منبع پایان نامه درمورد ورشکستگی، قلام تعهدی، اقلام تعهدی، بحران مالی

دانلود پایان نامه ارشد

در مورد جريانهاي نقدي ارائه ميكند، بنابراين بررسي توانايي نسبتهاي موجود در صورت جريان وجوه نقد به منظور پيشبيني ورشکستگی از اهميت ويژهاي برخوردار است.
با توجه به مطالب عنوان شده در بالا سوال تحقیق را میتوان بدین صورت بیان نمود:
( آیا نسبتهای مبتنی بر اقلام نقدی قابلیت پیشبینی بهتری از شرایط بحران مالی شرکتها ارائه می‌دهند یا نسبتهای مبتنی بر اقلام تعهدی و یا ترکیبی از آنها؟
لذا فرضيههاي تحقيق به شرح زير ارائه ميشوند:
( در شرایط بحران مالی شرکتها، ترکیبی از نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی بهتر از نسبتهای مالی صرفاً مبتنی بر اقلام تعهدی قادر به پیشبینی ورشکستگی میباشند.
( در شرایط بحران مالی شرکتها، ترکیبی از نسبتهای مالی مبتنی به صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی بهتر از نسبتهای مالی صرفاَ مبتنی بر اقلام نقدی قادر به پیش بینی ورشکستگی می‌باشند.
در شرایط بحران مالی شرکتها، نسبتهای مالی مبتنی بر اقلام نقدی، قابلیت پیشبینی بیشتری نسبت به نسبتهای مالی مبتنی بر اقلام تعهدی، در دوره نهفتگی دارا میباشند.
4-1- اهداف اساسی تحقیق
از جهات مختلف پیشبینی در آستانه ورشکست قرار گرفتن یک شرکت مفید می‌باشد. از این رو لازم است پیش از اینکه شرکت رسماً اعلام وشکستگی نماید بتوانیم شرایط بحرانی آن را پیشبینی نمائیم. لذا لازم است ابزار و معیاری برای این پیشبینی داشته باشیم. بدین منظور مدلهای مختلف ارائه شده است. این مدلها، مدلهای بیور، آلتمن، شیراتا، اهلتون، زمیسکی، اسپیرینگیت، سی آی اسکور، فولمر، ژنتیک فرج‌زاده، ژنتیک مک کی، پس از انتشار خطا، بهینهسازی تجمعی ذرات و الگوریم ژنتیک می‌باشد.
هدف اصلی این تحقیق، پیشبینی درماندگی مالی شرکتها با بکارگیری نسبتهای مالی مبتنی بر اقلام تعهدی و اقلام نقدی و با استفاده از ابزار شبکههای عصبی مصنوعی است. در واقع با استفاده از روش تحقیق همبستگی و چندین متغیر پیشبینی (مستقل) سعی میشود متغیر ملاک (وابسته) تعیین شود.
5-1- روش تحقیق
این تحقیق از از نوع همبستگی با استفاده از مدلهای شبکه عصبی برای پیشبینی میباشد و از نوع تحقیق کاربردی است.
جامعه آماري تحقيق شركتهاي سهامي پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران است كه از اين جامعه ابتدا نمونهاي متشكل از دو گروه تحت عنوان شركتهاي مشمول ماده 141 قانون تجارت و شركتهاي عدم مشمول ماده 141 قانون تجارت انتخاب گرديد. دوره زماني تحقيق برای سالهاي 1390 و 1391 انتخاب شده و بر اساس دادههاي سالهاي 1379 تا 1391 ورشکستگی شركتها براي سالهاي 1390 و 1391 پيشبيني شده است.
1-5-1- روش جمعآوری اطلاعات
اطلاعات مورد نياز شركتهاي ورشكسته و غيرورشكسته از طريق بانكهاي اطلاعاتي تدبيرپرداز و رهآورد نوين و سايت رسمي بورس اوراق بهادار تهران گردآوري شده و آمادهسازی دادهها، با استفاده از نرم افزار Excel 2007 و کدنویسی در نرمافزار 11VBA و تجزيه و تحليل نهایی، توسط کدنویسی در نرمافزار MATLAB انجام شده است.
2-5-1- قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق محدوده زمانی سالهای 1390 و 1391 میباشد که به منظور تست مدل دادههای مربوطه، از سال 1379 به بعد جمعآوری و مورد استفاده قرار گرفته است.
قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. با توجه ملاحظات ذیل برخی از این شرکتها از جامعه آماری استثناء شدهاند:
نوع فعاليت آنها توليدي باشد؛
حداقل در 5 سال متوالي از سال 1379 تا 1391 سهام آنها مورد معامله قرار گرفته باشد؛ و
اطلاعات مورد نياز آنها در دسترس باشد.
قلمرو موضوعی تحقیق نیز، بررسی تاثیر اقلام تعهدی و اقلام نقدی در پیشبینی ورشکستگی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی میباشد.
6-1- خلاصه فصل اول
در این فصل ضمن بیان اهمیت موضوع ورشکستگی و آثار ناشی از آن، تصویری کلی از تحقیق پیش رو ارائه گردید و مراحل اصلی آن توضیح داده شد. شرایط محیط کسب و کار شرکت‌ها در ایران، همچنین لزوم انجام تحقیق مناسب با چنین شرایطی توضیح داده شد. در ادامه با طرح فرضیه، اطلاعات مربوط به روششناسی پژوهش و تکنیک بهکار گرفتهشده برای طراحی مدل پیش‌بینی ورشکستگی مشخص گردید که با استفاده از روش‌های متفاوت آموزش و بهینهسازی آن در فصول بعد انجام خواهد شد.

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2- ورشکستگی
1-1-2- مقدمه
در حال حاضر بنگاههای اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت میکنند. تصمیمگیری مالی، از مهمترین موضوعها و مسائل و کارکردهای مدیریت مالی است. هدف از تهیه و ارائه اطلاعات مالی و حسابداری فراهم ساختن مبنای تصمیمگیری مالی و اقتصادی است. هر نوع تصمیمگیری نیازمند اطلاعات است. تصمیمگیری مالی فرآیندی است که به انتخاب راهکار کارآمد و اثر بخش منتج خواهد شد.
رقابت روزافزون بنگاههاي اقتصادي دستیابی به منابع را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. واکنش سریع و درست در مقابل شرایط بسیار متغیر بازار، در موقعیت بنگاه نقش بسزایی دارد. انتخاب راهکار مطلوب، مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است که در ادبیات مالی تحت عنوان تحلیلگری مالی شناخته شده است. طبیعتأ هر چقدر اطلاعات و دانستههای ما نسبت به مسأله بیشتر باشد، تحلیل و نتیجه بدست آمده دقیقتر خواهد بود. ورشکستگی به عنوان مقولهای با اهمیت در مدیریت مالی تلقی میشود. یکی از راه‌هایی که می‌توان با استفاده از آن به بهرهگیری مناسب از فرصت‌های سرمایهگذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیشبینی درماندگی مالی یا ورشکستگی است. به این ترتیب که اولاً، با ارائه هشدارهای لازم می‌توان شرکت‌ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار کرد تا آن‌ها باتوجه به این هشدارها دست به اقدامات مقتضی بزنند و دوم اینکه، سرمایهگذاران فرصت‌های مطلوب سرمایهگذاری را از فرصت‌های نامطلوب تشخیص داده، منابعشان را در فرصت‌های مناسب سرمایهگذاری کنند. از این رو بررسی علل پدیدآورنده ورشکستگی و ارزیابی آن از منظر مبانی مالی و حسابداری، تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی و همچنین بررسی مدلهای رایج ورشکستگی بسیار حائز اهمیت است.
ورشکستگی آخرین مرحله از حیات اقتصادي شرکتها است و بر همه ذینفعان شرکت تاثیر میگذارد. بنابراین پیشبینی ورشکستگی از اهمیت برخوردار میباشد. با توسعه بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن با حاکم شدن وضعیت رقابتی، بسیاری از شرکتها ورشکسته و از گردونه رقابت خارج میشوند. این امر موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم نموده و برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری نمایند به دنبال روشهایی هستند تا ورشکستگی شرکتها را پیشبینی نمایند. تحقیقات انجامشده قبلی نشان داده که شرکتها ورشکستگی خود را پنهان کرده و زمانی رسمأ اعلام ورشکستگی میکنند که در آن زمان تلاش براي جلوگیري از ورشکستگی بیهوده بوده و بسیار دیر است. بر این اساس یکی از اولین تحقیقاتی که در زمینه شرایط مالی شرکتها انجام شده این بوده است که آیا میتوان زمان ورشکستگی شرکتها را قبل از وقوع و اعلام رسمی تشخیص داد؟
تاكنون روشهاي متعددي به منظور پيشبيني ورشكستگي ارائه شده است. گرچه بررسي تجربي چندين نسخه از اين مدلهاي تعيين ورشكستگي، ادبيات موضوعي را غني نموده است، مهمترين مسأله اين است كه ورشكستگي تنها نتيجه ممكن درماندگي مالي ميباشد (پيندادو و رُدريگز12، 2005). به علاوه تمركز روي شركتهاي ورشكسته ممكن است منجر به قضاوت جانبدارانه شود؛ چرا كه همه شركتهاي ورشكسته خصوصياتي مشترك دارند، كه برخي از آنها چندين سال قبل از ورشكستگي ظاهر ميشوند ( وارد و فوستر13، 1997).
مجامع تحقیقاتی و دانشگاهی در ابداع مدلهایی برای تصمیمگیری و پیشبینی ورشکستگی کوششهای فراوانی انجام دادهاند که استفاده از نسبتهای مالی و تجزیه و تحلیل ریسک بازار برای پیشبینی ورشکستگی شرکتها از نتایج این تحقیقها میباشند. لذا یافتن روشهایی برای پیشبینی ورشکستگی دارای اهمیت زیادی میباشد و ابزار مورد نیاز برای این پیشبینی، اطلاعات میباشد که مهمترین آنها اطلاعات حسابداری است.
نقش اطلاعات حسابداری و نسبتهای مالی مشتق از آن، در تمایز بین شرکتهای دارای بحران مالی و شرکتهای فاقد بحران مالی، یکی از موضوعات بحث برانگیز در دهههای اخیر بوده است. با توجه به تورم موجود در کشور و علم به این نکته که اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان ایستا هستند و در ایران نیز، صورتهای مالی مبتنی بر ارزشهای جاری تهیه نمیگردد به نظر میرسد که اتکای بیش از حد به پیشبینیهایی که با توجه به اطلاعات تاریخی این صورتهای مالی تهیه میگردد، ساده انگارانه باشد. زیرا نکته مهم در بحث ورشکستگی میزان نقدینگی و توان بازپرداخت بدهیها است.
هنگامی که شرکت توان بازپرداخت بدهیهایش را نداشته باشد اصطلاحاً ورشکسته خوانده میشود و توان بازپرداخت بدهیها رابطه مستقیم با نقدینگی و انعطافپذیری مالی دارد. بنابراین میتوان گفت زمانی که بحث تحلیل نقدینگی مطرح میشود، اطلاعات صورت جریان وجوه نقد به اندازه اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان و یا حتی بیشتر از آن حائز اهمیت میباشند. بنابراین جهت پیشبینی ورشکستگی شرکتها علاوه بر اقلام تعهدی، اقلام نقدی نیز بایستی مد نظر قرار گیرند.
با استفاده از ارقام صورت جریان وجوه نقد میتوان نسبتهایی را تهیه نمود که در زمینه تحلیل اطلاعات مربوط، برای استفادهکنندگان از این صورت کارآمد باشد و در صورتی که نسبتهای صورت جریان وجوه نقد همراه با نسبتهای صورت سود و زیان و ترازنامه استفاده شوند، میتوانند استفادهکنندهگان را در شناخت دقیقتر وضعیت نقدینگی واحدهای انتفاعی یاری دهند.
در این فصل به بررسی تحقیقات مهم انجام شده در زمینه پیشبینی ورشکستگی میپردازیم و به تعاریف ورشکستگی از جنبههای حقوقی، اقتصادی و مالی خواهیم پرداخت و علل ورشکستگی شرکتها، شاخصهای نشاندهنده ورشکستگی، مراحل ورشکستگی و معیار سنجش شرکتهای ورشکسته از غیر ورشکسته را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
2-1-2- تعریف ورشکستگی14
در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:
وضع نامطلوب مالی؛
شکست؛
عدم موفقیت واحدتجاری؛
وخامت؛
ورشکستگی؛ و
عدم قدرت پرداخت دیون و غیره.
البته تعاریف متعددی درباره ورشکستگی وجود دارد که در اینجا به چند نمونه آن اشاره میکنیم:
ورشکستگی به طور کلی به معنای کمبود، ناتوانی و یا عدم کفایت است (واردنتوب، 2009)15.
در زبان لاتین وقتی صحبت از کمبود معنویت16 و یا ناتوانی فکری17 می‌شود از واژه ورشکستگی استفاده می‌گردد‌.
در فرهنگ وبستر18 « شکست» چنین تعریف شده است: “توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه مدت”.
بر اساس اطلاعات موجود در فرهنگ وبستر واژه لاتین ورشکستگی به قرن 15 میلادی بر می‌گردد و ریشه آن از دو عبارت ایتالیاییBanca” “به معنای منطقه یا بخش محافظتشده و Rotta” “به معنای شکسته، تشکیل شده است و نشاندهنده حالت خروج از وضعیت مصون و محافظتشده است.
تعاریف دیگر ورشکستگی به شرح زیر است:
شرايطي كه در آن امكان عمل به تعهدات مالي وجود ندارد و يا با دشواري تعهدات ايفا ميشوند (وو19 و همكاران، 2008).
– یکی از اولین محققان در زمینه ورشکستگی بیور20 در سال 1966 است. او واژه ورشکستگی را عدم توانایی شرکت در پرداخت تعهدات در زمان سررسید می‌داند و بیان می‌کند ورشکستگی یک شرکت وقتی رخ می‌دهد که یکی از اتفاقات زیر رخ دهد:
– از حساب بانکی شرکت اضافه برداشت صورت گیرد.
– سود سهام ممتاز پرداخت نشود.
– بهره مربوط به اوراق قرضه پردداخت نگردد.
– دادگاه رسما برای شرکت اعلام ورشکستگی نماید.
– برخلاف نظر او آلتمن21 در سال 1968 ورشکستگی را فقط در زمان اعلام ورشکستگی قانونی، معتبر می‌‌داند و سایر موارد را ورشکستگی تلقی نمی‌کند.
‌- منوچهر فرهنگ ورشکستگي را، اقدامي‌ قانوني میداند که‌ به‌ موجب‌ آن‌ ب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد ورشکستگی، اوراق قرضه، شبکه عصبی، وجوه نقد Next Entries منبع پایان نامه درمورد ورشکستگی، درماندگی مالی، وضعیت مالی، مجازات اسلامی