منبع پایان نامه درمورد مواد معدنی

دانلود پایان نامه ارشد

مناسب آهن و ذخيره قابل توجه بوده است. در سال 1349 قرار دادي ميان شركت ملي فولاد ايران با يك شركت امريكايي امضاء شد كه به موجب اين قرار داد اكتشافات ژئوفيزيكي توسط طرف قرارداد در جنوب شرق ايران انجام شد كه نتيجه آن كشف ذخاير آهن در منطقه كرمان بود كه گل‌گهر داراي سنگ آهني با عيار بسيار خوب است. در سال 1353 معدن گل‌گهر به شركت ملي فولاد واگذار گرديد. شركت ملي فولاد نيز با مشاركت شركت سوئدي گرانگز1 مراحل مختلف اكتشاف و عمليات مهندسي را پي‌گيري نمود. در اين رابطه توسط اين شركت، محدوده اي به وسعت 4500 كيلومتر مربع در فاصله بين آباده فارس تا جازموريان برداشت‌هاي ژئوفيزيك2 هوايي (مگنتومتري) انجام گرفت و آنومالي‌هاي متعددي كه بزرگترين آن گل‌گهر مي‌باشد، اكتشاف گرديد. عمليات ژئوفيزيک زميني در منطقه اي به وسعت 74 کيلومتر مربع در ناحيه گل گهر صورت گرفت که شامل مغناطيس سنجي و ثقل سنجي بوده است .[3] ناحيه معدني گل گهر شامل شش ذخيره سنگ آهن است، که ذخيره شماره يک آن پس از آماده سازي و احداث کارخانه تغليظ در سال 1373 رسما به بهره برداري رسيد .(شکل3-2)

شکل3-2پراکندگی آنومالی های موجود در معدن گل گهر[2]
جدول3-1ذخایر زمین شناسی معادن گل وگهر[2]
معادن
ذخیره ز مین شناسی(میلیون تن)
معدن شماره1
300
معدن شماره2
50
معدن شماره3
643
معدن شماره4
88
معدن شماره5
24
معدن شماره6
150

3-3 زمين شناسي منطقه
در سنگ هاي دگرگون شدة زون سنندج- سير جان واقع در ارتفاعات زاگرس، منطقه معدني گل گهر با تعداد شش تودة بزرگ سنگ آهن غني از منيتيت شناسايي شده است. واحدهاي سنگي چين خورده اين منطقه در زمان پالئوزوييک پيشين – مزوزوييک پسين دگرگون شده و سري کاملي از سنگ هاي دگرگون شده نظير فيليت- شيست، آمفيبوليت، گنايس و مرمر در منطقه مشاهده مي گردد.[3]
آنومالي شمارة يک سنگ آهن گل گهر در يک ناوديس چين خورده قرار گرفته است که داراي امتداد شرقي- غربي و حاوي سنگ آهن گوگرد و فسفر دار از نوع منيتيت، هماتيت، گوتيت و مقدار کمي ليمونيت مي باشد اين کانسار دراي ابعاد تقريبي×700۱۵۰۰ متر و ضخامت حداکثر ۲۳۰ متر مي باشد. بيشترين عمق روباره در اين کانسار به ۱۰۰ متر مي رسد.دو دسته گسل اصلي در تودة شماره ۱ تاثير گذاشته است. گسل اول با امتدادي شرقي- غربي که موازي تودة معدني شمارة يک مي باشد، حد شمالي آن را مشخص مي نمايد. دسته بعدی گسل هايی شمالي- جنوبي است که جابجايي در حد ۲۵ تا ۱۰۰ متر را دارد. گسل هاي فرعي ديگر نيز به وسيله عمليات حفاري مشاهده شده است که تاثير کمتري بر مادة معدني به جاي گذاشته اند.

3-4دسته بندی مواد معدنی
دسته بندی مواد معدنی ابتدا توسط شرکت گرانگز انجام گرفت که با تغییرات اندکی توسط شرکت ADM و دفتر طراحی و زمین شناسی ، گل گهر انجام گرفته شده است. دسته بندی مواد معدنی در معدن به صورت مگنتیت بالایی ، اکسیده و مگنتیت پایینی می باشد. [4]

شکل 3-4مقطعی عرضی از توده شماره 1 معدن [3]
ذخیره ی زمین شناسی کل مواد معدنی ذخیره ی شماره یک، توسط شرکت گزانگز و ADM به صورت جدول3-2ارائه شده است.
جدول3-2 تو زیع ذخایر بر حسب میلیون تن تو سط دو شرکت [4]

جدول 3-3 مواد و وزن مخصوص آنها درمعدن گل گهر[5]
matter
sp gravity
iron
4/40
waste
2/70
soil
2/00

3- 5پارامترهای حفاری و آتشباری معدن
برای عملیات حفاری از سه دستگاه چالزن دکلی، ساخت شرکت اینگرسولرند برای حفر چالهایی به قطر 9/875 و 6/5 اینچ (250میلیمتر) و برای آتشباری از دستگاه حفاری با قطر 3 تا 3/5 اینچ استفاده می شود. عمق چال ها با در نظر گرفتن 2/5 متر اضافه ی حفاری، حدود 17/5 متر است. آرایش چال ها به صورت لوزی و با فاصله ی (B*S) 9در11 متر در روباره، 5/5در 7 متر ، 5 در 6 متر ، 5/5 در 6/5 در سنگ با توجه به سختی سنگ می باشد. در چال های خشک (تا افق 1688 متر) از آنفو با وزن مخصوص 0/95-0/84 گرم بر سانتیمتر مکعب، آذرفشنگی یا فتیله ی انفجاری به ترتیب به عنوان خرج اصلی، پرایمر و مدار انفجار استفاده می شود. در چال های آبدار از مواد منفجره ی ژله ای (اسلاری با وزن مخصوص 1/4 گرم بر سانتی متر مکعب) بوستر دو پوندی و مدارهای فتیله ی انفجاری استفاده می گردد. همچنین از تأخیرهای 25،40، 50 میلی ثانیه و یا ترکیبی از آنها بین ردیف های انفجاری استفاده می شود. [3]

شکل 3-3نمایی از الگوی انفجاری در معدن
جدول3-4مشخصات فنی پیت نهایی[3]
طول
2215متر
عرض
750متر
تعداد پله
18
عمق کل
270متر
شیب روباره
38 درجه
شیب ماده معدنی
45 درجه
تناژ معدنکاری
228میلیون تن
عرض رمپ
25 متر
شیب رمپ
8-10%
نسبت باطله برداری
0/8:1
جدول3-5مشخصات فنی طراحی معدن شماره [3]1
عمق
220 متر
شیب نهایی
در ماده معدنی 44 تا 48 درجه
در باطله 30 تا 35 درجه
شیب پله
در سنگ 60 درجه
در روباره 45 درجه
شیب رمپ
8%
ارتفاع پله
در پله های استخراجی 15 متر
در محدوده نهایی 30 متر
عرض پله ایمنی
در دیوارهای واقع در باطله 5/5 متر
در دیوارهای واقع در ماده معدنی 7 متر
عرض جادهای باربری
25 متر
عرض پله کاری
در باطله 61 تا 65 متر
در ماده معدنی 63 متر
حداقل عرض کف کاواک
50 متر

مرحله2)آتشباری مرحله 1)حفاری

مرحله4)باربری مرحله3)بار گیری

فصل چهارم
موج شناسی وآنالیز مقدماتی
4-1 مقدمه
فعالیتهای ساختمانی مانند شمع کوبی و آتشکاری یک ترکیب پیچیده ای از انواع موج ها تولید می کنند که ویژگی های آن ها هنگامی که در سطوح مشترک دچار انکسار و انعکاس می گردند خیلی پیچیده تر می شود. بعنوان یک نتیجه می توان گفت که ردیابی هر نوع موج، هنگامی که منکسر و یا دچار زوال می شود و اثر متقابل آن با دیگر انواع موج برای تعیین حرکت در یک نقطه مورد نظر کاری بس مشکل و طاقت فرسا است. پیچیدگی جنبش های تولید شده باعث ارائه رویکرد تجربی برای اندازه گیری و در نتیجه ایده آل سازی لرزه شده است. معمولاً لرزه های ساختمانی با همه پیچیدگی خود بصورت تاریخچه سرعت ذره ای ثبت می شوند. در امواج سه بعدی، اندازه گیری تاریخچه حرکت در سه جهت عمود بر هم انجام می شود. سپس تاریخچه زمانی با اندیس سرعت ذره ای حداکثر و فرکانس غالب توصیف می شوند[6].
2-4آشنایی با امواج مرتعش کننده زمین
ارتعاش های زمین و انفجارهای هوا ، بخش جدا ناپذیر و غیرقابل اجتناب آتشباری سنگ هستند . ارتعاش ها دارای سرعت زیادی هستند و احتمالا باعث می شوند ساختمان ها و بناها تکان داده شده و حتی باعث تخریب آنها می گردند. تراکم ارتعاش دارای اثر مهمی برای تمام انواع تأثیرات متنوع است. کنترل و اندازه گیری ارتعاش ها با دقت بسیار زیاد ، ضروری و مهم است. وقتی فشارها با انفجار در چال ها بوجودمی آیند، وهمچنین وقتی دیواره چال ها انبساط یا انقباض می یابند نوسان های فشار درسنگ های اطراف دیواره چال ایجاد می شوند . این نوسانات به سرعت ، یک موج لرزشی را به عنوان انرژی کششی ایجاد می کنند که به زمین وارد شده و به سمت بیرون زیاد می شود. موج درونی از طریق قسمت داخلی زمین منتقل می شود و وقتی به سطح آزاد برخورد می کند تعادل به طور ناگهانی برهم می خورد. امواج همگی وقتی مسافت از منبع انرژی افزایش می یابد مشخص می شوند .
به منظور توصیف کامل لرزه، مؤلفه های عمود بر هم لرزه بایستی اندازه گیری شود (شکل 1-4) مؤلفه شعاعی یا طولی، L، معمولاً در امتداد یک شعاع افقی به سمت منبع اندازه گیری می شود. بنابراین دو مؤلفه عمود بر آن قائم، V و مماسی T ، نسبت به جهت شعاعی خواهند بود. شکل1-4 سه جهت عمود بر هم جهت اندازه گیری موج[6]
امواج لرزه ای به دو دسته عمده تقسیم می شوند: امواج حجمی و امواج سطحی . امواج حجمی امواجی هستند که از سنگ یا خاک عبور کرده و امواج سطحی امواجی هستند که در امتداد یک سطح (معمولاً سطح بالایی زمین) منتقل می شوند. امواج حجمی خود می توانند به امواج فشاری و امواج برشی تقسیم شوند. جبهه موج اولیه یک نیرو به سنگ اعمال کرده و باعث تراکم آن شده، حجم آنرا کاهش داده و یک موج مانند موج صوتی ایجاد می کنند. مشخصات این موج این است که سنگ را با لرزه ذرات در جهت انتشار متراکم و منبسط می کند. این نوع موج فشاری، طولی یا اولیه نامیده می شود معمولاً با حرف P نشان داده می شود. نوع دیگر موج که بوسیله پالس فشار اولیه بعد از موج P تولید شده موج S است. این نوع موج هنگامی که ذرات محیط عمود بر جهت انتشار موج نوسان کنند، تولید می شود و موج برشی، مماسی یا ثانویه نامیده می شود. وجود یک یا چند لایه در مسیر موج که خواص الاستیک متفاوتی داشته باشند می تواند باعث ایجاد امواج سطحی گردد. مهمترین مرز، می تواند سطح زمین باشد. دو موج عمده سطحی وجود دارد که با کاهش دامنه نوسان ذره بصورت نمایی با افزایش فاصله از سطح و انتشار موج در امتداد سطح شناخته می شوند. این دو نوع موج سطحی عبارتند از: موج ریلی و موج لاو. موج ریلی باعث نوسان ذرات در یک مدار بیضوی در خلاف جهت عقربه ساعت می شود. این امواج در صفحه شعاعی قائم وجود دارند و فاقد مؤلفه مماسی هستند. امواج لاو (Q) با لرزه ذره نوع برشی شناخته می شوند و فقط در جهت مماسی افقی نوسان ایجاد می کنند این امواج در یک ناحیه سطحی کم عمق محبوس می شود (شکل2-4).
شکل 2-4انواع موج
بر خلاف امواج حجمی که جنبش ذره ای خطی دارند، جنبش ذره ای موج ریلی دو بعدی می باشد. ذرات یک مسیر بیضی شکلی را در یک صفحه عمودی موازی با جهت انتشار طی می کنند. این امواج مشابه به امواج تولیدی در اثر پرتاب سنگ در آب یک استخر می باشند. همچنان که موج آب می گذرد، جنبش یک چوب پنبه روی آب با یک دایره توصیف می شود، در حالیکه در خاک و سنگ، ذره در یک مسیر بیضوی با نسبت جابجایی افق به قائم معادل 0/7حرکت می کند. به دلیل دو بعدی بودن، امواج ریلی می توانند بصورت ریاضی ترکیبی از امواج فشاری و برشی تعریف گردند. جنبش ناشی از این امواج فقط می تواند به اندازه یک یا دو برابر طول موج به زیر سطح زمین نفوذ کنند سریعاً در عمق دامنه آنها کاهش می یابد. در فواصل زیاد از انفجار امواج سطحی غالب می شوند. معمولاً سرعت موج برشی نصف تا دو سوم سرعت موج فشاری و سرعت موج سطحی0/9 -0/95 سرعت موج برشی می باشد. امواج سطحی حتی آهسته تر حرکت می کنند چون آنها در خاک های سطحی که معمولاً چگالی کمتری نسبت به خاکهای عمیق دارند، حرکت می کنند یا آنها در خاک های روی سنگ بجای خود سنگ حرکت می کنند [6].
در شکل 3-4 امواج با یک خرج فرضی تولید می شوند. موج P سریع تر از موج S حرکت می کند. انفجار و فعالیت های ساختمانی عمدتاً در فواصل کوچک امواج حجمی تولید می کنند. این امواج حجمی به سمت بیرون به شکل کروی منتشر می شوند تا اینکه یک مرز مانند یک لایه (سنگ و یا خاک) یا سطح زمین را قطع کنند. در این تقاطع، امواج برشی و سطحی تولید می شوند و امواج سطحی منعکس شده در فواصل زیاد غالب می شوند. در مسافت های کم، همه چهار نوع موج با هم می رسند و شناسائی موج را مشکل می سازد در حالیکه در مسافت های زیاد ، امواج برشی و سطحی که با سرعت کمتری حرکت می کنند، شروع به جدا شدن از امواج فشاری کرده و شناسایی نوع موج را ممکن می سازند. اکثر فعالیت های ساختمانی یک پالس غالب منفرد به همراه یک سری انعکاس های فرعی تولید می کنند مانند جنبش ناشی از شمع کوبی (شکل 4-4). از طرف دیگر، اکثر انفجارهای ساختمانی مانند یک سری انفجارهای کوچکتر می باشند با تأخیر میلی ثانیه و این تأخیر و مسیر انتقال مختلف باعث همپوشانی هم در ورود جبهه موج و نوع

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد شبکه های عصبی، شبکه عصبی، شبکه های عصبی مصنوعی Next Entries منبع پایان نامه درمورد آب زیر زمینی، ساده سازی، دینامیکی