاری وکم سرمایه گذاری رابطه منفی دارد
کیفت گزارشگری مالی وکارایی سرمایهگذاری
2006
وردی
8
نشان داد حساسيت سرمايهگذاری در اقلام سرمايه اي در برابر سودهاي شناسايي نشده(سودهاي آتي) در شرايطي كه شركت داراي سودهاي با كيفيت بالا باشد، بيشتر است.
حساسيت سرمايهگذاری در اقلام سرمايه اي در برابر سودهاي شناسايي نشده
2005
چن
9
نتايج اين پژوهش نشان داد شركتهايي كه از كيفيت اقلام تعهدي پايين تري برخوردارند، نسبت هزينه بهره به بدهي بهرهدار در آن ها بالاتر و نسبت بدهي(نسبت بدهي به كل دارايي ها) پايين تر است.
نحوه قيمت گذاري كيفيت اقلام تعهدي
2005
فرانسيس و همكاران
10
آنها نشان دادند كه تقابل بالقوه موجود ميان مديريت، مالكيت و وامدهندگان بر ساختار سرمايه، حاكميت شركتي و سياستهاي سرمايه گذاري شركت اثرگذاشته، به افزايش اتخاذ تصميمات ناكارا توسط مديريت و انجام سرمايه گذاريهاي غير بهينه كه هر دو از عوامل اصلي سرمايه گذاري كمتر و بيشتر از حد هستند منجر مي شود.
مشکلات منتج به سرمايهگذاري كمتر(بيشتر) از حد
2004
روكا و همكاران
11
مؤید این مطلب است که شرکتهایی با سودآوري بالا و فرصتهاي سرمایهگذاري کمتر، نسبت پرداخت سود نقدي بالاتري دارند.
عوامل ریسک معمول در بازده روی سهام و اوراق قرضه
2002
فاما و فرنچ
12
سه راه را شناسايي نموده اند كه ممكن است ابهام در سود، بازار سرمايه را متاثر گرداند
اطلاعات مالی حسابداری و شرکتهای دولتی
2001
اسمیت و بوشمن
13

2-5-2 پژوهشهای انجام شده در داخل کشور
امیری وفرشی (1392) به بررسی اثر اهداف مالیاتی شرکتها بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختهاند.نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل رابطه کیفیت گزارشگری و کارایی سرمایه گذاری حاکی از آن است که با افزایش کیفیت گزارشگری مالی ، کارایی سرمایهگذاری افزایش مییابد. اما وقتی اثر اهداف مالیاتی شرکتها را بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری هم به متغیرها اضافه میشود، نتایج نشان میدهند که در شرایط فشار مالیاتی بین کیفیت گزارشگری مالی وکارایی سرمایه گذاری رابطه معناددار ومستقیم وجود ندارد، در نتیجه در شرایط فشار مالیاتی افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث کارایی سرمایهگذاری نمیشود.
سلیمانی امیری وفرشی (1391)، به بررسی تاثیر تامین مالی از بانکها و اهداف مالیاتی بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری شرکتهای پذیرفته شده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد سهم بازار، سودآوری، تحقیق و توسعه، سود تقسیمی Next Entries منبع پایان نامه درمورد کیفیت گزارشگری مالی، گزارشگری مالی، کیفیت گزارشگری، بورس اوراق بهادار