منبع پایان نامه درمورد میزان استفاده، تحلیل داده، منابع اطلاعاتی، پروکوئست

دانلود پایان نامه ارشد

تعاملات کاربران (لاگ فایل) که توسط کارگزار در اختیار قرار گرفت.کارگزاران قادر خواهند بود گزارشهای آماری خود را از طریق وب سایت یا ایمیل تحویل دهند.
کارگزارانی که آمارهای گزارش خود را از طریق وب سایت ارائه می دهند، هرکدام برای خود آدرس، نام کاربر93 و رمز عبور94 خاصی دارند که همه اینها باید توسط کتابدار در مجموعه نگهداری شود. در حالیکه تعدادی از کارگزاران به مؤسسات پژوهشی اجازه می دهند تا گزارشات مورد نیاز خود را تنظیم نمایند. در عین حال تفاوتهایی هم وجود دارد. در بعضی موارد کتابداران باید سایت را مشاهده نمایند و یا بصورت دستی اقدام به تهیه گزارش نمایند. در این پژوهش، این گزارش ها به صورت ارسال ایمیل به شخص کتابدار(مسئول سایت) انجام گرفته است
در موارد دیگر، سیستم ها می توانند نتایج گزارش را به یک ایمیل مشخص در فواصل زمانی متناوب ارسال نمایند. همچنین باید اضافه کرد که تنوع بسیار زیادی در شکل دهی میزان استفاده فراهم شده وجود دارد.
3-5.روش تجزیه و تحلیل داده ها
در تهیه و اجرای تحلیل گزارش پایگاههای اطلاعاتی کتابخانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری موارد ذیل به ترتیب انجام گرفت:
1- جمع آوری 2- آماده سازی و 3- تجزیه و تحلیل داده ها.
1.جمع آوری داده ها
مرحله جمع آوری داده های استفاده از پایگاه های اطلاعاتی، برای یک دوره زمانی مشخص قرار گرفت. داده هایی که باید جمع آوری شوند، از قبل به وسیله خواسته های محقق تعیین می گردند. جهت جمع آوری داده ها، قالب خاصی را باید مدنظر داشت. این قالب چنانکه از نامش مشخص است، قالب متداول فایل گزارش95 می باشد که شامل مؤلفه های ذیل می باشد:
1.تعداد جستجوها،2. تعداد دانلود با فرمت اچ.تی.ام.ال،3. تعداد دانلود با فرمت پی.دی.اف ،4. تعداد دانلود بر اساس چکیده،5. تعداد دانلودها با متن کامل است.
2.آماده سازی داده ها
در این مرحله، آماده سازی داده های تحلیل تراکنش رفتار اطلاعاتی برای انجام مرحله تجزیه و تحلیل، صورت می پذیرد. در این مرحله، داده ها به یک پایگاه داده رابطه ای یا دیگر نرم افزارهای تجزیه و تحلیل منتقل می شود تا پالایش داده ها صورت پذیرد. این کار موجب می گردد، که بعضی از داده هایی که مورد نظر برای انجام تحقیق نیستند، از فایلهای اولیه تهیه شده توسط ناشر و سرورهای وب محلی پاک شوند.
3.تجزیه و تحلیل آماری داده ها
پس از مراحل جمع آوری و آماده سازی، نوبت به روش گردآوری داده ها با استفاده از نرم فزارهای موجود، از جمله SPSS 20 است. در این مرحله فرایند تجزیه و تحلیل داده هایی که برای تحلیل تراکنش رفتار اطلاعاتی تدارک دیده شده، صورت می پذیرد و نتیجه تحقیق نهایی تجزیه و تحلیل پژوهش نیز به صورت نمودار و جدولهای آماری ارائه می شود.
در این پژوهش، داده های جمع آوری شده در پنج مرحله تجزیه و تحلیل می شوند.در مرحله اول، به منظور بررسی میزان استفاده از پایگاههای اطلاعاتی، گزارش های آماری میزان استفاده هر پایگاه در 6 طبقه موضوعی (علوم صنایع تخمیر، علوم پایه و پزشکی، کشاورزی، مهندسی و دامپزشکی) به تفکیک محاسبه گردید. این طبقه بندی موضوعی برای هفت پایگاه اطلاعاتی الزویر، پروکوئست، آی.اس.آی، آکسفورد ژورنالز، اشپرینگر،ابسکو و اسکوپوس بر اساس طبقه بندی موضوعی سایت کتابخانه دیجیتال پلاس96 که توسط شرکت رزسیستم صورت گرفته، و برای پایگاه اطلاعاتی ابسکو بر اساس طبقه بندی موضوعی سایت ابسکو، انجام شد. گزارش های آماری در فرمت اکسل و برای تمام مجلات هر پایگاه بود. برای جداسازی مجلات هر حوزه موضوعی، فایلهای جداگانه ای در اکسل برای هر یک از موضوعات علوم صنایع تخمیر،علوم پایه و پزشکی، کشاورزی، مهندسی و دامپزشکی، برای هر پایگاه تشکیل گردید.
برای تعیین میزان تفاوت بین گزارشات سرور و گزارشات کارگزار-ناشر، از آزمون خی دو97 استفاده شد.در مرحله سوم، برای پی بردن به نفوذ سایت نزد کاربران ابتدا داده ها بر اساس نوع کاربران (باتوجه به شناسه های کاربران) فیلتر شدند، و سپس توسط نرم افزار اسکوید98 تعداد جلسات کاربران محاسبه شد.
در مرحله چهارم، به منظور محاسبه میزان هزینه-سودمندی مجموعه منابع اطلاعاتی الکترونیکی کتابخانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، به صورت ذیل انجام گردید.
A/B = هزینه-سودمندی
A = هزینه اشتراک پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری بین سالهای 2011-2004
B = میزان استفاده (میانگین وزنی99: تعداد دانلودهای مقالات تمام متن (اچ. تی. ام. ال یا پی. دی. اف) ، تعداد چکیده های دریافت شده از پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری).
برای مشخص شدن هزینه اشتراک (A)، ابتدا هزینه حوزه های مختلف هر پایگاه باتوجه به تعداد مجلات هر حوزه و قیمت کل پایگاه محاسبه می شود. سپس هزینه کل مجلات هر حوزه موضوعی (علوم صنایع تخمیر،علوم پایه، علوم پزشکی، مهندسی، کشاورزی و دامپزشکی) از تمام پایگاه ها را بدست می آوریم.
برای تعیین میزان استفاده (B)، ابتدا میانگین وزنی تعداد کل دانلودهای مقالات تمام متن (اچ. تی. ام. ال یا پی. دی. اف)، و تعداد کل چکیده های دریافت شده در هر حوزه موضوعی هر پایگاه محاسبه و سپس میزان استفاده کل مجلات هر حوزه موضوعی (علوم صنایع تخمیر،علوم پایه، پزشکی، دامپزشکی، کشاورزی، مهندسی) از تمام پایگاه ها را بدست می آوریم تا بتوانیم هزینه-سودمندی هر حوزه موضوعی را تعیین کنیم.
در مرحله پنجم برای تعیین رابطه بین ضریب تأثیر مجلات، (گزارش استنادی مجلات100 که توسط مؤسسه اطلاعات علمی101 توسعه یافته است)، و میزان استفاده از پایگاه ها( میانگین وزنی، تعداد دانلودهای مقالات تمام متن (اچ. تی. ام. ال یا پی. دی. اف)، تعداد چکیده های دریافت شده از منابع اطلاعاتی الکترونیکی برای هر مجموعه منابع اطلاعاتی الکترونیکی کتابخانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری) از آزمون آماری ضریب همبستگی استفاده شد.
در مرحله آخر، برای تعیین تفاوت میزان استفاده از منابع اطلاعاتی الکترونیکی کتابخانه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ، آزمون خی دو، استفاده گردید.
3-6. محدودیت های پژوهش
بدون شک تمامی محققان، طی مراحل انجام تحقیق و پژوهش خود با مشکلات فراوانی دست به گریبان هستند، پژوهش جاری نیز از این قائده مبرّا نبوده، از جمله می توان مشکلات این تحقیق را چنین برشمرد:
1.با توجه به اینکه تحقیقات فراوانی در مورد اهمیت استاندارد سازی آمارهای کارگزاران نوشته شده، به خصوص زمانیکه قرار است آمارهای سال های مختلف با یکدیگر مقایسه شوند متوجه شدیم که مطالعات اندکی در مورد چگونگی استفاده از آمارها انجام شده بود.دقیقاً نمی دانستیم که این آمارها روزانه ارائه شوند یا به صورت ماهانه و یا به میانگین سالهای استفاده از آنها.
2. با توجه به دسترس نبودن کاربران بین سالهای 1391-1384 پرسشنامه ای تهیه نگردید.یکی از علتهای اساسی این مساله می توان به فارغ التحصیل شدن کاربران در سالهای مورد پژوهش که اغلب دانشجویان این پژوهشگاه بودند اشاره کرد.
3.در ابتدا پایگاههای اطلاعاتی شامل مجلات الکترونیکی، کتابهای الکترونیکی، پایگاههای کتابشناختی، پروتکل ها، روزنامه ها، منابع دست اول، تصاویر، نمودارها بود اما زمانیکه در پایگاههای اطلاعاتی ابسکو، الزویر، پروکوئست، آی.اس.آی، آکسفورد ژورنالز، اشپرینگر و اسکوپوس به جستجو پرداختیم، امکان محدود کردن جستجو در هریک از منابع الکترونیکی از جمله مجلات الکترونیکی، کتابهای الکترونیکی، پایگاههای کتابشناختی، پروتکل ها، روزنامه ها، منابع دست اول، تصاویر، نمودارها را به ما نشان داد. اما زمانیکه گزارش های ناشران را با جزئیات مربوطه مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم، متوجه شدیم که این گزارشات فقط مربوط به میزان استفاده از نشریات الکترونیکی می باشد. به همین دلیل در این تحقیق منظور از پایگاه هایاطلاعاتی، تنها نشریات الکترونیکی این مجموعه می باشد.
4.معنای میزان استفاده را تعداد دانلودهای مقالات تمام متن (اچ. تی. ام. ال یا پی. دی. اف)، تعداد چکیده های دریافت شده، تعداد جستجوها، و تعداد جلسات، در نظر گرفتیم. اما چون ناشران پایگاههای اطلاعاتی ابسکو، الزویر، پروکوئست، آی.اس.آی، آکسفورد ژورنالز، اشپرینگر و اسکوپوس در میزان پذیرش استاندارد کانتر با یکدیگر متفاوت بودند، به گزارشهای متفاوت از میزان استفاده مبادرت می کردند. بعضی از ناشران مورد نظر قادر به ارائه تعداد جستجوها و نشست ها برای تک تک مجلات پایگاه شان نبودند. از این رو برای یکدستی و هماهنگی در امر مقایسه پایگاههای مورد نظر مجبور شدیم معنای میزان استفاده را در مورد مجلات پایگاه های مورد نظر(برای تعیین میزان استفاده در حوزه های مختلف موضوعی) تنها به تعداد دانلودهای مقالات تمام متن (اچ. تی. ام. ال یا پی. دی. اف)، تعدا چکیده های دریافت شده، محدود نماییم.
5.زمانیکه قرار است که قیمت یک عنوان، به عنوان بخشی از مطالعات معتبر و دقیق در ارتباط با میزان استفاده تعیین شود، پرسشهای بسیاری بوجود می آید. مخصوصاً زمانیکه عنوان، به صورت بخشی از یک بسته اشتراکی باشد.
آیا میانگین قیمت محاسباتی (قیمت عنوان: هزینه بسته، تقسیم بر تعداد عنوان های درون بسته) نشریات معتبر، و به لحاظ نظری گرانتر را به شکلی منصفانه از عنوانی گمنام متمایز می کند؟ در این روش، ناشر یا کارگزار، همه محصولات اطلاعاتی خود را به صورت بسته اطلاعاتی و با قیمت مشخص ارائه می نمایند. در صورتیکه در یک بسته که مجلات با حوزه های موضوعی متفاوت وجود دارند که مطمئناً قیمت این مجلات با یکدیگر متفاوت است. اما در این پژوهش دسترسی به قیمت تک تک مجلات بسته ها هر پایگاه مقدور نبود، بنابرای از روش قیمت بسته تقسیم بر تعداد مجلات درون بسته استفاده شد.
6.نبود بعضی از اطلاعات در مورد تعداد دانلودها از طریق کارگزار.متاسفانه آمارهای مربوطه توسط کارگزار بین سالهای 2004 الی 2006 به دلیل پاک شدن از سرور و نبود فایل پشتیبان در دسترس نبود.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها(یافته ها)

4-1.مقدمه
تجزيه و تحليل داده ها فرايندي چند مرحله اي است که طي آن داده هايي که از طريق به کارگيري ابزارهاي جمع آوري در نمونه آماري فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندي و دسته بندي و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط ها بين اين داده ها به منظور آزمون فرضيه ها فراهم آيد.در واقع تحليل اطلاعات شامل سه عمليات اصلي مي باشد: ابتدا شرح و آماده سازي داده هاي لازم براي آزمون فرضيه ها؛ سپس تحليل روابط ميان متغيرها؛ و در نهايت مقايسه نتايج مشاهده شده با نتايجي که فرضيه ها انتظار داشتند. در اين فرآيند داده ها هم از لحاظ مفهومي و هم از لحاظ تجربي پالايش ميشوند و تکنيکهاي گوناگون آماري نقش بسزايي دراستنتاج ها و تعميم ها به عهده دارند.
تجزيه و تحليل داده ها براي بررسي صحت و سقم فرضيات براي هر نوع تحقيق از اهميت خاصي برخوردار است. امروزه در بيشتر تحقيقاتي که متکي بر اطلاعات جمع آوري شده از موضوع مورد تحقيق است، تجزيه و تحليل اطلاعات از اصلي ترين و مهم ترين بخش هاي تحقيق محسوب ميشود. داده هاي خام با استفاده از نرم افزار آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختيار استفاده کنندگان قرار مي گيرند.
این فصل بر اساس پرسش ها و فرضیه هاي مطرح شده در فصل اول تنظیم شده است. داده ها و یافته هاي مربوط به هر سؤال و فرضیه پژوهش، با استفاده از آمار توصیفی ( جداول فروانی، نمودارها) و شاخصهاي آماري و نیز آزمون هاي آمار استنباطی ( آزمون خی دو، آزمون معنی داري ضریب هبستگی خطی پیرسون،) به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
4-2.تجزیه و تحلیل داده ها

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد میزان استفاده، نشریات الکترونیکی، جامعه آماری، منابع اطلاعاتی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های عزت نفس، افراد مبتلا، روش پژوهش، پردازش اطلاعات