منبع پایان نامه درمورد کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تجارت بین الملل، دوره کارشناسی

دانلود پایان نامه ارشد

بانكي سندي است كه توسط بانك يا موسسات مالي و اعتباري و يا بيمه صادر و به موجب آن صادر كننده ضمانت نامه در مقابل ذينفع تعهد مي نمايد تا در صورتي كه ضمانت خواه ( مضمون عنه ) از ايفاي تعهدات قراردادي خود ( ناشي از قرارداد پايه و اصلي) قصور ورزيده و تخلف نمايد و به محض مطالبه ذينفع ، مبلغ مندرج در ضمانت نامه را در وجه وي بپردازد.
– ضمانت‌نامة بانكي بين المللي، به رغم تشابه با ساير ابزار تضمين از حيث هدف، در ساير ابعاد و جنبه‌ها از نهادهاي مذكور به ويژه ضمان سنتي فاصله گرفته و به عنوان يك پديده جديد مطرح شده است. اين پديدة جديد را نبايد با قواعد و معيارهاي حقوق ملي حاكم بر ضمان سنتي مورد ارزيابي قرار داد بلكه در مقام تحليل و تفسير مسائل ناشي از آن، بايد قواعد بين المللي و ويژگي‌هاي اين سند مد نظر واقع شود. با توجه به مباحثي كه در مورد ماهيت ضمانت‌نامة بانكي از حيث عقد يا ايقاع بودن آن مطرح شده است، امروزه بر اساس مباني حقوقي، روية قضايي و عرف تجاري بين المللي، پديدة ضمانت‌نامه را ميتوان قراردادي غيرمعين دانست كه طرفين آن بانك و ذينفع هستند. در حقوق ايران، با توجه به افتراق ضمانت‌نامة بانكي از ضمان عقدي و ضمان مقرر در قانون تجارت، اين قرارداد جديد را ميتوان از نوع قراردادهاي خصوصي مستند به ماده 10 قانون مدني دانست.
– اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه‌های مستقل حق ذی‌نفع دایر بر مطالبه وجه از یک نهاد مالی و پولی همچون یک بانک را تضمین می‌نمایند. هنگامی که ذی‌نفع وجه یکی از این ابزارها را مطالبه می‌کند، برای توجیه عدم پرداخت وجه اعتبار اسنادی یا ضمانتنامه مستقل، یا جهت اعتراض به پرداختی که قبلاً صورت گرفته است، اغلب به «ایراد تقلب» استناد می‌شود. در چنین وضعیتی، یعنی امکان مطالبه وجه با حداقل شرایط جهت احراز صحت و سقم ادعا، در معاملات مشتمل بر اعتبارات اسنادی اعم از اعتبارات اسنادی تجاری و اعتبارنامه‌های تضمینی، و ضمانتنامه‌های مستقل دیده می‌شود. ذی‌نفع چنین اعتبارنامه یا ضمانتنامه‌ای حق دارد به صرف مطالبه یا با ارائه اسنادی که با اسناد مشخص شده در قرارداد افتتاح اعتبار مطابق باشد، وجه اعتبار یا ضمانتنامه را دریافت دارد. تنها تقلب در معامله پایه یا جعل و تزویر در اسناد ارائه شده می‌تواند امتناع از پرداخت وجه به ذی‌نفع را توجیه نماید.
-همه تضمین ها متوجه پیمانکار است و کارفرما جهت حسن انجام تعهد یا تاخیر در آن، هیچگونه تضمینی نمی دهد.در قراردادهای پیمانکاری در بخش عمرانی، یک طرف قرارداد، کارفرما دولت است و عموماً اجرای طرح به یکی از وزارتخانه‌‌ها محول می‌گردد و اگر هم قراردادهای پیمانکاری در بخش غیر عمرانی باشد، یعنی بودجه آن را محلی غیر از بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تأمین گردد، مسلماً مربوط به یکی از شرکت‌‌های بزرگ دولتی می‌شود. در عمل، نمایندگان این نهادها بر سر میز مذاکره یا تعامل با پیمانکار می‌نشینند،این در حالی است که طرف دیگر قرارداد، خود پیمانکار یا نماینده بلافصل او قرار دارد. هر اقدامی که صورت گیرد یا هر تصمیمی که اتخاذ شود، عواقب آن مستقیماً به پیمانکار منتقل می‌شود که این می‌تواند روی آینده شغلی یا زندگی شخصی صاحبان شرکت پیمانکاری تبعات عمیق و اساسی داشته باشد؛ در حالی که تبعات هر گونه اهمال یا تأخیر در اجرای طرح، تأثیر چندانی روی زندگی و آینده کاری نمایندگان کارفرما –در مقایسه با میزان آسیب پذیری پیمانکار- نخواهد داشت.

فهرست منابع
1- امامي،سيدحسن،حقوقمدني،جلددوم،چاپشانزدهم،انتشاراتاسلاميه، 1382.
2- اسکینی ،ربیعا ، مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، نشر دانش امروز سال1371.
3- انصاري،وليالله،حقوققراردادهاياداري،چاپچهارم،نشرحقوقدان، 1387.
4- جعفريلنگرودي،محمدجعفر،ترمينولوژيحقوق،چاپيازدهم،كتابخانهگنجدانش، 1380 .
5- جعفری لنگرودی محمد جعفر ، عقد حواله، نشر گنج دانش،تهران، 1370.
6- خميني،سيدروحالله،تحريرالوسيله،جلداول،چاپدوم،مؤسسهمطبوعاتدارالعلم، قم، 1379.
7- داوید، رنه، نظام بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر صفایی، آشکاری، عراقی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1364.
8- شهيدي،مهدي،حقوقمدني،جلداول،تشكيلقراردادهاوتعهدات،چاپسوم،انتشاراتمجد، 1382 .
9- شهيداول،لمعهدمشقيه،جلد 2،ترجمهعليشيرواني،چاپهفدهم،انتشاراتدارالفكر، 1381.
10- صفایی،سیدحسین،تعهدحسنانجامقرارداد،مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسیدانشگاهتهران- ش 2،1379.
11- طباطبائيمؤتمن،منوچهر،حقوقاداري،چاپسيزدهم،انتشاراتسمت، 1386.
12- عرفانی، محمود ، حقوق تجارت، جلد اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، سال 1367.
13- كاتوزيان،ناصر،مقدمهعلمحقوق،چاپبيستوهفتم،شركتسهاميانتشار، 1379.
14- كاتوزيان،ناصر،قواعدعموميقراردادها،جلداول،چاپهفتم،شركتسهاميانتشار، 1385.
15- كاتوزيان،ناصر،قواعدعموميقراردادها،جلدسوم،چاپچهارم،شركتسهاميانتشار، 1383.
16- كانوزيان،ناصر،حقوقمدني،دورهعقودمعين،جلد 1،چاپنهم،شركتسهاميانتشار، 1384 .
17- کاتوزیان، ناصر،عقود معین(4)، عقود اذنی – وثیقه های دین انتشارات بهنشر، 1364.
18- کاتوزیان، ناصر دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، نشر شرکت انتشار، 1370
19- کاشانی، سید محمود، ضمانتنامه بانکی ،چاپ اول، انتشارات موسسه عالی بانکداری ،1377.
20- مهربان ؛محمد رضا ، مدیریت سفارشات خارجی، نشر البرز، سال 1371.
21- معين،محمد،فرهنگفارسي،جلداول،چاپبيستوچهارم،انتشاراتاميركبير،1386.
22- موسوی بجنوردی،محمد، عقد ضمان، انتشارات پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، زمستان 1380.
23- نصیری،مرتضی،حقوقچندملیتی،نشردانشامروز،سال 1367.
24- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی ، ج 2، یلدا، تهران، 1372.
مقالات و پایان نامه ها
25- اخلاقی- بهروز- مقاله بحثی پیرامون ضمانتنامه بانکی – مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- ش 149،1381.
26- امامي،محمدواستوارسنگري،كوروش،مقالهاصولحاكمبرتنظيموانعقادقراردادهايدولتي،کانون، 24،تابستان 1389.
27- ابوالحسنی، اکبر ، انواع اعتبارات اسنادی برگشت پذیری، مقررات نشریه 500 مجله صنعت حمل و نقل، شماره 154، سال 1374.
28- اعلایی فرد، محمدعلی، اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی، مجله حقوقی عدالت آرا، شماره اول، پاییز1384.
29- افتاده،غلامحسین،نقشاعتباراتاسنادیدرتسهیلوتضمینمعاملاتتجاریبینالمللی،نامهاتاقبازرگانی،شماره 5،سال 1377.
30- افتاده،غلامحسین،اطمینانوتزلزلدرتأییدوعدمتأیید،نامهاتاقبازرگانی،شماره 12 ،سال 1376.
31- اسکینی، ربیعا ، تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی، مجله حقوقی، شماره 11، سال 1368.
32- بنی احمد، مرتضی، شرایط نابرابر حقوقی در قراردادپیمانکاری، نشریه مجلس و پژؤوهش، ش39، 1389.
33- خزائی،حسین،روشهایپرداختثمندربیعبینالملل،مجلهدانشکدهحقوقوعلومسیاسی،شماره 33،بهمن 1373.
34- ریچارد- جی – دریس کول- نقش اعتبارنامه‌های تضمینی در تجارت بین المللی- ترجمه محسن محبی – مجله حقوقی دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی ایران- ش 1،1384.
35- صیاد، لیندا ، اعتبارات اسنادی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1369.
36- فروحی، مرتضی، مسئولیت پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری با توجه به شرایط عمومی پیمان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، 1389.
37- فتحی پور ،علی ، ضمانت در معاملات بین المللی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی، شماره 13، پائیز و زمستان 1368
38- کرمی ، عباس، قراردادهای نمومه، نشریه مدرسه حقوق، کانون سمنان، ش14، 1385.
39- کریمی، اسداله ، مروری بر اعتبارات اسنادی و آخرین مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 9، سال 1367
40- ميزگردبررسيمسائلجامعهپيمانكاري ،مقالهشرايطعموميپيمان،چالشهاوراهكارها،نشريهتوسعه،آذر1380.
41- محبی ،محسن ، جنبه های حقوقی اعتبارات اسنادی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی سال 1362.
42- مسعودی ، علیرضا، ضمانت نامه های بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی،ش31، 1383.
43- نظافتیان، عبدالعلی ، ضمانتنامه های بانکی بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1368.
44- Anthony pierce – Demand Guarantee in international trade- sweet & Maxwell – London- 1993.
45- R.J. Gavigan, Wysko Investment Co. v. Great American Bank: A New Attack on the Usefulness of Letters of Credit, 14 NW. J. INT’L L. & BUS. 184, 202 (1993).
46- F.J. Ryder-legal problem of international banking – sweet & Maxwell- London- 1987.
47- Clive- M-Schmittoff- Schmittofs Export Trade the law and practice of international trade ninth edition- Sweet & Maxwell- Londonp – 1993.
48- R.I.V.F.Bertams, Bank Guarantees in International Trade , Kluwer Law InTERNATIONAL Pulication, Boston ,Second ed.,1998.
49- Nicolas de Gottrau, Le Crédit Documentaire et la Fraude, Geneva Faculty of Law, nr 719, Helbing & Lichtenhahn, 1999.
50- Norbet Horn, bank guarantees, standby letter of credit and performance bonds in. international trade , kluwer law and Taxation Pubishers, Boston, 1990
51- Geraldine Andrew and Richard Millet-Law of Guarante- Third edition sweet& Maxwell- London 2000.
52- Uniform Rules for Contract Guarantees (URCG), Int’l Chamber of Commerce, I.C.C. Publication No,1978.
53- International Stand-by Practices (I.S.P. 98), Int’l Chamber of Commerce, I.C.C. Publication No. 590 (1998)
54- ICC Uniform Customs and Practices for Documentary Credits (ICC Publication No. 600).
55- ICC Uniform Rules for Demand Guaranties (ICC Publication No. 458).

Abstract

For construction projects, those projects are hired as contractors. The parties have entered into contractual agreements with their employer. Given the importance and prevalence of this type of contract, the law of contracts independently special circumstances in this category is anticipated. One of the terms of this contract, the contractor’s project guarantee certificate. Is guaranteed to be a responsible person in front of another person in order to pay the debt to Dainichi religion.obligations “in Article 35 and the other is called” Performance Bond Guarantee “has been predicted.guarantees valedictory by the contractor is entitled to a legal nature.
In addition, certain formalities have been taken to withdraw it.can be discussed and views expressed, pay.

Keywords: assurance, contract, bank guarantees, letters of credit guarantee

Islamic Azad University of Naragh
A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for degree of master of Arts (M.A)
Tendency: Private Law

Title:
Pathology guaranteed contracts, government contractor

Thesis Advisor:
Dr Ali Mashhadi

Consulting Advisor:
Dr Jahanbakhsh Gholami
By :
Mina Mazloum Mehrabani

Autumn 2013
1معين،محمد،فرهنگفارسي،جلداول،چاپبيستوچهارم،انتشاراتاميركبير،1386،ص140
2جعفريلنگرودي،محمدجعفر،ترمينولوژيحقوق،چاپيازدهم،كتابخانهگنجدانش،1380،ص129
3مراجعهشودبهتعريفكارفرمادرماده6شرايطعموميپيمان
4. فروحی، مرتضی، مسئولیت پیمانکار در قراردادهای پیمانکاری با توجه به شرایط عمومی پیمان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، 1389، ص29
5. کرمی ، عباس، قراردادهای نمومه، نشریه مدرسه حقوق، کانون سمنان، ش14، 1385،ص61
1 كاتوزيان،ناصر،مقدمهعلمحقوق،چاپبيستوهفتم،شركتسهاميانتشار،1379،ص

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد اعتبار اسنادی، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، رویه قضایی Next Entries تحقیق درباره شوري، ژنوتيپ، محتوي، پايه