منبع پایان نامه درمورد ناکارآیی سرمایه گذاری، محافظه کاری، حافظه کاری، محافظه کاری حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد

آزمون دوربين ـ واستون است.
3-8-7) مدل تحقیق و شيوه آزمون
بنابراين مدل برآوردی تحقيق حاضر بصورت ذيل مي باشد:
Y =f (x1, x2, x3, x4 ,x5): رابطه کلی (1
2)تعریف متغیرها:
Y: محافظه کاری حسابداری

x1 : ناکارآیی سرمایه گذاری
:x2 کارآیی عملیاتی
x3 : محدودیت مالی
: x4 اندازه شرکت
x5: فرصت های رشد
3) دسته بندی متغیرها
متغیر وابسته :
محافظه كاري حسابداري
متغیرهای مستقل :
x1 : ناکارآیی سرمایه گذاری
x2: كارآيي عملياتي شركتها

متغیر کنترلی:
x3 : شاخص KZ
x4 :اندازه شرکت كه از طريق لگاريتم طبيعي ارزش دفتري داراييها محاسبه مي شود(متغير كنترل). ( Size i,t=Ln(Assets i,t
x5 :فرصت رشد (نسبت کیوتوبین)

4) تعیین نحوه اندازه گیری متغیرها
5) رابطه بین متغیرها:
جهت آزمون فرضیات تحقیق، از مدل توسعه یافته باسو(1997) که با اضافه نمودن متغیرهای مستقل و کنترلی به آن تعدیل و تکمیل شده است؛ استفاده می شود. این مدل توسط تائوما(2011) ارائه و آزمون شده است و در آن به مدل اولیه باسو(1997) متغیرهای موردنظر در خصوص آزمون فرضیات اضافه و تاثیر این متغیرها بر سطح محافظه کاری حسابداری بررسی شده است.
Xi, t = β0 + β1 Di, t + β2 Ri, t + β3 Di, t * Ri, t + β4 RInvest i, t+1
+ β5 RInvest i,t+1 * Di,t + β6 RInvesti,t+1 * Ri,,t+ β7 RInvest i,t+1 *Di,t * Ri,t
+ β8 Leverage i,t + β9 leverage i,t * Di,t+ β10 Leverage i,t * Ri,,t
+ β11 Leverage i,t * Di,t* Ri,t + β12 Size i,t+ β13 Sizei,t * Di,t+ β14 Sizei,t * Ri,,t + β15 Size i,t *Di,t * Ri,t + β16 MTB i,t + β17 MTBi,t * Di,t + β18 MTBi,t * Ri,,t
+ β19 MTB i, t *Di, t * Ri,t+ei,t
در الگوی رگرسیونی فوق
RInvest: سطح ناکارآیی سرمایه گذاری(پسماندهای حاصل از برازش مدل رگرسیونی سرمایه گذاری)
Leverage: اهرم مالی شرکت
R:بازده کل سهام شرکت
MTB: نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سایر متغیرها قبلا تبیین شده اند.
با توجه به ادعای مطرح شده در فرضیه اول در خصوص وجود ارتباط بین ناکارآیی سرمایه گذاری با محافظه کاری حسابداری، پس از برازش الگوی رگرسیونی فوق در کل شرکتهای نمونه آماری، ارتباط بین محافظه کاری با ناکارآیی سرمایه گذاری از طریق بررسی اندازه و معناداری ضریب متغیر RInvest i,t+1 *Di,t * Ri,t ، اساس تصمیم گیری در خصوص ارتباط بین دو متغیر مذکور است. مطابق با تائوما(2011)، ضریب β7 منعکس کننده ارتباط بین محافظه کاری با ناکارآیی سرمایه گذاری است. بدین ترتیب، فرضهای آماری فرضیه اول به صورت ذیل تعریف می شوند.
H0: β7=0
H1: β7≠0

جهت آزمون فرضیه دوم، در مدل اصلی آزمون فرضیات متغیر ROA جایگزین RInvest شده، سپس مدل برازش می شود. بدین ترتیب می توان مانند فرضیه اول در خصوص ارتباط بین محافظه کاری حسابداری با کارآیی عملیاتی شرکتهای نمونه آماری، بر اساس فرضهای آماری ذیل، تصمیم گیری نمود.
H0: β7=0
H1: β7≠0
در فرضیات سوم و چهارم، ارتباط بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی در شرکتهای دارای محدودیت مالی موردنظر می باشد. برای آزمون این فرضیات، ابتدا کل سال-شرکتهای نمونه آماری مطابق با شاخص KZ به دو گروه شرکتهای دارای محدودیت مالی و شرکتهای فاقد محدودیت مالی تفکیک شده و سپس، الگوی آزمون فرضیات در گروه شرکتهای دارای محدودیت مالی برازش می گردد. بدین ترتیب، ارتباط بین محافظه کاری حسابداری با ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی در شرکتهای دارای محدودیت مالی مورد آزمون قرار گرفته و مطابق با فرضیات قبلی، اندازه و معناداری ضریب β7 بررسی می شود.

3-9)متغيرهاي تحقيق و نحوه محاسبه آنها
متغيرها يكي از عناصر اصلي تحقيق مي باشند. متغير چيزي است كه ميتواند از لحاظ مقدار تغيير كند و معمولا ميتواند ارزشهاي عددي متفاوتي را بپذيرد. بنابراين هر چيزي كه وجود داشته باشد متغير است ودرواقع ويژگيهايي است كه پژوهشگر آنها را مشاهده ،كنترل و يا دخل وتصرف ميكند.مهمترين و مفيدترين راه براي طبق بندي متغيرها، تقسيم بندي آنها به دو نوع مستقل و وابسته است.اين نوع طبقه بندي بدليل كاربرد كلي، سادگي و اهميت ويژه اي كه در مفهومي كردن و طرح ريزي پژوهش و همچنين تهيه گزارش نتايج آن دارد بسيار مفيد و ارزنده است. همچنين در تحقيقاتي كه بر پايه آزمون هاي همبستگي و رگرسیونی قرار دارند؛ دسته ديگري از متغيرها براي كاهش اثرات ناشي از عوامل ناخواسته بر نتايج، در آزمون ها وارد مي شوند كه بعنوان متغيرهاي كنترل تلقي مي شوند. متغیرهای کنترلی در تحقیقات حسابداری و مالی، متغیرهایی هستند که محقق را در تبیین بهتر تغییرات متغیر وابسته کمک می کنند. در اين تحقيق، محافظه کاری حسابداری بعنوان متغیر وابسته و ناکارآیی سرمایه گذاری و کارآیی عملیاتی شرکتها بعنوان متغیرهای مستقل موردنظر می باشند.
متغیرهای کنترلی بکار رفته در مدل آزمون فرضیات، شامل اهرم مالی، اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام است. نحوه سنجش و برآورد هر یک از متغیرهای مذکور بشرح ذیل است.
3-9-1) متغير(هاي) وابسته تحقيق
متغیر وابسته تحقیق حاضر، سطح محافظه کاری حسابداری می باشد که برای برآورد آن از مدل باسو(1997) استفاده می شود.
شیوه برآورد سطح محافظه کاری
طبق نظر باسو38(1997) محافظه كاري بدين مفهوم بكار برده مي شود كه حسابداران بايد براي داراييها و درآمدها كمترين مبلغ ممكن و براي بدهي ها و هزينه ها بيشترين مبلغ ممكن را گزارش كنند. از اينرو امكان دارد خالص ارزش داراييها كمتر از قيمت مورد مبادله جاري تعيين شود. محافظه كاري بعنوان واكنش سريعتر سود به اخبار بد نسبت به واكنش سود به اخبار خوب مورد سنجش قرار مي گيرد. هرچه واكنش سود به اخبار بد بيشتر باشد؛ سطح محافظه كاري بالاتر است. باسو(1997) براي برآورد ميزان محافظه كاري از اطلاعات بازار سرمايه استفاده كرده است و واكنش سود حسابداري را به اخبار خوب و بد مرتبط با سهام شركت را باهم مقايسه نموده است. مدل باسو(1997) براي سنجش محافظه كاري بصورت ذيل مي باشد.
Xit = β0 + β1Rit + β2Dit + β3Rit * Dit + ε
Eit: سود ساليانه شركت قبل از اقلام غيرمترقبه تقسيم بر ارزش بازار سرمايه
Rit: بازده سالانه سهام شركت
Dit: يك متغير مجازي است و براي شركتهايي كه بازده منفي دارند برابر با يك و براي ساير شركتها صفر مي باشد.
در اين مدل چنانچه β3 مخالف صفر و مثبت باشد. نشان دهنده ميزان محافظه كاري است. زیراکه(β2+β3) واكنش سود نسبت به اخبار بد مي باشد و چون β2+ β3>β2 است. پسβ3 مثبت و در واقع آن ضريب عدم تقارن زماني سود می نامند كه معياری برای محافظه كاري است(باسو،1997).
3-9-2) متغير(هاي) مستقل تحقيق
متغیرهای مستقل تحقیق حاضر شامل ناکارآیی سرمایه گذاری، کارآیی عملیاتی و محدودیت های مالی می باشد که متغیرهای ناکارآیی سرمایه گذاری، کارآیی عملیاتی بطور مستقیم در مدل رگرسیونی وارد می شوند. در حالیکه متغیر محدودیت های مالی، از طریق تفکیک نمونه به دو گروه شرکتهای دارای محدودیت های مالی و فاقد محدودیت های مالی، موردنظر قرار می گیرد.

نحوه سنجش ناکارآیی سرمایه گذاری
مطابق با تائوما39(2011)، جهت سنجش ناکارآیی سرمایه گذاری از مدل ارائه شده به وسیله وردی(2006) استفاده می شود. به اعتقاد وردی(2006) میزان مطلوب سرمایه گذاری واحدهای انتفاعی تابعی از برخی ویژگی های خاص آنهاست و چنانچه شرکت از این میزان منحرف شود؛ دچار ناکارآیی سرمایه گذاری(سرمایه گذاری بیش از حد و سرمایه گذاری کمتر از حد) می شود. مدل وردی(2006) به صورت ذیل است.
Invest i,t+1 = α0+α1 Q i,t+α2R i,t+α3SaleGrth i,t+ α4Cash i,t

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد جامعه آماری، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، معنادار بودن Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد بازده مورد انتظار، هزینه سرمایه، اهرم مالی، اندازه شرکت