منبع پایان نامه درمورد کیفیت زندگی، زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری، سابقه خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

تحقیق سلپ و یولمازترک174 (2012) که به بررسی ارتباط بین صداقت سازمانی، تعهد سازمانی چندبعدی و حمایت سازمانی در سازمانهای آموزشی پرداختند به این نتیجه رسیدند که بین متغیرهای مذکور ارتباط همبستگی وجود دارد.
در پژوهشی تجربی که توسط کنتن و سدولاه175 (2012) به بررسی ارتباط بین کیفیت زندگیکاری و اشتیاق شغلی پرداخته شد، نتایج نشان داد که ارتباط معنی داری بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و اشتیاق شغلی وجود دارد.
2-14- خلاصه فصل
این فصل به دو بخش مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص یافت. مبانی نظری شامل سه بخش عمدهی تعهد سازمانی، تعاریف، انواع و نظریه ها؛ کیفیت زندگی کاری، نظریهها و تعاریف آن و تعارض کار-خانواده بوده است.
پژوهشهای داخلی نیرویی (1382)، سلام پور (1387)، قنبریبناب (1387)، فراهانی و همکاران (1388)، سلطان حسینی و همکاران (1388)، حاتمی و همکاران (1390)، فخرپور و همکاران (1390)، فرجاد و همکاران (1392) کمال زاده و همکاران (1392) نشان میدهند که بین متغیرهای کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد؛ و همچنین پژوهشهای خارجی جان سورد (2002) و چانگ لی (2006) نیز ارتباط مثبت دو مولفهی تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری را نشان داده اند.
پژوهش نعیمی و همکاران (1390) نشان میدهد که بین کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده با عملکرد شغلی رابطهی مثبت معناداری وجود دارد.
تاکنون پژوهشهای زیادی در رابطه با کیفیت زندگی کاری، تعارض کار-خانواده و تعهد سازمانی در داخل و خارج از کشور به صورت جداگانه و یا دو به دو انجام شده است. ولی با توجه به بررسیهای انجام گرفته توسط پژوهشگر تاکنون هیچ محققی، همه مؤلفههای ذکرشده را یک جا مورد بررسی قرار نداده است. با در نظرگرفتن نقش این عوامل در تعهد سازمانی، انجام چنین پژوهشی ضروری به نظر میرسد.

فصل سوم:
مواد و روش پژوهش

3- مواد و روش پژوهش
3-1- مقدمه
در فصل حاضر، پژوهشگر روش تحقیق، جامعه آماری موردنظر، روش اجرای پژوهش، ابزارهای جمعآوری اطلاعات و روایی و پایایی آنها و همچنین روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات را بیان نموده است.
3-2- روش پژوهش
این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. از آنجا که در این پژوهش محقق بدون اینکه قصدتغییر در هیچ یک از متغیرها را داشته باشد، ارتباط بین متغیرها را با هم بررسی می کند؛ بنابراین تحقیق در موقعیت طبیعی و بدور از هرگونه دستکاری میدانی و آزمایشگاهی انجام خواهد شد (دلاور،1380).
3-3- جامعه آماری و روش نمونهگیری و روش اجرا
در این مطالعه، جامعه آماری عبارت بود از کلیه کارکنان شرکت گازسوزان شهرک صنعتی نجف آباد که در سال 1392 در این شرکت مشغول به کار بودهاند. این شرکت دارای 5 واحد صنعتی و تعداد کل کارکنان حدود 1200 نفر بود.
اندازه نمونه و روش نمونهگیری:
حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان 291 نفر بود که با احتمال افت آزمودنی 300 نفر در نظرگرفته شد که به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند.
روش اجرا:
در این پژوهش با هماهنگی دانشگاه و شرکت گازسوزان و انتخاب نمونه تحقیق پرسشنامههای موردنظر برای گروه نمونه اجرا شد و اجرا به صورت فردی بود.
3-4- ابزارهای جمع آوری اطلاعات
3-4-1- پرسشنامه تعهدسازمانی آلن و مایر (1991)
این پرسشنامه که مشتمل بر 24 سوال و مولفه های تعهد عاطفی (سوال های 1 تا 8)، تعهد مستمر (سوال های 9 تا 16) و تعهد هنجاری (سوال های 17 تا 24) است. پرسشنامه از نوع پاسخ بسته و مقیاس اندازه گیری سوالات پرسشنامه، مقیاس لیکرت بوده که شامل گزینه های بسیار مخالفم، کمی مخالفم، نظری ندارم، کمی موافق ونسبتأ موافقم و بسیار موافقم میباشد و روش امتیاز گذاری به ترتیب از 1 تا 7 است. سوالات معکوس نیز به این ترتیب میباشد: 24،21،19،18،17،16،15،10،9،8،6،5،4
روایی پرسشنامه از دو جنبه روایی ظاهری و محتوا به جهت روشن بودن گویهها توسط صاحب نظران و اساتید تأیید شد.

جدول 3-1 مقدار پایایی پرسشنامه تعهدسازمانی
پژوهشگر
سال تحقیق
روش
اعتبار
آلن و مایر
1991
آلفای کرونباخ
86%
ابراهیمی
1378
آلفای کرونباخ
81%
پژوهش حاضر
1391
آلفای کرونباخ
70%

3-4-2- پرسشنامه تعارض کار-خانواده (نت مه یر،1996)
این پرسشنامه دارای 10 سوال است که پنج سوال تعارض کار-خانواده (مانند ساعتهای کاری من، مانع از انجام وظایف خانوادگی ام میشود) و پنج سوال تعارض خانواده-کار (مانند وظایف خانوادگی من، باعث بروز مشکل در انجام وظایف حرفهای من میشود) را در مقیاس 7 امتیازی لیکرت اندازهگیری می کنند.
روایی پرسشنامه توسط سازندگان با روش همبستگی هر دو قسمت با شانزده سازه روان شناختی مانند رضایت از زندگی، رضایت شغلی، تعارض نقش و ابهام نقش بررسی و مشخص شد که با رضایت شغلی و رضایت از زندگی ارتباط منفی و با تعارض نقش و ابهام نقش ارتباط مثبت دارد (فاتحی زاده،1386). روایی پرسشنامه پژوهش توسط اساتید و صاحبنظران تأیید شده است.

جدول 3-2 پایایی پرسشنامه تعارض کار-خانواده نت مه یر
پژوهشگر
سال
روش
پایایی
نت مه یر
1996
آلفای کرونباخ
88%
صلاحیان و همکاران
1389
آلفای کرونباخ
86%
پژوهش حاضر
1391
آلفای کرونباخ
74%

3-4-3- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری:
این پرسشنامه توسط والتون (1975) تهیه شده و به علت اینکه پژوهش حاضر ابعاد خاصی از مطالعات والتون را موردنظر دارد از آن استفاده شده است. این ابزار از 35 سوال تشکیل شده است که به بررسی کیفیت زندگی کاری بر اساس الگوی کیفیت زندگی کاری والتون میپردازد. برای سنجش سوالات هردو پرسشنامه، از مقیاس لیکرت استفاده شده است. طیف به کار برده شده طیف 5 تایی است که در آن عدد 1 بیانگر خیلی کم و 5 بیانگر خیلی زیاد میباشد. روایی پرسشنامه موردنظر توسط صاحب نظران تأیید شده است

جدول 3-34 پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون
پژوهشگر
سال
روش
پایایی
والتون
1975
آلفای کرونباخ
87%
پژوهش حاضر
1391
آلفای کرونباخ
92%

3-5- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تجزیه و تحلیل ویژگیهای توصیفی آزمودنیها از روشهای آمارتوصیفی همچون فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است.
فرضیههای تحقیق از روش ضریب همبستگی پیرسون موردتجزیه و تحلیل قرار گرفتند. به منظور پاسخگویی به سوالات پژوهش از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری و t تک نمونهای استفاده شده است.

فصل چهارم:
نتايج و يافته‌هاي پژوهش

4- نتایج و یافته های پژوهش
4-1- مقدمه
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعارض کار-خانواده با تعهد سازمانی کارکنان شرکت گازسوزان نجف آباد میباشد. بدین منظور 300 نفر از کارکنان گازسوزان که در سال 1392 در این شرکت مشغول به کار بودهاند، به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند و پرسشنامههای مربوطه بر روی آنها اجرا گردید. تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS 21 در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. در این فصل اطلاعات در دو بخش یافته های توصیفی و استنباطی ارائه شده است.
4-2- اطلاعات توصیفی
جدول 4-1 فراوانی و درصد فراوانی سن آزمودنیها
شاخص آماری
متغیرها
فراوانی
درصد فراوانی
زیر 30 سال
115
3/38
31 تا 40 سال
129
43
41 تا 50 سال
45
15
50 سال به بالا
11
6/3
مجموع
300
100
همانطور که در جدول 4-1 مشاهده میشود بیشترین درصدهای فراوانی به ترتیب مربوط به گروههای سنی 31 تا 40 سال و زیر 30 سال و کمترین فراوانیها مربوط به گروههای سنی 50 سال به بالا و 41 تا 50 سال میباشد.

جدول 4-2 فراوانی و درصد فراوانی سطح تحصیلات آزمودنیها
شاخص آماری
متغیرها
فراوانی
درصد فراوانی
زیر دیپلم و دیپلم
152
6/50
فوق دیپلم
75
25
لیسانس
65
6/21
فوق لیسانس
8
6/2
مجموع
300
100

طبق نتایج جدول 4-2 مقطع تحصیلی زیر دیپلم و دیپلم و فوق دیپلم به ترتیب بالاترین فراوانی و مقطع فوق لیسانس و لیسانس کمترین فراوانی را دارا هستند.
جدول 4-3 فراوانی و درصد فراوانی سابقه خدمت آزمودنیها
شاخص آماری
متغیرها
فراوانی
درصد فراوانی
زیر 5 سال
97
3/32
5 تا 10 سال
69
23
11 تا 15 سال
75
25
15 سال به بالا
59
6/19
مجموع
300
100

نتایج جدول 4-3 نشان میدهد که کارکنان با سابقه خدمت زیر 5 سال و سابقه خدمت 11 تا 15 سال به ترتیب بالاترین فراوانی و کارکنان با سابقه خدمت 15 سال به بالا و کارکنان با سابقه خدمت 5 تا 10 سال، کمترین میزان فراوانی را دارند.

جدول 4-4 میزان تحصیلات بر اساس سابقهی خدمت آزمودنی

سابقه خدمت

زیر 5 سال
10-5
15-10
15 سال به بالا
کل
تحصیلات
زیردیپلم و دیپلم

تعداد
36
32
31
42
141

درصد
13/0
6/11
2/11
2/15
9/50
فوق دیپلم

تعداد
15
22
26
8
71

درصد
4/5
9/7
4/9
9/2
6/25
لیسانس
تعداد
36
9
12
3
60

درصد
0/13
2/3
3/4
1/1
7/21
فوق لیسانس

تعداد
5
0
0
0
5

درصد
8/1
0
0
0
8/1
کل
تعداد
92
63
69
53
277

درصد
2/33
7/22
9/24
1/19
100
بر اساس نتایج جدول 4-4 بیشترین میزان فراوانی مربوط به کارکنانی است که دارای تحصیلات زیر دیپلم میباشند و سابقه خدمت 15 سال به بالا دارند. کمترین میزان فراوانی طبق جدول فوق متعلق به کارکنانی است که دارای تحصیلات فوق لیسانس هستند و سابقهی خدمت 5 تا 10 سال، 10 تا 15 سال و 15 سال به بالا دارند.

جدول 4-5 میزان سن بر اساس سابقهی خدمت آزمودنی
سابقه خدمت

زیر 5 سال
10-5
15-10
15 سال به بالا
کل
سن زیر 30 سال

تعداد
74
30
6
0
110

درصد
2/26
6/10
1/2
0
0/39
40-30

تعداد
16
34
56
14
120

درصد
7/5
1/12
9/19
0/5
6/42
50-40
تعداد
2
1
5
34
42

درصد
7/0
4/0
8/1
1/12
9/14
50 به بالا

تعداد
0
2
0
8
10

درصد
0
7/0
0
8/2
5/3
کل
تعداد
92
67
67
56
282

درصد
6/32
8/23
8/23
9/19
100

نتایج جدول 4-5 نشان میدهد که کارکنانی که دارای سابقه خدمت زیر 5 سال میباشند و سن زیر 30 سال دارند، بیشترین درصد فراوانی در به خود اختصاص دادهاند.
کمترین میزا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد کیفیت زندگی، زندگی کاری، تعهدسازمانی، کیفیت زندگی کاری Next Entries منبع پایان نامه درمورد تعهد سازمانی، زندگی کاری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری