منبع پایان نامه درمورد کیفیت زندگی، رضایتمندی، رضایتمندی زناشویی، رضایت از زندگ

دانلود پایان نامه ارشد

عین حال به تفاوت این مفهوم در افرادمختلف می پردازدو ذکر می کند سلامتی که باعث رضایت مندی در یک فرد بیمار می شود با ثروت که فرد فقیری را شاد می کند یکسان نیست و بیان می دارد که شادکامی نه تنها برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد بلکه برای یک فرد نیز در شرایط متفاوت معنی یکسانی نخواهد داشت .
رویکرد آکادمیک به کیفیت زندگی از سال 1920 میلادی یعنی زمانی که پیگو در کتاب خود به نام اقتصاد و رفاه به این موضوع پرداخت سیر تازه ای یافت .
از دهه 1930 محققان آمریکایی به ارزیابی کبفبت زندگی در مناطق مختلف کشور خود پرداختند و پس از آن این مفهوم مورد توجه دانشمندان علوم روان شناسی ، اقتصاد ، سیاست ، جامعه شناسی ، پزشکی به صورت یک موضوع میان رشته ای قرار گرفت .

2-3-2 تعاریف موجود از کیفیت زندگی :
فرانز و پاور : کبفبت زندگی ، زندگی را رضایت یا عدم رضایت از ابعادی از زندگی فرد دانسته که برای او مهم می باشد .
سل و تالسکی : کبفبت زندگی را ارزیابی و رضایت فرد از سطح عملکرد موجودش در مقایسه با آنچه ایده آل یا ممکن می پندارد تلقی کردند .
سازمان جهانی بهداشت : کبفبت زندگی درک افراد از موقعیت خود در زندگی از نظر فرهنگ ، سیستم ارزشی که در آن زتدگی می کند ، اهداف ، انتظارات ، استانداردها و اولویت هایشان می باشد ، پس کاملا ” فردی بوده و توسط دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه های مختلف زندگیشان استوار است .
تعاریف جدید تر کبفبت زندگی را به صورت اختلاف بین سطح انتظارات انسان ها و سطح واقعیت ها عنوان می کنند که هر چه این اختلاف کمتر ، کبفبت زندگی بالاتر .
به رغم آنکه توافق کلی در تعریف کیفیت زندگی وجود ندارد ، پژوهشگران بر سه ویژگی مهم آن شامل چند بعدی بودن ، ذهنی بودن و پویا بودن اتفاق نظر دارند . کبفبت زندگی موضوعی چند بعدی است و دارای ابعاد جسمی ، روانی ، اجتماعی و روحی است که این ویژگی با تعریفی که از سلامتی داریم منطبق است .
عامل اصلی تعیین کننده کیفیت زندگی عبارت است از تفاوت درک شده بین آنچه هست و آنچه از دیدگاه فرد باید باشد و این همان ذهنی بودن کیفیت زندگی است .
پویایی کبفبت زندگی به این معناست که با گذشت زمان تغییر می کند و به تغییرات فرد و محیط او بستگی دارد .

2-3-3 ارتباط کیفیت زندگی با سلامتی :
سلامتی یکی از مجموعه ها و اجزاء کبفبت زندگی استولی معادل و مساوی آن نیست چرا که سلامتی طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی فقدان هرگونه نقص جسمی ، روانی و اجتماعی است حال آنکه کیفیت زندگی احساس رضایت از زندگی است و این زندگی ممکن است با سلامتی همراه باشد یا نباشد پس کیفیت زندگی مفهوم وسیعی دارد که شامل همه ابعاد زندگی می گردد و سلامت مرکز ثقل کیفیت زندگی است .

2-3-4 عوامل موثر بر کیفیت زندگی از دیدگاه فرانس :
–         خانواده
–         وضعیت اقتصادی و اجتماعی
–         وضعیت روحی و روانی
–         وضعیت سلامت و بیماری
 
باید دانست که اولین اثر بیماری بر عملکرد شخصی است و سپس اثرات روانی داشته و به دنبال آن سلامت عمومی و عملکرد اجتماعی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد .
کبفبت زندگی سه بعد عمومی رابطه ، تجربه و زمان را به هم پیوند می دهد .
رابطه : شامل مولفه های فامیل ، گروههای اجتماعی ، چارچوب فرهنگی و سیاسی و خود فرد است که
وضعیت فرد در رابطه با فامیل و گروههای اجتماعی از همه شناخته شده تر است و این دو دارای نقش حمایتی بسیار مهمی می باشند چارچوب فرهنگی و سیاسی مولفه ای است که هم بر روی فرد و هم بر روی فامیل و گروههای اجتماعی اثر می گذارد .
زمان : بطور عمده بیانگر وضعیت موجود می باشد تجارب زندگی و سابقه بیماری ها هم در کنار یکدیگر قسمت دیگر این بعد را تشکیل می دهند و نیز انتظاراتی که ممکن است فرد از اینده دور داشته باشد بر روی این بعد اثر می گذارد این بعد به پویایی کبفبت زندگی هم اشاره دارد .
تجربه : سومین و مهمترین بعد می باشد شامل ایمان ، عقاید و باور های اخلاقی ، وضعیت اقتصادی و اجتماعی ، حوزه بین فردی و نحوه ارتباط با خویشاوندان و دوستان و الگوهای مهارتهای اجتماعی افراد می باشد . حوزه روانی مثل نحوه برخورد با هیجانات و مهارت ارتباط دادن بین ادراک و تجربیات و انگیزه افراد جهت حفظ سلامت فردی و نیز آگاهی از شرایط بدن که شامل وجود علایم بیماری ، درد قابل ملاحظه ، ظرفیت روحی و عملکرد اعضای بدن می باشد .
هر کدام از ابعاد و اجزاء مذکور در شکل گیری قضاوت فرد از کیفیت زندگی اش نقش مهمی را ایفا می کند .
 
اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی :
کبفبت زندگی یک ارزشیابی ذهنی است و بیماران خود بهترین قضاوت کنندگان راجع به کیفیت زندگی خود هستند اما گاهی شرایطی وجود دارد که این قضاوت را برای بیمار مشکل می سازد که در این موارد خاص افراد مراقبت کننده از جمله پزشک و پرستار قادر خواهد بود این ارزیابی را انجام دهد .
کبفبت زندگی یک ماهیت پویا و دینامیک است نه یک ماهیت ایستا به این معنا که یک فرایند وابسته به زمان بوده و تغییرات درونی و بیرونی در آن دخیل هستند .
کبفبت زندگی یک مفهوم چندی می باشد و باید از زوایا و ابعاد مختلفی سنجیده شود که این ابعاد اجزاء مرکزی چارچوب پنداشتی تحقیقات کبفبت زندگی را تشکیل می دهند .
 
 
برخورداری از کیفیت زندگی ضعیف می تواند بر روی ارتباطات خانوادگی نیز اثر گذارد کیفیت زندگی ضعیف می تواند موجب بکارگیری مکانیسم های مقابله و سازگاری ناموثر در افراد شده و متعاقبا” موجب افزایش تنش در آنان گردد و افزایش تنش در ارتباط مستقیم با عوامل فیزیکی و جسمی بوده و می تواند شدت بیماری در افراد را افزایش دهد .
بسیاری از محققین رابطه بین صفات فردی و کیفیت زندگی را مورد بررسی قرار داده و عواملی را شناسایی کرده اند این عوامل شامل میزان شناخت از خود ، تنشهای متحمل شده ، دستیابی به اهداف زندگی ، روشهای مقابله و میزان سازگاری می باشند .
تلقی یا شناخت فرد از خود که شامل عواملی مانند مفید بودن ، مولد بودن ، تصور ذهنی از خود ، ذوق و علاقه ، نحوه نگرش نسبت به زندگی ، درمان و آینده نگری تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی دارند .
پژوهشهای انجام شده اهمیت وضعیت اقتصادی بر کیفیت زندگی را نشان داده است در این زمینه از عوامل خاص و مرتبط با کیفیت زندگی می توان هزیته ، درمان ، میزان درآمد و وضعیت اشتغال را نام برد .
عوامل فوق الذکر را می توان مرتبط با میزان مفید بودن دانست که دارای تاثیر مثبت بر کیفیت زندگی هستند .
تطابق شغلی می تواند بر کیفیت زندگی تاثیر بسزایی داشته باشد به این معنی که تطابق مشخصه توان فرد جهت تغییر حرفه در صورت لزوم می باشد و می توان انتظار داشت که هر چه فرد از قابلیت انعطاف پذیری بیشتری در تغییر حرفه برخوردار باشد امکان کسب کیفیت مطلوب زندگی برای او افزایش می یابد .
 
 
سنجش کیفیت زندگی :
اگر چه مفهوم کیفیت زندگی جنبه شخصی دارد ولی در افراد مختلف از عوامل یکسانی برخوردار است به طور کلی برای سنجش و تعریف مفهوم کیفیت زندگی دو معیار ذهنی و عینی در نظر گرفته می شود .
عامل ذهنی کیفیت زندگی غالبا” با اصلاحاتی چون احساس رضایتمندی ، رفاه و آسایش و خوشحالی توصیف می گردد و به طور کلی منظور از شاخص های ذهنی ، برداشت ذهنی و ارزشیابی قضاوت فردی از وضعیت زندگی شخصی است و مرتبط با فرایندهای درونی است .
سنجش بر پایه معیارهای عینی ابتدایی و ناقص می باشد چرا که معیارهای بیولوژیکی و فیزیکی برای مدت طولانی تر نمی توانند بیانگر وضعیت زندگی فرد باشند .
 
 
نحوه اندازه گیری کیفیت زندگی در علوم مختلف متفاوت است به عنوان مثال روان شناسان از شاخصی به نام مقیاس رضایت از زندگی ( Life Satisfaction Scale ) به وفور استفاده می کنند(سایت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه- مجله بهبود).

2-4 بررسی چند پژوهش انجام گرفته
شفیعی کندجانی و همکاران(1386) در مقاله ای با عنوان” بررسی همبستگی آسیب شناسی روانی زنان و رضایتمندی زناشویی” به بررسی تاثیر سلامت روان بر رضایتمندی زناشویی زنان متاهل پرداختند. یافته های این بررسی نشان داد که زیر مقیاس های افسردگی، اضطراب، وسواس و اجبار همستگی منفی با رضایتمندی زناشویی داشتند، اما چنین ارتباطی بین ترس مرضی و رضایتمندی زناشویی وجود نداشت. سیف و اسلامی(1386) در مقاله های با عنوان “نقش باورهای ارتباطی در کارکرد خانواده و سازگاری زناشویی” به بررسی باورها، شناخت ها و اسطورهای موجود در اذهان افراد، از جمله زوجین در ارتباطات میان آنها پرداخته اندو نتایج این پژوهش ، ضرورت توجه به تفکرات عیر منطقی مختص رابطخ ، استفاده از کلاس های آموزشی برای تصحیح این تفکرات و استفاده از رویکرد های درمانی رفتاری – شناختی را با هدف سازگاری زناشویی و افزایش کارکرد خانواده نشان می دهد.. مجیدی(1385) در رساله خود با عنوان بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی مرتبط با رضایتمندی زناشویی مهاجرین در مناطق نفت خیز جنوب ، به این نتیجه دست یافت که میزان رضایتمندی زناشویی در بین زنانی که از سلامت روانی بیشتری برخوردارند، بالاتر است. عدالتی و روژان(2010) در مقاله خود با عنوان ” مروری بر سلطه، رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری زنانه” به بررسی این سه پدیده و ارتباط آنها با یکدیگر پرداختند. یافته های این تحقیق بیانگر این امر هستند که نرخ پرخاشگری زنانه با سلطه و رضایتمندی زناشویی آنان در ارتباط است. یافته های پژوهش کیفیت زندگی زنان باردار شهر کاشان نشان داد، میانگین امتیاز کسب شده کیفیت زندگی زنان باردار 18/61±21/13 است و بین میانگین تمامی ابعاد کیفیت زندگی زنان باردار به جز بعد عملکرد اجتماعی با جمعیت زنان ایران تفاوت معناداری وجود دارد(عباس زاده و همکاران، 1388). در مطالعه کیفیت زندگی سالمندان زن آسایشگاه کهریزک کیفیت زندگی در کل و در ابعاد فیزیکی، خود مراقبتی، اجتماعی و رضایت از زندگی در سطح خوب و در بعد افسردگی و اضطراب و بعد شناختی در سطح ضعیف به دست آمد(سجادی، بیگلریان، 1385). در یک پژوهش کیفی، زنان سوئدی داشتن شغل با درآمد مناسب را عامل رفاه و سلامت زنان در سنین بعدی وحتی دوره سالخوردگی ذکر کرده اند(انیک54، 2007). در پژوهشی ایرینا، سزیلفر، مارک(2007) نشان دادند که افراد داری بهزیستی روانشناختی روانشناختی بالا از زندگی خانوادگی خود رضایت دارند، روابط خوبی برقرار و دوستان زیادي دارند و در ضمن بهزیستی روانی با انگیزههاي درونی ارتباط دارد و سطوح بالاتر شادکامی موجب ارتقاء مهارتهاي اجتماعی و از افسردگی جلوگیري میکند. دینرو لوکاس(2000) نشان دادند که افراد با احساس بهزیستی بالا هیجانات مثبت را تجربه و از حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارند؛ در حالی که افراد با احساس بهزیستی پایین، حوادث و وقایع زندگیشان را نامطلوب ارزیابی کرده، بیشتر هیجانات منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه میکنند. وینهوون(2008) نشان داد که عوامل روانشناختی بر کارکرد جسمی تأثیر میگذارند و کسانی که بهزیستی روانشناختی بالاتري دارند، از سلامت جسمی بالاتري نیز برخوردارند. همچنین این افراد شاد، خوشبین و مثبت نگرند و از ثبات عاطفی بالایی برخوردارند، برای حل مسائل خود مستقیما تلاش و از زندگی خود راضی بوده و احساس خوشبختی می کنند.

تبین و نتیجه گیری
با توجه به پیشیه تحقیق می توان نتیجه گرفت عوامل زیادی در رضایتمندی زناشویی تاثیر دارند. با توجه به تحقیق های انجام گرفته بسیاری از متغیرهای بر روی رضایتمندی زناشویی مورد بررسی قرار گرفته اند. دو متغیر مهم بهزیستی روانشناختی و کیفیت زندگی می توانند تاثیر شگرفی را بر میزان رضایتمندی زناشویی داشته باشند. به همین دلیل این پژوهش به بررسی رابطه بین این متغیر ها با متغیر رضایتمندی زناشویی پرداخت.

3 فصل سوم
روش پژوهش

3-1 روش پژوهش
با توجه به هدف کاربردی این پژوهش ، شیوه اجرای این پژوهش از نوع همبستگی می باشد.

3-2 متغیر های

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد رضایتمندی، رضایتمندی زناشویی، رضایت زناشویی، مذهبی بودن Next Entries منبع پایان نامه درمورد رضایتمندی زناشویی، رضایتمندی، روابط زناشویی، کیفیت زندگی