منبع پایان نامه درمورد کتابخانه مرکزی، دانشگاه شهید بهشتی، خواجه نصیرالدین طوسی، خواجه نصیر

دانلود پایان نامه ارشد

library
T
5
4.35
home page

2
1.74
e-journals e-books

2
1.74
Total 3 word phrases: 3
 
 
 
Keyword
Found in
Repeats
Density
the central library

2
2.61

اعداد و ارقام جدول 4 حاکی از آن است که در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به زبان فارسی 11 عبارت سه واژه‌ای،24 عبارت دو واژه‌ای و در مجموع 279 تک واژه وجود دارد. عبارت (پایگاه‌های اطلاعاتی) با تراکم2.15% بیشترین تراکم را در میان عبارت‌های سه واژه‌ای، عبارت (راهنمای استفاده) با تراکم4.3% بیشترین تراکم را در میان عبارت‌های دو واژه‌ای، عبارت(دانشگاه) با تراکم 2.51% بیشترین تراکم را در میان تک واژه‌ها به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین اعداد و ارقام جدول 5 حاکی از آن است که در وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به زبان انگلیسی 3 عبارت سه واژه‌ای،7 عبارت دو واژه‌ای و در مجموع 230 تک واژه وجود دارد. عبارت (the central library) با تراکم2.61% بیشترین تراکم را در میان عبارت‌های سه واژه‌ای، عبارت (central library) با تراکم4.35% بیشترین تراکم را در میان عبارت‌های دو واژه‌ای، عبارت(library) با تراکم 3.04% بیشترین تراکم را در میان تک‌واژه‌ها به خود اختصاص داده‌اند.
یافته‌ها حاکی از آن است که استفاده از واژگان بامعنی در بسامد بالا و به کاربردن آن‌ها در برچسب عنوان باعث افزایش میزان رؤیت‌پذیری و درنتیجه افزایش احتمال بازیابی وب‌سایت مربوطه از طریق موتورهای کاوش می‌گردد.
جدول 6. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی به زبان فارسی
Total words: 452

Keyword
Found in
Repeats
Density
کتابخانه
T
19
4.2
بخش

11
2.43
مرکزی
T
10
2.21
دانشگاه

8
1.77
کتاب
T
6
1.33
منابع

5
1.11
فهرست

5
1.11
لاتین

4
0.88
پایان نامه

3
1.33
Total 2 word phrases: 25
 
 
 
Keyword
Found in
Repeats
Density
کتابخانه مرکزی
T
10
4.42
نقشه سایت

2
0.88
Total 3 word phrases: 8
 
 
 
Keyword
Found in
Repeats
Density
دانشگاه‌ها‌ی دولتی

2
1.33

جدول 7. توزیع فراوانی و درصد تراکم واژگان وب‌سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید بهشتی به زبان انگلیسی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد کتابخانه مرکزی، زبان فارسی، دانشگاه تهران، توزیع فراوانی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مدل ریاضی، پایگاه داده ها، سطح معنی داری، انتقال دانش