منبع پایان نامه درمورد مهارت های اجتماعی، اجتماعی شدن، روش شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

ما اغلب ، پس از سپري شدن مدت زماني از مشاهده ي الگوها از آن ها تقليد مي كنيم ، بايد روش هايي را براي به خاطر سپاري آن ها به شكل نمادين داشته باشيم . در اين فرآيند ، مشاهده ها به صورت نمودهاي ذهني ، نگه داري مي شوند . در اين مرحله مشاهده كننده بعد از توجه به الگو ، رفتارهاي او را با رمزگذاري به ياد مي سپارد. اين عمل معمولاً به دو شكل انجام مي پذيرد گاهي فرد اعمال الگو را به صورت تصويري مجسم مي كند و در موارد ديگر ، رمزگذاري به صورت كلامي است (حيدري ، 1387: 260).

3- فرآيند باز توليد حركتي77
براي اين كه رفتار به طور صحيح باز توليد شود. شخص بايد مهارت هاي حركتي ضروري را داشته باشد. او از طريق مشاهده ، فقط الگويي از پاسخ ها و نه توانايي هاي جسماني جديد را فرا مي گيرد. و توانايي هاي جسماني تنها با رشد جسماني و تمرين به دست مي دهد (کرین ،1384 :261).
در اين فرآيند نمودهاي ذهني و يا كلامي به صورت رفتارهاي همتا در مي آيد . اگر فرد توان لازم را داشته باشد . اعمال الگو را به مرحله ي عمل در مي آورد و همان طور كه اشاره شد براي اين كار نياز به تمرين و تواناي هاي لازم دارد ، زيرا توجه به ياد سپاري او به اين معني نيست كه او بتواند اعمال مشاهده را دقيقاً انجام دهد.

4- فرايند انگيزش وتقويتي 78
بندورا با توجه به اين كه افرادآن چه را كه ياد مي گيرند به اجرا در نمي آورند ، اكتساب و عملكرد را از يكديگر تفكيك مي كند. از نظر او عملكرد در يادگيري مشاهده اي متأثر از سه نوع بر انگيزاننده است كه عبارتند از برانگيزاننده هاي مستقيم ، نيابتي يا جانشيني و خود – توليدگر . دراين فرايند فرد مبادرت به بروز رفتارهاي معين مي كند و دراين مرحله وجود انگيزه بسيار ضروري است ، چرا كه بدون انگيزه ي كافي براي جريان يادگيري اين امر تحقق نمي يابد (نیک چهر ،1383 : 88 -87 )
براساس نظر بندورا و ديگر نظريه پردازان يادگيري اجتماعي ، ما با مشاهده ي رفتار ديگران يا با خواندن و شنيدن درباره ي آن ياد مي گيريم كه خود چگونه رفتار كنيم . لازم نيست رفتارهايي كه شاهد بوده ايم عملاً انجام دهيم، كافي است به اين نکته توجّه كنيم كه به آن رفتارها پاداش تعلق گرفته يا مجازات ؛ واين اطلاعات را به خاطر بسپاريم. وقتي موقعيّت هاي جديدي پيش مي آيند، مي توانيم مطابق انتظارهايي رفتار كنيم كه برپايه ي مشاهده ي الگوها در ذهن خود انباشته بوديم (اتكينسون و هليگارد، 1386 : ص 488).
به اين ترتيب نظريه ي يادگيري اجتماعي بندورا علاوه بر توجّــــه به نحوه تأثيـــر محيط بر رفتــار، بـه تعامل هاي ميان محيط ، رفتار و شناخت هاي فرد توجّه كرده و علاوه بر درنظرگرفتن عوامل بيروني مانند پاداش ها و مجازات ها، عوامل دروني مثل انتظارها را هم درنظـر مي گيرد. و برنقش مشاهـــده اي هم تأكيد مي كند.

2-2-6- نظريه ي تاريخي – فرهنگي ويگوتسكي79
لئوشيمينويچ ويگوتسكي تلاش مي كرد رويكرد جديدي را درمطالعه فرآيندهاي روان شناختي انسان خلق كند. هدف او و همكارانش تبديل ساختار فكري روس ها از «رعيت» به «شهروند» بود . هدف آن ها اين بود كه زمينۀ ذهني درماندگي و از خودبيگانگي را پاك كرده و به جاي آن ذهنيت سوسياليستي مبتني برفعّاليّت و تعهد نسبت به جامعه اي برمبناي همكاري و مشاركت را تقويت كنند. اساس نظريه روان شناختي ويگوتسكي براصول كلي نظرات ماركس80 و انگس81 در زمينه هاي اقتصاد و سياست است و اصول مزبور را از سه طريق به روان شناختي تعميم مي دهد: نخست آن كه انسان ها از طريق كار ، ابزارها ، كار با ابزار ، «خود» و«طبيعت» را عوض مي كنند و تغيير مي دهند. به بيان روشن تر ، شيوه هاي توليد در اقتصاد روي شرايط كار و تعامل انسان ها اثر مي گذارند ، و ازآن طريق ، شناخت شيوه هاي فكري ، نگرش ها ، ادراك واقعيت ها و باورهاي آن ها را نيز تحت تأثير قرار مي دهند. به همان صورت ، در زمينه رشد رواني انساني نيز ، تعامل كودكان با يكديگر و با ديگر افراد در قرارگاه هاي مختلف اجتماعي ، به نظام فكري آن ها شكل مي دهد وكاركردن با ابـــــزار مــوجب توليــــد فكـــر مي گردد . دوم آن كه ، نظام اشتراكي تقسيم منافع هم جهت و موازي با اشتراك در شناخت و نظام هاي شناختي است .بزرگسالان با بهره مند کردن خردسالان و کسانی که دارای دانش کمتر هستند از دانش و تجربیات خود، زمینه پیشرفت در رشد شناختی آنان را فراهم می کنند. سوم آن که بر مبناي نفوذ پذيري از اصل همگي 82 تغيير ديالكتيكي است و به اين معنا است كه كليه پديده ها در حال تغييرند و به سوي تركيب عناصر متعارض و مخالف حركت مي كنند. همين تغييرات ديالكيتي در زمينه رشد انساني نيز مصداق دارند ، و تفكر انساني نيز مانند ديگر پديده ها ، مي تواند از خلال تاريخ خود ، و تاريخ تعارض هايي كه هميشه امكان وقوع يابي دارند مورد مطالعه قرارگيرد. مانند تعارض ميان ساختارهاي رواني در حال رشد ، تعارض ميان يك مفهوم جاري قبلي با مفهوم جديد ، تعارض ميان كودك با محيطش ، ميان فطرت و طبيعت و غيره … به بيان خلاصه تر، رشد انسان ،يعني همين تغييرات ديالكتيكي( نیک چهر، 1383 : 288).
ويگوتسكي معتقد بود افراد همان طور كه ابزارهايي را براي چيره شدن برمحيط ابداع كردند، «ابزارهاي روان شناختي83» را براي تسلط بر رفتار خود به وجود آوردند. او از ابزارهاي روان شناختي مختلفي مانند گفتار، نوشتن ، سيستم هاي شمارش تفكر و كمك هاي حافظه كه مردم براي كمك به تفكر و علايم رفتاري خود، از آن ها استفاده مي كنند، نام مي بردو معتقد بود بدون بررسي اين نشانه ها كه فرهنگ فراهم مي آورد، نمي توان تفكر انسان را درك كرد (كرين، 1384: 292).
گفتار، مهم ترين سيستم نشانه اي است و كاركردهاي زيادي دارد. اساسي ترين آن اين است كه گفتار ما را قادر مي سازد تا به گذشته فكر كنيم و براي آينده به برنامه ريزي بپردازيم.
اختراع خط يك موفقيّت بزرگ انساني بود ، زيرا نوشتن افراد را قادرمي سازد تا اطلاعات خود را براي هميشه ثبت كند. سيستم هاي شمارش ، نيز در تكامل انسان اهميت زيادي داشته است. ويگوتسكي معتقد است كه انسان هاي اوليه ، سيستم هاي شمارش را به دليل اين كه قادر نبودند مقدار اشياء را تنها از طريق مشاهده تعيين كنند ، به وجود آوردند. او عنوان مي كند كه سيستم نشانه اي هر فرهنگ تأثيري اساسي بر رشد شناختي دارد. (همان: 296-288).
ويگوتسكي در مورد ماهيت انسان معتقد است كه انسان ها جزيي از محيط فيزيكي ، ابزاري و فرهنگي هستند ، جزيي كه از طريق كار و كار با ابزار، بر محيط اثر مي گذارند و از او اثر مي پذيرند. او هم چنين تأكيد مي كند كه نيروهاي زيستي و نيروهاي فرهنگي در هم مي آميزند، در يك ديگر نفوذ مي كنند و حاصل اين آميزه شكل گيري فرهنگي – زيستي شخصّيت فرد است (نیک چهر، 1383 : 317-316).

2-2-7- رهیافت نظری تحقیق
در این تحقیق نظریه ها و دیدگاه های صاحب نظران جامعه شناسی ، روان شناسی اجتماعی و علوم تربیتی مورد بررسی قرار گرفت که اکثر نظرات آن ها در مورد فرآیند اجتماعی شدن و مهارت های اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن می باشد .
همه ی این اندیشمندان معتقدند که اجتماعی شدن فرد و کسب مهارت های اجتماعی ،آموختنی و امری اکتسابی می باشد که از طریق ارتباط با دیگران و محیط اجتماعی آموخته می شود . فرد از بدو تولد از طریق اشخاص مرتبط با او ، گروه ها ، نهادها و آنچه پیرامون محیط اجتماعی وی قرار دارد ، یاد می گیرد . این موضوع به نوعی در تمامی نظریه های مطرح شده ، اشاره شده است .
در رابطه با عوامل مؤثر بر اجتماعی شدن و آموزش مهارت های اجتماعی ، همان طور که قبلاٌ اشاره شد ، ماسن و همکاران (1990) چهار عامل اساسی خانواده ، هم بازی ها ، مدرسه و تلویزیون را در اجتماعی شدن و کسب مهارت های اجتماعی مؤثر می دانند. که می تواند منشأ اساسی تحقیق باشد .
در رابطه با نقش و تأثیر هر کدام از عوامل ، هارلوك (1978) معتقد است که خانواده « به صورت يك سيستم متعامل و پيچيده است »كه اعضاي آن دركنش متقابل با يكديگر قرار دارند كه در فرآيند اجتماعي شدن و كسب مهارت هاي اجتماعي افراد نقش مؤثري دارد . این نظر و نظریه خود آیینه سان کولی و « تحول خودِ اجتماعی » فرد که از همان نخستین سال های زندگی اوآغاز میشود و تصویر خودِ یک کودک ، که از خانوادهاش سرچشمه میگیرد، باعث تدوین فرضیه ی اوّل یعنی تأثیر خانواده بر کسب مهارت های اجتماعی دختران گردید.
هم چنين پاول اسپيس (1995) در بررسی خود بیان می کند كه بهبود مهارت هاي اجتماعي ، و بهبود روابط اجتماعي فراگيران بر اثرآموزش مهارت هاي آموزشي و اجتماعي دركلاس درس و مدرسه با فعالت گروهي كسب مي گردد،که این نظر در شکل گیری فرضیه ی دوم، تأثیر مدرسه بر کسب مهارت های نقش داشته است.
لين و همكارانش (1998) معتقدند كه دانش آموزان ، دوستان و هم سالان خود را ارزنده ترين منبع تجربه و رشد اجتماعي خود مي دانند. و هم چنین دیدگاه چارلز هورتون کولی در مورد نقش دیگران در شخصیت ما در سراسر زندگی، طی تماس مشخص با هم بازیها، هم سالان و همگنانش و دیگر افراد جامعه تحوّل مییابد و نظر جرج هربرت مید در مورد نقش هاي اجتماعي که در شكل دادن به شخصيّت اهميّت زيادي دارند ، باعث پیشنهاد فرضیه ی سوم ، نقش گروه دوستان بر کسب مهارت های اجتماعی می باشد .
و فرضیه چهارم تأثیرتلویزیون در کسب مهارت های اجتماعی ؛ از نظر هارلوك (1978) که معتقد است ، تلويزيون بر عقايد، كسب دانش، طرز تلقي و برخورد با ديگران، ارزش ها ، رفتار ، صحبت كردن و الگوهایي که فرد در نقش های زندگي بر می گزیند، تأثير مي گذارد، اخذ شده است .

2-2-8- مدل تحليلي تحقيق
مدل تحليلی عوامل موثر بر كسب مهارت هاي اجتماعي دختر به شكل زير مي باشد:

فصل سوم:
روش شناسی

فصل سوم: روش شناسی

3-1- مقدمه
در این فصل از تحقیق ، روش تحقیق، جامعه آماری ، حجم نمونه ، روش انتخاب حجم نمونه از جامعه آماری، روش نمونه‌گیری ، نحوة گردآوری داده ها و ابزار اندازه گیری ، روایی و پایایی پرسشنامه ، روش نمونه گیری ،شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات ، شاخص سازی ، جداول توصیفی و جداول استنباطی آمده است. این پژوهش باتوجه به ماهیت و موضوع تحقیق ، روش تحقیق به گونه ای توصیفی ، تحلیلی می‌باشد که از جهت نوع تحقیق در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد .

3-2- روش تحقیق
روش‌هاي پژوهش در علوم انساني به طوركلي به دو دسته روش‌هاي آزمايشي 84 و غير آزمايشي85 تقسيم مي‌‌شود . تحقيقات غيرآزمايشي ، تحقيقاتي است كه محقق بدون دخالت در فرآيند پژوهش فقط متغيرهاي مورد نظر را سنجش و اندازه‌گيري مي‌نمايد . روش پژوهش حاضر از جمله روش‌هاي توصيفي86 است . در روش توصيفي محقق آن چه را كه هست توصيف و تفسير مي‌كند و به شرايط يا روابط موجود ، عقايد متداول ، فرايندهاي جاري ، آثار مشهود و يا روندهاي در حال گسترش توجّه دارد . توجّه آن در درجه اول به زمان حال است ، هرچند غالباً رويدادها و آثار گذشته را نيز كه به شرايط موجود مربوط مي‌شوند مورد توجه قرار مي‌دهد (بست ، 1366،ص125) .
لذا در اين پژوهش چون تحقیق از نوع توصیفی می باشد ، با استفاده از روش پیمایشی صورت می پذیرد.

3-3- گردآوری داده ها و ابزار اندازه گیری
با توجّه به این که روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع پیمایشی مي‌باشد . لذا در اين پژوهش براي دست‌يابي به پاسخ سؤالات پژوهش و بررسي موضوع تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
در اين پژوهش با توجه به نوع تحقیق و عدم وجود ابزار استاندارد شده در زمینه ی مهارت های اجتماعی؛ ابزاری توسط پژوهشگر تهیه گردید که پس از مطالعات گسترده و استفاده از منابع مختلف، براي تهيه آن سؤالاتی از فهرست بررسی ارزیابی مهارت های اجتماعی کودکان متسون و فهرست بررسی مطالعه مهارت های اجتماعی تراس و فهرست مهارت های

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مهارت های اجتماعی، اجتماعی شدن، یادگیری اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه درمورد مهارت های اجتماعی، متغیر مستقل، شاخص سازی