منبع پایان نامه درمورد ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیت، افراد بزهکار، غیر بزهکار

دانلود پایان نامه ارشد

د بهنجار و زند اني د ر انگلستان نشان د اد كه بين اختلالات شخصيت و رفتارهاي جنايي رابطه وجود دارد . حدود 69% از اين نمونه دچار اختلال شخصيت مرزي بودند ، همچنين اختلال شخصيت ضد اجتماعي 55%، اختلال شخصيت خود شيفته 48% و اختلال شخصيت پارانوييد 47% گزارش شده اند .
ﻛﻮﻫﻦ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﭘﺴﺮان بزهکار، ﻧﻈﺮﻳـﻪ ﺧـﺮده ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ را ﺑـﺎ ﺗﻔﻜﻴـﻚ رﻓﺘـﺎراﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺎن از اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﺰﻫﻜﺎري ﭘﺴﺮان ﻃﺒﻘﺎت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮد. ﺑﻪ ﺑﺎور ﻛﻮﻫﻦ، دار و دﺳﺘﻪ بزهکاران و ﺧـﺮده ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺑﺰﻫﻜﺎري در ﺟﺎﻳﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮاي کسب ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ و فرصت های اﻗﺘـﺼﺎدي ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از راه ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺎﻧﺲ ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ. وي ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧـﻮرد ارز ش های ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت، ﺑﻪ وﻳـﮋه ﺑـﻴﻦ ﻫﻨﺠﺎرﻫـﺎ و ارز ش های ﻃﺒﻘـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﺴﻠﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ شکل ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ ، زﻣﻴﻨـﻪ را ﺑﺮاي رﻓﺘﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ میﺳﺎزد (گیسون41،1997).
آدامز و دیگران42(1994) در پژوهشی که با استفاده از روش کمی و تکنیک پیمایشی و به صورت پرسشنامه انجام داده اند، روشن ساخته اند که میان بزهکاری و مهاجرت افراد، رابطه ي معناداری وجود دارد. تفاوت های اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و رفتاری که مهاجرین در فضای جدیدی که به آن مهاجرت کرده اند با آنها مواجه می شوند؛ شخصیت افراد مهاجر را که حجم عمده ای از آنها را نوجوانان تشکیل می دهند، تحت تأثیر قرار داده و این مسئله به پیدایش و شیوع رفتارهای بزهکارانه از سوی ایشان دامن می زند.
مایرز43(1995) نشان داده است که میان رفتارهای بزهکارانه و نمرات آسیب شناسی روانی و برخی اختلالهای شخصیتی از جمله اختلال شخصیت خودشیفته، رابطه ي معناداری وجود دارد.
اروین44(1998) در پژوهشی که راجع به گرایش نوجوانان در دوره ي نوجوانی به ارزش های جدید و متنوع انجام داده است، نشان می دهد که در دوره ي نوجوانی، افراد نوجوان تا حدی خود را با افراد بزرگسال مقایسه کرده و سعی می کنند خود را برخوردار از عقاید و ارزش های خاص این گروه جلوه دهند. طی این شبیه سازی، تأثیرپذیری نوجوانان از گروه بزرگسال نوع تعامل ایشان با همدیگر را تحت تأثیر قرار می دهد. اثر گذاری بزرگسالان بر نوجوانان از یک سو و از سوی دیگر اثرگذاری نوجوانان بر یکدیگر، به همان میزان که ممکن است مثبت و سازنده باشد، مي تواند منفی بوده و زمینه ي گرایش ایشان را به رفتارهای بزهکارانه فراهم آورد.
لازاروس45 ( به نقل از اندلر و پاركر46، 1993) معتقد است استرس زماني رخ مي دهد كه مطالبات فراتر از منابع سازشي فرد باشند . مقابله توسط نظريه پرد ازان به عنوان كوشش هايي براي بالابردن سازش بين شخص و محيط و يا به عنوان تلاش هايي براي اداره رويدادهايي كه استرس زا درك مي شوند ، تعريف مي شود (لازاروس و فولكمن، 1984).

جمع بندی:
شخصیت عبارت است از مفاهیم تجربی خاصی که بخشی از نظریه شخصیتی هستند و توسط ناظر به کار برده می‏شوند. به دلیل فقدان یکپارچگی در نظریه شخصیت، ارائه توصیفی از شخصیت که به طور مناسبی تمام عناصر گوناگون و متضاد موجود در این حوزه پیچیده و دشوار از علم را در بر گیرد، مشکل است. بهترین تعریفی که در این جا می‏توان ارایه کرد، تعریفی است که نظر اکثر روان شناسان را در خصوص تقدم کاربرد بر نظریه نشان می‏دهد؛ یعنی، شخصیت انتزاعی آن دسته از خصوصیات پایدار شخصی است که برای رفتار بین فردی او اهمیت زیادی دارد. در کاربرد این تعریف، ما همچنین متأثر از تأکید آلپورت (1937) هستیم که شخصیت دقیقاً همان چیزی است که فرد واقعاً هست؛ یعنی، شخصیت شامل عمیق ترین و نوعی ترین خصوصیات فرد است (سیاسی، 1382).
آلپورت توانست حدود 50 معنا را برای این اصطلاح مطرح کند. تحلیل آلپورت منطبق با تاریخ مفهوم شخصیت بود که با اصطلاح به نقاب آغاز شد. این اصطلاح به نقاب که ابتدا در نمایشنامه‏‏های یونان قدیم به کار برده می‏شد ،اشاره داشت به مضامین مختلف آن که در زمینه‏‏های مختلفی مانند:الهیات، فلسفه، جامعه شناسی، زبان شناسی و روان شناسی راه یافت (شولتز و شولتز، 1381). دامنه ی تعاریف موجود، از فرآیند های درونی ارگانیسم تا رفتارهای مشهود ناشی از تعامل افراد در نوسان است. نظری اجمالی به تعاریف شخصیت، نشان می دهد که تمام معانی شخصیت را نمی توان در یک نظریه ی خاص یافت؛ بلکه در حقیقت تعریف شخصیت بستگی به نوع نظریه هر دانشمند دارد.
مک کراء47(1949) و پل کاستا48(1942) که در مرکز پژوهش پیری شناسی مؤسسه‏‏های تندرستی در «بالتیمور، مریلند» کار می‏کنند، برنامه ای را در پیش گرفته اند که پنج عامل شخصیت معروف به «پنج عامل عمده» یا « پنج بزرگ»49 را شناسایی کرد:1- روان رنجور خویی50 2- برونگرایی51 3- تجربه گرایی52 4- همسازی53 5- وظیفه شناسی54. این پنج عامل با انواع شیوه های سنجش از جمله: خود سنجی‏‏ها، آزمون‏های عینی و گزارش‏های مشاهده گران تأیید شدند. سپس پژوهشگران یک آزمون شخصیت به نام «پرسشنامه شخصیت NEO55 ساختند (که سه واژه بدست آمده از حروف اول سه عامل اول هستند.) یافته‏‏های هماهنگ این عوامل از شیوه‏‏های سنجش مختلف، پیشنهاد می‏کند که آن‏ها جنبه‏‏های برجسته شخصیت هستند.این عوامل شرح داده شده اند.
در نظریه پنج عامل اساساً پنج عامل را به عنوان تمایلاتی مبنایی که زمینه زیستی دارند، معرفی کرده اند، یعنی تفاوت‏‏های رفتاری مربوط به پنج عامل به ژن‏‏ها، ساختار مغز و مانند آن بر می‏گردد. دراین تمایلات اساسی، آمادگی عمل و احساس به نحوی خاص است و به طور مستقیم تحت تأثیر محیط قرار ندارد. آن‏ها با طرح مجدد مسئله طبیعت در برابر تربیت، نظر خود را به این ترتیب بیان می‏کنند. جان کلام این است که صفات شخصیت، مانند خلق و خو، آمادگی‏‏هایی درونی در مسیر رشد بوده و اساساً مستقل از تأثیرات محیطی هستند (مک کراء و همکاران، 2000؛ کنعانی،1385).
—آیزنک در بحث های خود پیرامون شخصیت دو مسئله ی کلی را مطرح می کند .یکی از این مسائل جنبه ی توصیفی شخصیت است که از دیرباز در روانشناسی مطرح بوده است . مسئله ی دیگر بررسی عوامل سببی است که در جریان آن می کوشد علل زیرساز اختلاف های شخصیت افراد را تجزیه و تحلیل کند.
برونگرایی ـ درونگرایی: بعدی است که دامنه ای بین دو حد انتهایی دارد و در وسط های این دامنه افرادی قرار دارند که نه برونگرا هستند نه درونگرا . از داده های تجربی هم چنین بر می آید که بیشتر مردم در همین منطقه بینابین قرار دارند. نمونه ی بارز برونگرایی کسی است که مردم آمیز است ؛ از مهمانی خوشش می آید ؛ دوستان بسیار دارد ؛ به سخن گفتن با دیگران نیاز دارد ؛ مشتاق تحریک و هیجان است و بطور کلّی فردی تکانشی است . تغییر و دگرگونی را دوست دارد ؛ تمایل به پرخاشگری دارد ؛زود از کوره در می رود ؛ احساس هایش را در اختیار ندارد و آدم چندان باثباتی نیست.
از سوی دیگر نمونه ی بارز درونگرایی فردی کم حرف و به نحوی گوشه گیر است ؛ آدم توداری است ؛ به دور اندیشی تمایل دارد ؛ به احساس های آنی اعتماد نمی کند ؛ تحریک و هیجان را دوست ندارد ؛ زندگی منظم و با قاعده را دوست دارد ؛ به احساساتش کاملاً مسلط است و زود از کوره در نمی رود . با ثبات و تا حدودی بدبین است و برای معیارهای اخلاقی ارزش فراوان قائل است . این دو دسته از نظر سطح پایه ی انگیختگی مغزی با یکدیگر فرق می کنند . برون گراها به خاطر پایین بودن سطح انگیختگی شان به تحریک نیاز دارند و به طور فعال آن را می جویند . درون گراها به خاطر بالا بودن سطح پایه ، از برانگیختگی اجتناب می کنند . در نتیجه به تحریک حسی واکنش شدیدتری نشان می دهند ، به علاوه آنها آستانه ی درد  پایین تری دارند .
روان پریشی گرایی (سایکوتیک) :روان پريشي كه به عنوان معادل «سایکوز» انتخاب شده است، غالباً شديدترين حالت در فرد مبتلا به اختلال رواني محسوب مي‌شود. در نقطة مقابل وقتي فرد مبتلا، دچار «اختلالات خلقی یا اضطرابی» شناخته مي‌شود، هر چقدر هم اختلال شديد باشد، ارتباط بيمار با جهان پيرامون، حفظ مي‌شود و يا خدشه‌دار شدن اين ارتباط، در حداقل خود است؛ در حالي كه فرد روان پريش يا «پسيكوتيك»، معمولاً در جهاني غيرواقعي سير مي‌كند و ذهنيات او با روند منطقي تفكر همخواني ندارد.
روان پريشي بيشتر در افراد جوان اتفاق مي افتد و حدود سه تا پنج نفر از هر صد نفر حالاتي از روان پريشي را تجربه مي كنند . اين ميزان بيشتر از شيوع ديابت ( بيماري قند) مي باشد. غالب مردم از اين دوره بيماري رهايي پيدا مي كنند.روان پريشي ممكن است براي هر كسي اتفاق بيفتد و مثل هر بيماري ديگري مي تواند درمان شود.روان پريشي انواع مختلفي دارد مانند: اسكيزو فرنيا، افسردگي روان پريشي ، بيماري دو قطبي واختلال هذياني. اسكيزوفرنيا از موارد شايع بيماري هاي روان پريش است كه حدود5/1 -1 درصد افراد جامعه را در طول عمر مبتلا مي سازد .روان پريشي مي تواند موجب تغييرات خلق و تفكر و بروز عقايد غير طبيعي گردد و مجموعه اين عوامل باعث مي شوند كه نتوان احساسات شخص بيماري را درك كرد. براي فهم تجربيات مربوط به روا نپريشي بهتر است به چند علامت مشخص این افراد که عبارتند از:تفکرگيج و مبهم ( سردر گمي) ،  اعتقادات غلط( هذيان) و  توهم اشاره کرد.

روان نژند گرایی :روان‌نژندی نوعی بیماری روانی یا رفتاری است که اساس عضوی ندارد. در این بیماری اضطراب روانی با حفظ سلامت توان عقلی در شخص پدید می‌آید. روان‌شناسان بر این باورند که نگرانی یکی از مهمترین علامت‌های روان نژندی و بیشترین و رایج‌ترین نوع آن است. نگرانی هم نوع موقت دارد و هم دایمی. برخی از روان‌شناسان نگرانی را چنین تعریف می‌کنند: نگرانی احساس عمومی به آزردگی ناخوشایند، انتظار خطر وترس ناشی از خطری است که شخص منتظر آن است و نمی‌داند از کجا سرچشمه می‌گیرد.
جرم جویی: هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می شود.

به طور کلی عوامل زیادی بر جرم و جرم جویی تأثیر می گذارند که اهم آنها عبارتند از:1. فقر و بیکاری 2.عوامل درون فردی 3. عوامل برون فردی
اعتیاد : اعتیاد یک بیماری اصلی ،  پیش رونده  و كشنده  است.این عارضه ، نوعی ارتباط تسکین دهنده با یک ماده روان گردان یا تأثیر گذار بر ذهن و یا رفتاری که ما را در برابر ميل بیش از حد ناتوان می کند ، می باشد. اعتیاد به عنوان  حالتی  که در آن  بدن انسان برای انجام فعالیت های عادی خود  به یک ماده یا یک رفتار خاص وابسته می شود، تعریف شده است. زمانی که ماده مورد نیاز در اختیار بدن قرار نمی گیرد یا انجام رفتاری که  شخص معتاد  بدان وابسته شده است امکان پذیر نمی باشد، نتیجه کار  بروز علائم  خماری  يا محروميت است. اعتیاد را می توان  اجبار به انجام کاری تعریف کرد که فرد از پی آمدهای زیانبار آن آگاه است. حتي والدين ، همسر و ديگر  نزدیکان فرد معتاد به راحتي اين واقعيت را كه اعتياد نوعي بيماري است نمي پذيرند. علت اين امر آن است كه اين افراد نيز از لحاظ احساسي در فرايند بيماري فرد معتاد درگير هستند.ویژگی های شخصیتی یک سازه ی محوری در روان شناسی و علو رفتاری می باشد و برای افراد ، مراکز و مؤسسات مختلف از اهمیت بالایی برخورداراست.بنابراین ،پژوهش های متعددی انجام گرفته است تا پیشایندها و تأثیر آن را شناسایی کنند.تا حدودی،متغیر های متعدد و مهمی شناسایی شده اند که مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار یکی از جمله این متغیرها هستند. با وجود این،پژوهش های بیشتری (به ویژه در ایران) مورد نیاز است تا به مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار به عنوان متغیرها توجه نمایند که می توانند پیشگیری ، کنترل و درمان را تحت تأثیر قرار دهند.

فصل سوم
روش تحقیق

در این فصل نوع تحقیق جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری ،ابزار مورد استفاده در تحقیق، طرح تحقیق ،روش های آماری (توصیفی و استنباطی)و روایی و پایایی ابزار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد غیر بزهکار، پسران نوجوان، نوجوانان بزهکار، استان مازندران Next Entries منبع پایان نامه درمورد غیر بزهکار، انحراف معیار، جامعه آماری، پرسش نامه