منبع پایان نامه درمورد پژوهش کیفی، بازاریابی، توسعه بازار، شخص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

عمليات ميداني) مقوله‌هاي اصلي و مقوله‌هاي فرعي را مشخص مي‌کند، همان طور که در پژوهش نظريه برخاسته از داده‌ها به وسيله ناپ مي‌توان ملاحظه کرد. ويژگي‌ها در نظريه برخاسته از داده‌ها، نوعي مقوله فرعي براي کدگذاري هستند که توضيح بيشتري درباره هر مقوله به دست مي‌دهند. ابعاد هر ويژگي، به نوبه خود، با مثال‌هاي ويژه مقوله را نمايان مي‌کنند. منظور از ابعاد ويژگي آن است که پژوهشگر ويژگي را بر پيوستاري قرار داده و با استفاده از داده‌ها، مثال‌هايي از دو انتهاي پيوستار به دست دهد. (بازرگان، 1387)
در مرحله دوم، براي کدگذاري محوري: پژوهشگر يک مقوله کدگذاري باز را انتخاب مي‌کند، آن را (به عنوان مقوله يا پديده اصلي) در مرکز فرايند مورد بررسي قرار مي‌دهد و سپس ساير مقوله‌ها را به آن مرتبط مي‌کند. ساير مقوله‌ها متشکل از: شرايط علّي (عواملي که مقوله اصلي را تحت تأثير قرار مي‌دهند)، راهبردها (اقداماتي که در رابطه با مقوله اصلي انجام مي‌شود)، شرايط زمينه‌اي و واسطه‌اي (عوامل محيطي و زمينه‌اي ويژه‌اي که راهبرد را تحت تأثير قرار مي‌دهد)، و عواقب (پيامدهاي حاصل از راهبردها) است. انجام اين مرحله مستلزم ترسيم شکلي است که نمودار کدگذاري ناميده مي‌شود. اين نمودار رابطه ميان شرايط علّي، راهبردها، شرايط محيطي، و زمينه‌اي ويژه و پيامدهاي حاصل را نمايش مي‌دهد.
سومين مرحله از کدگذاري شامل کدگذاري گزينشي است. در اين مرحله، پژوهشگر به تکوين نظريه‌اي درباره رابطه ميان مقوله‌هاي به دست آمده در الگوي کدگذاري محوري مي‌پردازد. به عنوان سطح اوليه، اين نظريه يک تبيين نظري از فرايندي است که مورد پژوهش قرار گرفته‌است. اين امر تلفيق و پالودن نظريه ‌است و از طريق به نگارش درآوردن حکايت گونه رابطه ميان مقوله‌ها و با توجه به يادداشت‌هاي فني شخصي پژوهشگر حاصل مي‌شود. در اين بيان حکايت گونه، پژوهشگر ممکن است به اين نکته اشاره کند که چگونه برخي عوامل، پديده مورد نظر را تحت تأثير قرار داده به طوري که با به کار گرفتن راهبردهاي ويژه‌اي پيامدهاي معين به بار آمده‌است. (مختاری، 1393)
مدل‌های مدیریت منابع‌انسانی در سرتاسر جهان و در ایران مدل‌هایی استاندارد است که اکثر افراد شرکت کننده در تحقیق نسبت به ساختار کلی آن واقف بودند. اما اضافه نمودن شرط ویژه ‌استراتژی و یا جهت‌گیری سازمان با عنوان مشتری‌مداری باعث می‌شود تک تک اجزای این مدل‌های استاندارد تغییراتی نموده و ویژگی‌هایی منحصر بفردی اخذ نماید. بدین منظور و جهت شناسایی مشخصات چنین مدلی که تاکنون موجود نبوده‌است از روشی کیفی برای نمونه برداری و تحقیق استفاده شد.
3.3 جامعه و نمونه آماری
با توجه به موضوع تحقیق و انتخاب روش نمونه‌گیری نظری که کفایت داده‌ها را مبنای انتهای نمونه برداری عنوان می‌کند، جامعه آماری افراد مورد مصاحبه در این تحقیق متخصصان منابع‌انسانی و یا بازاریابی(توسعه بازار) شاغل در بانک‌های خصوصی، تجاری کشور می‌باشد.
مکان پژوهش برخی بانک‌های تجاری خصوصی شهر تهران می‌باشد. زمان پژوهش بهار و تابستان 1393 می‌باشد. در این تحقیق براي ساخت مدل تحقيق، جامعه آماري شامل کليه خبرگان مطرح و مدیران حوزه منابع‌انسانی و مديران و کارشناسان ارشد بازاريابي و توسعه بازار و یا واحدهاي مرتبط با مشتریان در ‌بانک‌هاي تجاري خصوصي کشور خواهند بود. با توجه به برقراری ارتباط میان دوحوزه منابع‌انسانی و مشتری‌مداری لازم است مدیران و کارشناسان هر دو حوزه در بانک‌های مورد نظر مورد مصاحبه قرار بگیرند.
با توجه به انتخاب روش کیفی برای انجام پژوهش و لزوم دستیابی به مدل مدیریت منابع‌انسانی مشتری‌مدار، انجام مصاحبه با نخبگان به عنوان ابزار تحقیق انتخاب شد. نمونه آماری تحقیق با پیشنهاد یکی از محققان بین رشته‌ای علوم‌انسانی و بازاریابی که در بانک‌های کشور فعالیت‌های پژوهشی زیادی انجام داده بود آغاز شده این افراد خود افراد دیگری را که معمولا در بخش‌های منابع‌انسانی و یا بخش توسعه بازار بانک‌های کشور مشغول به فعالیت بودند معرفی نموده و بدین ترتیب 13 مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام شد. در انتها با توجه به تحلیل ابتدایی مصاحبه‌های انجام شده، تکرار مفاهیم مشترک در مصاحبه‌های انجام شده، عدم ورود مباحث جدید از سوی افراد نسبت به مصاحبه‌های پیشین و با نظر محقق و اساتید راهنما مصاحبه‌ها خاتمه یافت.
همة افراد مصاحبه شده نسبت به حوزه بانکی کشور مطلع بودند. 2 نفر از شرکت‌کنندگان از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با زمینه تحقیقاتی و تدریس در حوزه بانکی و بقیه افراد شاغلین بانک‌های خصوصی تجاری کشور بودند. و مشخصات فردي آن‌ها از نظر جنس ( 2 نفر خانم و 11 نفرآقا)، و درجة علمي ( 11 نفر دکترای تخصصی و 2 نفر کارشناسی ارشد MBA)
3.4 روش نمونه‌گیری و اندازه
در این تحقیق روش نمونه‌گیری نظری است. زیرا تحقیقات با یک محقق حوزه منابع‌انسانی و بازاریابی و فعال در بانک‌های تجاری- خصوصی کشور آغاز شد. انجام مصاحبه‌ها با افراد پیشنهادی از سوی وی ادامه یافت. همچنین هر یک از افراد مورد مصاحبه نخبگان و مطالعات دیگری را برای شرکت در تحقیق معرفی نمودند و این مصاحبه‌ها تا حد کفایت داده‌ها ادامه یافت.
3.5 روش‌های گردآوری
در گردآوری داده‌های مورد نظر، پژوهشگر ابتدا تحقیقات انجام شده در حوزه مورد بررسی را مطالعه می‌نماید. این مطالعات به پژوهشگر کمک می‌نماید تا دیدی کلی نسبت به زوایای موضوع مورد بررسی پیدا کند. سپس با تکیه براین تحقیقات پرسش نامه مناسب جهت انجام مصاحبه با نخبگان صنعت آماده می‌شود.
مصاحبه با ضبط صدای افراد انجام شده و سپس بصورت کامل پیاده سازی شد. در حین مصاحبه‌ها با توجه به پاسخگویی افراد سوالاتی دیگری نیز مطرح شد. همچنین از همه افراد خواسته شد تا مجموعه نظریات فردی خود در حوزه مورد بررسی را اعلام نمایند.
3.6 ابزارهای گردآوری
با توجه به لزوم استفاده از نظریات نخبگان صنعت بانکداری جهت تدوین مدل مدیریت منابع‌انسانی ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش مصاحبه ‌است. جهت دست یابی به مدل مورد نظر منابع‌انسانی از یک سو و کاوش وجوه مختلف موضوع مورد بررسی مصاحبه‌ها بصورت نیمه ساخت یافته انجام پذیرفت. یعنی بخش‌های از مصاحبه با عنوان نمودن مجموعه ای از سوالات مشخص و بخش دیگر بصورت آزاد انجام پذیرفت.
سوالات زیر جهت انجام تحقیق مورد استفاده قرار گرفت. در تدوین بخش ساخت یافته مصاحبه از مدل استاندارد مایکل- آرمسترانگ استفاده شد. مصاحبه با ضبط صدای افراد انجام شده و سپس بصورت کامل پیاده سازی شد. در حین مصاحبه‌ها با توجه به پاسخگویی افراد سوالاتی دیگری نیز مطرح شد. همچنین از همه افراد خواسته شد تا مجموعه نظریات فردی خود در حوزه مورد بررسی را اعلام نمایند.
3.7 روایی و پایایی
هم پایایی و هم روایی در پژوهش کیفی به صورت بودن یا نبودن نیست بلکه درجه‌ای است. یعنی برای یک پژوهش میگوییم میزان روایی آن بالاست یا پایایی آن پائین ارزیابی می‌شود.
برای تأمین روایی و پایایی مطالعه می‌توان از روش ارزیابی لینکولن و گوبا استفاده کرد که معادل روایی و پایایی در تحقیقات کمی است. بدین منظور و بر پایه این روش چهار معیار موثق بودن و اعتبار(باورپذیری)، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تأیید پذیری جهت ارزیابی در در نظر گرفته شد. به همین منظور و برای دستیابی به هریک از این معیارهای یاد شده در فوق، اقدامات زیر صورت پذیرفت:
اعتبار: پژوهشگر در ابتدا پرسش‌نامه مورد استفاده را به سمع و نظر دو نفر از متخصصان حوزه مشتری‌مداری و منابع‌انسانی رساند تا اطمینان حاصل کند که سوالات مورد استفاده بدرستی موضوع مورد بررسی را پوشش می‌دهد. همچنین در تمام طول انجام مصاحبه با افراد مختلف سعی نمود که سوالات را به نحوی اصلاح نماید که مناسب ترین و مرتبط ترین پاسخ ها را جهت تدوین مدل دریافت نماید.
انتقال پذیری: برای حصول اطمینان از انتقال پذیری یافته‌های پژوهشی در تمام فرآیند مصاحبه‌ها سعی شد که نخبگان مورد پرسش در جریان خلاصه ای از مصاحبه‌های انجام شده قرار بگیرند. همچنین یافته‌های نهایی پژوهش بصورت چند مقاله به اطلاع عموم محققان برسد. همچنین در همه‌ی مراحل کار و به منظور ایجاد اطمینان پذیری، جزئیات پژوهش و یادداشت برداری‌ها ثبت و ضبط شد.
تأیید پذیری: اگر یافته‌های پژوهشی بخواهد تایید شدنی باشد، باید کلیه جزئیات در تمامی مراحل به دقت ثبت و ضبط شود که این کار در مورد پژوهش حاضر انجام شد و همه‌ی مستندات به صورت الکترونیک در سی‌دی‌های پیوست آمده‌است. از جمله‌ی مستندات می‌توان به متن کامل مصاحبه‌های گروه نخبگان بانکی به صورت صوتی و به پیوست‌های انتهای پژوهش حاضر اشاره کرد.
روایی پژوهش
پژوهش کیفی با «ادراک» سروکار دارد. ساعت‌های متمادی با موضوع‌های مختلف سر و کله زدن و سعی در درک رفتارهای آدم ها و سپس تعمق در آن‌ها کار مهم پژوهشگر کیفی است. سوالی که پژوهشگر پس از پایان پژوهش از خود می‌پرسد این است: آیا گزارش ما غلط بود یا صحیح؟ آیا اصلا پاسخ درستی به این پرسش ها وجود دارد؟
کرسول در بخشی از کتاب خود تحت عنوان «پرس‌و‌جوی کیفی و طراحی پژوهش: گزینش از میان پنج رویکرد» به این میپردازد که آیا گزارش معتبر است (روایی دارد؟) با چه‌استانداری از این موضوع مطمئن میشویم؟ پژوهش کیفی چگونه ارزیابی می‌شود؟
کرسول برای نیل به اعتبار یا روایی پژوهش کیفی هشت راهبرد را پیشنهاد می‌کند که البته در انتها تذکر می‌دهد که رعایت دست کم دو راهبرد در هر پژوهش کیفی می‌تواند برای پژوهش اعتباری قابل قبول ایجاد کند. هشت راهبرد عبارتند از:
• درگیری طولانی مدت پژوهشگر با فضای پژوهشی و مشاهدات مداوم او در محیط پژوهش از جمله اعتمادسازی با افراد موضوع پژوهش، فراگیری فرهنگ آن محیط و کنترل بدفهمی‌های ناشی از مداخله های پژوهشگر یا مطلعان.
• مثلث سازی(Triangulation) از طریق گردآوری شواهد از منابع مختلف شامل تئوری‌های گوناگون، آدم های جورواجور، منابع اطلاعاتی متنوع و شیوه های گوناگون،
• کنترل بیرونی پژوهش از طریق داوری یا گزارش شخص ثالث: گوبا و لینکلن «گزارشگر شخص ثالث» را وکیل مدافع شیطان می‌داند. یعنی کسی که پژوهشگر را صادق نگاه میدارد؛ از او پرسش‌های دشواری درباره ی روش‌ها، معانی و تفسیرها می‌کند و صبورانه به سخنان او گوش می‌دهد.
• در تحلیل موردی منفی (negative case analysis) پژوهشگر فرضیه ها را همزمان با پیشرفت پرس و جو در پرتو شواهد ناقض اصلاح می‌کند.
• روشنگری پژوهشگر از همان ابتدا در مورد سوگیری‌های احتمالی خود با ذکر تجربیات قبلی،سوگیریها و تمایلاتی که احتمالا تفسیرها و رویکردهای مطالعه را شکل داده‌اند؛
• تکنیکی که لینکلن و گوبا آن را حیاتی‌ترین کنترل برای تثبیت اعتبار می‌دانند دریافت نظر شرکت‌کنندگان در پژوهش در باره ی اعتبار یافته‌ها و تفسیرهاست. برای این کار می‌توان یافته‌ها، تفسیرها و نتایج پژوهش را در گروهی کانونی متشکل از شرکت‌کنندگان در پژوهش مورد قضاوت قرار داد.
• توضیح مفصل و غنی(thick description) خوانندگان را برای قضاوت در مورد قابل انتقال بودن یافته‌ها کمک می‌کند. با این توصیف دقیق، خواننده می‌تواند تصمیم بگیرد آیا می‌تواند داده‌ها، روش‌ها یا یافته‌های ارائه شده در پژوهش را در محیط دیگری به کار گیرد یا خیر.
• داوران بیرونی: به نظر لینکلن و گوبا این داور مثل حسابرس مالی است. او از بیرون فضای پژوهش آن را زیر نظر می‌گیرد و مشخص می‌کند که آیا یافته‌ها، تفاسیر و نتایج توسط داده‌ها پشتیبانی می‌شود یا خیر. (مختاری، 1393)

در انجام این تحقیق دو نکته اول بدقت مورد توجه قرار گرفته‌است تا روایی تحقیق تا حد امکان افزایش یابد. محقق نزدیک به دو سال با موضوع مورد بحث درگیر بوده‌است و حول و حوش آن تحقیق و مطالعه نموده و در نهایت موضوع این پژوهش را با وسواس انتخاب کرده‌است و از اینرو از جهات مختلف نسبت به این موضوع اشراف یافته‌است. همچنین تلاش شده‌است با افرادی مختلف و در سمت‌های متفاوت در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری سطح شهر مصاحبه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد ارتباط با مشتری، رضایت مشتری، بازاریابی، رضایت مشتریان Next Entries منبع پایان نامه درمورد بازاریابی، شرایط علی، بازاریابی خدمات، کدگذاری باز