منبع پایان نامه درمورد ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیت، غیر بزهکار، برون گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺧﻮدﮐـﺎر وﻋﺎدت ها اﺧﺘﺼﺎص دارد، ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮدی در ﺧﺼﻮص ﺧﻮداﻧﮕﺎره ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﺪاف و ارزش ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮداﻧﮕـﺎره ﻫـﺎﯾﯽ ﻣـﯽﺗﻮاﻧﻨـﺪ ارزش و ﻣﻌﻨـﺎی ﻫﺮآﻧﭽـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ واﮐﻨﺶﻫـﺎی ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ را ﺗﻐﯿﯿـﺮ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻪ ﺑُﻌﺪ ﻣﻨﺶ، ﻫﻢ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻘﻼﻧﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﺮدی و ﻏﯿﺮ ﻓـﺮدی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد (ﮐﻠﻮﻧﯿﻨﺠﺮ، 1991 به نقل از کاویانی ،1386).ها با رفتار پرخاشگری و زود انگیخته ارتباط دارد به نحوی که
ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻬﺪاشت، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻢ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﭼﻨﺪ وﺟﻬﻲ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رواﻧﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ دﺧﻴﻞ هستند. اﻋﺘﻴﺎد ﻧﻮﻋﻲ آﺳﻴﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ و ﻃﺮد ﺷﺪﮔﻲ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺧﺎص در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي را ﺑـﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻛﻨــﺪ. دﻻﻳـــﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑـــﺮاي  ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر وﺟﻮد دارد. ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻮاد ﻣﻲ روﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ دیگر ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮد را رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺟﻠﻮه دﻫﻨﺪ.
در این پژوهش از بین عواملی که به طور مستقیم و غیر مستقیم می توانند در بزهکاری نقش مستقیم و غیر مستقیم داشته باشند، ویژگی های شخصیتی را انتخاب کردیم. هدف از انتخاب این متغیر این بود که نوجوانان با توجه به شناسایی ویژگی های شخصیتی خود و همچنین تفکیک این ویژگی ها خصوصیات خود را بهتر بشناسند و از همه مهمتر اینکه تفاوت های شخصیتی بین خود و افراد بزهکاررا بهتر شناسایی کنند.با توجه به مطالب ارائه شده در این پژوهش ما به دنبال پاسخگویی به این سؤالات می باشیم که آیا بین ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت وجود دارد؟ و اینکه نقش کدام یک از مؤلفه های ویژگی های شخصیتی در بزهکاران و غیر بزهکاران مؤثرتر است؟ علاوه بر این نقش ویژگی های دموگرافيک تحصیلات و جنسیت در هر يك از سه متغیر ذکر شده چگونه است؟

اهداف و ضرورت پژوهش:
بزهكاري پديده اي طبيعي و ذاتي نيست و هيچ نوجوان و جوان بزهكاري از هنگام تولد مجرم به دنيا نمي آيد؛ بلكه عوامل متعدد و گوناگوني او را به سوي ارتكاب به جرم و بزه سوق مي دهد.
يكي از مسائل و مشكلات بغرنج جوامع امروز كه توجه بسياري از روان شناسان و جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود جلب كرده است؛مسئله رواج بزهكاري در بين نوجوانان و جوانان است(فرجاد 1383).
علت بزهكاري معمولاً علت واحدي نيست؛ بلكه چندين علت دست به دست يكديگر داده و باعث بروز بزه در افراد مي شوند. علل مهمي كه مي توان نسبت به ساير عوامل اساسي تر تشخيص داد شامل عوامل اجتماعي، اقتصادي، روابط والدين و نوجوانان مي شود. جامعه شناسان به عوامل مستقيم و غير مستقيم محيط و تراكم جمعيت، وضع سكونت، آلودگي هوا و… توجه كرده اند. نقش شرايط اجتماعي وتعارضاتي كه در چارچوب آن به وقوع مي پيوندد امكان ناپذير است به همين دليل نمي توان بزهكاري را تنها براساس عوامل اجتماعي بررسي كرد.
بررسي ها نشان مي دهد كه اگر در جامعه اي ثبات و پايداري اجتماعي وجود نداشته باشدو جامعه در شرايط دشواري چون شورش، جنگ يا انقلاب باشد و پاره اي از شرايط غير عادي و ناسازگاري عمومي در جامعه رواج داشته باشد، ميزان بزهكاري رو به افزايش مي گذارد و به عكس هر قدر جامعه به سوي پايداري سوق داده شود، ميزان بزهكاري كاهش پيدا مي كند( يوسف كريمي، روان شناسي اجتماعي).
اگر پدر و مادر نسبت به كارهاي خلاف فرزندانشان بي توجه و بي تفاوت باشند، بدون شك زمينه اي براي ارتكاب خطاهاي بزرگ فراهم مي آورند ؛به عبارت ديگر چنانچه با عادات ناپسند و ضد اخلاقي كودكان در همان بدو امر برخورد درست و اصولي نشود؛ در دوران نوجواني كه آنان با بحران هاي شديد روحي، رواني و اجتماعي روبرو هستند، تغيير شكل خواهند يافت و خود را به صورت انواع بزهكار محيط، انحرافات اخلاقي، كمبودهاي اجتماعي، اعتيادهاي خانمان سوز و …… نشان خواهند داد.
با توجه به اينكه ارتباطات نوجوان و جوانان با اجتماع بيشتر از كودكان است و درصدد كسب تجربه هاي جديدتري برمي آيند لذا مشخص ساختن مرز خوبي و بدي ، صداقت و رياكاري، درستي و خلاف، ارزش و ضد ارزش ، اهميت فوق العاده اي پيدا مي كند ( ماندانا سلحشور، روزنامه اعتماد).
بروز و ارتکاب رفتارهای بزهکارانه از سوی نوجوانان در فعالیت ها و ابعاد گوناگون زندگی ایشان، اعم از اجتماعی، تحصیلی، شغلی، روحی و روانی و … اخلال ایجاد می کند. بیش از پیش اهمیت این حقیقت به ذهن تداعی می گردد که شناخت اوصاف و ویژگی های شخصیتی گروه نوجوان جامعه می تواند به نحو آشکاری به برقراری امنیت و سلامت روانی اجتماعی در فضای زندگی این گروه، در سطح کلان به فضای نظام اجتماعی کمک نماید.
بديهي است ویژگی های شخصیتی موضوعي است كه به صورت مستقيم و غیر مستقیم افراد مختلف بخصوص بزهکار و غیر بزهکار را تحت تأثير قرار مي دهد. بر همين اساس شناسايي عوامل مؤثر و مرتبط با آن امري ضروري مي باشد. بنابراين بررسي مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار با غیر بزهکار نيز گامي در همين راستا است و مي تواند به مسئولین کشوری، مراکز اصلاح و تربیت و…. كمك كند تا در برنامه ريزي و کاهش و شناسایی عوامل پیش بینی کننده بزهکاری از نتايج آن استفاده نمايند و در واقع راه هايي بيابند تا سلامت جامعه را بهبود بخشند ،بر اين اساس مي توان به ضرورت و اهميت اجراي اين تحقيق پي برد.

اهداف تحقیق :
هدف کلی:
مقایسه ویژگی های شخصتی بزهکاران در شهرستان ماهشهرو همچنین نقش تعدیلکنندگی جنسیت، تحصیلات و……… آنها.

فرضیه تحقیق:
بین ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معناداری وجود دارد.

تعريف مفهومی و عملیاتی متغیر ها:
تعريف مفهومی:
ویژگی های شخصیتی:
خصیصه‌های عمومی پایه‌های اصلی شخصیت را شکل می‌دهند. این ویژگی‌های مرکزی، هر چند از نظر نفوذ و اقتدار ویژگی‌های اصلی نیستند؛ اما خصیصه‌های عمده‌ای هستند که ممکن است برای توصیف یک فرد دیگر به کار آیند. عبارت‌هایی چون هوشمند، امین، کمرو و مضطرب نمونه‌هایی از ویژگی‌های مرکزی هستند . از نظر آیزنگ منظور از ویژگی های شخصیتی ویژگی های غالب افراد در هر یک از مؤلفه های :اعتیاد ،جرم جویی، روان نژند گرایی ، روان پریش گرایی ، برون گرایی و درون گرایی می باشد(به نقل از کاویانی،1381).

بزهكاري يا جرم:
اقدام به عملي كه بر خلاف موازين ، مقررات ، قوانين و معيارهاي ارزش فرهنگي هر جامعه باشند در آن جامعه “بزهكاري” يا “جرم” تلقي مي گردد و كساني كه مرتكب چنين اعمال خلاف مي گردند “مجرم” يا “بزهكار” ناميده مي شوند. در برخي موارد مي توان آنها را افراد قانون شكن شمرد؛ يعني كساني كه از قانون تبعيت و پيروي نمي كنند يا چگونگي وضع قانون را نمي شناسند و يا به اصالت وضع قوانين معتقد نيستند(فرجاد، 1383).

غیر بزهکار:
به نوجوانان زیر 18 سال که به لحاظ اخلاقی و حقوقی و روانی مشکلی برای خود وجامعه ایجاد نکرده باشند.
درون گرایی: رفتاری است که با دیدگاه درونی ذهنی همراه بوده و فرد درون گرا آمادگی بیشتری برای خودداری و تسلط بر نفس از خود نشان می‌دهد. این افراد کمتر تمایل به حضور در جمع را دارند و بیشتر دقت خود را به مطالعه و فعالیت های ذهنی انفرادی می‌گذرانند(آیزنگ ـ ۱۹۴۷).
برون گرایی: رفتاری است که با دیدگاه عینی و خارجی مشخص شده و با فعالیت عملی بالاتری همراه است، افراد برون‌گرا از آمادگی کمتری برای تسلط بر نفس خویش برخوردارند(آیزنگ ـ ۱۹۴۷).
روان پریش گرایی: به معنای وضعیت روانی غیرطبیعی است و اصطلاحی است که در روان‌ پزشکی برای حالتی روانی به کار می‌رود که اغلب به صورت از دست دادن تماس با واقعیت توصیف می‌شود. سایکوز به انواع جدی اختلالات روانی اطلاق می‌شود که در طول آن‌ها بیمار ممکن است دچار توهم و هذیان شود(آزاد،1382).
روان نژند گرایی: نوروز یا روان‌نژندی در روان‌شناسی، نوعی سراسیمگی است که از پایه و اساس کالبد شناسانه‌ای ندارد. به عبارتی دیگر روان‌نژندی نوعی بیماری روانی یا رفتاری است که اساس عضوی ندارد(آزاد،1382).

جرم جویی:
تعريف قانوني ورسمي جرم، بيانگر اين نكته است كه آنچه را دولت جرم بشناسد ، جرم است. بدين ترتيب، اين تعريف عملي را جرم محسوب مي دارد كه در قوانين جزايي بدان اشاره شده و در قالب تعيين كيفري خاص در ازاي آن، مشمول ضمانت اجراهاي دولتي قرار گرفته است (داگلاس و هنيز ، 1383: 55).
اعتیاد: یک بیماری اصلی، مزمن و عصبی است که در اثر عوامل ژنتیکی، فیزیولوژیک و اجتماعی رشد و بروز پیدا می‌کند به طوری که وجه مشخصه‌ی این بیماری اختلال در کنترل انجام عملی و یا احساس اجبار در انجام یک عمل مشخص با وجود آگاهی نسبت به عواقب خطرناک آن باشد  .
اعتیاد پاسخ فیزیولوژیک بدن است به مصرف مکرر مواد اعتیادآور . این وابستگی از طرفی باعث تسکین و آرامش موقت و گاهی سبب تحریک و نشاط گذرا برای فرد می‌گردد و از طرف دیگر بعد از اتمام این اثرات سبب جستجوی فرد برای یافتن مجدد ماده و وابستگی مداوم به آن می‌شود.  در این حالت فرد هم از لحاظ جسمی و هم از لحاظ روانی به ماده مخدر وابستگی پیدا می‌کند و مجبور است به تدریج مقدار ماده مصرفی را افزایش دهد.

تعريف عملیاتی متغیرها:
ویژگی های شخصیتی: نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنگ(EPQ-R) کسب می کنند.
بزهکاری: منظور از بزهکاران گروهی از افراد زیر هیجده سال می باشند که در نمونه مورد مطالعه مورد استفاده قرار گرفته می شوند.
غیر بزهکار: منظور از غیر بزهکاران گروهی از دانش آموزان زیر هیجده سال در مدارس سطح شهر ماهشهر می باشند که مشغول به تحصیل می باشند.
درون گرایی: نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنگ(EPQ-R) کسب می کنند.
برون گرایی: نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنگ(مقیاس برون گرایی) کسب می کنند.
روان‌پریش گرایی: نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنگ(مقایسه روان پریش گرایی) کسب می کنند.
روان نژند گرایی: نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنگ(مقیاس روان نژند گرایی ) کسب می کنند.
جرم جویی: نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنگ(مقیاس جرم جویی ) کسب می کنند.
اعتیاد: نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنگ(مقیاس اعتیاد) کسب می‌کنند.

فصل دوم
پیشینه پژوهش

مقدمه
در این فصل پژوهشگر در آغاز به ذکر مبانی نظری تحقیق می پردازد به این معنی که به تشریح متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق و مدل های مربوط به آنها اشاره می کند و پس از آن تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع در ایران و جهان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

مبانی نظری شخصیت
تعاریف شخصیت:
مسئله تعریف شخصیت یک مشکل عمده است و در خلال سال‏‏ها تعاریف مختلفی از شخصیت ارایه شده است. آلپورت توانست حدود 50 معنا را برای این اصطلاح مطرح کند. تحلیل آلپورت منطبق با تاریخ مفهوم شخصیت بود که با اصطلاح به نقاب آغاز شد این اصطلاح به نقاب که ابتدا در نمایشنامه‏‏های یونان قدیم به کار برده می‏شد ،اشاره داشت و مضامین مختلف آن در زمینه‏‏های مختلفی مانند:الهیات، فلسفه، جامعه شناسی، زبان شناسی و روان شناسی راه یافت (شولتز و شولتز، 1381). دامنه ی تعاریف موجود از فرآیند های درونی ارگانیسم تا رفتارهای مشهود ناشی از تعامل افراد در نوسان است. نظری اجمالی به تعاریف شخصیت نشان می دهد که تمام معانی شخصیت را نمی توان در یک نظریه ی خاص یافت؛ بلکه در حقیقت تعریف شخصیت بستگی به نوع نظریه هر دانشمند دارد. برای مثال وارن5 شخصیت را مجموع خصوصیات شناختی، عاطفی، ارادی، فیزیولوژیک و مورفولوژیک

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، مسئولیت مدنی، جبران خسارات، قانون مدنی Next Entries منبع پایان نامه درمورد برون گرایی، وظیفه شناسی، صفات شخصیت، پنج عامل شخصیت