منبع پایان نامه درمورد نیروی کار، بهبود کیفیت، مصرف کنندگان، منابع انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

خارجي، وام‌هائى که به شرکت‌هاى خارجى داده خواند شد، مقررات گمرکي، روابط بازرگانى به‌هنگام جنگ و نوع فعاليت نمايندگى‌هاى سياسى مشخص خواهد شد. کشورهائى که با يکديگر روابط عمدهٔ اقتصادى دارند. قراردادهاى تجارى امضاء مى‌کنند، که به اندازهٔ قراردادهاى بازرگانى36 رسمى نيست، ولى بلندمدت‌تر است. قراردادهاى تجارى در زمينه‌هائى چون تعرفهٔ گمرکي، حق انتشار، قوانين بازرگانى و محدود نمودن محصولات خاص بسته مى‌شود.
در زمان کنوني، قرارداد عمومى تعرفه و تجارت37 از مهم‌ترين قراردادهاى تجار است. بسيارى از کشورها متوجه وجود مسئله‌هائى در سياست‌هاى حمايتى شدند، به‌ويژه مسئله‌هائى که موجب شده بود در جنگ جهانى اول و دوم محدوديت‌هاى تجارى به‌وجود آيد. قرارداد عمومى تعرفه و تجارت در اکتبر ۱۹۴۷ بين ۲۳ کشور بسته شد و سند آن به امضاء رسيد که دفتر مرکزى آن در ژنو قرار دارد. قرارداد عمومى تعرفه و تجارت با اين هدف به‌وجود آمد که بسيارى از سندهائى را که بر سر راه تجارت کشورها قرار داشت از ميان بردارد و تعرفه‌هاى گمرکى را کاهش دهد. ظرف چندين گردهمائى يا کنفرانس‌ تجارى که برپا شده، شرکت‌هاى عضو کوشيدند مسئله‌ها و مشکلاتى را حل کنند. آخرين گردهمائى در سال ۱۹۸۶ در اوروگوئه شروع به‌کار کرد و در آوريل ۱۹۹۴ قرارداد عمومى تعرفه و تجارت منحل شد، و پس از تجديد سازمان آن را سازمان تجارت جهانى ناميدند.
اهميتى که گردهمائى اوروگوئه داشت اين بود که، در مورد جهانگردي، قرارداد عمومى تجارت در ارائهٔ خدمات تشکيل شد. اين قرارداد، برعکس گات، به دادوستدهاى خدماتى توجه مى‌کند و به مسئله‌هائى مى‌پردازد که بيشتر زمينهٔ جهانگردى دارد. اين قرارداد از اول ژانويهٔ ۱۹۹۵، به اجراء درآمد و به مسئله‌هائى چون قوانين، مقررات و عمليات اجرائى کشورهاى عضو مى‌پردازد و خدمات را به روش‌هاى زير تأمين مى‌کنند:
– ارائه خدمت از يک سرزمين به سرزمين ديگر (مانند عمليات مربوط به گردش‌هاى دسته‌جمعى و ارائه کمک‌هائى در زمينهٔ امور مسافرتي).
– خدماتى که يک سرزمين به يک گروه از مصرف‌کنندگان متعلق به سرزمين ديگر ارائه مى‌کند (مانند مسافران بين‌المللى و جهانگردان).
– ارائهٔ خدمات از طريق سازمان‌هاى بازرگانى يک گروه در يک سرزمين به گروه ديگرى در سرزمينى ديگر (مانند دائر کردن شعبه با دفتر نمايندگى در خارج از کشور).
– ارائه خدمت به‌وسيلهٔ افراد ملت در يک سرزمين به ملت سرزمين ديگر (مانند مشاوره). (وای گی ، چاگ ،1377،ص 419)
3-8. مسئله هایی برای سال 2000 و بعد از آن
هنگامی که روم مرکز جهان غرب بود این گفته ی تاریخی رواج پیدا کرد که “همه ی راه ها به روم ختم می شود” ، جمله ی مزبور زبان حال وضعیتی است که در این صده همه ی تلاش های مربوط به جهانگردی در دو ضمینه رشد و پایداری دارند. این دو مسئله در کانون انتظاری است که ما از نظر اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و ساختار محیطی جامعه، کشور و منطقه ای از جهانگردی داریم. در این مورد اتفاق نظر وجود دارد که صنعت جهانگردی کمکان با سرعت زیادی گسترش و توسعه می یابدو این روند در سده ی بعدو پس از آن نیز ادامه خواهد یافت. انگیزه ی هر چه باشد تنها به همین علت که مردم به مسافرت خواهند رفت، بدون تردید مسافرت تجربه ای بسیار ارزشمند و مطلوب مردم بر کره ی زمین خواهد بود. پیشرفت تکنولوژی و برنامه ریزی ایم امکان را بوجود می آورد که افراد بتوانند در سطح بین المللی و بر سطح کره ی زمین مسافرت کنندو تعداد بیشتری از جمعیت جهان توان چنین ماری را خواهند داشت. بنابراین، در مورد یک آینده قابل پیش بینی ، صنعت جهانگردی و مسافرت به رشد و توسعه خود ادامه خواهد داد.
نمی توان رشد را یک امر مسلم و قطعی به حساب آورد، زیرا مکان ها و منطقه های جغرافیایی پس از رشد و رسیدن به حد اشباع دریافتند که مصرف کنندگان محصولات و خدمات جهانگردی به طرف داری از ره آوردها و چیز هایی برخواسته اند که سازمان ها و مکان های رقیب ارائه می کنند. گذشته از این، به هنگام تعیین مزایایی که صنعت جهانگردی می تواند (یا نمیتواند) به محیط و جامعه میزبان برساند ، نوع و کیفیت رشد به صورت مسوله های اصلی و زیر بنایی در می آید.
مسئله های مربوط به بهبود کیفیت، که آینده جهانگردی در گرو آن است, در کانون یا قلب پایداری قرار دارد. از این دیدگاه، یاداوری این نکته لازم استکه این ویژگی شامل حال همه ی ارکان و اجزای تشکیل دهنده ی جهانگردی می شود یعنی بهبود کیفیت حمل و نقل ، مهمان داری، محل اقامت و محصولات و خدماتی که در این ضمینه ارائه می شود. جهانگرد انتظار داردکه در هر مورد تجربه ای عالی بیاموزد و همواره هرچیزی را که با آن سرو کار دارند دارای بالا ترین کیفیت باشد. برای تامین چنین هدفی ، پژوهش های جهانگردی می تواند در صفحه ی ارائه ی مبنای دانش لازم جهت دست یازیدن به مسئله ذی ربط و بسیار پیچیده نقشی بسیار حیاتی ایفا کند.
در بحث در مورد چرخه ی زندگی یک منطقه جغرافیایی یا مقصد مسافر این موضوع روشن شد که رشد و موفقیت چیزی جز طی مراحل انتقالی از فرآیند توسعه نیست. رشد و موفقیت می تواند موجب بروز مسئله هایی چون افزایش جمعیت،ازدحام،شلوغی،توسعه بیش از حد،سوداگری افراطی،از خودبیگانگی جامعه و این قبیل مسئله ها شودکه در نتیجه موجب می گردد آن مکان پس از رسیدن به یک نقطه اوج سیر نزولی طی کندو به قهقرا برود.
برخی از متخصصان در تفسیر کارل مارکس یادآور شدند که جهانگردی افسارگسیخته یا بدون کنترل در خود بذر تخریب پنهان کرده است. در جهانگردی پایدار از طریق تجدید نظر در اولویت ها و تغییر مسیر رویه ها و سوق دادن امور به سویی که در دوره های بلند مدت بین پدیده ی رشد و پایداری عوامل محیطی نوعی توازن و تعادل برقرار گردد ، از چنین مسئله هایی اجتناب خواهد شد.
در واقع کلید رمز مکان هایی (مقصد مسافر) که در آن به تازگی کیفیت محصول کاهش یافته و در نتیجه مسافران و جهانگردان رو به سوی مکان هایی آورده اند که از برنامه ریزی بهتر و محیط سالم تر بهره مندند، در دست این دیدگاه بلند مدت است. (وای گی،1377،ص 485)
3-9. منابع انسانی چه نقشی در رشد جهانگردی دارند؟
یکی از مزایای بالقوه و مهم صنعت جهانگردی این است که باعث ایجاد شغل می شود، اغلب امیدی در ایجاد شغل به ساکنان منطقه داده می شود موجب می گردد تا مقاومت دولتی در این باره که آیا باید به توسعه ی جهانگردی کمک کرد یا خیر , نیکو بیندیشند.در برخی از مناطق جغرافیایی، این صنعت با کمبود نیروی کار روبه رو می شود ، در این صورت باید نیروی کار وارد کرد، هم از مناطق دیگر کشور و هم از خارج و بدین گونه نیروی کار شایسته و لازم را تامین کرد این چنین فعالیت هایی موجب اثرات مهمی در جامعه می شود.

3-10. جهانگردی پایدار
صنعت جهانگردی پیشاپیش فعالیت هایی قرار می گیرد که در جهت تغیر اولویت ها و اقدامات سنتی انجام میشود و موجب ویرانی محیط و فرهنگی می شود.در سالهای کنونی این تلاش ها بیشتر متمرکز و ملموس شده است و نتایج نوید بخشی را به بار آورده است . صنعت مزبور سنگ بنای تلاش های ملموس را بر زمین نهاده استتا در سده ی بعد به پایداری دست یابد.از جمله کنفرانس 1997 وزرای جهانگردی کشور های آسیایی حوزه اقیانوس آرام در مورد جهانگردی و محیط که در مالدیو تشکیل شد و در مورد مسئله فرهنگی در رابطه با جهانگردی پایدار توجه شد.به ویژه ضرورت احساس می شود که در این تلاش ها باید در حفظ محیط هایی که مقصد مسافران و جهانگردان است کوشید. همچنین در این بیانیه به همکاری بین دو بخش خصوصی و عمومی برای تقویت پایداری تاکید می شود. (وای گی ،1377،ص 493)
3-11. نگاهی به زیرساختهای گردشگری الکترونیک
3-11-1. رشد اینترنت
اینترنت از تحقیقات اولیه روی نمونه ای ازمایشی شروع شد و به یک سیستم مخابراتی جهانی که تمام کشور های دنیا را بهم متصل کرده است مبدل شد. به عنوان مثال نمودار 3-3 چگونگی رشد اینترنتی را نمایش می دهد. این شکل تعداد کامپیوتر های متصل شده به هم را از طریق اینترنت ، حسب تابعی از زمان (سال های بین 1981 تا 2000) را به نمایش گذاشته است. محور yها در این نمودار خطی نشان دهنده مقادیر بین صفر تا هشتاد میلیون است.
نمودار های خطی تا اندازه ای فریبنده اند چرا که جزئیات را پنهان می کنند. مثلا این نمودار جزئیات رشد اولیه اینترنت را پنهان کرده و به نظر می رسد که اینترنت تقریبا تا سال 1990 رشدی نداشته و همه رشد آن در چند سال اخیر به وقوع پیوسته و در سال 2000 بیشترین رشد را داشته است. در واقع نرخ میانگین کامپیوتر های افزوده شده به اتصال اینترنت در سال 1998 به بیش از یک کامپیوتر بر ثانیه رسیده است. بر خلاف آن چیزی که نمودار نشان می دهد این رشد در سال های اخیر شروع نشده است برای فهم این نمودار بهتر است به نمودار 3-4 توجه کنیم.

شکل 3-2 نمودار اندازه گیری رشد جهانی اینترنت به وسیله تعداد کامپیوترهای متصل شده به اینترنت در هر سال از 1981 تا 2000 ، محور Y ها بر حسب میلیون کامپیوتر اندازه گیری شده است .( کامر،1380، ص6)

شکل 3-3 نمودار رشد اینترنت از 1981 تا 2000 با مقیاس لگاریتمی که رشد نمایی آن را نمایش می دهد .(کامر، 1380، ص7)
نمودار شکل 3-4 از مقیاس لگاریتمی استفاده می کند و محور Y ها در آن بر حسب لگاریتم مقادیر نشان گذاری شده است . به عنوان مثال اولین علامت گذاری معروف عدد10 ، دومین 100 و بهمین ترتیب علامت گذاری های بعدی توان های بعدی عدد 10 می باشند.
نمودار 3-4 با اینکه با مقایسه لگاریتمی ترسیم شده ، تقریبا به شکل خاصی است و به این معنی است که در دو دهه ی اخیر از رشد تقریبا نمایی برخوردار بوده است و بین هر 9 تا 12 ماه اندازه آن دو برابر شده است. (کامر، 1380، ص7)
3-11-2. ماهواره ها
ماهواره یک فرستنده – گیرنده دارد که شامل یک گیرنده و یک فرستنده رادیویی است.فرستنده-گیرنده موج رادیویی ورودی رادریافت و تقویت می کندو سیگنال تقویت شده را در زاوی ای که اندکی با موج ورودی تفاوت دارد به سمت زمین پس می فرستد. مثلا یک ایستگاه زمینی در یک طرف اقیانوس سیگنالی را به ماهواره ارسال می کند و ماهواره آن را در ایستگاه زمینی در طرف دیگر می فرستد.
چون قرار دادن یک ماهواره مخابراتی در مدار زمین گران تمام می شود ، یک ماهواره عموما شامل چندین فرستنده-گیرنده مستقل است (معمولا 6تا12). هر فرستنده-گیرنده در یک فرکانس رادیویی کار می کند (یک کانال) و بنابراین چندین ارتباط به طور همزمان امکان پذیر می گردد. بعلاوه نظر به اینکه یک کانال ماهواره می تواند به طور مشترک استفاده شود مشترک متعددی از آن بهره می برند.
به چندین حالت در نزدیکی های سطح زمین قرار میگیرند که میتوان به عنوان مثال گفت که در نزدیکی های سطح زمین به تعداد زیادتری قرار می گیرند و یا در فاصله ای دور از سطح زمین با تعداد کمتر با ایستگاههای زمینی در ارتباط می باشند و میتوانند کار نقل و انتقال اطلاعات وب سایت ها را برعهده داشته باشند. (کامر، 1380، ص49)
3-11-3. پست الکترونیک
پست الکترونیک یا ایمیل38 در اصل به عنوان شیوه ای توسعه یافته برای مکاتبات معمول اداری تهیه شده است. به عبارت دیگر سیستم های اولیه ایمیل بدینگونه ساخته شده بودند که برای یک شخص امکان ارتباط با همکاران محیط اداری را فراهم می آورند. وی پیغامی را ایجاد کرده افراد دیگر را به عنوان مقصد انتخاب کرده , سپس نرم افزار ایمیل نسخه ای از آن پیغام را برای هریم نقصد ها ارسال می کند.
امروزه سیستم پست الکترونیک تحولاتی نسبت طرح اولیه پیدا کرده و عملیات پیچیده ای را به طور اتومانیک انجام می دهد. بویژه چون برنامه های کامپیوتری می توانند به پیغام های ایمیل پاسخ گویند، کاربرد های متنوعی برای پست الکنرونیک می توان در نظر گرفت. مثلا یک شرکت می تواند برنامه ای کامپیوتری نصب و اجرا نماید که به در خواست های اطلاعات که از طریق ایمیل می رسند به طور اتوماتیک پاسخ

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد تجارت آزاد، سازمان ملل، خدمات گردشگری Next Entries منبع پایان نامه درمورد شبکه های مجازی، شبکه های اجتماعی، تعاملات اجتماعی، مدارس ابتدایی