منبع پایان نامه درمورد چسبندگی هزینه‌ها، عدم تقارن، تقارن زمانی سود، عدم تقارن زمانی سود

دانلود پایان نامه ارشد

چسبندگی هزینه‌ها وجود دارد و آیا چسبندگی هزینه‌ها می‌تواند بر مقدار عدم تقارن زمانی سود شناسایی‌شده ناشی از محافظه‌کاری اثر بگذارد یا نه؟

1-3. اهميت و ضرورت انجام تحقيق
اندازه‌گیری، فرایند توصیف برخی از ویژگی‌های یک پدیده با استفاده از اعداد و ارقام به صورت قابل اطمینان و معتبر است. بنابراین، یکی از مباحث مهم در هر پژوهش، اندازه‌گیری دقیق پدیده‌ها تا حدامکان است. با توجه به این‌که در پژوهش‌های پیشین اثر متقابل محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها در نظر گرفته نشده است، به نظر می‌رسد میزان محافظه‌کاری برآورد‌شده بیش از مقدار واقعی آن اندازه‌گیری شده باشد. به همین منظور، هدف این تحقیق اندازه‌گیری دقیق‌تر محافظه‌کاری از منظر عدم تقارن زمانی سود می‌باشد.

1-4. نتايج مورد انتظار و اهداف اساسي پژوهش
هدف اصلی این پژوهش، بررسی عدم تقارن زمانی سود ناشی از محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها است. به عبارت دیگر، هدف این پژوهش ارائه و آزمون تجربی مدلی برای تفکیک اثر متقابل پدیده محافظه‌کاری و چسبندگی هزینه‌ها است.
نتايج اين تحقیق در برگيرنده‌ي اطلاعات با اهميتي در ارتباط با چگونگي رفتار هزينه‌ها خواهد بود كه مي‌تواند توسط استفاده‌كنندگان به‌ويژه حسابداران، مديران، تحليلگران مالي و حسابرسان برای ارزيابي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي خود استفاده شود. اغلب نوشته‌ها و مباحث مطرح شده در كتب حسابداري مديريت در ارتباط با چگونگي رفتار هزينه‌ها، روش‌هايي (به‌عنوان مثال روش تجزيه و تحليل رگرسيون) را به منظور برآورد ميانگين تغييرات در هزينه‌ها به ازاي يك واحد تغيير در محرك هزينه ارائه كرده‌اند. استفاده از چنين مدل‌هايي بدون توجه به ويژگي چسبندگي هزينه‌ها به محاسبه كم‌تر از واقع تغييرات در هزينه‌ها هنگام افزايش سطح فعاليت و محاسبه بيشتر از واقع تغييرات در هزينه‌ها هنگام كاهش سطح فعاليت منجر خواهد شد.
اصول بودجه‌ريزي انعطاف‌پذير نیز اغلب مبتنی بر فرض تغييرات متناسب هزينه‌ها نسبت به تغييرات سطح فعاليت بودجه شده است. چنين روش‌هاي بودجه‌ريزي بدون توجه به ويژگي چسبندگي هزينه‌ها احتمالاً با انحرافات زيادي مواجه خواهد شد.
روش معمول در تجزيه و تحليل صورت‌هاي مالي، محاسبه و مقايسه نسبت هزينه‌ها (عملیاتی، اداري، عمومي و فروش) به فروش خالص براي شركت‌هاي يك صنعت يا يك شركت در دوره‌هاي زماني مختلف است. تحليلگران مالي افزايش غيرمتناسب در هزينه‌هاي اداري، عمومي و فروش را يك علامت منفي بر اي عملكرد مالي مديريت مي‌دانند؛ زيرا اين افزايش غيرمتناسب در هزينه‌ها را احتمالاً ناشي از عدم كنترل صحيح هزينه‌ها توسط مديريت يا تلاش‌هاي بي‌نتيجه در امر فروش كالا مي‌دانند. چنين تجزيه و تحليل‌هايي ممكن است گمراه كننده باشد؛ زيرا فرض اساسي چنين تجزيه و تحليل‌هايي تغييرات متناسب هزينه‌ها با سطح فروش است در حاليكه با توجه به نتايج اين پژوهش، چنين فرضي براي يك مجموعه از داده‌ها كه در برگيرنده‌ي دوره‌هاي افزايش و كاهش سطح فروش باشد، معتبر نيست.
حسابرسان نيز در هنگام بررسي‌هاي تحليلي فرض تغييرات متناسب هزينه‌ها نسبت به تغييرات سطح فعاليت را پذيرفته و به‌كار مي‌گيرند. درك بهتر چگونگي تغييرات هزينه‌هاي عمومي، اداري و فروش نسبت به تغييرات فروش مي‌تواند حسابرسان را در انجام هر چه بهتر بررسي‌هاي تحليلي ياري كند.
مدیریت واحدهاي تجاري با در دست داشتن منابع و امکانات، به انجام پیش‌بینی‌هایی قابل اعتماد می‌پردازند و با انتشار عمومی این پیش‌بینی‌ها، کارایی بازارهاي مالی را افزایش می‌دهند. مطالعات پیشین نشان می‌دهند که پیش‌بینی‌هاي مدیریت بر قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش‌بینی تحلیلگران تأثیر می‌گذارد. بنابراین آگاهی دقیق از پدیده چسبندگی هزینه‌ها و محافظه‌کاری، مدیران را در پیش‌بینی بهتر سودهای آتی، یاری می‌رساند.
به‌طور معمول، مدیران تمایل دارند که وضعیت شرکت را بهتر از وضعیت واقعی آن نشان دهند، به همین منظور عده‌ای محافظه‌کاری را نوعی عامل بازدارنده‌ی مدیریت برای بیان آینده‌ای بیش از حد خوش‌بینانه می‌دانند. بنابراین با محاسبه دقیق‌تر میزان محافظه‌کاری، سرمایه‌گذاران و سایر گروه‌های ذینفع، بهتر می‌توانند نسبت به وضعیت جاری و آتی شرکت، قضاوت کنند.

1-5. استفاده‌کنندگان از نتايج پايان‌نامه
استفاده‌کنندگان از نتایج اين تحقیق عبارتند از:
– دانشگاهيان و پژوهشگران
– بورس اوراق بهادار تهران
– مديران شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مديران ساير شرکت‌ها
– سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار و هیئت مدیره شرکت‌ها
– افراد و نهادهاي حرفه‌اي درگير مسائل مالي و حسابرسان

1-6. فرضيات تحقيق
فرضیه‌های تحقیق به ترتیب زیر ارائه می‌گردد:
فرضیه شماره 1: با در نظر گرفتن اثر فروش، محافظه‌کاری منجر به عدم تقارن بین سود و بازده مثبت سهام در برابر بازده منفی سهام می‌شود.
فرضیه شماره 2: با در نظر گرفتن اثر بازده سهام، چسبندگی هزینه‌ها منجر به عدم تقارن بین سود و افزایش در فروش در برابر کاهش فروش می‌شود.
فرضیه شماره 3: اگر محافظه‌کاری در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها عدم تقارن زمانی سود با توجه به واکنش به اخبار خوب در برابر اخبار بد، بایستی با افزایش اندازه شرکت، کاهش یابد.
فرضیه شماره 4: اگر محافظه‌کاری در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها عدم تقارن زمانی سود با توجه به واکنش به اخبار خوب در برابر اخبار بد، بایستی با افزایش نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، افزایش یابد.
فرضیه شماره 5: اگر محافظه‌کاری در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها عدم تقارن زمانی سود با توجه به واکنش به اخبار خوب در برابر اخبار بد، بایستی با افزایش اهرم، افزایش یابد.
فرضیه شماره 6: اگر چسبندگی هزینه‌ها در داده‌ها وجود داشته باشد، با در نظر گرفتن اثر چسبندگی هزینه‌ها، میزان برآورد محافظه‌کاری کاهش می‌یابد.

1-7. روش تحقيق
اين تحقيق از لحاظ همبستگي و روششناسي، از نوع شبهتجربي و در حوزه تحقيقات پس‌رويدادي و اثباتي حسابداري قرار دارد. اين تحقيق با استفاده از اطلاعات واقعي صورت ميگيرد و چون ميتواند در فرآيند استفاده از اطلاعات کاربرد داشته باشد، لذا نوعي تحقيق کاربردي محسوب ميشود. روش پسرويدادي روشي است که در آن، تحقيق با استفاده از اطلاعات گذشته و مطالعه روابط گذشته متغير وابسته و متغيرهاي مستقل به بررسي روابط بين آنها ميپردازد. به عبارت ديگر روش پسرويدادي روشي است که از روي اطلاعات گذشته و از روي معلول، به يافتن علت احتمالي ميپردازد.
اطلاعات مورد نياز اين تحقيق، با مطالعه صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي جمعآوري شده است. جمعآوري دادهها با استفاده از نرمافزار پايگاه دادهاي تدبيرپرداز و صحرا و برداشت مستقيم آنها از صورتهاي مالي صورت گرفته است. صورتهاي مالي شرکتها نيز از وب سايت مديريت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامي سازمان بورس و اوراق بهادار استخراج شده است. برای آزمون فرضيههاي تحقيق، پس از انتخاب شرکتهاي نمونه و جمعآوري اطلاعات مربوطه، اين اطلاعات با استفاده از نرمافزار صفحه گسترده اکسل پردازش شده و سپس با استفاده از نرمافزار SPSS 21 و Eviews 7 داده‌های تحقیق تجزیه و تحلیل شده‌اند. مدلهاي مورد استفاده در اين تحقيق نيز از نوع رگرسيون خطي چندمتغيره هستند.

1-8 . جامعه و نمونه آماری
جامعه آماري عبارتست از مجموعه‌ای از افراد، اشیاء و … که حداقل در يک صفت مشترک باشند(خاکی، 1389، ص. 250). جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران از سال 1380 تا سال 1389 به‌جز مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، شرکت‌های بیمه و صندوق بازنشستگی به‌جز تأمین اجتماعی، سایر واسطه‌گری‌های مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری است و نمونه‌گیری با اعمال معیارهای زیر صورت پذیرفته است:
1. حذف شرکت‌هایی که در طی این دوره از لیست شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران حذف شده‌اند.
2. سال پذیرش شرکت‌ها در بورس و اوراق بهادار تهران، قبل از سال 1379 باشد.
3. سال مالی آنها منتهی به 29 اسفندماه باشد و در دوره مورد نظر تغییر سال مالی نداده باشند.
4. در تمامی سال‌های مورد بررسی در دو ماهه پایان سال، سهام آن‌ها حداقل یک بار مورد معامله قرار گرفته باشد تا بتوان قیمت بازار هر سهم را در پایان سال به‌دست آورد.
5. اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق در مورد آن‌ها وجود داشته باشد.
پس از اعمال معیارهای مذکور، تعداد 58 شرکت به عنوان نمونه باقي مانده است و با توجه به ماهيت ترکیبی دادهها، تعداد مشاهدات اين پژوهش 580 سال- شرکت مي‌باشد.

1-9. مدل و متغیرهای تحقيق
مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل رگرسیون خطی چندگانه به شرح زیر است (بانکر و همکاران، 2012):

با اضافه کردن متغیر‌های خان و واتس8 (2009)، مدل قبل را می‌توان به این صورت بسط داد (بانکر و همکاران، 2012):

1-10. تعریف متغیرها
متغیرهای مورد نظر این تحقیق به صورت خلاصه در جدول شماره 1-1 ارائه شده‌اند.
جدول 1-1، تعریف متغیرها
9
سود هر سهم
10
قیمت سهام شرکت i در پایان سال مالی 1-t
11
بازده سهام برای شرکت i در سال t برای یک دوره 12 ماهه‌ی سال مالی.
12
متغیر موهومی – در صورتی که بازده سهام منفی باشد برابر 1، در غیر این‌صورت صفر خواهد بود.
13
متغیر موهومی – اگر کل فروش برای شرکت i نسبت سال قبل، کاهش یافته باشد برابر 1، در غیر این‌صورت صفر خواهد بود.

اندازه‌ی شرکت – لگاریتم طبیعی ارزش بازار سرمایه‌ی شرکت i در ابتدای سال مالی t.
14
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام برای شرکت i در ابتدای سال مالی t.
15
اهرم شرکت – حاصل تقسیم جمع کل بدهی‌ها بر ارزش دفتری سهام برای شرکت i در ابتدای سال مالی t.

فروش شرکت به ازای هر سهم برای شرکت i در سال t.

لگاریتم طبیعی تفاوت فروش سال جاری با فروش سال قبل

لگاریتم طبیعی تفاوت هزینه‌های عمومی، اداری و فروش سال جاری با سال قبل

1-11. تعريف واژگان عملیاتی
محافظه‌کاری16: محافظه‌کاری یعنی این‌که حسابدار باید از بین ارزش‌های ممکن، برای دارایی‌ها کم‌ترین ارزش و برای بدهی‌ها بیش‌ترین ارزش را گزارش کند. درآمدها باید دیرتر شناسایی شوند نه زودتر و هزینه‌ها باید زودتر شناسایی شوند نه دیرتر ( آزاد ، 1389، به نقل از واتس و زیمرمن، 1986).
عدم تقارن زمانی سود17: نوعی از محافظه‌کاری است که آن را محافظه‌کاری مشروط نیز می‌نامند و عبارت است از تأییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینه‌ها، که منجر به کم نمایی سود و دارایی‌ها می شود (باسو، 1997).
چسبندگی هزینه‌ها18: ميزان افزايش در هزينه‌ها هنگام افزايش در سطح فعاليت، بيش‌تر از ميزان كاهش در هزينه‌ها هنگام كاهش در حجم فعاليت است (اندرسون، بانکر و جاناکرامان، 2002).

1-12. خلاصه فصل
در اين فصل به ارائه کليات تحقيق پرداخته شد و طرح کلي تحقيق مشخص گرديد. موارد ذکر شده در اين فصل شامل مقدمه، بيان موضوع تحقيق، اهميت و ضرورت انجام تحقيق، اهداف اساسي تحقيق، استفادهکنندگان از نتایج تحقیق، فرضيههاي تحقيق، روش تحقيق، جامعه و نمونه آماری تحقيق بودند.

1-13. چارچوب فصول بعد
در فصل دوم به ارائه مباني نظري، ادبيات موضوع و مطالعات داخلي و خارجي صورت گرفته در حوزه عدم تقارن زمانی سود و چسبندگی هزینه‌ها پرداخته خواهد شد. در فصل سوم، روش انجام تحقيق تشريح شده و جامعه آماري، نمونه آماري و روش نمونهگيري استفاده شده ارائه خواهد شد. همچنين در اين فصل فرضيههاي تحقيق بيان شده و متغيرهاي تحقيق و شيوه محاسبه آن‌ها آورده خواهد شد و روش گردآوري اطلاعات و روشهاي آماري استفاده شده تشريح خواهد شد. در فصل چهارم مدل‌های تحقيق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و فرضيههاي تحقيق آزمون خواهد شد و سرانجام در فصل پنجم

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد عدم تقارن، چسبندگی هزینه‌ها، عدم تقارن زمانی سود، تقارن زمانی سود Next Entries منبع پایان نامه درمورد نیروی کار، چسبندگی هزینه‌ها، عدم تقارن، تقارن زمانی سود