منبع پایان نامه درمورد کیفیت افشا، نقدشوندگی، بازده مورد انتظار، بازده سهام

دانلود پایان نامه ارشد

نقدشوندگی تحت تأثیر حجم معاملات و تعداد دفعات معاملات می‎باشند ” نتیجه‎گیری نمودند که، دارایی‎هایی را می‎توان نقدشونده به حساب آورد که به سرعت و با حداقل هزینه تبدیل به نقد شوند.
بلومفیلد و ویلکز120(2000) در تحقیقی تحت عنوان ” کیفیت افشای بالاتر منجر به قیمت های بالاتر و نقدشوندگي بیشتر در بازارهای مالي مي شود ” نتیجه‎گیری نمودند که، کیفیت افشای بالاتر منجر به قیمت‎های بالاتر و نقدشوندگي بیشتر در بازارهای مالي مي شود و این اثرات در هنگامي که سرمایه گذاران با ریسک شوک‎های غیر منتظره در تقاضا مواجه هستند، تشدید مي شود.
برنان و سابرامانيام121(1996) در تحقیقی تحت عنوان ” عدم نقدشوندگي سهام را از طريق اثر قيمتي نسبت به حجم سفارش با استفاده از اطلاعات مستمر بين روز در مورد معاملات و پيشنهاد قيمتهاي متناظر با آنها” نتیجه‎گیری نمودند که، معيارهاي عدم نقدشوندگي بطور مثبت بر بازده سهام تأثير دارد.
بیکر، استین122 (2004) در تحقیقی تحت عنوان ” ارائه مدلی برای توضیح افزایش نقدشوندگی هنگام کاهش فاصله قیمت پیشنهادی خرید و فروش و کاهش تأثیر قیمت بر مبادلات و افزایش نرخ گردش “نتیجه‎گیری نمودند که، معیار کلی آنها با برگشت سهام همبستگی بالایی دارد.
پاستور و استمبا123 (2003) در تحقیقی تحت عنوان ” بازدهي هر سهم باید حساسیت متفاوتي به تغییرات در نقدشوندگي بازار داشته باشد ” نتیجه‎گیری نمودند که، ریسک نقدشوندگي در قیمت‎گذاری دارایي ها اثر دارد. هنگامي که نقدشوندگي بازار پایین است، جریان سفارشات در بازارهای سرمایه تأثیر قیمتي بزرگتری خواهد داشت. بازدهي سهام های دارای ریسک نقدشوندگي بالاتر، با تغییرات در نقدشوندگي بازار رابطه بیشتری دارند و قیمت آنها حساسیت بیشتری به روند سفارشات دارد. بنابراین ریسک نقدشوندگي، ریسک کسب بازدهي های نسبتاً منفي‎تر )مثبت تر(در هنگام کاهش)افزایش) نقدشوندگي بازار است و سرمایه گذاران از سهام دارای ریسک نقدشوندگي بیشتر انتظار کسب بازدهي بالاتر دارند.
پیکو ثریا124 (2005) در تحقیقی تحت عنوان ” که فعالیتهای معاملاتی می‎تواند تغییرات برش عرضی بازده مورد انتظار را توضیح دهند ” نتیجه‎گیری نمود که، یک رابطه بین

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد بازده مورد انتظار، ارزش بازار، بازار سهام، ارزش بازار سهام Next Entries تحقیق درمورد زیست جهان، علوم اجتماعی، طبقه اجتماعی، زندگی روزمره