منبع پایان نامه درمورد نقدشوندگی، دامنه قیمتی، نقدشوندگی سهام، بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

یابد و هم‎چنین موجب توزیع مناسب‎تر ریسک و افزایش عمق بازار گردد.
شرکت‌های بورسی محصولات خود را متنوع کنند و در خطوط تولیدی و ارائه خدمات خود از تکنولوژی به روز استفاده نمایند تا از این طریق بتوانند نقدشوندگی سهام خود را بهبود بخشند.
افزایش میزان مشارکت سرمایه‌گذاران جزء یا نهادی که خود عاملی برای هر‎ چه بهتر شدن نقدشوندگی بازار است.
کیفیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نیز عاملی مؤثر بر نقدشوندگی بازار سهام کشور است.
حضور هر چه بیشتر شرکت‌های از بخش‎های مختلف اقتصادی کشور در بازار سرمایه موجبات متنوع‎تر شدن بازار و در نتیجه کاهش ریسک سرمایه‎گذاری و افزایش نقدشوندگی بازار را فراهم می‎آورد.
حذف یا افزایش حد نوسان قیمت80 سهام نقدشوندگی بازار را بهبود می‎بخشد، چرا که افزایش دامنه قیمتی موجب شده است سهامداران بیشتری سهام خود را برای معامله ارائه نمایند زیرا قیمتی که تمایلات آن‌ها را برآورده می‌کند در این دامنه قیمتی قرار خواهد گرفت.
افزایش تعداد سهامداران نیز به نقدشونده‎تر شدن بازار کمک می‎نماید، زیرا انگیزه‎های متنوع‎تری میان سهامداران مختلف شرکت برای معامله وجود خواهد داشت و در نتیجه معاملات آن سهم بیشتر می‌شود.
عدم توقف‎های طولانی‎مدت نماد معاملاتی نیز از دیگر دلایل نقدشونده بودن سهام مربوطه است.
افزایش میزان سهام شناور آزاد شرکت‌های بورسی نیز نقدشوندگی بازار را افزایش می‎دهد.
الزام هر شرکت به داشتن یک بازارگردان که در مواقع ضروری تقاضاها و عرضه‎های شدید را جوابگو باشد، که باعث نقدشوندگی بازار نقدشوندگی بازار می‎شود.
2-4-1-4رتبه نقدشوندگی81
در حقیقت نشان‎دهنده تمایل بازار به خرید یک سهم می‌باشد و شرکت‌هایی که دارای رتبه نقدشوندگی پایین هستند به نحوی این مطلب را به نمایش می‌گذارند که، اگر چه برای خرید یک سهم باید انتظار کشید اما برای فروش آن نیازی به انتظار نیست و به حد کفایت تقاضا برای آن وجود دارد. به تعبیری کلی می‎توان رتبه نقدشوندگی را مطلوبیت بازار برای یک سهم نامید و این رتبه نشان‎دهنده سیالیت و جاری بودن یک سهم خواهد بود (شهدایی1384، 59-57).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
رتبه نقدشوندگی، در واقع بیانگر قابلیت تبدیل یک سهم به نقد است. به این معنی که اگر چه بازده می‌تواند پارامتری بسیار مهم و با اهمیت در تصمیم‌گیریهای ما باشد اما این بازده زمانی دارای ارزش است که برگه سهم، قابلیت تبدیل شدن به وجه نقد و یا نوع دیگری از داراییهای مالی را داشته باشد. رتبه نقدشوندگی از عدد 1 تا تعداد شرکت‌های حاضر در بازار اولیه در بر می‎گیرد و بزرگتر شدن رتبه نقدشوندگی احتمال بروز مشکل در زمان فروش را بیان کرده است. نکته‎ای که قابل ذکر است این است که اهمیت رتبه نقدشوندگی با بالا رفتن کارایی بازار اهمیت کمتری پیدا خواهد نمود (شهدایی1384، 24).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران با ثابت فرض نمودن سایر عوامل سهام قدرت نقدشوندگی بیشتر را ترجیح می‎دهند. بنابراین سهامی که دارای ضریب بتای یکسان است درجه نقدشوندگی و دارای بازده مورد انتظار متفاوت بوده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2-4-1-4-2روش محاسبه رتبه نقد شوندگی
(2-5) M_j=N⁄(∑_(i=1)^n▒〖((1/(∑▒j)) 〗)
Mj: شرکت‌های سرمایه‎گذاری jام‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
N: تعداد نماگرهای شش‎گانه
Ii: نماگرها iام از مجموعه زیر‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
متوسط ارزش روازنه سهام
حجم ریالی معاملات
تعداد سهام معامله شده
تعداد دفعات معامله شده
تعداد خریداران
تعداد روزهای معامله
2-4-1-4-2 اجزای مؤثر در عامل نقدشوندگی
متوسط ارزش روازنه سهام : با خنثی‎سازی نوسانات روزانه یک سهم میانگین نوسانات را در رتبه نقدشوندگی لحاظ خواهد نمود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
حجم ریالی معاملات: اگر یک سهم در یک دوره زمانی معامله شده باشد ولی تفاوت بسیاری بین معامله 1 میلیارد ریالی با 1 میلیون ریالی وجود خواهد دارد هر چه حجم ریالی معاملات بیشتر از محبوبیت سهام این معامله نیز بیشتر بوده است.
تعداد سهام معامله شده: این پارامتر زمانی که در کنار سایر عوامل مورد بررسی قرار می‌گیرد به خنثی‌سازی معاملات عمده منجر شده است.
تعداد دفعات معامله شده: به نوعی در کنار تعداد خریداران، حجم معاملات می‌تواند حکایت از خرید و فروشهای عمده داشته باشد که هر چه تعداد دفعات معامله بالاتر باشد، در کنار تعداد خریداران می‌تواند رتبه بهتر نقدشوندگی را برای سهم به ارمغان بیاورد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ تعداد دفعات معامله عبارت است از ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬تعداد دفعاتی است که در طی یک روز معاملاتی در بورس، قیمت تقاضا و عرضه سهام برای انجام معامله به یکدیگر می‌رسند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تعداد خریداران: بالا بودن این نسبت نشان از اقبال عمومی دارد.
تعداد روزهای معامله شده: که بیانگر فعالیت بالای سهام در قیاس با کل روزهای می‎باشد (شهدایی1384، 60-59).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2-4-2 شاخص‌های سنجش و اندازه‌گیری نقدشوندگی ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
به طور کلی مطالعات برروی شاخص‌های نقدشوندگی در اوایل قرن 20 میلادی شروع شد از همان ابتدا که این عامل توجه بازارهای مالی را به خود جلب کرده9 است، دارایی‎ها نقدشونده تلقی شده‎اند که در زمان کوتاه بدون ایجاد ضرر معامله شده‎اند. بعدها براساس این تعریف دو عاملی که باعث شده است یک دارایی نقدشونده نباشد مورد تأیید قرار گرفت:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
اولاً اینکه بازاری برای دارایی وجود نداشته باشد موجب خواهد شد در هنگام فروش فرد مجبور به معامله با کسر شود (یعنی دارایی را کمتر از ارزش واقعی آن بفروشد) و یا مدتی که صرف جستجو برای انجام معامله مطلوب در زمان خرید می‌شود به همراه دیگر هزینه‎های معامله به افزایش قیمت منجر می‌شود.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ثانیاً حتی اگر بازار سازماندهی‌شده‎ای برای دارایی خاص وجود داشته باشد عدم نقدشوندگی دارایی موجب خواهد شد که قیمت سهام نوسانات فراوانی دارد، علت اصلی این نوسانات وجود ریسک بالایی است که فرد تحمل می‌کند چرا که ممکن است زمانی که او به عنوان خریدار یا فروشنده مراجعه می کند نتواند قیمت مناسبی را برای دارایی بیابد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
بنابراین سرمایه‎گذار به جهت اینکه خود را در مقابل ریسک ناشی از عدم نقدشوندگی داراییش مصون سازد، بخشی از سرمایه خود را به شکل نقد نگهداری می‌کند تا به عنوان مثال؛ در زمان فروش دارایی اگر به دلیل عدم نقدشوندگی مجبور به فروش به کسر شد یا اینکه افزایش هزینه‎های معاملات وی را وادار به تغییرات نامطلوب در پرتفویش کرد، بتواند بخشی از زیان خود را پوشش دهد. هر یک از انواع دارایی‎ها با درجه نقد شوندگی متفاوت چه وزنی را از کل سرمایه فرد تشکیل می‎دهد بستگی فراوان به سطح ریسک پذیری وی دارد. ( لانگستاف82 2005، 2)
به عنوان مثال، فرض کنید سرمایه‎گذاری سبدی از دارایی‎های مختلف دارد و در این پرتفوی هم از سهام و هم از وام استفاده شده است. اگر قیمت‎ها در بازار شروع به افول کند (توجه کنید که در اینجا کل بازار مدنظر است نه سهام خاص چون موضوع شرایط کلان اقتصادی است) او همچنان برای پرداخت اقساط وام خود نیاز به وجه نقد دارد در حالیکه ارزش کل دارایی‎هایش رو به کاهش بوده و بنابراین مجبور به فروش بخشی از سهام موجود در پرتفویش خواهد شد حال هر چه این سهام از درجه نقدشوندگی کمتری برخوردار باشند؛ به عبارتی عدم نقدشونده‎تر باشند، برای فروش آن‌ها باید ضرر بیشتری متحمل شد اگر بحث زمان هم مطرح گردد که زیان او افزایش بیشتری می‎یابد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
به عبارتی دارنده سهام با عدم نقدشوندگی بالا از دو سو ضرر می‎بیند:
کاهش قیمت
عدم امکان تبدیل سهام به وجه نقد با هزینه پایین، قیمت مناسب و در زمان مورد نظر
این مسئله به دلیل اینکه همواره به صورت عینی در بازارها رخ داده و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخته است و در تصمیمات خرید و فروش اثر فراوانی داشته است بنا به قاعده کلی افرادی که این مخاطرات را با خرید و نگهداری و به طورکلی معامله بر روی یک دارایی با عدم نقدشوندگی بالا می‎پذیرند انتظار دریافت بازدهی بیشتری نیز دارند. طی تحقیقات اخیر از جمله مسائلی که مطرح می‌شود این است که نشان داده شود آیا عدم نقدشوندگی دارایی (در اینجا سهام) بر قیمت تأثیری دارد یا خیر؟(پاستور 2002، 1)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
از مهم‎ترین عوامل مربوط به نقدشوندگی بازار سهام میتوان به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اشاره کرد. برخی دیگر از عوامل مربوط به نقدشوندگی سهام، شامل تعداد سهام معامله شده، تعداد شرکت‌های معامله شده، ارزش سهام معامله شده، درصد حجم کل معامله به کل ارزش بازار، تعدادخریداران و دفعات خرید می‎باشند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در برخی از تحقیقات صورت گرفته، جهت سنجش متغیر نقدشوندگی معیارهایی تعریف و مورد استفاده گرفته است که در اینجا اشاره‎ی مختصری به آن‌ها می‎کنیم:
آمیهود ومندلسون(1980) از جمله افرادی بودند که عدم نقدشوندگی را در قیمت‎گذاری دارایی‎ها مورد بررسی قرار دادند و معیارهایی برای آن در نظر گرفتند. آن‌ها در اولین مطالعات خود رابطه فاصله قیمت خرید و فروش و بازده سهام را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و نتایج حاکی از وجود صرف نقدشوندگی غیر قابل اغماض بود.
آمیهود در مطالعه بعدی خود در سال 1991 بیان کرد که عدم نقدشونگی منعکس کننده تأثیر جریان سفارش بر قیمت است، به عبارتی مبلغی که در هنگام انجام سفارش بازار به علت هزینه انتخاب نادرست و یا هزینه نگهداری دارایی83 کنار گذاشته شده است. می‎باید توسط خریدار پرداخت و یا توسط فروشنده دریافت شود؛ که بر قیمت دارایی تأثیر می‎گذارد به نظر کراوس84 و استول85 (1972) تأثیر قیمت برای معاملات به اندازه استانداردهای فاصله قیمت خرید و فروش است در حالی‎که افزایش تقاضای اضافی موجب افزایش تأثیر معامله بر قیمت می‌شود. آهارا86 و گاسلی87 (1987) این افزایش را نشانگر احتمال عکس‎العمل معامله‎گران مطلع از یک خبر می‎دانند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
آمیهود در جدید‎ترین مطالعات خود معیار تازه‎ای مبتنی بر فعالیت معرفی کرد که از طریق داده‎های روزانه در رابطه با بازده و حجم معامله قابل بیان است این داده‎ها معمولاً در هر بازاری در دسترس هستند و به دلیل وجود داده‎های تاریخی کافی می‎توان سری‎های زمانی را جهت انجام مطالعات دقیق ایجاد کرد بنابراین در حالیکه ممکن است این معیار مطلوبیت معیارهای دیگر را نداشته باشد به دلیل سهولت دسترسی به داده‎های اولیه در بسیاری از بازارها مبنای تحقیقات ریسک عدم نقدشوندگی قرار گرفته است؛ از جمله در آمریکا،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد نقدشوندگی، بازار سرمایه، بورس اوراق بهادار، قیمت سهام Next Entries منبع پایان نامه درمورد نقدشوندگی، نقدشوندگی سهام، بازار سهام، هزینه نگهداری