منبع پایان نامه درمورد میزان استفاده، شاخص های سنجش، فناوری اطلاعات، ضریب تاثیر

دانلود پایان نامه ارشد

. 77
5-7 آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………..77
5-8 فرضیه اول پژوهش: میزان استفاده از پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی، در حوزه های موضوعی متفاوت است…………………………………………………………………………………………………………………………….77
5-9 فرضیه دوم پژوهش: بین میزان استفاده از مجلات الکترونیکی و ضریب تاثیر آنها رابطه وجود دارد.77
5-10فرضیه سوم پژوهش: میزان استفاده از پایگاه اطلاعاتی الزویر از سایر پایگاهها بیشتر بوده است…..78
5-11فرضیه چهارم پژوهش: هزینه های صرف شده برای خرید پایگاههای اطلاعاتی، سودمند بوده است78
5-12 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..78
5-13پیشنهاداتی جهت اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………78
5-14پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی…………………………………………………………………………………….79
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………80
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………..86
عنوان به انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..87

فهرست جدول ها

عنوان
صفحه

جدول شماره 4-1 میزان استفاده بر اساس شاخص های سنجش منابع الکترونیکی(شاخص ای-متریک) در پایگاهها…………………………………………………………………………………………………………………………………….43
جدول شماره 4-2 میزان استفاده براساس شاخص های سنجش منابع الکترونیکی(شاخص ای-متریک) در پایگاه EBSCO…………………………………………………………………………………………………………………………49
جدول شماره 4-3 میزان استفاده براساس شاخص های سنجش منابع الکترونیکی(شاخص ای-متریک) در پایگاه Scopos………………………………………………………………………………………………………………………… 51
جدول شماره 4-4 میزان استفاده براساس شاخص های سنجش منابع الکترونیکی(شاخص ای-متریک) در پایگاه Elsevier…………………………………………………………………………………………………………………………53
جدول شماره 4-5 میزان استفاده براساس شاخص های سنجش منابع الکترونیکی(شاخص ای-متریک) در پایگاه Springer……………………………………………………………………………………………………………………….55
جدول شماره 4-6 میزان استفاده براساس شاخص های سنجش منابع الکترونیکی(شاخص ای-متریک) در پایگاه Proquest………………………………………………………………………………………………………………………57
جدول شماره 4-7 میزان استفاده براساس شاخص های سنجش منابع الکترونیکی(شاخص ای-متریک) در پایگاه Oxford Journal…………………………………………………………………………………………………………….59
جدول شماره 4-8 میزان استفاده براساس شاخص های سنجش منابع الکترونیکی(شاخص ای-متریک) در پایگاه ISI………………………………………………………………………………………………………………………………..61
جدول شماره 4-9 میزان دانلود مقالات با فرمت اچ.تی.ام.ال در حوزه های مختلف موضوعی……………..63
جدول شماره 4-10 آزمون خی دو پیرسون برای تفاوت در تعداد دانلود مقالات با فرمت اچ.تی.ام.ال. در حوزه های مختلف موضوعی………………………………………………………………………………………………………64
جدول شماره 4-11 میزان دانلود مقالات با فرمت پی.دی.اف در حوزه های مختلف موضوعی…………… 65
جدول شماره 4- 12 آزمون خی دو پیرسون برای تفاوت در تعداد دانلود مقالات با فرمت پی.دی.اف. در حوزه های مختلف موضوعی……………………………………………………………………………………………………… 66
جدول شماره 4-13 میزان دانلود مقالات با فرمت چکیده در حوزه های مختلف موضوعی………………….67
جدول شماره 4-14 آزمون خی دو پیرسون برای تفاوت در تعداد دانلود مقالات با فرمت چکیده در حوزه های مختلف موضوعی……………………………………………………………………………………………………………….68
جدول شماره 4-15 میزان دانلود مقالات با فرمت متن کامل در حوزه های مختلف موضوعی…………….69
جدول شماره 4-16 آزمون خی دو پیرسون برای تفاوت در تعداد دانلود مقالات با فرمت متن کامل در حوزه های مختلف موضوعی………………………………………………………………………………………………………69
جدول شماره 4-17میزان جستجودر حوزه های مختلف موضوعی……………………………………………………70
جدول شماره 4-18 آزمون خی دو پیرسون برای تفاوت در تعداد جستجو در حوزه های مختلف موضوعی
جدول4-19 آزمون ضریب همبستگی بین ضریب تاثیر و میزان استفاده مجلات حوزه علوم…………………71
جدول شماره 4-20 آزمون ضریب همبستگی ضریب تاثیر و میزان استفاده مجلات حوزه علوم انسانی….71
جدول شماره 4-21 میزان استفاده از پایگاههای اطلاعاتی در سالهای 2007 تا 2011…………………………..71
جدول شماره 4-22 آزمون خی دو پیرسون برای تفاوت در تعداد دانلود با فرمت پی.دی.اف –اچ.تی.ام.ال.جستجو-متن کامل و چکیده در حوزه های مختلف موضوعی………………………………………….72
جدول شماره 4-23 میانگین هزینه تمام شده برای هر عنوان مجله در حوزه های مختلف موضوعی……..73
جدول شماره 4-24 میزان هزینه-سودمندی در حوزه های مختلف موضوعی…………………………………….73

فهرست شكل ها (نمودارها)

عنوان
صفحه

شکل1-1رویکرد چند جانبه سنجش منابع و نظام های الکترونیکی……………………………………………………11
شکل1-2 فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………….13
شکل1-3 انسان و نیاز دائمی به اطلاعات……………………………………………………………………………………..14
شکل (نمودار) 4-4 میزان دانلود مقالات با فرمت اچ.تی.ام.ال. در پایگاهها در سالهای 2007 الی 2011..44
شکل( نمودار)4 -5 میزان دانلود مقالات با فرمت پی.دی.اف. در پایگاهها در سالهای 2007 الی 2011….45
شکل (نمودار)4 -6 میزان دانلود مقالات با فرمت جستجودر پایگاهها در سالهای 2007 الی 2011……….46
شکل( نمودار) 4-7 میزان دانلود مقالات با فرمت چکیده در پایگاهها در سالهای 2007 الی 2011………..47
شکل( نمودار) 4-8 میزان دانلود مقالات با فرمت متن کامل در پایگاهها در سالهای 2007 الی 2011…….48
شکل( نمودار)4 -9 مقایسه کلی بین سالهای 2007 الی 2011 در پایگاه EBSCO………………………………….50
شکل( نمودار)4 -10 مقایسه کلی بین سالهای 2007 الی 2011 در پایگاه Scopus…………………………………52
شکل( نمودار)4 -11مقایسه کلی بین سالهای 2007 الی 2011 در پایگاه Elsevier………………………………. 54
شکل( نمودار)4 -12 مقایسه کلی بین سالهای 2007 الی 2011 در پایگاه Springer…………………………….. 56
شکل( نمودار) 4-13 مقایسه کلی بین سالهای 2007 الی 2011 در پایگاه Proquest…………………………….. 58
شکل( نمودار)4 -14مقایسه کلی بین سالهای 2007 الی 2011 در پایگاه Oxford Journals………………….. 60
شکل( نمودار) 4-15 مقایسه کلی بین سالهای 2007 الی 2011 در پایگاه ISI …………………………………. 62
شکل (نمودار) 4-16 مقایسه هزینه سودمندی ( هزینه هر بار استفاده ) پایگاه های مختلف………………….74

فصل اول
کليات تحقيق

1-1.مقدمه
پیشرفتهای سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد وسیع آن در تمامی ابعاد زندگی، جامعه امروز را با تغییراتی بی سابقه مواجه کرده است.آهنگ شتاب در زندگی، تجربه های روزمره، و برنامه های زمانی معمول انسانها چنان دگرگون شده اند که در هیچ برهه ای از تاریخ مانند آن پیدا نمی شود.کتابخانه ها نیز در ابتدا فناوری اطلاعات را برای تسریع کارهای روزمره و کاهش هزینه های عملیات خود به کار گرفتند.(عليدوستی. 1385، 15)
امروزه کتابخانه ها تنها مخزنی برای نگهداری کتابها نیستند و کتابداران می کوشند تا در قبال هزینه هایی که جامعه به کتابخانه ها می پردازد، خدمات کتابداری و اطلاع رسانی را به بهترین شکل ارائه دهند.همچنین کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی عمدتاً بخشی از سازمان ها و نهادهای بزرگتر هستند و لذا باید پاسخگوی مراجع بالاتر در مورد بودجه و عملکرد خود باشند.به همین دلیل لازم است کتابداران و مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، پیوسته امکانات و خدمات مراکز متبوع خود را از نظر کیفی و کمی مورد ارزیابی قرار دهند.پرس1(2004) نیز بر استفاده از ابزارهای سنجش کیفی در کتابخانه ها تاکید و نیز بر این نکته اذعان دارد که برای این سنجش ها در کشورهای مختلف نیاز به عملکردها و روش های اجرایی متفاوتی می باشد.
کتابخانه های پیشین محیطی فیزیکی بودند که به تدریج تغییر یافتند و کم کم انواع جدیدی از مجموعه ها و خدمات ظهور یافتند که عمدتاً در پاسخ به توسعه جدیدترین قالب ها و اطلاعات انجام شد.وقتی که پیشرفت های حاصل از فن آوری های رقومی مربوط به اواخر قرن 20، در تمامی جنبه های کتابخانه های امروزی نفوذ کردند، برجسته ترین دگرگونی های کتابخانه ای در نتیجه ظهور اینترنت به وقوع پیوست. در واقع اینترنت به بی رقیب ترین و مهم ترین رسانه ارتباطی موثر تبدیل شده است و تاثیر آن را می توان در همه جنبه های فرهنگ نوین و اقتصاد جهانی مشاهده نمود.اکنون اینترنت امکان انتشار و دسترسی به اطلاعات را در کمترین زمان و فارغ از محدودیت های حضور فیزیکی میسر ساخته است.اینترنت هم چنین امکان ثبت و تجزیه و تحلیل سریع داده ها را به روشی متفاوت از روش های شناخته شده پیشین به وجود آورده است.تا زمانی که این شبکه جهانی با ظهور پیشرفت های بیشتر در حیطه فن آوری های رایانه ای و رقومی کامل تر می شود، به شکل دهی روش اشاعه و کسب اطلاعات ادامه خواهد داد و از این رو به اصلی ترین عامل سریع رشد و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد رضایتمندی زناشویی، رضایتمندی، روابط زناشویی، کیفیت زندگی Next Entries منبع پایان نامه درمورد پایگاه های اطلاعاتی، میزان استفاده، کتابداران، ضریب تاثیر