منبع پایان نامه درمورد پرسش نامه، پرخاشگری، دوسوگرا

دانلود پایان نامه ارشد

مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است که شامل 29 عبارت و چهار زیرمقیاس است، که عبارت است از پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت. آزمودنی ها به هر یک از عبارات در یک طیف 5 درجه ای از کاملا شبیه من است(5)، تا حدودی شبیه من است(4)، نه شبیه من است نه شبیه من نیست(3)، تا حدودی شبیه من نیست(2)، تا به شدت به من شبیه نیست(1). دو عبارت 9 و 16 به طور معکوس نمره گذاری می شود. نمره کل برای پرخاشگری با مجموع نمرات زیرمقیاس ها به دست می آید پرسش نامه پرخاشگری در تحقیقات خارجی از پایایی درونی خوبی برخوردار بوده است . ضریب آلفای کرونباخ برای کل نمرات پرسش نامه 89%گزارش شده است (لئوناردو ، 2005).

6-3روش اجرای پرسش نامه ها
كليه پرسشنامه هاي فوق به صورت گروهي اجرا شدند. به اين صورت كه ابتدا هدف از اجراي پرسشنامه ها براي والدین و معلمان با توجه به شناختی که از کودکان دارند توضيح داده شد و به آنان گفته شد كه لازم نيست نام و نام خانوادگي خود را ذكر كنند، لذا تقاضا مي شود كه صاد قانه به سؤالات پاسخ دهند . پس از آن دستورالعمل پرسشنامه ها توسط پرسشگران براي آنان خوانده شد و در هر قسمت توضيحات لازم داده شد. هنگام اجرا آزمودني ها در گروه هاي 20 تا 30نفري در سالن اجتماعات حضور پيدا مي كردند و به هريك از آنان يك بسته كه حاوي پرسشنامه هاي فوق بود تحويل داده مي شد( پرسش نامه سبک دلبستگی و رشد اجتماعی توسط والدین ، پرسش نامه پرخاشگری توسط معلمان تکمیل گردید ). و از آن ها خواسته مي شد كه پرسشنامه ها را به ترتيب پركنند، هيچ پرسشي را بدون پاسخ نگذارند و پس از اتمام، تمام پرسشنامه ها در محل مخصوص بگذارند يا به پرسشگران تحويل دهند.

7-3روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها ، از دو روش آماری شامل : آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. در آمار توصیفی از ابزارهایی مانند: میانگین،واریانس، انحراف معیار و در آمار استنباطی از رگرسیون آزمون ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن با استفاده از نرم افزار spss استفاده شد. 

خلاصه فصل
در اين فصل ضمن معرفي طرح پژوهش، جامعه آماري و حجم نمونه، به طور مفصل به بحث درباره ابزارهاي پژوهش، ميزان روايي و پايايي آن ها در تحقيقات قبلي و در پژوهش حاضر، نحوه نمره گذاري و شيوه اجراي آن ها بر روي گروه نمونه پرداخته شد. در آخر نيز روش هاي آماري مورد استفاده براي تحليل داده ها مطرح گرديد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

مقدمه
در این فصل یافته های حاصل از بررسی در دو قسمت با عنوان توصیف نمونه ها و توصیف و تحلیل دادهها ارائه شد، در قسمت توصیف از فراوانی، درصد فراوانی، جداول و نمودارها استفاده گردید و در قسمت توصیف و تحلیل، علاوه بر استفاده از شاخصهای آمار توصیفی، از آمار استنباطی استفاده شده است.

الف) تجزیه و تحلیل توصیفی داده هـا
در اين قسمت آمار جمعيتي نمونه ي مورد مطالعه بر اساس ويژگيهاي دموگرافيك و با استفاده از جدول توزيع فراواني و نمودار توصيف شده است.

• جنسيت كودكان
جدول(4-1) توزيع فراواني به تفكيك جنسيت
جنسيت
فراواني
درصدفراواني
دختر
75
50
پسر
75
50
مجموع
150
100

نمودار (4-1): نمودار ستوني توزيع درصد فراوانی نمونه ها به تفکیک جنسیت
نتایج جدول ونمودارفوق بیانگر آن است كه 50 درصد یعنی 75 نفر را كودكان دختر و 50 درصد يا 75 نفر را كوكان پسر تشكيل مي دهند.
*
سن كودكان

جدول(4-2) توزيع فراواني به تفكيك سن
سن
فراواني
درصدفراواني
9-7
95
3/63
11-10
55
7/36
مجموع
150
100

نمودار (4-2): نمودار ستوني توزيع درصد فراوانی نمونه ها به تفکیک سن

نتایج جدول ونمودارفوق بیانگر آن است كه 3/63 درصد یعنی 95 نفر را كودكان سنين 7 تا 9 سال و 7/36 درصد را كودكان سنين بين 10 تا 11 سال تشكيل مي دهند.
*
سبك هاي دلبستگي والدين

جدول شماره (4-3): توزیع میانگین، انحراف معیار نمرات سبك هاي دلبستگي
متغیر
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
حداقل نمره
حداكثر نمره
سبك دلبستگي ايمن
150
78/1
72/0
60/0
40/3
سبك دلبستگي اجتنابي
150
47/2
61/0
60/0
4
سبك دلبستگي دوسوگرا
150
36/1
78/0
0
40/3

نمودار(4-3) توزیع ميانگين نمرات سبك دلبستگي
جدول بالا، شاخصهای توصیفی سبك هاي دلبستگي كودكان را نشان میدهد. مقادیر میانگین نشان
میدهند سبك دلبستگي اجتنابي (47/2) داراي بالاترين ميانگين و سبك دلبستگي دوسوگرا (36/1) داراي پايينترين ميانگين مي باشد. همچنين سبك دلبستگي دوسوگرا نيز داراي بيشترين انحراف معيار نسبت به ساير سبك هاي دلبستگي مي باشد که نشان میدهد پراکندگی نمرات در اطراف میانگین در متغير سبك دلبستگي دوسوگرا بيشتر است.

*
رشد اجتماعي كودكان

جدول شماره (4-4): توزیع میانگین، انحراف معیار نمرات رشد اجتماعي كودكان بر حسب جنسيت
متغیر
گروه
فراوانی
میانگین
انحراف استاندارد
رشد اجتماعي
دختر
75
88/8
08/0

پسر
75
05/8
03/0

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد پرخاشگری، سبک دلبستگی، رشد اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قانون مجازات، حقوق جزا، مستوجب قصاص