منبع پایان نامه درمورد پرخاشگری، هویت اجتماعی، اعتیاد به اینترنت، عوامل خانوادگی

دانلود پایان نامه ارشد

شوند.
*آگاهی به زشتی امر:
همچنان فرد باید دریابد که با پرخاشگری عمل ناپسندی را انجام داده و هرگز از زدن و ویران کردن وپرخاش وعتاب خود راضی نباشد.
*رفع ناکامی ها و محرومیت ها:
از میان برداشتن این عامل خود در تعدیل این حالت دارای نقش فوق العاده واساسی است.
*ایجاد محیط صمیمی:
از طریق ایجاد روابط دوستانه ومحیط صمیمانه وگرم تا حد زیادی زمینه را برای اصلاح وتعدیل او فراهم سازد وهم با ایجاد ملاحظات و رو در بایستی ها زشتی وکراهت این امر به او تفهیم شود.
*ایجاد سرگرمی واشتغال:
بیکاری و نداشتن یک وظیفه که آدمی را به خود مشغول کند سبب آن خواهد شد که حوصله اش سر برود.
در صورتی که پرخاشگری ناشی از علل فیزیولوژیک باشد مراجعه به پزشک ودارو و درمان،بسیار لازم وضروری است بدیهی است در این شرایط صورتهای مختلف در مان قابل اعمال وانجام خواهد بود.به طور کلی باید برای افرادی که دارای این مشکل هستند بیشتر وقت گذاشت وبا یک برنامه ریزی حساب شده راه حل مناسبی را ارائه دهیم تا هم آن فرد پرخاشگر و هم اطرافیانش بتوانند به راحتی زندگی کنند واز کنار هم بودن لذت ببرند (فرجی،1375،ص131)
2-27-درمان پرخاشگری:
برای درمان پرخاشگری در کودکان اولین گام این است که نوع پرخاشگری آنها وعلت آن را شناسایی کنیم؛ وپرخاشگری را به صورت موردی برطرف نماییم.
– در مورد کودک پرخاشگری که الگوپذیری عامل این گونه رفتار او بوده است،باید روی الگوی کودک کارکرد وراه های دیگر جز پرخاشگری را به آن الگو آموخت.
-اگر پرخاشگری در اثر ناکامی به وجود آمده باشد،بهترین راه درمان تشنج زدایی از محیط زندگی است که بایستی کودک ناکام را در رسیدن به اهداف مطلوب و دوست داشتنی کمک کنیم.
– در مواردی که علت پرخاشگری اضطراب است باید از نگرانی درونی واضطراب کودک مطلع شویم.ورزش کردن برای این کودکان بسیار مؤثر است وباعث تخلیه هیجانی می شود.
– در کشمکش های درونی بایستی کودک را از حالت دو گانگی خارج ساخت.کمک به کودکان در تصمیم گیری،باعث می شود که بیاموزند به حالتهای دوگانه درونی خود پایان بخشند.
– در پاره ای از موارد،کودک افسرده پرخاشگری شدیدی از خود نشان می دهد در این میان لازم است به این نکته پی ببریم که او چه چیز دوست داشتنی را از دست داده وچگونه می شود مورد از دست رفته را برای او جبران کنیم.
– در مورد پرخاشگری،شیطنت ومصرف دارو بایستی حتماً با پزشک متخصص ارتباط داشته باشیم تا کودک از نزدیک مورد معاینه قرار گیرد.
– هنگامی که کودک قربانی خشونت در مدرسه شده،بایستی با مسئولان مدرسه صحبت کنیم ولازم است که ایشان طبق قانون ومقررات خاص با کودکان خشونت گرا برخورد کنند؛و نیز کودکانی را که قربانی خشونت شده اند بر اساس رفتارهای خوبشان مورد تشویق وتأیید قرار دهند.
– درمقابل پرخاشگری فرد با عصبانیت عکس العمل نشان ندهید وبا او به نرمی ودر یک جای خلوت صحبت کنید تا پرخاشگری زودتر متوقف گردد (جوانمرد،1384،ص122).

2-28-پیشینه پژوهش های انجام شده در داخل و خارج کشور
پژوهش‌های انجام شده توسط پژوهشگران به‌ویژه پژوهش ساروخانی و رضایی‌قادی (1391)، کوهی و حسنی (1391)، نشان‌دهنده آنند که با گسترش روز‌افزون رسانه‌های نوین همچون شبکه‌های اجتماعی مجازی، به‌ویژه در جوامع در حال گذار، روند نوسازی به تضعیف پیوندهای سنتی می‌انجامد. این رسانه‌ها می‌توانند در نگرش‌ها و رفتار شهروندان تاثیر گذارده و باعث کاهش همدلی، احساس تعلق ملی و انسجام اجتماعی شوند.
یافته‌های پژوهش عدلی‌پور (1391) در رساله کارشناسی ارشد (که به بررسی تاثیرات و پیامدهای شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی جوانان پرداخته) خود حاکی از آن است که شبکه‌های اجتماعی مجازی به‌عنوان یک پدیده نوظهور هم دارای آثار مثبت و هم آثار منفی می‌باشند. آثار منفی آن شامل: تکه‌پاره گشتن سریع جوامع، دگرگونی مفاهیم مکان، زمان، فضا و منابع فرهنگی، به چالش کشیده شدن هویت‌های اصیل و سنتی، رواج هویت‌های سیّال و ناپایدار، گمنامی و ناشناس ماندن و سرقت هویت است. علی‌رغم این نکات منفی که این پدیده به همراه دارد نمی‌توان از آثار مثبت آن نیز غافل ماند. افزایش منابع هویتی و آزادی عمل افراد برای کسب منابع مورد نیاز، رهایی و آزادی افراد از چنگال عوامل و متولیان فرافردی هویت‌سازی، فراهم آمدن واقعیت به‌گونه‌ای مجازی و غیره از آثار مثبت این پدیده هستند که اگر از آن‌ها استفاده درستی به عمل آید، باعث رشد و پویایی هویت اجتماعی در میان افراد جامعه خواهد گشت. وی همچنین در پژوهش خود هم‌راستا با پژوهش عباس‌ قادی (1390)، احمدپور و قادرزاده (1389)،مهدی‌زاده و عنبرین (1388) و رفعت‌جاه و شکوری (1387)، نشان می‌دهد که شبکه‌های اجتماعی عاملی تاثیرگذار بر هویت اجتماعی جوانان هستند و با افزایش مدت زمان عضویت، میزان استفاده، میزان مشارکت و فعالیت و واقعی تلقی کردن محتوای مطالب ارائه شده در این شبکه‌ها هویت ملی و دینی کاربران تضعیف می‌شود.
برات دستجردي وصيادي (1391)بررسی رابطه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر اعتیاد به اینترنت و افسردگی در دانشجویان دانشگاه‌های پیام ‌نور شهر اصفهان را مورد بررسي قرار دادند و به اين نتيجه رسيدند كه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اعتیاد به اینترنت با ضریب 147/0 و سطح معنی‌داری 010/0 رابطه معنی‌داری وجود داشت، ولی بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و افسردگی با ضریب 55/0 و سطح معنی‌داری 332/0 رابطه معنی‌داری مشاهده نشد. همچنین بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اعتیاد به اینترنت بر اساس متغیرهای جنسیت، سن و گروه تحصیلی، تفاوت معنی‌داری وجود داشت.
فلاحی 1390به بررسی تاثير آموزش گروهی مهارت کنترل خشم بر پرخاشگری دانش‌آموزان پسر15-12 سال پرداخت ونشان داد که مقايسه ميانگين پرخاشگری در دو گروه آزمون و کنترل قبل و بعد از مداخله به وسيله آزمون تی مستقل حاکی از آن است که بلافاصله پس از مداخله در دو گروه تفاوت آماری معنادار از نظر ميانگين پرخاشگری مشاهده می شود.اين تفاوت در مرحله پيگيری نيز وجود دارد. بين پرخاشگری و درآمد خانواده ارتباط معناداری مشاهده شد (p‹0/05) .اسدالله مصائبی 1387پژوهشی با عنوان تاثیر آموزش مدیریت خشم بر پرخاشگری و سازگاری اجتماعی دانش-آموزان پسر 15-12 ساله انجام داد ویافته های آن نشان دادند پرخاشگری گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه کاهش و سازگاری اجتماعی آن ها افزایش یافته است .محمدرضا عابدی 1385به بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مهار خشم به شیوه عقلانی – رفتاری – عاطفی، بر کاهش پرخاشگری پرداخت ونتایج حاصل از پژوهش نشان داد که آموزش گروهی مهار خشم رفتار پرخاشگری دانش آموزان را کاهش داده است (P0.005, t=3.34) همچنین بین خصوصیات جمعیت شناختی دانش آموزان و میزان پرخاشگری رابطه معناداری مشاهده نگردید.
پورتس 46 (2010) نیز در مطالعه ای به بررسی کارایی خانواده وسازگاری کودکان مدرسه رو پرداخته اند. نتایج این مطالعه نشان داد که عوامل جسمانی کمترین تاثیر وعوامل خانوادگی بیشترین تاثیر را در پیدایش مسائل انضباطی دانش آموزان دارد. بین عوامل خانوادگی ونمره انضباطی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.
شور47(2011) در پژوهشهای خود نشان دادند که ارائه مداخلات زود هنگام به دانش آموزان باعث کاهش پرخاشگری آنها می‌شود
لاستر48 (2009) ،در پژوهشی به منظور شناسایی عوامل مرتبط با پیشرفت وسازگاری کودکان افریقایی – آمریکایی نشان دادند که بین عوامل نامطلوب موجود در محیط خانواده ومشکلات آموزشگاهی ورفتاری کودکان رابطه مثبت بر قرار است.
شک49(2009) در پژوهش خود به بررسی رابطه عملکرد خانواده با سلامت روانشناختی،سازگاری تحصیلی،ومشکلات رفتاری نوجوانان چینی پرداخته است. یافته های وی نشان می دهد نوجوانانی که عملکرد خانواده خود را نامطلوب گزارش داده بودند در مقایسه با نوجوانانی که عملکرد خانواده خود را خوب گزارش کردند ،از مشکلات بهداشت روانی ورفتارهای مشکل دار بیشتر وعملکرد تحصیلی ضعیفتر داشته اند.
اینگلهارت50 با طرح مفهوم انقلاب خاموش، بر این نظر است که ورود سریع ارزش‌ها و ایده‌های جدید از طریق تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی می‌تواند گسست‌های جدی در مبانی هویتی جامعه ایجاد کند. هم‌چنان که کاستلز51 بیان کرده است ماهواره و اینترنت با دگرگون ساختن بنیادین ماهیت ارتباطات، نقش تعیین‌کننده‌ای در تغییر و شکل‌دهی فرهنگ‌ها و هویت ملی شهروندان ایفا می‌کنند.

2-29-سوابق مربوط: (بيان مختصر سابقه پژوهش های انجام شده پيرامون موضوع و نتايج تحصيل شده در داخل و خارج و نظرات علمي موجود در رابطه با مسئله)

ردیف
پژوهشگر
سال
پژوهش
عنوان پژوهش
یافته ها

1

ساروخانی و
رضایی‌قادی
1391
نقش رسانه‌های نوین
گسترش روز‌افزون رسانه‌های نوین همچون شبکه‌های اجتماعی مجازی، به‌ویژه در جوامع در حال گذار، روند نوسازی به تضعیف پیوندهای سنتی می‌انجامد. این رسانه‌ها می‌توانند در نگرش‌ها و رفتار شهروندان تاثیر گذارده و باعث کاهش همدلی، احساس تعلق ملی و انسجام اجتماعی شوند. اینگلهارت با طرح مفهوم انقلاب خاموش، بر این نظر است که ورود سریع ارزش‌ها و ایده‌های جدید از طریق تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی می‌تواند گسست‌های جدی در مبانی هویتی جامعه ایجاد کند.

2

عدلی‌پور
1391
بررسی تاثیرات و پیامدهای
شبکه‌های اجتماعی مجازی
بر هویت اجتماعی جوانان
شبکه‌های اجتماعی مجازی به‌عنوان یک پدیده نوظهور هم دارای آثار مثبت و هم آثار منفی می‌باشند. آثار منفی آن شامل: تکه‌پاره گشتن سریع جوامع، دگرگونی مفاهیم مکان، زمان، فضا و منابع فرهنگی، به چالش کشیده شدن هویت‌های اصیل و سنتی، رواج هویت‌های سیّال و ناپایدار، گمنامی و ناشناس ماندن و سرقت هویت است
3

برات دستجردي
وصيادي
1391
بررسی رابطه بین استفاده از
شبکه‌های اجتماعی بر اعتیاد به
اینترنت و افسردگی
در دانشجویان
دانشگاه‌های پیام ‌نور شهر
اصفهان
به این نتيجه رسيدند كه بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اعتیاد به اینترنت با ضریب 147/0 و سطح معنی‌داری 010/0 رابطه معنی‌داری وجود داشت، ولی بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و افسردگی با ضریب 55/0 و سطح معنی‌داری 332/0 رابطه معنی‌داری مشاهده نشد. همچنین بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اعتیاد به اینترنت بر اساس متغیرهای جنسیت، سن و گروه تحصیلی، تفاوت معنی‌داری وجود داشت.

4

رفعت‌جاه و
شکوری
1387
نقش شبکه‌های اجتماعی
بر هویت اجتماعی جوانان
شبکه‌های اجتماعی عاملی تاثیرگذار بر هویت اجتماعی جوانان هستند و با افزایش مدت زمان عضویت، میزان استفاده، میزان مشارکت و فعالیت و واقعی تلقی کردن محتوای مطالب ارائه شده در این شبکه‌ها هویت ملی و دینی کاربران تضعیف می‌شود.
5

محمدرضا عابدی
1385
بررسی اثر بخشی آموزش
گروهی مهار خشم به شیوه
عقلانی – رفتاری – عاطفی،
بر کاهش پرخاشگری
ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که آموزش گروهی مهار خشم رفتار پرخاشگری دانش آموزان را کاهش داده است (P0.005, t=3.34) همچنین بین خصوصیات جمعیت شناختی دانش آموزان و میزان پرخاشگری رابطه معناداری مشاهده نگردید
6
شور و اسپیواک
2011
دلایل ارائه مداخلات زود
هنگام در دانش آموزان باعث کاهش پرخاشگری
در پژوهشهای خود نشان دادند که ارائه مداخلات زود هنگام به دانش آموزان باعث کاهش پرخاشگری آنها می‌شود

7

پورتس
2010
مطالعه ای به بررسی
کارایی خانواده وسازگاری
کودکان مدرسه رو
پرداخته اند
نتایج این مطالعه نشان داد که عوامل جسمانی کمترین تاثیر وعوامل خانوادگی بیشترین تاثیر را در پیدایش مسائل انضباطی دانش آموزان دارد. بین عوامل خانوادگی ونمره انضباطی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.

8

لاستر
2009
شناسایی عوامل مرتبط با پیشرفت وسازگاری کودکان افریقایی
نشان دادند که بین عوامل نامطلوب موجود در محیط خانواده ومشکلات آموزشگاهی ورفتاری کودکان رابطه مثبت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد پرخاشگری، رفتار پرخاشگرانه، ناخودآگاه، پرخاشگری کودکان Next Entries منابع پایان نامه با موضوع رگرسیون، هوش هیجانی، زندگی روزمره، رفتارهای مرتبط