منبع پایان نامه درمورد نیروی کار، مکانیزاسیون، هزینه تولید

دانلود پایان نامه ارشد

اراضی توسط کشاورزان بود.

ادامه جدول (2-3)
نام محقق
سال
عنوان
نتیجه
احمدی و امینی
1385
عوامل موثر بر تقاضای اجرای طرحهای یکپارچهسازی زمینهای کشاورزی ار دیدگاه کارشناسان شهرستان کرمانشاه و منطقه لنجانات اصفهان
در مناطقی که طرح یکپارچهسازی اراضی در آنها اجراء شده بود، دارای مالکیت بزرگتر، پراکندگی قطعات بیشتر و بهرهبرداران کمتر، باسوادتر و جوانتربوده و همچنین این روستاها از برنامههای آموزشی-ترویجی بیشتری برخوردار بودند.

آشکار آهنگرکلایی و همکاران
1385
بررسی نگرش کشاورزان به طرح یکپارچهسازی اراضی در شالیزارهای مازندران: مطالعه موردی روستای گلیرد شهرستان جویبار
قوانین، سابقه کشاورزی، مالکیت، دانشفنی، تحویل بهموقع اراضی یکپارچهسازی شده، ساخت راههای مناسب بین مزارع، ساخت کانالهای مناسب، کاهش مصرف آب و هزینه تولید را از عوامل موثر در پذیرش و عوامل فرهنگی، پایبندی به باورها و اعتقادات سنتی، سطح سواد و متعاقب آن عدم برخورداری از دانشفنی و آگاهیهای بههنگام از عوامل موثر در عدم موفقیت طرح یکپارچهسازی بود.
وثوقی و همکاران
1385
عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به مشارکت و یکپارچهسازی اراضی مزروعی: مطالعه موردی روستاهای زریندشت
سطح سواد مالکان، میزان آگاهی از مزایای طرح، میزان مالکیت اراضی، عضویت افراد در تشکلها، دفعات شرکت در کلاسهای ترویجی، موقعیت فرد در تشکل، اعتماد مالکان به یکدیگر، عوامل انگیزشی، میزان اعتماد مالکان به دولت با تمایل کشاورزان به مشارکت در اجرای طرح یکپارچهسازی رابطه مثبت و معنیداری وجود داشت.
امیرینژاد و رفیعی
1388
عوامل موثر در پذیرش یکپارچهسازی اراضی شالیکاران روستاهای منتخب مازندران
متغیرهای سطح تحصیلات، فاصله قطعات، تعداد فرزند، میزان حمایت مالی و شرکت در کلاسهای ترویجی و کیفیت اراضی در پذیرش یکپارچهسازی اراضی شالیکاران مازندران تاثیر معنیداری داشت.

ادامه جدول (2-3)
نام محقق
سال
عنوان
نتیجه
مرادی و همکاران
1390
شناخت عوامل موثر بر تمایل کشاورزان به مشارکت در اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی زراعی
بین متغیرهای سن، جنس، شغل و میزان تحصیلات بهرهبرداران و تمایل آنها برای مشارکت در اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی زراعی رابطه معنیداری وجود داشت.
جمشیدی و امینی
1391
عوامل موثر بر پذیرش و اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی کشاورزی در استان ایلام
، متغیرهای تعداد قطعات دیم، ویژگیهای فرهنگی و اقتصادی و دانش بهرهبرداران از طرح یکپارچهسازی، با متغیر وابسته تحقیق همبستگی مثبت و معنیدار و متغیرهای سن، ارزشگذاری سنتی اراضی و مطلوبیت مکانی زمینهای کشاورزی نیز با آن همبستگی منفی و معنیداری داشت.
حقیقت و همکاران
1392
تحلیل موانع پذیرش طرح یکپارچهسازی اراضی از دیدگاه کشاورزان استان فارس
چهار عامل زراعی، اجرایی، اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی مهمترین موانع موثر بر پذیرش طرح یکپارچهسازی اراضی بود که در مجموع این عوامل 128/66 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند.

جمشیدی و همکاران
1388
عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی در استان ایلام: مطالعه موردی شهرستان شیروان و چرداول
سطح تحصیلات، و آگاهی بهرهبرداران از مفهوم یکپارچهسازی مهمترین عوامل موثر بر تمایل مالکان به مشارکت در طرح یکپارچهسازی اراضی، و بالا بودن هزینههای اجرای طرح یکپارچهسازی اراضی، اصلیترین عامل بازدارنده اجرای طرح بود.
فتوحی
1384
بررسی اقتصادی طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استان گیلان
طرح تجهیز و نوسازی اراضی توانسته باعث کاهش هزینه تولید بین 8/63 الی 55 درصد و میزان تولید را تا 03/8 درصد افزایش دهد.

ادامه جدول (2-3)
نام محقق
سال
عنوان
نتیجه
تشکر و میرزایی
1381
دستاوردهای اقتصادی طرح تجهیز و نوسازی و یکپارچهسازی اراضی شالیزاری استان مازندران
اراضی شالیزاری سنتی دارای معایب و مشکلات زیادی بوده که ضروریترین اقدام در جهت بهبود اراضی شالیزاری سنتی، تجهیز و نوسازی آن است. ضمناً نتایج تحقیق نشان داد که طرح تجهیز و نوسازی اراضی توانسته، زمینههای افزایش بهرهوری، افزایش مکانیزاسیون، افزایش راندمان آبیاری، صرفهجویی در نهاده-های کشاورزی، کاهش هزینههای تولید و همچنین در تضمین ثبات نسبی کشت و کار موثر باشد.

نجفی و همکاران
1385
بررسی وضعیت پایداری روستاهای یکپارچهسازی شده در پایلوت طرح هراز، در مقایسه با روستای اطراف آن از نظر بعد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی
نیاز به تدوین قانون جامع زمین و حفظ خاک بوده و یکپارچهسازی اراضی برنامهریزی مناسب در زمینه توسعه مکانیزاسیون و کاهش هزینهها در کشت و کار برنج را فراهم میکند.
عباسی طسوجی
1384
بررسی اثرگذاری اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی در بهبود وضع اقتصادی کشاورزان
اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی باعث کاهش هزینه کاشت، داشت و برداشت و نیروی کار و ماشینآلات گردیده و همچنین باعث افزایش درآمد برای کشاورزان شده ولی مقدار تولید در واحد سطح تغییری نکرده است.
علیزاده
2000
مقایسه اقتصادی نشاکار سنتی و مکانیزه برنج با تاکید بر نقش نیروی کار در تولید
استفاده از ماشین نشاکار علاوه بر کاهش سختیکار، بهبود شرایط کشت و عملکرد محصول و جبران کمبود نیروی کار در مواقع بحرانی، موجب کاهش نسبی هزینه تولید نیز میگردد. همچنین، کاهش مقدار بذر برای خزانهگیری، کود و سایر نهادههای کشاورزی از مزایای دیگر کشت ماشینی بود.

ادامه جدول (2-3)
نام محقق
سال
عنوان
نتیجه
کریسنت و همکاران
2002
بررسی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی ساماندهی اراضی در ایالت گالسیای اسپانیا
یکی از اساسیترین مشکلات کشاورزی در این ایالت کوچک بودن قطعات اراضی بود.

نیرولا و تاپا
2006
یکپارچهسازی، درسهایی برای طرحهای تجهیز و نوسازی در جنوب آسیا
این طرحها دارای منافع اقتصادی و زیست محیطی مناسبی بود ولی در شکل اجرایی به علت وجود بازار ناقص برای تبادل زمین، خلاء قانونی، تمایل کم کشاورزان به دگرگونسازی ساختاری و ایجاد نوآوری، عدم همگونی در ساختار زمین موجود مشکلاتی است که در اجرای طرح پیش میآید که میبایست در این کشورها در مورد آنها فکر و برایشان چاره اندیشه شود.
سندکوئیست و اندرسون
2007
اثرات طرح تجهیز و نوسازی و یکپارچهسازی بر بهرهوری کشاورزی در مناطق شمالی ویتنام
خرد شدن اراضی باعث اتلاف وقت نیروی کار برای سرکشی به قطعات و کاهش بهرهوری مدیریت مزرعه و افزایش هزینهها و افزایش اختلاف بین کشاورزان میگردد.
گونزالسگارسیا
2007

برنامههای یکپارچهسازی گامی مهم در جهت بهبود کارآیی نیروی کار و بهرهوری بهینه از اراضی کشاورزی بود و افزایش کارآیی کشاورزان در مورد نتایج اقتصادی و اجتماعی یکپارچهسازی اراضی، انتقال اطلاعات مفید به کشاورزان توسط مروجین و برنامههای حمایتی دولت عوامل موثر در پذیرش آن برنامهها بود.

دیمتریو و همکاران
2012
عوامل ایجاد نیاز به یکپارچهسازی اراضی در کشاورزان کشور قبرس
عوامل نیاز کشاورزان به طرح یکپارچهسازی اراضی، کوچک بودن قطعات زمین، نامنظم بودن قطعات، فاصله قطعات از یکدیگر، عدم وجود جاده دسترسی و مسائل مربوط به حقوق مالکیت بود.

ادامه جدول (2-3)
نام محقق
سال
عنوان
نتیجه
آتسوشی
2002
بهبود ساختار کشاورزی در منطقه توکیو مرور تاریخی بر طرح تجهیز و نوسازی اراضی در مقایسه به سیستم مالکیت و تولید در قبل و بعد از جنگ جهانی دوم
طرح تجهیز و نوسازی اراضی توانسته باعث افزایش تولید، توسعه مکانیزاسیون و افزایش بهرهوری در مزارع گردد.
کونیمیتسو و همکاران
2005
تجزیه و تحلیل سودمندی آثار و اهداف طرح ساماندهی اراضی شالیزاری در ژاپن
اراضی شالیزاریی که در آنها طرح اجرا شده بود 66 درصد موفقتر بهتر از اراضی بود که فاقد اجرای طرح بودند به طوری که بهرهوری در آنها 80 درصد بهتر بود. ضمناً نتایج نشان داد، هزینههای حمل و نقل افراد و نهادها و محصول به نصف کاهش پیدا کرده و به طور کلی تاثیرات مثبت زیستمحیطی داشته است.

فصل سوم

روش اجرای
تحقیق

3-1- موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه
استان گيلان يكي از استانهاي شمالي كشور است كه بالغ بر 14 هزار كيلومتر مربع مساحت دارد. بر اساس آخرين تقسيمات كشوري، اين استان در سال 1384 از 16شهرستان، 49 شهر، 43 بخش، 109 دهستان و 2888 آبادي (2686 آبادي داراي سكنه و 202 آبادي خالي از سكنه) تشكيل شده است. گيلان داراي آب و هواي معتدل و مرطوب مي باشد كه ناشي از تاثير آب و هواي كوهستاني البرز و درياي خزر است. رطوبت نسبي آن بين 40 تا 100 درصد است. فصل خشكي در طول سال مدت زيادي دوام ندارد و در غالب اوقات باران مي بارد. بيشترين ريزش باران مربوط به شهر بندر انزلي ميباشد و حداقل بارندگي در حوالي رودبار، لوشان و منجيل صورت ميپذيرد. روزهاي يخبندان كوتاه و پراكنده بوده و سرما به ندرت از 1- درجه تجاوز ميكند.

شکل 3-1- نقشه استان گیلان
3-1-1- معرفی شهرستان شفت
شهرستان شفت در مختصات جغرافيايي 36 درجه و56 دقيقه تا 37 درجه و18 دقيقه عرض شمالي از خط استوا و49 درجه 10 دقيقه تا 49 درجه و31 دقيقه طول شرقي از نصف النهار مبداء واقع شده است اين شهرستان از شمال شرق به شهرستان رشت واز جنوب وجنوب شرقي به استان زنجان وشهرستان رودبار وازغرب به شهرستان فومن وصومعه سرامحدود مي شود. اقليم اين منطقه به تبعيت از آب وهواي كل استان معتدل ومرطوب است كه درمناطق كوهستاني جاي خودرا به آب وهواي معتدل كوهستاني مي دهد. شهرستان شفت با مساحت969/576 كيلو متر شهرستان شفت از نظر اقتصادي به كشاورزي ودامپروري ويا صنايع وابسته به اين دو متكي است . برنج از جمله محصولات كشاورزي اين منطقه و باغداري، پرورش دام و طيور و زنبور عسل، شيلات و پرورش آبزيان و كرم ابريشم از ديگر فعاليتهاي جاري در اين شهرستان مي باشد. علاوه بر اينها توليد خشكبار از جمله شاهبلوط و صيفيجات و گل و گياه زينتي نيز از منابع درآمدي مردم منطقه محسوب ميگردد.  براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390 شهرستان شفت داراي 2 بخش (2 شهر ( 4 دهستان و 99 آبادي است( كه از اين تعداد آبادي 96 آبادي داراي سكنه و 3 آبادي خالي از سكنه ميباشد. درسرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390 شهرستان شفت داراي 58543 نفرجمعيت و 17794خانوار است. از كل جمعيت اين شهرستان، در نقاط شهري 8879 نفر و 49644 نفر ساكن در نقاط روستايي هستند که از کل جمعيت شهرستان تعداد29773 نفررازنان تشکيل ميدهند. اين شهرستان درسال 1374 ازشهرستان فومن منتزع ومستقل گرديد.
3-2- روش تحقیق
این تحقیق از لحاظ رويكرد غالب تحقيق (پارادايم تحقيق) جزو تحقيقات كمي میباشد، چون با آمار و دادههای جمعآوري شده از طريق پرسشنامه مرتبط است. از لحاظ هدف در حيطه تحقيقات كاربردي قرار ميگيرد، بهدليل آنكه نتايج حاصل در جهت حل مساله و دستيابي به اطلاعاتي است كه جهت اخذ تصميم و رفع نياز و مشكلات ميباشد. بهعبارت ديگر يافتههاي اين تحقيق و تجزيه و تحليل آن ميتواند براي حل مسايل اجرايي در زمینه طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری مورد استفاده قرار گيرد. همچنين از لحاظ نحوه كنترل متغيرهاي تحقيق، جزو تحقيقات توصيفي (غير آزمايشي) ميباشد. و نهايتاً این پژوهش از لحاظ روش جمعآوري دادهها از نوع ميداني ميباشد، چون با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه، دادههاي لازم جمعآوري گرديده است.
3-3- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق، شالیکاران شهرستان شفت که دارای اراضی تجهیز شده و نیز اراضی سنتی هستند میباشد.
جدول (3-1) نوع اراضی شالیکاری و تعداد پرسشنامهها
ردیف
نوع اراضی شالیزاری
سطح زیرکشت(هکتار)
تعداد بهرهبردار
تعداد پرسشنامه
1
تجهیز شده
5187
5965
119
2
سنتی
9143
10515
125
جمع
14330
16480
244
با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت19 و همکاران (2001) تعداد نمونه مورد نیاز

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد نیروی کار، محصولات کشاورزی، مطالعه موردی Next Entries منبع پایان نامه درمورد زیست محیطی، جهاد کشاورزی، تسهیلات بانکی