منبع پایان نامه درمورد میزان استفاده، شاخص های سنجش، پروکوئست، پایگاه اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

در این پژوهش برای بررسی میزان استفاده از پایگاههای اطلاعاتی، گزارش های آماری میزان استفاده هر پایگاه در 6 طبقه موضوعی (علوم صنایع تخمیر،علوم پایه و پزشکی، کشاورزی، مهندسی و دامپزشکی) به تفکیک محاسبه شده است . این طبقه بندی موضوعی برای شش پایگاه اطلاعاتی الزویر، پروکوئست، آی.اس.آی، آکسفورد ژورنالز، اشپرینگر و اسکوپوس بر اساس طبقه بندی موضوعی سایت کتابخانه دیجیتال پلاس102 که توسط شرکت رزسیستم صورت گرفته، و برای پایگاه اطلاعاتی ابسکو بر اساس طبقه بندی موضوعی سایت ابسکو، انجام شده است .
در پژوهش حاضر، شاخص هاي سنجش منابع الکترونیکی به صورت زیر تعریف شده است: تعداد جستجوها، تعداد دانلودها، نوع مدرك درخواست شده (اچ.تی.ام.ال یا پی. دي.اف)، اقلام مورد جستجو (چکیده و تمام متن) .
منظور از منابع اطلاعاتی الکترونیکی نیز منابعی است که بصورت تمام متن یا چکیده در قالب مجموعه هایی از چندین مجله الکترونیکی و معمولاً تحت یک محیط بازیابی، توسط ناشران و میزبانان شش پایگاه اطلاعاتی الزویر، پروکوئست، آی.اس.آی، آکسفورد ژورنالز، اشپرینگر و اسکوپوس در سالهای 2007 تا 2009 ارائه شده اند.
در جدول 4-1 فراوانی و درصد دانلود ها با فرمت اچ تی ام ال و پی دی اف ، دانلود چکیده ، دانلود متن کامل، و درصد جستجو ها در هر پایگاه به تفکیک سال ها نشان داده شده است .
جدول 4-1 : میزان استفاده براساس شاخص های سنجش منابع الکترونیکی(شاخص ای-متریک) در پایگاه ها
نام پایگاه
تعداد دانلود مقاله با فرمت اچ تی ام ال
درصد
تعداد دانلود چکیده
درصد
تعداد جستجوها
درصد
تعداددانلود مقاله با فرمت پی دی اف
درصد
تعداد دانلود مقاله با متن کامل
درصد
ابسکو
195
16%
1150
13%
9388
56%
1842
02%
2081
48%
الزویر
20642
77%
0
0%
66906
30%
46264
57%
0
0%
اشپرینگر
935
03%
0
0%
28912
11.9%
26920
31.2%
0
0%
آی. اس. آی
0
0%
1956
22%
2657
02%
0
0%
0
0%
اکسفورد
3891
6.2%
948
10%
12016
09%
4929
9.6%
2248
52%
پروکوئست
1245
05%
0
0%
2750
02%
1501
02%
0
0%
اسکوپوس
0
0%
5326
55%
3562
08%
0
0%
0
0%
با توجه به جدول بالا مشاهده می شو د که :
• پایگاه الزویر بیشترین میزان دنلود مقاله با فرمت اچ تی ام ال را در بین پایگاه های دیگر داشته است .
• پایگاه اسکوپاس بیشترین میزان دانلود را در فرمت چکیده در بین پایگاه های دیگر را داشته است .
• پایگاه ابسکو بیشترین میزان جستجو را در بین پایگاه های دیگر داشته است .
• پایگاه الزویر بیشترین میزان دانلود در فرمت پی دی اف را در بین پایگاه های دیگر داشته است .
• پایگاه اکسفورد ژورنالز بیشترین میزان دانلود متن کامل را در بین پایگاه های دیگر داشته است .
در نمودار 4-1 میزان دانلود مقالات اچ. تی. ام. ال. در پایگاه های مختلف نشان داده شده است :

نمودار 4-4 : میزان دانلود مقالات با فرمت اچ. تی. ام. ال. در پایگاه ها در سال های 2007 تا 2011
با توجه به جدول بالا مشاهده می شو د که پایگاه الزویر بیشترین میزان دنلود مقاله با فرمت اچ تی ام ال با میزان 77 درصد را داشته است . بعد از ان به ترتیب پایگاه های ابسکو ، اکسفورد ، پروکوئست و اشپرینگر بیشترین میزان دانلود را داشته اند .

نمودار 4-5 : میزان دانلود مقالات با فرمت پی. دی. اف. در پایگاه ها در سال های 2007 تا 2011
با توجه به جدول بالا مشاهده میشو د که پایگاه الزویر بیشترین میزان دانلود با فرمت پی دی اف با میزان دانلود 57 درصد را داشته است . بعد از ان به ترتیب پایگاه های اشپرینگر ، اکسفورد ، ابسکو و پروکوئست بیشترین میزان دانلود را داشته اند .

نمودار 4-6 : میزان دانلود مقالات با فرمت جستجو در پایگاه ها در سال های 2007 تا 2011
با توجه به جدول بالا مشاهده میشو د که پایگاه ابسکو بیشترین میزان دانلود جستجو را با میزان 56 درصد دانلود داشته است . بعد از ان به ترتیب پایگاه های الزویر ، اشپرینگر ، اسکوپاس و اکسفورد و آی اس آی بیشترین میزان دانلود را داشته اند .

نمودار 4-7 : میزان دانلود چکیده در پایگاه ها در سال های 2007 تا 2011
با توجه به جدول بالا مشاهده میشو د که پایگاه اسکوپاس بیشترین میزان دانلود چکیده را با 55 درصد دانلود داشته است . بعد از ان به ترتیب پایگاه های ای اس ای ، ابسکو و اکسفورد بیشترین میزان دانلود را داشته اند .

نمودار 4-8 : میزان دانلود متن کامل در پایگاه ها در سال های 2007 تا 2012
با توجه به جدول بالا مشاهده میشو د که پایگاه اکسفورد بیشترین میزان دانلود متن کامل با 52 درصد را داشته است . بعد از ان نیز پایگاه ابسکو با میزان 48 درصد بیشترین میزان دانلود را داشته است .
در ادامه گزارش های مربوط به میزان استفاده هر پایگاه براساس شاخص های سنجش منایع الکترونیکی بصورت نمودار از سالهای 2007 تا 2011 ارائه می شود.

جدول 4-2 : میزان استفاده براساس شاخص های سنجش منابع الکترونیکی(شاخص ای-متریک) در پایگاه Ebsco
میزان استفاده از پایگاه Ebsco
2005سال
2006سال
2007سال
2008سال
2009سال
2010سال
2011سال
چکیده
1438
693
4
354
46
622
114
اچ.تی.ام.ال
45
5
194
126
41
778
86
پی.دی.اف
621
271
170
95
35
650
75
متن کامل
666
276
19
31
6
89
11
جستجو
244
400
587
134
256
6060
1128

نمودار 4-9: مقایسه کلی بین سالهای 2005 الی 2011 در پایگاه EBSCO

جدول 4-3 : میزان استفاده براساس شاخص های سنجش منابع الکترونیکی(شاخص ای-متریک) در پایگاه Scopus
میزان استفاده از پایگاه Scopus
2007سال
2008سال
2009سال
2010سال
2011سال
چکیده
100
4
134
46
622
اچ.تی.ام.ال
5
19
31
6
89
پی.دی.اف
271
170
95
35
650
متن کامل
276
194
126
41
778
جستجو
693
587
354
256
6060

نمودار 4-10: مقایسه کلی بین سالهای 2007 الی 2011 در پایگاه Scopus

جدول 4-4 : میزان استفاده براساس شاخص های سنجش منابع الکترونیکی(شاخص ای-متریک) در پایگاه Elsevier
میزان استفاده از پایگاه Elsevier
2007سال
2008سال
2009سال
2010سال
2011سال
چکیده
244
100
19
134
8503
اچ.تی.ام.ال
45
997
1000
126
778
پی.دی.اف
2322
6839
14000
11248
70000
متن کامل
666
276
194
126
778
جستجو
1438
4772
13618
15466
63552

نمودار 4-11: مقایسه کلی بین سالهای 2007 الی 2011 در پایگاه Elsevier

جدول 4-5 : میزان استفاده براساس شاخص های سنجش منابع الکترونیکی(شاخص ای-متریک) در پایگاه Springer
میزان استفاده از پایگاه Springer
2007سال
2008سال
2009سال
2010سال
2011سال
چکیده
0
0
0
0
0
اچ.تی.ام.ال
270
237
249
179
148
پی.دی.اف
2679
5045
8574
10222
899
متن کامل
0
0
0
0
0
جستجو
2949
5272
9351
11340
9094

نمودار 4-12: مقایسه کلی بین سالهای 2007 الی 2011 در پایگاه Springer

جدول 4-6 : میزان استفاده براساس شاخص های سنجش منابع الکترونیکی(شاخص ای-متریک) در پایگاه Proquest
میزان استفاده از پایگاه Proquest
2007سال
2008سال
2009سال
2010سال
2011سال
چکیده
0
0
0
0
0
اچ.تی.ام.ال
0
160
135
941
31
پی.دی.اف
1
344
642
502
84
متن کامل
0
0
0
0
0
جستجو
1
504
781
1443
7277

نمودار 4-13: مقایسه کلی بین سالهای 2006 الی 2011 در پایگاه Proquest

جدول 4-7 : میزان استفاده براساس شاخص های سنجش منابع الکترونیکی(شاخص ای-متریک) در پایگاه Oxford Journals
میزان استفاده از پایگاه Oxford Journals
2007سال
2008سال
2009سال
2010سال
2011سال
چکیده
0
0
0
948
0
اچ.تی.ام.ال
61
1483
1430
917
1483
پی.دی.اف
48
1761
1968
1152
2108
متن کامل
0
0
0
2248
0
جستجو
109
3244
3398
5265
3589

نمودار 4-14: مقایسه کلی بین سالهای 2007 الی 2011 در پایگاه Oxford Journals

جدول 4-8 : میزان استفاده براساس شاخص های سنجش منابع الکترونیکی(شاخص ای-متریک) در پایگاه ه ISI
میزان استفاده از پایگاه ISI
2007سال
2008سال
2009سال
2010سال
2011سال
چکیده
100
4
134
46
622
اچ.تی.ام.ال
215
256
81
555
252
پی.دی.اف
120
120
263
220
300
متن کامل
500
600
700
200
120
جستجو
693
587
354
256
2000

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد میزان استفاده، نشریات الکترونیکی، جامعه آماری، منابع اطلاعاتی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های عزت نفس، افراد مبتلا، روش پژوهش، پردازش اطلاعات