منبع پایان نامه درمورد مهارت های اجتماعی، آموزش مهارت، پیش دبستانی

دانلود پایان نامه ارشد

موردنياز
4- ميزان كاستي هاي خانواده
5-الگو سازي
6- انتقال فرهنگ (کمالی،1374 : 38).
لين و همكارانش64 (1998) معتقدند كه دانش آموزان ، دوستان و هم سالان خود را ارزنده ترين منبع تجربه و رشد اجتماعي خود مي دانند.
تحقيقات ديگر نيز نشان داده است كه كودكاني كه شاهد فعاليّت هاي اجتماعي هم سالان خود هستند ، اجتماعي ترند و در فعاليّت هاي اجتماعي بيشتري شركت مي كنند.هم چنين مهارت هاي اجتماعي نظير تقويت رفتارهاي ديگران و توانايي در برقراري كنش متقابلِ مؤثر و ارتباط مفيد، در پذيرش اجتماعي، نقش مهمي دارد،كه يكي از عوامل مؤثر در پذيرش هم سالان مي باشد.
گروه هم سالان مهارت هاي اجتماعي مهمي را به يك ديگر ياد مي دهند. كه در توان بزرگ سالان نيست و در اثر ارتباط با يك ديگر است كه بر مهارت هاي اجتماعي آنان افزوده مي شود.
بيلر65(1980) معتقد است كه دختران در دوره ي نوجواني از پسرهاي هم سن خود اجتماعي ترند. (كديور ، 1378 :43) و لذا مهارت هاي اجتماعي را سريع تر و بهتر از يك ديگر كسب مي كنند.
2-1-20-4 تلویزیون
عامل مهم ديگر كه در اجتماعي شدن و يادگيري مهارت هاي اجتماعي به جوانان بزرگسالان مؤثراست وسايل ارتباط جمعي مي باشند كه تأثيرات آن ها با شدت و دوام بيشتري به چشم مي خورد. به عنوان نمونه مي توان برنامه هاي تربيت كه از طريق راديو، تلويزيون فيلم هاي سينمايي ، علمي ، روزنامه ها و مجلات، ارائه مي شود را مطرح كرد. اين وسايل كه اغلب اوقات به شيوه هاي غيرمستقيم اجتماعي كننده هستند ، موقعي بيشتر موثرندكه برنامه هاي آن ها به منظور تفريح ، سرگرمي و آرامش خيال فرد باشد ( قرائي مقدم ، 1375 : 202) .
در عصر حاضر ارتباط نقش اساسي درزندگي انسان قرن بيستم دارد. امروزه براي مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي عنوان هاي مهمي مانند « زبان جامعه » ، « سلاح آزادي » و « ركن چهارم دموكراسي » به كاربرده مي شود ( معتمد نژاد ، 1379 :6).
در این زمان رسانه هاي ارتباطي آموزش دهنده اند ، زيرا افراد همواره ازآن ها تأثير مي پذيرند و مي آموزند . رسانه ها فراهم آورنده ي دانش و شكل دهنده ي ارزش ها هستند که اگر مستقيماً به كارگرفتــــه شونـد ، مي توانند نگرش ها يا مهارت هاي اجتماعي خاصي را توسعه دهند . هنگامي كه وظايف آموزش ويژه اي ، برعهـده نظام هاي ارتباطي نهـــاده شود ، آن ها اغلب در زمينــــه هايي مـؤثر مي افتند كه نظام هاي آموزش رسمي درآن ها بي تأثير بوده اند ( دادگران ، 1379 :110).
رسانه هاي ارتباطي خواه به طور عمد به كارگرفته شود و خواه براساس ماهيت ذاتي خويش عمل كنند ، به عنوان نظام هاي آموزش موازي براي شهروندان دركنار آموزش مدرسه اي و به ويژه آموزش مادام العمر نقش عمده اي ايفا مي كنند و اغلب با آن ها بسيار بيشتر و آسان تر ارتباط برقرار مي كنند .(آي . آر66 ، 1375 : 29).
درميان رسانه هاي جمعي‌، راديو و تلويزيون به ويژه تلويزيون چون ديداري است از لحاظ آموزش رسمي ، جايگاه ويژه اي دارند . اين وسايل به دليل برد وسيعي كه دارند ، يكي از بهترين وسايل آموزشي و فرهنگي هستند.
تلويزيون حتي براي نوزادان و كودكان خردسال در رشد يادگيري مشاهده اي ، حائز اهميت است. تحقيقات نشان داده كه حتي از نخستين سال زندگي ، تلويزيون ، وسيله ي موفقي براي جلب توجه نوزادان است .
محققان براي درك اين كه آيا تقليد كودكان پس از مشاهده ي مدل زنده ، با تقليد آنان از الگوي تلويزيوني به يك ميزان افزايش مي يابد. رفتاركودكان را پس از مشاهده مورد بررسي قرار دادند . نتيجه ي به دست آمده اين بود كه نوزادان سنين پايين تر ( 18 و24 ماهه) از مدل زنده، بيش از الگوي تلويزيوني تقليد مي كردند. در 36 ماهگي مقدار تقليد از مدل زنده و تلويزيوني برابر بود. ازآغاز سه سالگي ، نقش تلويزيون در رشد مهارت هاي اجتماعي و شناختي اهميت بيشتري دارد ( بي ريا و همكاران ، 1375 567-566). رسانه هاي گروهي ، به ويژه تلويزيون یکی ازعوامل اجتماعي كننده و آموزش مهارت هاي اجتماعي درجامعه ي كنوني ماست .
تلويزيون هم بررفتار و انتقال فرهنگ و آداب و رسوم و… تأثير زيادي دارد. تلويزيون به منزله يك پديده ي سازمان يافته است كه درصورت دسترسي به آن ، ازطريق الگوهاي ارتباط جمعي ، تأثير عميقي بر افراد دارد. الگوگيري افراد از اين دستگاه بيشتر است و الگوهاي تلويزيون از طريق مجريان برنامه ، گويندگان اخبار ، فيلم و ديگر برنامه ها به جامعه ارائه مي شود. رفتارهاي مهارت هاي اجتماعي مطلوب از قبيل همكاري ، هم دردي و ايثار و سخاوت و در رفتارهاي ضد اجتماعي نظير پرخاشگري ، رضايت همگي از طريق تلويزيون القا مي شود (همان: 933).
هارلوك67 (1978)، معتقد است تلويزيون بر وضعيت فيزيكي و جسماني ، تكاليف مدرسه ، روابط خانوادگي ، عقايد ، كسب دانش ، طرز تلقي و برخورد با ديگران ،ارزش ها ،رفتار ،صحبت كردن و مدل هاي نقش زندگي تأثير مي گذارد ( همان: 934) .
يكي از علل موفقيت تأثير گذاري تلويزيون ، سمعي و بصري بودن آن است و از اين بعد تلويزيون با ساير وسايل ارتباط جمعي تفاوت بسياري دارد ، اما ازنظر محتوا با ديگر وسايل ارتباط جمعي تفاوت چنداني ندارد. امّا در هر صورت این رسانه از طریق رشد مهارت هاي اجتماعي بررفتار افراد تأثير زيادي دارد و مؤثرترين عامل جامعه پذیری و کسب مهارت هاي اجتماعي افراد درجامعه ي امروزی محسوب می شود.

ب- پیشینه تحقیق

در ارتباط با موضوع پژوهشی تحقیقات متعددی در داخل صورت گرفته،که البته بعضی از آن ها به صورت خاص در زمینهی مهارت های اجتماعی انجام گرفته و هم چنین در خارج نیز تحقیقاتی به صورت کاربردی و آزمایشی صورت پذیرفته که به بعضی از نتایج آن اشاره میشود.
2-1-21-پژوهش های داخلی
یعقوبی (1377) در تحقیق خود مبنی بر تأثیر جرأت آموزی به روش گروهی ( ایفای نقش ) بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه به این نتیجه رسید که آموزش جــرأت ورزی باعث افزایش مهارت های اجتماعی شده است و تفاوت در دختران و پسران و نیز در سال های مختلف دبیرستان معنی دار نیست.
فتحی (1378) در تحقیق خود با موضوع بررسی عملکرد مدرسه در ایجاد و پرورش مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر دوره متوسطه به این نتیجه رسید که آموزش مهارت های اجتماعی در افزایش عزت نفس دختران مقطع دبیرستان مؤثر است.
مستعلمی و همکاران (1384) در پژوهشی با نام تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر افزایش اعتماد به نفس دختران نابینای شهر تهران، به این نتیجه دست مییابد که آموزش مهارت های اجتماعی در افزایش اعتماد به نفس دختران نابینا مؤثر بوده است.
رحیمی (1385) در تحقیق خود با عنوان بررسی تأثیر آموزش جرأت ورزی بر مهارت های اجتماعی، اضطراب اجتماعی و ابراز وجود در دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه نتیجه میگیرد که آموزش جرأت ورزی باعث افزایش مهارت های اجتماعی، ابراز وجود و کاهش اضطراب اجتماعی می‌شود.
کرامتی (1386) در تحقیق خود با عنوان تأثیر یادگیری از طریق همیاری بر تقویت مهارت های اجتماعی دانش آموزان به این نتیجه میرسد که یادگیری از طریق همیاری اثر قابل توجه ای بر رشد مهارت های اجتماعی دختران و پسران داشته و نمرهی رشد مهارت های اجتماعی دختران و پسران تقریباً به یک اندازه افزایش داشته است.
هم چنین شاهی (1387) در پژوهش خود که در مورد تأثیر تحصیلات والدین بر مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری دانش آموزان مبتلا به نشانگان داون انجام داد، نتیجه گرفت که بین سطح تحصیلات مادران و میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد.
فاتحی زاده و فتحی (1380) در پژوهش خود با عنوان بررسی عملکرد مدرسه در ایجاد و پرورش مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی به این نتیجه رسیدند که مدرسه و برنامه درسی نقش موثری در ایجاد و پرورش مهارت های اجتماعی دارند.
یارعلی(1383 ) نیز در پژوهش خود با نام بررسی مهارتهای ارتباطی و اجتماعی درکتاب های درسی تعلیمات اجتماعی دوره ی راهنمایی تحصیلی (تحلیل محتوا ) به نقش برنامه درسی و محتوای کتاب های درسی در کسب مهارت های ارتباطی و اجتماعی اشاره می کند.

2-1-22- پژوهش های خارجی
لوینسون و همکارانش(1975) در پژوهش خود با نام اثر بخشی برنامه های آموزش مهارت های اجتماعی در درمان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی به این نتیجه رسیدند که برای درمان مراجعان خود باید تجربیات خوشایندی از طریق تقویت کننده های وابسته به رفتارهای اجتماعی مناسب فراهم آورده و آموزش مهارت های اجتماعی را بیش از حد مورد توجه قرار دهند.
بیکر و همکاران(1978)در پژوهش خود با نام مهارت های اجتماعی در کودکان سنین پیش دبستانی دارای تاخیر در رشد، نشان دادند که تاثیر خانواده در کسب مهارت های اجتماعی موثر است.
زاک و همکاران (1979) نیز در پژوهش خود در یافتند که آموزش مهارت های اجتماعی و تحصیلی با یکدیگر مرتبط هستند و همچنین وابستگی بالایی دارند و مدرسه و خانواده به منزله ی یک موقعیت مهم برای آموزش مهارت های اجتماعی قلمداد می شوند.
هم چنین میتوچن و شاپیرو(1983) در زمینه ی بعد اجتماعی مدرسه مطالعاتی انجام دادهاند که نتایج آن را این گونه توضیح دادهاند:
مدارس در دورهی پیش دبستانی ، ابتدایی و متوسطه زمینه های اجتمــــاعی متمایزی دارند و تشکیــلات
آن ها نیز متفاوت است.در آن جا جنبه های گوناگونی از رفتار اجتماعی به عنوان حاصلی از ظرفیتها و نیازهای متغیر کودک عرضه میشود. با رشد کودک، محیط مدرسه از نظر وسعت و پیچیدگی گسترش مییابد. محیط قبل از دبستان محیطی حفاظت شده، محصور درکلاس و محدود است. مفهومی که کودک از دورهی آمادگی در ذهن دارد مفهوم کانونی سازمان یافته نیست، چرا که همیشه کودک با یک یا دو مربی کلاس که معمولاً زن هستند، و تنها چهرهی مشخص و شناخته شده برای او محسوب میشود روبه روست ، وبا یک یا چند هم سال ارتباط متقابل دارد.
برای کودک دبستانی ،کلاس هم چنان بافت اصلی به حساب میآید. ولی کودک اکنون آن را به عنوان یک واحد اجتماعی تجربه میکند و شبکهی تظاهرات اجتماعی و یادگیری در آن پیچیدهتر میشود.
کودکان سنین میانی نیز به گونهای مشابه با معلّمان و هم سالان خود مواجه میشوند، اقتدار و رهبری در دست معلّمان است و استقرار جو کلاس، شرایط و تماس اجتماعی اعضای کلاس و ارتباط با فرد فرد یا تمامی کودکان کلاس بر عهدهی آن هاست.
برای دانش آموزان دبیرستان نه فقط یک کلاس خاص، بلکه کل مدرسه، زمینه اجتماعی محسوب میشود و در کسب مهارت های اجتماعی نقش دارد. دانش آموزان جوان با معلّمان و هم سالان گوناگون تماس دارند و در خارج از کلاس نیز امکان فعالیّت فوقالعادهای دارند.
در این مرحله دانش آمـوز اغلب مدرسه را یک نهــاد اجتماعی فرض میکنـد و نظام مدرســه را یا میپذیرد
و دراجرای آن مشارکت میکند و یا با آن به ستیز برمیخیزد (بیریا و همکاران ، 1375 : 917-918).
کارسورا (1985) نیز در یک مطالعه کاملاً وسیع با نمونه های قابل اطمینان عوامل مؤثر در مهارت های اجتماعی مانند خانواده، هم سالان و هم بازی ها را مورد تائید قرار داده است.
هم چنين پاول اسپيس68(1995) در پژوهش خود با نام (نقش آموزش مهارت های آموزشی و اجتماعی در کلاس درس )به اين نتيجه مي رسد كه افزايش نظم و مهارت هاي تفكر ، كاهش مشكلات انطباقي ، رقابت دانش آموزان ، بهبود مهارت هاي اجتماعي ، افزايش ارتباط ميان فردي و بهبود روابط اجتماعي فراگيران بر اثر آموزش مهارت هاي آموزشي و اجتماعي دركلاس درس با فعاليّت گروهي كسب مي گردد.
اسمیت ونیل (1999) نیز در بررسی خود در مورد( تأثیر موقعیت شغلی-اجتماعی والدین و مدرسه بر رشد اجتماعی و تحصیلی فرزندان ) به این نتیجه دست مییابند که مدرسه عامل تأثیر گذاری بر رشد اجتماعی و مهارت های اجتماعی دانش آموزان میباشد .

2-1-22جمع بندی مطالعات پیشین
پژوهش های انجام گرفته نشان می‌دهد که عوامل مختلفی همانند خانواده ، گروه دوستان ، نهادهای آموزشی مختلف مانند مدرسه و رسانه های جمعی به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد آموزش مهارت، اجتماعی شدن، ارزش ها و نگرش ها Next Entries منبع پایان نامه درمورد مهارت های اجتماعی، اجتماعی شدن، یادگیری اجتماعی