منبع پایان نامه درمورد معادلات ساختاری، مدل سازی، مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت کیفیت

دانلود پایان نامه ارشد

– معرفی استاندارد و مبانی آن……………………………………………………………………………………………………………….38
2-4-1- معرفی ISO………………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-4-2- معرفی ISO 9000……………………………………………………………………………………………………………………..39
2-4-3- طبقه بندي استاندارد سري ISO 9000………………………………………………………………………………………41
2-4-4- اصول مدیریت کیفیت ISO 9000……………………………………………………………………………………………..41
2-5- سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و خدمات خودروسازي مبتنی بر استاندارد ISO/TS 16949:2000 ……43
عنوان صفحه
2-5-1- سیستم مدیریت کیفیت :ISO/TS 16949:2002 کلیات، هدف، دامنه و کاربرد………………………………..45
2-5-2- تعاریف و اصطلاحات خاص صنعت خودرو……………………………………………………………………………………46
2-5-3- معرفی بندهاي اصلی استاندارد ..ISO/TS 16949:2002 ……………………………………………………………..47
2-5-4- آنچه که باید در استقرار سیستم کیفیت 16949 ISO/TS بدانیم…………………………………………………….85
2-5-5- گام هاي اجرایی استقرار سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرو سازي ……………………………………………….86
-6-5-2 مزایاي بکارگیري استاندارد…………………………………………………………………………………………………………….88
2-6- کاربرد دیدگاه فرآیندگرا در طرح ریزي سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد2000:ISO/TS 1694…89
2-6-1- اصول اساسی طرح ریزي سیستم هاي کیفیت با دیدگاه نوین……………………………………………………………..89
2-6-2- طرح ریزي فرآیندها براساس الگوي ISO/TS 16949 ………………………………………………………………….92

بخش دوم – پیشینه تحقیقات گذشته
2-7- نمونه هایی از تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………..97

بخش سوم- معرفي شركت سايپاپرس
2-8- معرفي شركت سايپاپرس…………………………………………………………………………………………………………………105
2-8-1- موفقيت‌هاي شركت سايپاپرس……………………………………………………………………………………………………..106

3- فصل سوم: روش تحقيق
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………109
3-2- فرآيند تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………110
3-3- نوع و روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………111
3-4- جامعه آماري و نمونه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….112
3-5- روشها و ابزارهاي جمع آوري اطلاعات…………………………………………………………………………………………….113
3-6- روايي و پايايي پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………117
3-6-1- تعيين پايايي پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………117
3-6-2- تعيين روايي پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………117
3-6-2-1- روايي محتوا…………………………………………………………………………………………………………………………..117
3-6-2-2- روايي سازه……………………………………………………………………………………………………………………………118
3-7- روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………127

عنوان صفحه
3-7-1- ضریب همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………………………………127
3-7-2- مدل سازی معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………………..128
3-7-2-1- ماهیت مدل سازی معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………….128
3-7-2-2- دلایل استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری………………………………………………………………………….128
3-7-2-3- فرایند مدل سازی معادلات ساختاری………………………………………………………………………………………..131
3-7-2-4- شاخص های برازش در مدل سازی معادلات ساختاری……………………………………………………………….131

4- فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..134
4-2- اطلاعات جمعيت شناختي……………………………………………………………………………………………………………….135
4-2-1- جنسيت…………………………………………………………………………………………………………………………………….135
4-2-2- سن…………………………………………………………………………………………………………………………………………..136
4-2-3- میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………………137
4-2-4- سابقه خدمت در شرکت سایپاپرس. …………………………………………………………………………………………….138
4-2-5- سمت………………………………………………………………………………………………………………………………………..139
4-3- آزمون فرضيات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….140
4-3-1- بررسی نرمال بودن توزيع داده هاي تحقيق…………… ………………………………………………………………………140
4-3-2- روش همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………………………………..141
4-3-3- روش مدلسازی معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………….145
4-3-3-1- تحلیل عاملی تأییدی مدل «پیاده سازی سيستم كيفيت بر مبناي استاندارد ISO/TS 16949 ………….145
4-3-3-2- تحلیل عاملی تأییدی مدل «شاخص های کیفی (QI)» ……………………………………………………………….152
4-3-3-3- تحلیل مسیر: مدل کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..158

5-فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………161
5-2- خلاصه ی نتايج تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………162
5-2-1- نتايج بررسي فرضيات با استفاده از آزمون هاي آماري……………………………………………………………………..162
5-2-1-1- نتايج بررسي فرضيه اصلي……………………………………………………………………………………………………….162
عنوان صفحه
5-2-1-2- نتايج بررسي فرضيه فرعي اول…………………………………………………………………………………………………162
5-2-1-3- نتايج بررسي فرضيه فرعي دوم…………………………………………………………………………………………………163
5-2-1-4- نتايج بررسي فرضيه فرعي سوم………………………………………………………………………………………………..163
5-2-1-5- نتايج بررسي فرضيه فرعي چهارم……………………………………………………………………………………………..164
5-2-1-6- نتايج بررسي فرضيه فرعي پنجم……………………………………………………………………………………………….164
5-2-1-7- نتايج بررسي فرضيه فرعي ششم……………………………………………………………………………………………….165
5-3- سازگاري يافته ها با تحقيقات پيشين ………………………………………………………………………………………………..165
5-4- پيشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………166
5-4-1- پيشنهادهای اجرايي مبتني بر يافته هاي تحقيق ……………………………………………………………………………….166
5-4-2- پيشنهادهایی جهت تحقیق های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های قابلیت های سازمانی، خودروسازی Next Entries منبع پایان نامه درمورد سابقه خدمت، منابع فارسی، مدل مفهومی، مدل سیستمی