منبع پایان نامه درمورد پرخاشگری، سبک دلبستگی، رشد اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

. يافته ها نشان داد در دو سبك دلبستگي ايمن و ناايمن دوسوگرا بين دو گروه عادي و با اختلال يادگيري تفاوت معنادار وجود دارد .همچنين در دو شيوه ي فرزندپروري سهل گيرانه و مقتدرانه بين دو گروه عادي و با اختلال يادگيري تفاوت معناداري ديده شد.
2)ﻣﺠﺘﺒﻲ رﺟﺐ ﭘﻮر ، ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﻜﻮﻧﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ، ﭘﺮوﻳﻦ رﻓﻴﻌﻲ ﻧﻴﺎ ، (1390) اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ واﻟﺪ – ﻛﻮدك بر ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻛﻮدﻛﺎن پیش دﺑﺴﺘﺎﻧﻲ.
این پژوهش با هدف ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ واﻟﺪ – کودک بر پرخاشگری کودکان ﭘﻴﺶ دبستانی انجام شد . در ﻳﻚ ﻃﺮح ﺷـﺒﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ ﺑـﺎ ﭘـﻴﺶ آزﻣـﻮن – ﭘـﺲ آزﻣـﻮن ﺗـﻮأ م ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل، ﺗﻌـﺪاد 45 ﻛـﻮدك ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ (25 ﭘﺴـﺮ و 20دﺧﺘﺮ ) ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﻴـﺮي در دﺳـﺘﺮس اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪه و واﻟـﺪﻳﻦ آﻧﻬـﺎ، ﭘـﺲ از ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ﺑـﺎ ﺷـﺮﻛﺖ در ﭘـﮋوﻫﺶ، ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﺼــﺎدﻓﻲ ﺑــﻪ دو ﮔــﺮوه آزﻣــﺎﻳﺶ و ﮔــﻮاه ﺗﻘﺴــﻴﻢ ﺷــﺪﻧﺪ . ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺳــﻨﺠﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي ﻛﻮدﻛــﺎن، ﻣﺮﺑﻴــﺎن ﻣﻬــﺪ ﻛــﻮدك های آﻧــﺎن ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي ﭘــﻴﺶ دﺑﺴــﺘﺎﻧﻲ را ﺗﻜﻤﻴــﻞ ﻧﻤﻮدﻧــﺪ. والدین در 10جلسه،گروه درمانی رابط والد- ﻛــﻮدك را ﺑــﺮ اﺳــﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤـﻞ ﻟﻨـﺪرث و ﺑﺮاﺗـﻮن درﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ. ﭘـﺲ از اﺗﻤـﺎم ﺟﻠﺴـﺎت درﻣـﺎن، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺳـﻨﺠﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي از ﻣﺮﺑﻴـﺎن ﻣﻬـﺪ ﭘـﺲ آزﻣﻮن ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻣﺎه آزﻣﻮن ﭘﻴﮕﻴﺮي به عمل آمد.داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار گرفت . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ یافته ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ، ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ واﻟـﺪ – ﻛـﻮدك ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﺎدار ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ – ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ و ﻛﻼﻣﻲ -ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه گواه ﮔﺮدﻳﺪه اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎدار ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی رابطه اي در ﭘـﻲ ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎن در ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮔﻮاه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .
3)دکتر الهه حجازی ، دکتر جواد اژه ای ،غفار رنجبر،(1392) پیش بینی ارتباط با مدرسه بر اساس دلبستگی به والد ین و همسالان.
هدف پژوهش حاضرتعیین رابطه و پیش بینی ارتباط با مدرسه از طریق دلبستگی به والدین و همسالان در نوجوانان بود . بر همین اساس 378 دانش آموز پسر پایه دوم دبیرستان از طریق نمونه گیری خوشه ای از میان دبیرستان های شهر تهران انتخاب شدند و به پرسش نامه ای متشکل از سیاهه دلبستگی به والدین و همسالان (IPPA )و مقیاس ارتباط با مدرسه (( SCSپاسخ دادند. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد . از میان مولفه های دلبستگی ؛ مولفه ی ارتباط با همسالان و ارتباط با والدین به ترتیب بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی ارتباط با مدرسه را دارند . بر اساس نتایج می توان گفت که دلبستگی ایمن به والدین و همسالان می تواند به عنوان عاملی برای پیوند با مدرسه در نظر گرفته شود.
4)صدیقه صفایی ، (1390) رابطه سبک دلبستگی و رشد اجتماعی در کودکان نارساخوان و عادی ؛پژوهش حاضر با هدف بررسی سبک دلبستگی و رشداجتماعی کودکان نارساخوان و عادی شهرسمنان انجام شده است نمونه مورد بررسی شامل 30 دانش آموزپسر نارساخوان و 30 دانش آموز پسر عادی پایه چهارم و پنجم ابتدایی بودند .و به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای گزینش شدند. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﺳـﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ روﻧﻘﯽ و ﻣﻘﯿﺎس رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﯾﻠﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺖ ور ود ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫ ﺸﯽ ﻧﯿﺰ از آزﻣﻮن ﻫﻮش رﯾﻮن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮده ﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ و رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫـﺮ دو ﮔـﺮوه وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺿﻄﺮاﺑﯽ و رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ و رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در داﻧﺶ آﻣـﻮزان ﻋـﺎدي راﺑﻄـﻪ ﻣﻨﻔـﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ.ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮان و ﻋﺎدي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﺎ رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.

2-31-2تحقیقات خارجی
5) ﺭﻳﮕﺲ ﻭ ﻫﺎن (2009) نمونه ای 317نفری از دانشجویان راﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﻲ ﺩﻭﺳﻮﮔﺮﺍ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻣﺰﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎﺍﻳﻤﻦ ﻋﺰﺕ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ، ﺍﻓﻜﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺭﺍ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﻱ ﺧﻮﺩ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺒﻚ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺍﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮﻱ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﻣﺰﻣﻦ،افسردگی را پیش بینی می کند
6) کرایتون (2010)در پژوهشی با عنوان”ﺳﺒﻚ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻛﺎﻟﺞ: ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ” ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺳﺒﻚ ﻫﺎﻱ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ. ﻭﻱ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺒﻚ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻭ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻓﺮﺩﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺳﻪ ﻧﻮﻉ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮﻭﻥ ﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﻫﺎﻱ دلبستگی ناایمن نشان داده اند.وی معتقد است که با وجود اینکه سبک های دلبستگی با سلامت روانی و میزان ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻳﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان وسبک های دلبستگی رابطه دارد از جمله این عوامل روابط خانوادگی می باشد.
7)کینزورثی و گرزا (2010) تاثیر گروه درمانی والد – کودک بر کاهش پرخاشگری کودکان ،
کینرورثی و گرزا نتایج مداخلات خود راتحت عناوین” افزایش صمیمیت و اعتماد در رابطه والد – کودک ” ، ” تغییر شیوه فرزندپروری “،” کاهش استرس والدینی ” و “بهبود مشکلات رفتاری کودکان ” گزارش نمودند. در اﻳﻦ پژوهش ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﮔﺮوه درﻣﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ واﻟﺪ – ﻛﻮدك ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ داﻧـﺶ و اﻃﻼﻋﺎت و ﻧﻴﺰ اﻋﺘﻤﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ واﻟـﺪﻳﻦ در ﻓﺮزﻧـﺪ ﭘـﺮوري ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارﺗﺒﺎط واﻟﺪ – ﻛﻮدك ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷـﺪه، رواﺑـﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺗﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري و پرخاشگری در ﻣﻴﺎن کودکان می شود.
8) بری و ارین (2010) در پژوهشی با عنوان رفتارهای پرخطر، رفتارهای کودک و مادر و رشد مهارتهای اجتماعی در سرتاسر دوران کودکی دریافتند که مهارت های اجتماعی در سالهای اولیه به شدت در حال رشد است و روابط اجتماعی کودکان کوچکتر از کیفیت بیشتری نسبت به کودکان بزرگتر برخوردار است .آنان در این تحقیق نشان دادندآموزش کودکان در سالهای اولیه زندگی از اهمیت خاصی برخورداراست . آموزش مهارت های زندگی سبب افزایش مشارکت اجتماعی و در نهایت رشد اجتماعی کودکان می شود.

خلاصه فصل
در این فصل ابتدا سبک دلبستگی تعریف شد و اشاره شد تعریفی از سبک دلبستگی که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد .با این حال سبک دلبستگی را می توان پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاص در زندگی خود برقرار میکنیم، طوري که باعث میشود وقتی با آنها تعامل میکنیم، احساس نشاط و شعف کرده و به هنگام استرس از اینکه آنها را در کنار خود داریم، احساس آرامش کنیم. تعریف کرد . سپس نظریه های مطرح در زمینه ی دلبستگی از جمله نظریه های روان تحلیل گری ، رفتار گرایی ، کردارشناسی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفتند .در قسمت های بعد ضمن تعاریفی از رشد اجتماعی و و یژگیهای موثر بر رشد ، پرخاشگری ، تعریف و انواع آن به تبیین سبک دلبستگی و تاثیر آن بر روابط اجتماعی و میزان پرخاشگری کودکان پرداخته شد و اشاره شد سبک های دلبستگی (ایمن ، اجتنابی ، دوسوگرا )هر کدام به طریق خاصی بر روابط کودکان در بزرگسالی تاثیر می گذارند .این تاثیرات عبارتند از شادی ،آرامش ،خود باوری ، پایدار بودن ویا می تواند بالعکس موجب مشکل در برقراری روابط صمیمانه ، کم علاقگی به روابط اجتماعی ، پریشانی و آشفتگی شود . در نهايت نتايج مطالعات خارجي و داخلي انجام شده در زمينه ي رابطه سبک دلبستگی با پرخاشگری و رشد اجتماعی مطرح شد و نتايج پژوهش ها نشان مي دهد رفتارهای کودک و مادر بر رشد مهارتهای اجتماعی در سرتاسر دوران کودکی تاثیر می گذارد. مهارت های اجتماعی در سالهای اولیه به شدت در حال رشد است و روابط اجتماعی کودکان کوچکتر از کیفیت بیشتری نسبت به کودکان بزرگتر برخوردار است . همچنین نتایج نشان می دهد زمانی که رابطه واﻟﺪ – ﻛﻮدك ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷـود، رواﺑـﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺗﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت رﻓﺘـﺎري و پرخاشگری در ﻣﻴﺎن کودکان می شود.بنابراین آموزش کودکان در سالهای اولیه زندگی از اهمیت خاصی برخورداراست . آموزش مهارت های زندگی سبب افزایش مشارکت اجتماعی و در نهایت رشد اجتماعی کودکان می شود.

در اين فصل طرح پژوهش، جامعه آماري تحقيق، حجم نمونه، روش نمونه گيري، ابز ارهاي پژوهش، چگونگي اجراي آن ها و روش هاي آماري مورد استفاده براي تحليل داده ها شرح داده خواهد شد .
1-3طرح پژوهش
پژوهش حاضر از نظر روش گرد آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف  کاربردی می باشد.
2-3جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کودکان 7تا 11سال (مقطع ابتدایی ) شهرستان بهشهردر نیم سال دوم تحصیلی سال 1393 می باشند.
3-3حجم نمونه
با توجه به عدم همکاری برخی معلمان جهت پر کردن پرسشنامه های پرخاشگری (با توجه به شناختی که از کودکان دارند )و محدودیت زمانی بعضی مادران به دلیل اشتغال و غیره…در این پژوهش از 150دانش آموز75(نمونه دختر)و (75نمونه پسر) به صورت نمونه در دسترس استفاده شد.
4-3روش گردآوری داده ها
روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق روش مطالعه کتابخانه ای است . با بهره گیری از مقالات و کتب متعدد داخلی و خارجی وسایت های معتبر روانشناسی جهت تکمیل اطلاعات کتابخانه ای .
5-3ابزار جمع آوری اطلاعات :در این تحقیق شامل سه پرسش نامه به شرح ذیل می باشد
1-5-3آزمون سبک دلبستگی هزن و شیور
این مقیاس توسط هزن و شیور(1987) ساخته شد. این پرسش نامه دارای 15 گویه است که به هریک از سه سبک دلبستگی ایمن ، اجتنابی و دوسوگرا 5 گویه تعلق می گیرد. نمره گذاری دراین مقیاس از هرگز(0)تا تقریبا همیشه(4) صورت می گیرد. نمرات خرده مقیاس های دلبستگی توسط میانگین 5 سوال هر خرده مقیاس به دست می آید. محققانی که از این مقیاس در تحقیقات خود استفاده کرده اند کارایی آن را در تعیین سبک دلبستگی افراد تعیین کرده اند مطابق یافته ها تفاوت بین دو اجرای توصیف های 1-2-3-معنادار نیست و این آزمون در سطح 95%قابل اعتماد است .از سوی دیگر میزان آلفای کرونباخ در مورد اجرای این پرسش نامه بر روی 100 نفر برای دست یابی به قابلیت اعتماد78% بوده است .(فنی و نولر ، 1990)
2-5-3آزمون رشد اجتماعی وایلند
تست رشد اجتماعی وایلند در سال 1953 توسط دل(Doll) تیهه و تدوین گردید و در سال 1357 توسط محمد تقی براهنی .ولی اخوت و لقمان دانشمند، ترجمه و رواسازی شده است. این مقیاس برای گروه سنی «25-0» سال طراحی شده است. و کاربرد آن برای افرادی که دچار ناتوانی هوشی  هستند بیشتر است. این مقیاس 117سئوال دارد و به گروههای یک ساله تقسیم شده است. در هرماده، اطلاعات مورد نیاز نه از طریق موقعیتهای آزمون، بلکه از راه مصاحبه با مطلعین(پدر، مادر و یا اعضای خانوده یا مربی) یا خود آزمودنی، به دست می آید. اساس این مقیاس براین امر استوار است که فرد در زندگی روزمره ، توانایی چه کارهایی را دارد.این مقیاس به هشت طبقه  خودیاری عمومی، خودیاری در غذا خوردن، خودیاری در لباس پوشیدن، خود فرمانی، اشتغال، ارتباط زبانی، جابجایی، اجتماعی شدن تقسیم می شود.با توجه به نمره های شخص در طبقات هشت گانه این مقیاس ،می توان «سن اجتماعی»(SA) و «بهره اجتماعی»(SQ) را محاسبه کرد.مقیاس وایلند در مورد 620نفر در هر یک از گروههاس سنی شامل ده مذکر و ده مونث از تولد تا 30 سالگی ،هنجاریابی و ضریب اعتبار یا باز آزمایی 123نفر ،92%گزارش شده و فاصله بازآزمایی از یک روز تا 9 ماه بوده است (پرستار ،1388)
3-5-3پرسش نامه پرخاشگری باس و پری
نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری(1992)

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد پرخاشگری، رفتار پرخاشگرانه، دانش آموزان پسر Next Entries منبع پایان نامه درمورد پرسش نامه، پرخاشگری، دوسوگرا