منبع پایان نامه درمورد مزیت رقابتی، عملکرد سازمانی، عملکرد سازمان، عملکرد نوآورانه

دانلود پایان نامه ارشد

است که برای نشان دادن جنبههای متفاوت و جالب توجه مدیریت زنجیرۀ تأمين انجام شده است. با این وجود، عدم وجود یک چهارچوب یکپارچه شامل تمام فعالیتهای بالادست و پاییندست زنجیرۀ تأمين و ارتباط آنها با فعالیتهایی مثل مزیت رقابتی، سودمندی کاربرد نتایج قبلی مدیریت زنجیرۀ تأمين را کاهش میدهد.
در این پژوهش، هدف آزمون یک چهارچوب در خصوص ارتباط کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمين، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی میباشد. شکل زیر چهارچوب توسعه یافته مدیریت زنجیرۀ تأمين را نشان میدهد. این چارچوب پیشنهاد میدهد که اثر مثبت و معنیداری بر مزیت رقابتی خواهد داشت. کارکردهای زنجیرۀ تأمين به عنوان یک سازه پنج بعدی در نظر گرفته شده است. پنج بعد شامل: مشارکت استراتژیک با تأمينکننده، ارتباط با مشتری، سطح تسهیم اطلاعات، کیفیت تسهیم اطلاعات و تحویل بموقع (تأخیر) میباشند. شرح این عوامل عبارتند از:
الف) مشارکت استراتژیک با تأمينکننده: رابطه طولانی مدت میان سازمان و تأمينکنندگان است که به عنوان یک قابلیت عملیاتی و استراتژیک سازمان میباشد که بطور قابل توجهی به سازمان برای رسیدن به سود یاری میرساند (7). براي افزايش سود، شركتها بايد بتوانند در حداقل زمان ممكن، تأمينكننده مناسب را انتخاب نمايند، روابط استراتژيك را با تأمينكنندگان افزايش دهند و به صورت مؤثر با آنها در تعامل باشند. سيستمهاي مديريت روابط تأمينكنندگان ابزارهايي را ارائه ميكنند كه بواسطه آنها ميتوان روابط تعاملي، گسترده و استراتژيكي را با تأمينكنندگان توسعه داد. اين سيستمها فرآیند تداركات و تأمين استراتژيك درون سازمانها و بين چند سازمان را مديريت مينمايند (معبودی، 1389). از طریق روابط استراتژیک با تأمينکنندگان روابط کوتاه مدت به سمت روابط بلندمدت حرکت نموده و سازمان میتواند به دقت با تأمينکنندگانشان ارتباط برقرار کرده و به فعالیت بپردازند. همچنین توسعه محصول مشترک را نیز میتواند به دنبال داشته باشد.
ب) ارتباط با مشتری: مجموعهای کامل از شیوههایی که برای مدیریت کردن شکایات مشتریان و ایجاد روابط بلندمدت با آنها استفاده میشود و رضایت مشتری را افزایش میدهد. مديريت ارتباط با مشتري یک جزء مهم از مدیریت زنجیرۀ تأمين است و ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با مشتریان را شامل میشود. استاک و هاب در سال 1990 بیان کردند که حفظ روابط مناسب با مشتری، سازمان را به پاسخگویی و برآوردهسازی بیشتر نیازهای مشتری قادر میسازد. بنابراین وفاداری بیشتری در مشتری ایجاد مینماید. خرید مجدد یا تکرار خرید و تمایل به پرداخت قیمتهای بالا برای محصولات با کیفیت بیشتر همراه خواهد بود. وفاداری مشتری و رضایت آن نیز از اهداف عمده مدیریت زنجیرۀ تأمين خواهد بود.
ج) سطوح تسهيم اطلاعات: بیانگر این مسئله است که اطلاعات تا چه حد به یک بخش از زنجیره تأمين ابلاغ میشود. تسهيم اطلاعات به توانايي شركت جهت تسهيم دانش با شركاي زنجيره تأمين به شيوهاي اثربخش و كارآ اشاره دارد. اطلاعات تسهيم شده در سيستم زنجيرۀ تأمين شامل اطلاعات بين شركاي مستقيم و همچنين تمامي شبكه زنجيرۀ تأمين را در برميگيرد. جهت استفاده اثربخش و كارآ توسط شركا، تسهيم اطلاعات موردنياز است. اين اطلاعات بايد از منبع موثق به قالب مناسبي انتقال داده شود. تسهيم اطلاعات اثربخش بعنوان يكي از اساسيترين تواناييهاي فرآیند زنجيرۀ تأمين بشمار ميرود. موفقیت مدیریت زنجیرۀ تأمين شرکت به دقت و سرعت اطلاعات فراهم شده توسط سایر شرکای کسب وکار بستگی دارد. لی45 و همکارانش (2006) تسهیم اطلاعات در زنجیرۀ تأمين را بعنوان گسترهای جهت ابلاغ اطلاعات انحصاری و حیاتی به شرکای زنجیرۀ تأمين شرکت، تعریف میکند. والمارت46 نمونهای از تسهیم اطلاعات موفقیتآمیز است که خلاصهای از دادههای فروش خود را به صورت آنلاین با تأمينکنندگانش به اشتراک میگذارد. تسهیم اطلاعات موفقیتآمیز بین شرکای زنجیرۀ تأمين میتواند منجر به کاهش هزینه موجودی و تولید، درک بهتری از نیازهای مشتری و پاسخگویی سریعتر به تغییرات بازار شود.
د) کیفیت تسهيم اطلاعات: با دقت بودن، به هنگام بودن، کافی بودن و اعتبار اطلاعات رد و بدل شده اشاره دارد. اطلاعاتی که بین اعضای زنجیره به اشتراک گذاشته میشود باید از منبع موثق و به روز باشد؛ با دقت؛ به موقع و با اعتبار رد و بدل شود. این بعد با سازههای به موقع بودن؛ دقیق بودن؛ کامل و کافی بودن؛ اعتبار و قابل اعتماد بودن تبادل و تسهیم اطلاعات سنجیده میشود(لی و همکاران، 2006).
ه) تحویل بموقع (تأخیر): اینکه یک فعالیت قبل از سایر فعالیتها انجام شود. تأخیر تحت عنوان انتقال رو به جلوی یک یا مجموعهای از فعالیتها در زنجیرۀ تأمين است(لی و همکاران، 2006).
در استراتژی تعویق دو مسئله وجود دارد:
چه تعداد مراحل به تعویق بیافتد؟
کدام مراحل به تعویق بیافتد؟
تعویق یک مفهوم در ارتباط با انعطافپذیری محصول است و به سازمان اجازه میدهد تا نسخههای بعدی محصول با نیازهای مشتری مطابقت بیشتری داشته باشد.
مزیت رقابتی عاملی است که یک سازمان با آن قادر است یک وضعیت دفاعی در برابر رقبایش ایجاد کند. شامل قابلیتهایی است که به یک سازمان امکان میدهد خودش را از رقبایش متمایز سازد. در این پژوهش مزیت رقابتی با استفاده از فاکتورهای هزینه، کیفیت، اطمینان در تحویل، نوآوری در تولید و زمان سنجیده خواهد شد. شرح این عوامل عبارتند از:
الف) قیمت/هزینه: مزیت رقابتی به دنبال کاهش هزینه و قیمت تمام شده است. هر چه قیمت تمام شده کمتر شود امکان ایجاد مزیت رقابتی نسبت به رقبا افزایش مییابد. در این راه میتوان از قیمت گذاری پویا استفاده کرد (لی و همکاران، 2006).
ب) کیفیت: کیفیت عبارت است از هر گونه صنعت یا صنايع خاص یا عمل خاص یک فرآورده یا خدمت که بتوان با ارزیابی آن معلوم کرد که آیا آن فرآورده یا آن خدمت با شرایط مشخص منطبق است یا خير(لی و همکاران، 2006).
با داشتن کیفیت شرکتها میتوانند امیدوار باشند که به رقبای خود رسيده و از آنها پيشي گيرند. با توجه با مطالب مذكور برای داشتن کیفیت تدوین؛ ضوابط و معیارهای مورد نیاز ضرورت دارد که از طریق استاندارد کردن میتوان به این مهم دست یافت.
ج) اطمینان در تحویل: پیشرفتهای شگرف در زمینه تکنولوژیهای نوین ارتباطی و فراگیر شدن اینترنت در تمامی زمینه های زندگی، این فرصت را برای سازمانها فراهم ساخته است تا هر چه بیشتر از این ابزار در جهت افزایش کیفیت محصولات و خدمات خود و در نهایت افزایش رضایت مشتریان و کسب سود بیشتر بهره گیرند. یکی از این راهها اطمینان در تحویل محصول است. یعنی محصول به طور مناسب و در زمان مناسب و در مکان مناسب تحویل متقاضی گردد(لی و همکاران، 2006).
د) نوآوری در تولید: نوآوری یک نظام مدیریتی است که بر رسالت سازمان تأکید دارد، به دنبال فرصتهای استثنایی است و تعیین میکند که آیا مناسب مسیر استراتژیک سازمان است یا خیر، معیارهای موفقیت را معلوم میکند و نیز به دنبال فرصتهای جدید است. ایجاد محصول نوآورانه خود یکی از معیارهای مزیت رقابتی است (لی و همکاران، 2006).
ه) زمان بازار: اتخاذ یک استراتژی مبتنی برزمان میتواند برای سنجش قابلیت ایجاد ارزش افزوده سازمان و شناسایی محدودیتها و موانع کاربرد داشته باشد.استراتژی مبتنی بر زمان، تمرکز سازمان را بر مسائل مهم و مرتبط سوق می‌دهد نه اینکه به مسائل خارجی و نامربوط توجه کند. چنین استراتژی میتواند مزیت رقابتی واقعی خلق کند (لی و همکاران، 2006).

بررسی پژوهشهای انجام شده:
2-18-1- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور:
والمحمدی (2013) مقالهاي با عنوان “بررسي کارکردهای مديريت زنجيرهْ تأمين در سازمانهاي توليدي در ايران انجام داده است”. هدف از انجام اين تحقيق: 1. بررسي ميزان اجراي کارکردهای مديريت زنجيرهْ تأمين در سازمانهاي توليدي در ايران؛ 2. ارائه فاكتورهاي مفهومي جهت شناسايي مزايا و موانع اجراي عملكرد مديريت زنجيرهْ تأمين و 3. بررسي ارتباط کارکردهای مديريت زنجيرهْ تأمين و عملكرد سازماني بر اساس تحليل توصيفي ميباشند. نتايج تحقيق نشان ميدهد كه اكثريت کارکردهای مدیریت زنجیره تأمین در شركتهاي توليدي ايران به كار گرفته ميشوند. پركاربردترين اين عملكردها “هزينه نگهداري ذخيره احتياطي” و كم كاربردترين آنها “تكنولوژيهاي مرتبط با فناوري اطلاعات” مثل مديريت ارتباط با مشتري ميباشند. در خصوص مزايا تحقيقات توصيفي نشان ميدهند كه “رضايت مشتريان” و “كاهش هزينهها” در ميان زنجيره از مهمترين مزاياي آن بوده و سازمان را در راستاي اتخاذ عملكردهاي مديريت زنجيره تأمين ترغيب ميكنند. “تسهيم اطلاعات ناكافي” و “درك ضعيف نسبت به مديريت زنجيره تأمين” نيز از مهمترين موانع كاربرد موفقيتآميز مديريت زنجيرهْ تأمين ميباشند.
دهيادگاري و همكاران (1384) مقالهاي با عنوان “بررسي رابطه بين ابعاد مزيت رقابتي و عملكرد صادراتي شركتهاي ايراني صادركنندة سنگهاي تزئيني” انجام داده است. در اين مقاله ابتدا به بررسي وضعيت شركتهاي صادركننده سنگهای تزيينی از نظر سطح ابعاد چهارگانه مزيت رقابتي (كيفيت، كارايي، نوآوري و پاسخگويي به مشتريان) پرداخته شده است. سپس با ارائه مدلي مفهومي، رابطه ميان سطح ابعاد مزيت رقابتي در شركتهاي صادركننده سنگهای تزيينی و عملكرد صادراتي آنها مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج بررسيها مؤيد آن است که۱) گرچه شركتهاي صادركنندة سنگهاي تزئيني در بعد کيفيت از سطح کيفی مطلوب برخور دارند، ولي در ساير ابعاد مزيت رقابتي (از حيث کارايي، نوآوری و پاسخگويي به مشتريان) در سطح پاييني قرار دارند و ۲) ميان ابعاد مزيت رقابتي و عملكرد صادراتي شركتهاي صادركنندة سنگهاي تزئيني رابطة معنادار مثبتي وجود دارد.

2-18-2- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور:
الاين و همكاران (2010) مقالهاي با عنوان “بهبود عملكرد سازماني و عملكرد نوآورانه از طریق مدیریت عملکرد زنجیرۀ تأمين در شركتهاي مالزي” انجام داده است . در این تحقیق کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمين که ابعاد آن شامل مشارکت استراتژیک با تأمينکننده، تسهیم اطلاعات، فناوری اطلاعات، ارتباط با مشتری، آموزش و عملیات درونی میباشد، به عنوان متغیر مستقل مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین عملکرد سازمانی و عملکرد نوآورانه نیز به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتهاند. در ادامه سعی شده است تا ارتباطات میان کارکردهای مدریت زنجیرۀ تأمين با دو متغیر عملکرد سازمانی و عملکرد نوآورانه سنجیده شود. نتایج نشان میدهند کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمين (رو به بالا و رو به پایین) ارتباط مثبت و معناداری با عملکرد سازمانی و عملکرد نوآورانه دارند. همچنین بهبود نوآوری از طریق عملکردهای مديريت زنجيرهْ تأمين منجر به بهبود فعالیت های سازمانی میگردد.

لني كوه و دميربگ (2007) مقالهای با عنوان “اثر کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمين در SME ها” انجام داده است. هدف از این مقاله تعیین ابعاد برجسته کارکردهای مدیریت زنجیرۀ تأمين و آزمون چهارچوب تهیه شده در رابطه با ارتباط کارکردهای مديريت زنجيرهْ تأمين، عملکرد عملیاتی و عملکرد سازمانی مرتبط با مديريت زنجيرهْ تأمين با تأکید بر شرکتهای کوچک و متوسط در ترکیه میباشد. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی، کارکردهای مديريت زنجيرهْ تأمين به دو دسته برونسپاری و چند تأمينکنندهای و همکاری استراتژیک و عملکردهای ناب دستهبندی شدند. نتایج نشان داد هر دو گروه تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد عملیاتی دارد. در مقابل، ارتباط مستقیم هر دو گروه بر روی فعالیت های مرتبط با زنجیرۀ تأمين رد شد. علاوه بر این با توجه به اثبات معناداری ارتباط دو ساختار عملکردی (عملیاتی و سازمانی مرتبط با مديريت زنجيرهْ تأمين)، ارتباط غیر مستقیم و معنادار هر دو گروه کارکردهای مديريت زنجيرهْ تأمين بر عملکرد سازمانی مرتبط با مديريت زنجيرهْ تأمين از طریق عملکرد عملیاتی به اثبات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، مزیت رقابتی، حمل و نقل Next Entries منابع تحقیق درمورد نرخ بیکاری، مبانی نظری، ادبیات تحقیق، استان خراسان