منبع پایان نامه درمورد نقدشوندگی، نقدشوندگی سهام، بازار سهام، هزینه نگهداری

دانلود پایان نامه ارشد

انگلستان، ژاپن، اسپانیا، استرالیا.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
این معیار بدین شکل تعریف می‌شود: نسبت قدر مطلق بازده روزانه سهام به حجم معامله آن سهم در همان روز (معادله زیر).
ILLIQ_it=I/D_it ∑_(d=1)^(D_it)▒(|R_idt |)/V_idt (2-6)
که درآن، Ridtبازده سهم i در روز d در ماه t، Vidt حجم معاملات برروی سهم iدر روزd در ماه tوDit تعداد روزهای انجام معامله برروی سهم i در ماه tمی‎باشند ( آمیهود2002، 34).
برنان88 طی پژوهشی به بررسی عدم نقدشوندگی به وسیله تأثیر قیمت پرداخت. وی به همین منظور عکس‎العمل قیمت را نسبت به اندازه‎ی سفارش و همچنین هزینه ثابت معاملات روزانه محاسبه کرد. برنان از دومعیارλ‎‎‎ ی کیل (1985) به عنوان معیار تأثیر قیمت وφ جزء مربوط به هزینه‎های ثابت وابسته به فاصله قیمت خرید و فروش، برای سنجش عدم نقدشوندگی استفاده کرد. نتایج تحقیقات سری زمانی رابطه بین نسبت عدم نقدشوندگی و دو معیار اخیر را این چنین نشان داد:
ILLIQ=-292+447.9λi+49.2φ_i (2-7)
که به معنی وجود رابطه مثبت و معنی‎‎دار میان این متغیر‎ها ریسک عدم نقدشوندگی(ILLIQ) با استفاده از روش تحلیل گلوستن 89می‎باشد (برنان 2003).
گالوس در مطالعه‎ی خود، سه معیار را برای عامل نقدشوندگی تعریف کرده است:
عمق بازار90
فشردگی بازار91
قابلیت انعطاف و خاصیت ارتجاعی بازار92
او متعقد بود بین این معیارها تعامل نزدیکی وجود دارد چرا که در واقع هر سه معیارها ابعاد مختلف از یک عامل را اندازه‎گیری می‌کنند و به همین خاطر تغییرات کیفیت و دسترسی به این معیارها در بازارهای مختلف می‎باید هر سه عامل با هم در نظر گرفته شده‎اند( گالوس2003).
یحیی زاده‎فر و خرمدین (1387)، برای سنجش نسبت عدم نقدشوندگی از معیاری که توسط آمیهود ارائه شده با به‌کارگیری چارچوب مدل فاما و فرنچ و نیز تشکیل پرتفوی‎های ساختگی، بهره گرفته‎اند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تحقیق انجام شده درعمان حاکی از آن است که افزایش دارایی‎های دولت اثر معکوس بر حجم معاملات دارد، عمان تأکید کرده است که افق سرمایه‎گذاری‎های دولت در بلندمدت است. همچنین تحقیق موردنظر نشان داد کاهش شدید میزان سهام شناورآزاد در بازار بر نقدشوندگی اثر منفی داشته است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تحقیق مشابه دیگری در سال 2000 درباره مداخله دولت در بازار سهام، در کشور هنگ‎کنگ انجام شده است، نشان داد که مداخله دولت بر نقدشوندگی سهام در شاخص سهام هنگ‎کنگ اثر منفی داشته است، بدین معنی که خرید سهام شرکت‌ها توسط دولت و در انحصار گرفتن سهام شرکت‌ها توسط دولت منجر به کاهش نقدشوندگی سهام شرکت‌ها در بازار‎ها شده است.
یکی از متغیرهای ارزشیابی برای مشخص کردن استاندارد بازارهای سهام در دنیا، میزان سهام شناور آزاد است که در تعیین رتبه نقدشوندگی سهام شرکت‌های بورس تأثیرگذار است. می‎توان یکی از دلایل ناکارآ بودن بازار سهام ایران را کم بودن میزان سهام شناور شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عنوان کرد، زیرا بیشتر سهام شرکت‌ها در اختیار دولت و نهادهای وابسته به دولت می‎باشد وهمین امر دلیلی است بر کم بودن تعداد سهامدارانی (چه فروشنده، چه خریدار) که به دلایل مختلف خواهان واگذاری سهام خود یا پیوستن به مالکین شرکت‌ها (از طریق فروش یا خرید سهام شرکت‌ها) می‎باشند.
به طور کلی براي محاسبه درجه نقدشوندگي سهام از معيارهاي مختلفي استفاده مي‫شود. بن93 بیان می‫کند که، حدود 68 معیار اندازه‫گیری نقدشوندگی در بازار وجود دارد که در مقالات مختلف به کار گرفته شده است. اين موضوع نشان‫دهنده عدم توافق در مورد بهترين معيار نقدشوندگی سهام است. اين وجود چندين معيار نسبت به ساير معيارها كاربرد بيشتري دارد كه در ادامه به آنها اشاره مي‫شود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
معيارهاي اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش(ویال94 2004)، معیار عدم نقدشوندگی آمیهود (آمیهود95 2002)، معیار نسبت گردش (جاستین96 2007)، معیار نسبت حجم معاملات به تغییر‫پذیری (جی‎یانگ و همکاران97 2003) و معیار عدم تکرار معاملات (جاستین و همکاران 2007)، به عنوان مهمترین معیارهای نقدشوندگی سهام عنوان شده‫اند. با توجه فرضیات تحقیق در اینجا به بررسی معیارهای نرخ کمیسیون، اختلاف پیشنهادی خرید و فروش و حجم معاملات به طور کلی پرداخته شده است. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
معيار عدم نقدشوندگي آميهود
معيار عدم نقدشوندگي آميهود بر اين اساس استوار است كه، اگر قيمت سهام در واكنش به حجم كوچكي از معاملات سهام به مقدار قابل توجهي تغيير كند، سهام از نقدشوندگي پايين‫تري برخوردار است (يعني اندازه معيار عدم نقدشوندگي آميهود براي آن بالا است). پس معيار عدم نقدشوندگي آميهود واكنش قيمت بازار سهام را نسبت به جريانات سفارش اندازه‫گيري مي‫كند ( ویرال و همکاران 2005).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

معيار نسبت گردش معاملات
نسبت گردش، فراواني يا تعداد دفعات تكرار معاملات دارايي را اندازه‫گيري مي‫كند و با نقدشوندگي بازار رابطه‫اي مثبت دارد. هر چه نسبت گردش معاملات (تعداد سهام معامله شده به تعداد سهام منتشرشده و فروش رفته) بزرگتر باشد، نقدشوندگي بازار نيز بيشتر است و برعكس؛ نسبت گردش با معيار تفاوت قيمتهاي پيشنهادي خريد و فروش رابطه‫اي معكوس دارد. زيرا هر چه معيار اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش بزرگتر باشد، منجر به كاهش فراواني يا تعداد دفعات تكرار معاملات سهام در بازار مي‫شود‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬(جاستین و همکاران 2007).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
معيار عدم تكرار معاملات
معیار عدم تکرار معاملات98 از تقسیم تعداد روزهایی که سهام i در ماه t در بازار معامله نمی‫شود بر كل تعداد روزهايي كه امكان معامله وجود دارد، به دست مي‫آيد. براي مثال؛ اگر اين معيار مقداري برابر با 0.2 داشته باشد، بدين معني است كه نماد سهام i در هر دوره ده روزه، دو روز بسته است. اين معيار با نقدشوندگي بازار رابطه‫اي معكوس دارد و بيشتر براي شركت‫هاي كوچكي كه در بازار از ارزش و اعتبار چندان بالايي برخودار نيستند به‎كار مي‫رود‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬(جاستین و همکاران 2007).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
معيار نسبت حجم معاملات به تغييرپذيري
معيار نسبت حجم معاملات به تغيير پذيري99 كمتر مورد استفاده قرار گرفته است. براي محاسبه اين معيار، نسبت گردش بر انحراف معيار بازدهي بازار سهام تقسيم مي‫شود. بازارهايي كه از نقدشوندگي بالاتري برخوردارند اين توانايي را دارند كه حجم بالاي معاملات را بدون مواجه شدن با نوسانات عمده در قيمت، اداره كنند. با توجه به توضيحاتي كه در رابطه با معيار عدم نقدشوندگي آميهود گفته شد، مي‫توان نتيجه گرفت كه مقدار بالاتر اين معيار با نقدشوندگي بالاتر بازار و مقدار پايين‫تر آن با نقدشوندگي كمتر بازار مرتبط است. در بازارهاي نوظهور100 كه بازار از ثبات كمتري برخوردار است، اين معيار در پيش بيني ارتباط موجود بين نقدشوندگي و بازده سرمايه، كاربرد بيشتري دارد (جی‎یانگ و همکاران 2003).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2-4-2-1 نرخ کمیسیون
2-4-2-1-1 معیار نسبت گردش معاملات
نسبت گردش، فراواني يا تعداد دفعات تكرار معاملات دارايي را اندازهگيري ميكند و با نقدشوندگي بازار رابطهاي مثبت دارد. هر چه نسبت گردش معاملات (تعداد سهام معامله شده به تعداد سهام منتشر شده و فروش رفته) بزرگتر باشد، نقدشوندگي بازار نيز بيشتر است و برعكس. نسبت گردش با معيار تفاوت قيمت‎هاي پيشنهادي خريد و فروش رابطهاي معكوس دارد. زيرا هر چه معيار اختلاف قيمت پيشنهادي خريد و فروش بزرگتر باشد، منجر به كاهش فراواني يا تعداد دفعات تكرار معاملات سهام در بازار میشود(جاستین و همکاران، 2007).
2-2-4-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
در بازار سرمایه هم بازارگردان‫ها و هم سرمایه‫گذاران خواستار حداکثر سود ناشی از عملیات تجاری هستند. یک متغیرمتعارف در تصمیم‫گیری در مورد هر دو حوزه، اختلاف پیشنهادی خرید و فروش سهام (که همان بهای نقدینگی) است. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بالاتر، موجب کاهش نقدشوندگی بازار سهام گردیده است و بالعکس.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
(قیمت پیشنهادی خرید سهام) به قیمتی گفته می‫شود که سرمایه‫گذار برای خرید سهم خاصی پیشنهاد می‫کند. (قیمت پیشنهادی فروش سهام) به قیمتی گفته می‫شود که یک فروشنده سهام برای فروش آن سهم پیشنهاد می‫کند. به اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید سهام و قیمت پیشنهادی فروش سهام، ((اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام)) گفته می‫شود که به دو صورت قابل محاسبه است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
الف) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق سهام
اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق سهام، با استفاده از فرمول زیر که در تحقیق دمستز در سال 1968 به کار گرفته شده است به دست می‫آید:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
B〖A_(i =) A_(p-) B〗_p (2-8)
ب) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام
اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام با استفاده از فرمول زیر در تحقیقات آمیهود ومندلسون در سال 1986 به کارگرفته شده است، به دست می آید.
BA_i=(A_(p-) B_p)/((A_(p-) B_p)/2) (2-9)
i : نمونه مورد بررسی
:A_p بهترین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت در یک دوره زمانی مثلاً یک روزه
:B_p بهترین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت در یک دوره زمانی معین (احمدپور ورسانیان1385، 60- 37).
در ادبیات مالی، دامنۀ قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل می‫شود: هزینه پردازش سفارش، هزینه نگهداری موجودی و هزینه گزینش ذخایر، هزینه پردازش سفارش مبلغی است که بازارسازها برای آماده ساختن بازار جهت انجام سفارش‫ها خرید و فروش هزینه می‫کنند(تیلیک101 1972)، بخش هزینه نگهداری موجودی که توسط استال102(1978) و هو و استال103(1981) مدل‫سازی شده است، بیان می‫کند که، هزینه معاملات منجر شده است که بازارها پرتفوی متنوع نگهداری نمایند تا از این طریق بتوانند هزینه‫های خود را پوشش دهند. در نهایت گزینش ذخایر که توسط کایلند و کالی104(1983) و گلستن و میلگروم (1985) مطرح گردید نمایانگر این امر جبرانی برای معامله‫گران جهت پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه‫ای در اختیار داشته باشند. به عبارت دیگر، اگر بخش عمده‫ای از بازار را افراد مطلع تشکیل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می‫دهند تا از این طریق ریسک گزینش را جبران

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد نقدشوندگی، دامنه قیمتی، نقدشوندگی سهام، بازار سهام Next Entries منبع پایان نامه درمورد بازده سهام، نقدشوندگی، حجم معاملات سهام، عرضه و تقاضا